Vyhláška ze dne 15.4.1983 o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem

30.5.1983 | Sbírka:  58/1983 Sb. | Částka:  10/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.
58/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 15. dubna 1983
o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem
Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (dále jen "zákon"), stanoví:
ODDÍL I
Obecná ustanovení
§ 1
Vyhláškou se řídí:
a) ústřední orgány federace a republik1) a jim podřízené orgány středního článku řízení2) (dále jen "orgány řízení") při výkonu dohledu podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona a podle obdobných ustanovení předpisů platných pro Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku,3)
b) statistické orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky při výkonu své prověrkové činnosti,4) popřípadě Federální statistický úřad pokud sám provádí prověrkovou činnost (dále jen "orgány státní statistiky").
§ 2
(1) Vyhláška se vztahuje na obor statistiky včetně výstupů z informační soustavy organizací na písemných nebo technických nosičích (s výjimkou účetních výkazů), na obor operativní evidence s navazující oblastí jednotné údajové základny organizací a oblastí prvotních záznamů a běžných zápisů a na informace obsažené ve zvlášť organizovaných evidencích, pasportech a registrech.
(2) Předmětem prověrek podle této vyhlášky jsou
a) metodická správnost a věrohodnost sociálně ekonomických informací v rozsahu podle odstavce 1 dále jen "stav informační soustavy").
b) stav informační soustavy prověřovaných organizací v rozsahu podle odstavce 1 (dále jen "stav informační soustavy").
(3) Stav informační soustavy organizací prověřují zejména orgány řízení.
§ 3
Vyhláškou se upravuje metodika prověrek prováděných u organizací přímo na místě.
§ 4
Prověřování správnosti a věrohodnosti sociálně ekonomických informací a stavu informační soustavy organizací se provádí v souladu se zvláštními předpisy a opatřeními upravujícími kontrolní činnost.5) V orgánech řízení přísluší tuto činnost vykonávat odborným útvarům (odborům národních výborů).6)
ODDÍL II
Druhy prověrek
§ 5
Podle rozsahu a zaměření prověrek se rozlišují:
a) komplexní prověrky,
b) dílčí (tématické) prověrky,
c) namátkové prověrky.
§ 6
(1) Komplexní prověrky zahrnují celou oblast informační soustavy organizace v rozsahu podle § 2 odst. 1 a prověřuje se jimi správnost a věrohodnost informací i stav informační soustavy organizací.
(2) Orgány řízení zajistí, aby byly postupně (z úrovně středního orgánu nebo orgánu středního článku řízení) komplexně prověřovány všechny podřízené organizace, přednostně takové, u nichž byly namátkovými prověrkami zjištěny vážnější nedostatky v informační soustavě nebo u nichž došlo k zásadnějším organizačním změnám.
§ 7
Dílčí (tématické) prověrky se provádějí podle potřeb řízení a omezují se jen na některý úsek informační soustavy prověřované organizace (např. na úsek informací o investiční výstavbě) nebo jen na některý obor její informační soustavy (např. na statistiku nebo na operativní evidenci) a mohou být zaměřeny jen na určité specifické otázky (např. na zavedení předepsaných vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů na příslušném úseku). Předmětem dílčích prověrek je správnost a věrohodnost informací i stav příslušné části informační soustavy organizace.
§ 8
Namátkové prověrky se provádějí podle okamžitých potřeb prověřujících orgánů. Při jejich provádějí nemusí být dodržen postup podle ustanovení oddílů V a VI.
ODDÍL III
Prověřování správnosti a věrohodnosti informací
§ 9
(1) Správností informací se rozumí jejich metodická shoda s předpisy vydávanými k jejich sledování, jejich logická a početní správnost a jejich úplnost.
(2) Věrohodnostní informací se rozumí jejich pravdivost (objektivnost), tj. shoda se sledovanou realitou, popř. s podklady obsahujícími údaje o realitě, o něž se informace opírají nebo z nichž se čerpají (shoda s údaji operativní evidence, s prvotními záznamy apod.).
§ 10
Správnost a věrohodnost informací se prověřuje způsobem odpovídajícím jejich charakteru. Z tohoto hlediska se rozlišuje prověřování
a) dokumentace o jednotné údajové základně organizací a prověřování prvotních záznamů a běžných zápisů,
b) operativní evidence,7)
c) statistiky,8)
d) výstupů z informační soustavy organizací na písemných nebo technických nosičích.9)
§ 11
(1) Při prověřování dokumentace o jednotné údajové základně organizací se zkoumá zejména:
a) zda jsou seznamy prvků jednotné údajové základny upraveny podle potřeb organizace (doplnění dalších prvků, vypuštění nepotřebných prvků),
b) zda jsou zavedeny předepsané katalogy a zda jsou na katalogových listech prováděny záznamy o zařazení prvků a o způsobu jejich vedení,
c) zda organizace při zavádění a vedení jednotné údajové základny postupuje v souladu s právními předpisy o jednotné údajové základně organizací.10)
(2) Při prověřování správnosti a věrohodnosti prvotních záznamů a běžných zápisů se zkoumá zejména:
a) zda se záznamy (zápisy) provádějí v souladu s právními předpisy o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací,11)
b) zda se záznamy provádějí správně, věrohodně, plynule (včas), racionálně a čitelně,
c) zda se závazných vzorů používá předepsaných tiskopisů a zda u vzorů typových je dodržena předepsaná obsahová náplň; do jaké míry organizace používá vzorů doporučených a jaké s nimi má zkušenosti, nebo z jakých důvodů těchto vzorů nepoužívá,
d) zda se zápisy v dokladech organizace )dodací listy, objednávky, faktury apod.) provádějí v návaznosti na celostátní klasifikace a číselníky.
§ 12
Při prověřování operativní evidence se zkoumá zejména:
a) na kterých úsecích činnosti a v jakém rozsahu a formě se operativní evidence vede,
b) zda jsou zápisy v operativní evidenci prováděny na základě přímého pozorování nebo na základě prvotních záznamů (dokladů) a shodují-li se v posledním případě zápisy zápisy v operativní evidenci s údaji obsaženými v prvotních záznamech,
c) je-li operativní evidence vedena dochvilně a správně po formální a technické stránce.
§ 13
Při prověřování statistiky se zkoumá zejména:
a) zda organizace dodržuje jednotnou celostátní metodiku statistických ukazatelů,
b) zda organizace dodržuje zásadu jednotného třídění sociálně ekonomických jevů12) a zda zavedla v oboru své působnosti závazně předepsané klasifikace a číselníky, popřípadě zda při používání odchylných účelových nomenklatur zajistila jejich převoditelnost na jednotnou soustavu sociálně ekonomických klasifikací a číselníků,
c) zda organizace vede časové řady ukazatelů důležitých pro sledování dlouhodobého vývoje, zejména ukazatelů závazně stanovených nadřízeným orgánem nebo orgánem státní statistiky a zda provádí stanoveným způsobem i jejich přepočty při změnách organizačních, při změnách metodiky, cen, popřípadě jiných podmínek majících vliv na jejich srovnatelnost,13)
d) zda organizace dbá o plnění stanovené zpravodajské povinnosti všemi věcně příslušnými útvary.
§ 14
(1) Při prověřování výstupů z informační soustavy organizací se postupuje diferencovaně podle toho, jde-li o výstupy na písemných nosičích (na statistických výkazech nebo formulářích používaných při zvlášť organizovaných statistických šetřeních, soupisech a sčítáních), nebo na technických nosičích (papírových, magnetických nebo opticky čitelných).
(2) Pokud jde o informace potřebné pro výkaznictví, prověřuje se též, zda se tyto informace běžně sledují v operativní evidenci, pokud jejich sledování není zajištěno v jiných oborech informační soustavy.14)
§ 15
Při prověřování výstupů z informační soustavy organizací na písemných nosičích (dále jen "výkazy") se zkoumá zejména:
a) zda výkazy byly sestaveny podle platných směrnic, pokynů nebo jiných závazných předpisů a zda jsou schváleny příslušným orgánem státní statistiky (opatřeny pro registrační nebo schvalovací doložkou) nebo ústředním orgánem, kterému byl povolen dílčí systém statistických zjišťování,15)
b) zda údaje uvedené ve výkazech souhlasí s údaji obsaženými v operativní evidenci nebo v účetnictví, popřípadě v prvotních záznamech,
c) zda byly ve výkazech čitelně vyplněny všechny údaje nebo místo nich uvedeny symboly předepsané pro případy, kdy se údaj nevyplňuje,
d) zda byly ve výkaze uvedeny i všechny předepsané indikační údaje (kód organizace, kraj, okres, odvětví, plánovací skupina apod.) a požadovaná kontrolní čísla,
e) zda jsou správné všechny výpočty a nápočty (součty, násobení, procenta, průměry aj.); zda jsou údaje správně zaokrouhleny,
f) zda jsou správně provedeny přepočty za minulá období na srovnatelné údaje,
g) zda jsou údaje na výkazech uvedeny v předepsaných měrných jednotkách a řádech,
h) zda jsou dodržována pravidla pro provádění oprav a pro hlášení oprav příjemcům výkazů,
ch) zda jsou výkazy předepsaným způsobem podepsány, opatřeny razítkem a datem a zda jsou na nich uvedena jména osob, které je vyhotovily,
i) zda jsou předepsaným způsobem vyhotovovány komentáře k výkazům a zda správně vystihují podstatu a váhu sledovaných jevů,
j) zda byly výkazy odeslány s příslušnými přílohami, ve stanoveném počtu a v předepsané lhůtě.
§ 16
Při prověřování výstupů z informační soustavy organizací na technických nosičích se zkoumá zejména:
a) byla-li o předávání informací na technických nosičích uzavřena dohoda, má-li tato dohoda všechny předepsané náležitosti a je-li řádně plněna,16)
b) jsou-li přenášené údaje po obsahové i formální stránce správné (obdobně jako u výkazů - § 15),
c) jsou-li dodržovány termíny předávání dat.
ODDÍL IV
Prověřování stavu informační soustavy organizací
§ 17
(1) Při prověřování stavu informační soustavy se zkoumá úroveň informační soustavy ve vztahu k potřebám řízení.
(2) V souvislosti s tím se zkoumá zejména, poskytuje-li informační soustava v souladu s platnými právními předpisy17) podklady potřebné
a) k objektivnímu poznávání a hodnocení stavu a činnosti organizace,
b) k vypracovávání koncepce rozvoje organizace, podkladů pro sestavování státních plánů rozvoje národního hospodářství, státních rozpočtů, hospodářských plánů, popř. jiných národohospodářských plánů a ke kontrole jejich plnění,
c) k ochraně socialistického vlastnictví a k prosazování hospodárnosti a efektivnosti,
d) k běžnému řízení organizace a ke kontrole a revizi její hospodářské činnosti.
§ 18
(1) Při prověřování stavu informační soustavy organizací se dále zkoumá, zda je informační soustava v celé organizaci jednotně metodicky řízena18) a který útvar tuto funkci vykonává.19)
(2) K tomu účelu se zkoumá zejména:
a) je-li v organizaci - zvláště při decentralizovaném způsobu sestavování statistických výkazů - zabezpečeno řádné a včasné plnění zpravodajské povinnosti na všech úsecích činnosti a je-li zajištěna informovanost pracovníků příslušných organizačních složek o metodických předpisech a opatřeních vydávaných Federálním statistickým úřadem pro jednotlivé obory a okruhy informační soustavy,
b) zda organizace zavedla v oboru své působnosti závazně předepsané klasifikace a číselníky, popřípadě jiné metodické pomůcky,
c) zda organizace provádí rozbory své činnosti20) a zda se v organizaci kromě dílčích rozborů za jednotlivé úseky činnosti provádějí i souhrnné (komlexní) rozbory vztahující se k činnosti organizace jako celku a zahrnující i oblast užitných hodnot, oblast pracovních sil a další oblasti vyjadřované jinými než hodnotovými ukazateli, a který útvar takové rozbory za organizaci provádí,
d) zda jsou pracovníci odpovídající za chod informační soustavy a za plnění konkrétních úkolů vybaveni potřebnými pomůckami (směrnice k statistickým výkazům, klasifikace a číselníky, předpisy o vzorech prvotních záznamů a běžných zápisů, předpisy o jednotné údajové základně organizací apod.).
§ 19
(1) Stav informační soustavy organizací se prověřuje též z hlediska, zda organizace vytvořila předpoklady k tomu, aby informace byly v její informační soustavě získávány včas, úplně, pravdivě a racionálně.21)
(2) V tomto směru se zkoumá zejména:
a) je-li v organizaci zajištěno víceúčelové využívání informací, tj. zda při jednom vstupu a jednom zpracování podkladů slouží informace současně všem útvarům organizace, které je pro svou řídící činnost potřebují,
b) zda a na jaké úrovni se v organizaci využívá vlastních prostředků výpočetní techniky, popř. servisních služeb výpočetních středisek vlastního resortu nebo organizací jiných resortů,
c) jsou-li zápisy v písemnostech informační soustavy prováděny řádně (čitelně, předepsaným způsobem a prostředkem zaručujícím jejich trvanlivost),
d) jsou-li dodržovány předpisy o úschově písemností informační soustavy a o jejich vyřazování,22)
e) jak je kádrově zajištěn výkon prací souvisících s chodem informační soustavy organizace a jaká je úroveň příslušných pracovníků z hlediska jejich vzdělání a délky praxe.
ODDÍL V
Postup při provádění prověrek
§ 20
Fáze prověrek
Každá prověrka má tři fáze:
a) přípravu prověrky,
b) provedení prověrky na místě,
c) realizaci výsledků prověrky.
§ 21
Příprava prověrky
(1) Při přípravě prověrky je úkolem prověřujícího orgánu
a) seznámit se s charakterem prověřované organizace (organizací) a s právními předpisy, usneseními vlády apod., upravujícími příslušnou oblast,
b) vyhodnotit poznatky o činnosti organizace v prověřované oblasti a na jejich základě stanovit předmět prověrky,
c) vypracovat program prověření prověrky.
(2) Program prověrky obsahuje:
a) název prověrky,
b) název organizace a místo, kde má být prověrka provedena,
c) cíl a předmět prověrky.
(3) Příslušný vedoucí pracovník vystaví příkaz k provedení prověrky, který obsahuje zejména složení prověrkové skupiny a jmenování jejího vedoucího,23) název prověrky a místo a termín jejího provedení.
Provedení prověrky na místě
§ 22
(1) Základním úkolem prověrkové skupiny je zjistit skutečný stav v prověřované oblasti a porovnat jej se stavem, jaký by měl být, kdyby byly důsledně dodrženy platné předpisy a kdyby bylo po všech stránkách správně postupováno.
(2) U všech zjištěných nedostatků je nutno zjistit jejich příčiny, následky i osobní odpovědnost pracovníků, kteří nedostatky zavinili.24)
(3) Stejnou měrou jako k nedostatkům je nutno přihlížet i ke kladným stránkám a k dobrým výsledkům činnosti prověřované organizace, a to v zájmu využití dobrých zkušeností v práci jiných organizací a k zobecnění správných metod práce.
§ 23
(1) Prověrka se zahajuje seznámením vedoucího prověřované organizace s programem prověrky.
(2) Skutečnosti zjištěné prověrkou je nutno věrohodně prokázat. Nelze se opírat o pouhé úvahy, domněnky nebo neprověřené okolnosti.
§ 24
Osobám odpovědným za zjištěné závady nebo nedostatky musí být vždy dána možnost vysvětlit příčiny jejich jednání, aby mohla být posouzena míra jejich zavinění.
§ 25
(1) Poznatky získané prověrkou se zpracují do písemného záznamu o provedené prověrce. Záznam musí být vypracován pravdivě, objektivně, adresně, stručně a srozumitelně. Podepisují jej všichni členové prověrkové skupiny.
(2) S obsahem záznamu seznámí prověrková skupina vedoucí pracovníky organizace a odpovědné osoby v něm uvedené a výsledky prověrky s nimi projedná. Organizaci lze přitom uložit, aby do určité doby zajistila odstranění zjištěných nedostatků.25)
(3) Záznam o prověrce provedené orgánem řízení se zasílá - jde-li o prověrku komplexní nebo o prověrku, při níž vyšly najevo závažnější okolnosti - na vědomí též krajské (městské) správě Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu podle sídla prověřované organizace.
§ 26
(1) Při provádění prověrek je třeba soustřeďovat též kritické připomínky a náměty, jichž lze využít ke zdokonalení celkového procesu tvorby a poskytování sociálně ekonomických informací v Československé socialistické republice, zejména připomínky a náměty:
a) obsahové a metodické povahy (obsah a metodika ukazatelů, úroveň směrnic k státním statistickým výkazům, vzory výkazů, klasifikace a číselníky, vzory prvotních záznamů a běžných zápisů apod.),
b) analytické povahy (k soustavě ukazatelů pro účely analýz, kontroly plnění plánu apod.),
c) zpracovatelské povahy (kontrolní operace, kontrolní čísla, sběr dat apod.).
(2) Kritické připomínky a náměty prověřované organizace se uvedou v příloze k záznamu o provedené prověrce.
§ 27
V souvislosti s prověřováním správnosti a věrohodnosti sociálně ekonomických informací a stavu informační soustavy organizací se zjišťují též případy, kdy jsou od organizace požadovány statistické údaje bez souhlasu příslušného orgánu státní statistiky nebo nad jeho rámec. Provádí-li prověrku orgán řízení, uvědomí o takovýchto zjišťováních orgán státní statistiky, který by byl příslušný k jejich schválení.26)
Realizace výsledků prověrky
§ 28
(1) Prověrková skupina prosazuje operativní odstraňování nedostatků na místě ihned po jejich zjištění. Jde-li o vážnější nedostatky, projedná na základě záznamu o provedení prověrky s odpovědnými pracovníky prověřované organizace přijetí potřebných opatření. Opatření k nápravě musí být konkrétní, zásadní povahy a musí zabezpečovat skutečnou nápravu.
(2) Nedohodne-li se touto cestou způsob nápravy, předloží prověrková skupina celý materiál z prověrky příslušnému vedoucímu pracovníku prověřujícího orgánu, který rozhodne o dalším postupu.
§ 29
Orgán, který prověrku provedl, je povinen kontrolovat plnění uložených opatření k nápravě, dokud všechna opatření nebyla splněna a dokud nebyly vytvořeny podmínky pro to, aby se závady v budoucnu neopakovaly.
Oddíl VI
Závěrečná ustanovení
§ 30
Prověrky správnosti a věrohodnosti sociálně ekonomických informací a stavu informační soustavy organizací (s výjimkou prověrek namátkových) zahrnují orgány je provádějící do svých plánů kontrolní činnosti.
§ 31
Při provádění prověrek sociálně ekonomických informací týkajících se realizace zvláštní části státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR - obrana a bezpečnost - postupují orgány řízení podle pokynů Státní plánovací komise vydaných pro tuto činnost.
§ 32
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1983.
Předseda:
Ing. Mička v.r.
1) § 16 odst. 4 zákona. § 14 odst. 3 zákona České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací. § 16 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 41 /1972 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.
2) § 17 odst. 2 a 3 zákona. § 16 odst. 2 zákona č. 40/1972 Sb. § 18 odst. 2 zákona č. 41/1972 Sb.
3) § 14 odst. 2 písm. b) a § 16 odst. 1 zákona č. 40/1972 Sb. § 16 odst. 2 písm. b) a § 18 odst. 1 zákona č. 41/1972 Sb.
4) § 7 odst. 1 písm. e, § 10 písm. e) a § 11 písm. e) zákona č. 40/1972 Sb. § 8 písm. e), § 12 písm. e) § 13 odst. 1 zákona č. 41/1972 Sb.
5) Část I a VII Zásad kontroly v národním hospodářství a ve státní správě schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády ČSR ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády SSR ze dne 28. dubna 1982 č. 129, uveřejněným pod č. 66/1982 Sbírky zákonů.
6) Čl.27 a čl. 44 odst. 1 zásad uvedených v poznámce 5).
7) § 2 písm. e) zákona.
8) § 2 písm. d) zákona.
9) Pokud by byly vydány zvláštní předpisy týkající se zvlášť organizovaných evidencí, pasportů a registrů [§ 2 písm. f) zákona], tvořily by informace v nich obsažené další úsek prověřování.
10) Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 173/1980 Sb., o jednotné údajové základně organizací. Výnos Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí čj. FSÚ 209/81-03, FMF XV/1-1769/81 ze dne 30. ledna 1981 o obsahu a formě katalogů jednotné údajové základny organizací, oznámený ve Sbírce zákonů částka 13/1081 a uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů pod č. 1/1981. Výnosy vydávané Federálním statistickým úřadem pro jednotlivé oblasti jednotné údajové základny organizací.
11) Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 78/1977 Sb., o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací. Výnosy Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, vydávané pro jednotlivé oblasti prvotních záznamů a běžných zápisů.
12) § 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.
13) § 28 nařízení vlády č.153/1971 Sb.
14) Povinnost vést údaje potřebné pro výkaznictví v operativní evidenci (pokud jejich vedení není zajištěno v jiných oborech informační soustavy organizací) je organizacím uložena ustanovením § 29 odst. 2 nařízení vlády č. 153/1971 Sb.
15) § 16 odst. 3 zákona.
16) Příloha č. 2 k výnosu Federálního statistického úřadu čj. 1585/80-03 ze dne 3. června 1980 o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích, oznámenému ve Sbírce zákonů částka 23/1980 a uveřejněnému ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů pod č. 9/1980.
17) § 9 nařízení vlády č. 153/1971 Sb.
18) § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 153/1971 Sb.
19) Státním hospodářským organizacím bylo společným výnosem Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí čj. FSÚ 14 243/1972, FMF XV/1-1054/1972 ze dne 24. ledna 1972 o zabezpečení některých podmínek pro vytváření informační soustavy státních hospodářských organizací, uveřejněným ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů pod č. 3/1972, doporučeno zřídit k tomu účelu útvar informační soustavy.
20) § 5 nařízení vlády č. 153/1971 Sb.
21) § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 153/1971 Sb.
22) § 39 a další nařízení vlády č. 153/1971 Sb.
23) Podle okolností může být provedením prověrky pověřen též jednotlivý pracovník.
24) Se zřetelem k povaze prověřovaného předmětu půjde většinou o porušení povinností administrativní povahy, za něž mohou orgány státní statistiky ukládat pořádkové pokuty do výše 3000 Kčs, popř. organizacím ekonomické sankce (§ 30 a další zákona). Výjimečně by mohlo jít o trestný čin podle § 125 nebo 126 tr. zákona.
25) Orgány státní statistiky mohou uložit odstranění zjištěných nedostatků s účinkem, že nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, bude organizaci uložena pokuta podle § 32 odst. 1 zákona.
26) § 20 zákona.