Instrukce ze dne 29.2.1984 pro evidování památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v evidenci nemovitostí

29.2.1984 | Sbírka:  878/84-21 | Částka:  10/1984ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 5315/1994-23
878/84-21
Instrukce
Českého úřadu geodetického a kartografického
ze dne 29. února 1984
pro evidenci památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v evidenci nemovitostí
Český úřad geodetický a kartografický stanoví v dohodě s ministerstvem kultury České socialistické republiky v souladu s § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona č. 157/1964 Sb. a § 26 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, vyhlášky č. 118/1959 Ú. l., o památkových ochranných pásmech a § 12 a § 19 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody:
§ 1
Úvodní ustanovení
Instrukce rozvádí a upřesňuje ustanovení zvláštních předpisů1) a stanoví zásady pro evidování památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v evidenci nemovitostí.
§ 2
Předměty evidence
Předmětem evidence jsou jednotlivé parcely, které vymezují, nebo na nichž jsou:
a) jednotlivé nemovité kulturní památky (včetně pozemků v jejich obvodu),2)
b) památkově chráněná území (památkové rezervace, památková ochranná pásma, popř. památkové zóny),
c) maloplošná chráněná území (státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory, chráněné přírodní památky) a jejich ochranná pásma,
d) velkoplošná chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranná pásma.
§ 3
Evidence v měřickém operátu evidence nemovitostí
(1) V měřickém operátu evidence nemovitostí (dále jen "měřický operát")3) se vyznačí mapovými značkami:
a) jednotlivé nemovité kulturní památky [§ 2 písm. a)],
b) hranice chráněných území [§ 2 písm. b), c), d)].
(2) Vyznačení se provede mapovými značkami podle technické normy.4) Hranice chráněných území a ochranných pásem se vyznačí v hlavních lomových bodech. Průběh hranice se zpravidla ztotožňuje s hranicí parcely, popřípadě s jinou čarou polohopisu zobrazeného v měřickém operátu. Pokud je hranice vedena mimo čáry polohopisu, vyznačí se v celém průběhu, a to jen mapovou značkou.
Ukázka je v příloze č. 1.
§ 4
Evidence v písemném operátu evidence nemovitostí
V písemném operátu evidence nemovitostí (dále jen "písemný operát")5) se způsob ochrany nemovitostí u jednotlivých dotčených parcel vyjádří dvojmístným kódem způsobu ochrany nemovitostí (příloha č. 2). Ukázka vyjádření kódu způsobu ochrany nemovitostí v soupisu parcel je uvedena v příloze č. 3.
§ 5
Grafický podklad
Grafickým podkladem pro evidenci památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v evidenci nemovitostí jsou kopie pozemkových map se zákresem průběhu hranic památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem.
§ 6
Písemný podklad
(1) Písemným podkladem pro evidenci památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v písemném operátu evidence nemovitostí jsou listiny, ve kterých jsou všechny dotčené parcely uvedeny podle obcí, katastrálních území a parcelních čísel uvedených v evidenci nemovitostí a označeny příslušným kódem vyjadřujícím způsob ochrany nemovitostí.
(2) Jestliže jsou jedním způsobem ochrany nemovitostí dotčeny všechny parcely v katastrálním území, vyznačí se v listině tato skutečnost bez uvedení jednotlivých parcelních čísel.
§ 7
Návrh na vyznačení v evidenci nemovitostí a předání grafických a písemných podkladů
(1) Návrh na vyznačení památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v evidenci nemovitostí s příslušnými grafickými a písemnými podklady předávají orgánům (organizacím) geodézie a kartografie (jejich pracovištím v okresech) - dále jen "organizace geodézie" - výkonné orgány státní památkové péče a ochrany přírody, popř. odborné organizace státní památkové péče a ochrany přírody, které vedou státní seznam nemovitých kulturních památek a státní seznam ochrany přírody.
(2) Organizace geodézie vyrozumí o zavedení samostatného kódu způsobu ochrany nemovitostí do evidence nemovitostí (§ 4) orgán nebo organizaci, která předložila návrh na vyznačení v evidenci nemovitostí.
(3) Při hromadném předávání údajů uvedených v § 6 odst. 1 k vyznačení v evidenci nemovitostí se postupuje podle samostatné dohody Českého úřadu geodetického a kartografického s ministerstvem kultury České socialistické republiky.6)
§ 8
Práce s údaji bývalého pozemkového katastru, práce měřické a samostatná trvalá stabilizace hlavních lomových bodů hranic
(1) V případě, že pro vyhotovení podkladů podle §§ 5 a 6 je nutné zabezpečit převod údajů bývalého pozemkového katastru do evidence nemovitostí, provedou se takové práce v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
(2) Na podkladě týchž vztahů (odst. 1) se provádějí měřické práce nutné pro zobrazení hranic památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v měřickém operátu, v případech, kdy je taková hranice odlišná od hranice polohopisu měřického operátu.
(3) Samostatná trvalá stabilizace hlavních lomových bodů hranic památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem se provádí výjimečně podle požadavku výkonných orgánů státní památkové péče a ochrany přírody, popř. odborných organizací státní památkové péče a ochrany přírody, které vedou státní seznam nemovitých kulturních památek a státní seznam ochrany přírody. Tyto práce se provádějí v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
§ 9
Vyšetření památkově chráněných nemovitostí, hranic chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem
Vyšetření památkově chráněných nemovitostí, hranic chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem při místním šetření pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka a pro obnovu operátů evidence nemovitostí se provádí podle zvláštního předpisu.7)
§ 10
Poskytování informací o evidovaných památkově chráněných nemovitostech, chráněných částech přírody a jejich ochranných pásmech v evidenci nemovitostí
(1) Při nahlížení do evidence nemovitostí pro účely evidence a dokumentace památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem se postupuje podle zvláštního předpisu.8)
(2) Informace o památkově chráněných nemovitostech, chráněných částech přírody a jejich ochranných pásmech evidovaných v evidenci nemovitostí poskytují organizace geodézie podle zvláštního předpisu.9) Na výpisech z evidence nemovitostí se uvádí zkrácené slovní označení způsobu ochrany nemovitostí (příloha č. 4).
(3) Při hromadném poskytování údajů z evidence nemovitostí se postupuje podle samostatné dohody Českého úřadu geodetického a kartografického s ministerstvem kultury České socialistické republiky.6)
§ 11
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se směrnice Ústřední správy geodézie a kartografie o evidování chráněných území, chráněných objektů a ochranných pásem na úseku státní památkové péče a státní ochrany přírody ve služebních mapách a pozemkových operátech středisek geodézie ze dne 28. 2. 1964 č. 23-335,2-400/1964.
(2) Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.
Náměstek předsedy:
Ing. Hynek Kohl v. r.
Poznámka:
Součástí instrukce jsou:
příloha č. 1 - Ukázka zobrazení hranice chráněného území a jednotlivé nemovité kulturní památky v pozemkové mapě;
příloha č. 2 - Kód způsobu ochrany nemovitostí;
příloha č. 3 - Soupis parcel s kódem způsobu ochrany nemovitostí;
příloha č. 4 - Výpis z evidence nemovitostí se zkráceným slovním označením způsobu ochrany nemovitostí.
1) § 12 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. § 5 vyhlášky č. 116/1959 Ú. l., o evidenci kulturních památek. § 3 vyhlášky č. 118/1959 Ú. l., o památkových ochranných pásmech. § 1 vyhlášky č. 181/1959 Ú. l., o památkových rezervacích. § 2 odst. 5 vyhlášky č. 228/1959 Ú. l., o evidenci chráněných částí přírody a o náhradě za majetkovou újmu vzniklou z omezení stanovených podmínek ochrany.
2) Historické zahrady a plochy, nádvoří a další pozemky v obvodu nemovité kulturní památky.
3) § 1 odst. 2 písm. a)ú vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášek č. 133/1965 Sb. a č. 19/1984 Sb.
4) ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. Mapové značky poř. čís. 2.29, 2.30, 4.16, 4.17 a 9.01 s popisem podle čl. 143 a 144.
5) § 1 odst. 2 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášek č. 133/1965 Sb. a č. 19/1984 Sb.
6) § 17 písm. d) Instrukce Českého úřadu geodetického a kartografického, pro vedení evidence nemovitostí (984 400 I/82) ze dne 29. 10. 1982 č. 1700/1982-21.
7) Instrukce Českého úřadu geodetického a kartografického pro místní šetření a obnovu operátů evidence nemovitostí (984 450 I/83) ze dne 28. 4. 1983 č. 1250/1983-21.
8) § 9 odst. 1 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí ve znění zákona č. 157/1983 Sb. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášek č. 133/1965 Sb. a č. 19/1984 Sb.
9) § 9 odst. 2 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí ve znění zákona č. 157/1983 Sb. § 11 odst. 2 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášek č. 133/1965 Sb. a č. 19/1984 Sb.