Vyhláška ze dne 29.10.1985 o jednotné klasifikaci zaměstnání

16.11.1985 | Sbírka:  97/1985 Sb. | Částka:  27/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Aktivní derogace: 129/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.
97/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 29. října 1985
o jednotné klasifikaci zaměstnání
Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:
§ 1
Jednotná klasifikace zaměstnání 1) (dále jen "klasifikace") je základním řídícím nástrojem pro určování, sledování a analýzu profesní struktury obyvatelstva, pro plánování a statistické hodnocení plnění plánovaných úkolů v oblasti pracovních zdrojů a rozdělení pracovních sil.
§ 2
Předmětem klasifikace je vykonávaná konkrétní činnost jednotlivé osoby představující pro činnou osobu zdroj pracovních příjmů (nejde-li o osobu mimo trvalé pracovní zařazení - třída 0).
§ 3
Klasifikace se závazně používá zejména v operativní evidenci 2) o pracovních silách, v údajových základnách organizací,3) pro účely řízení a plánování a pro statistické zjišťování v oblasti pracovních sil a sociálního zabezpečení.
§ 4
(1) V oblasti upravené klasifikací mohou orgány a organizace pro užití přesahující úroveň informační soustavy jedné organizace vydávat za vlastní obor působnosti účelové nomenklatury jen po projednání s Federálním statistickým úřadem, a to i v případech, kdy orgány jsou oprávněny vydávat účelové nomenklatury ve své působnosti na základě zmocnění v obecně závazných právních předpisech.
(2) Účelovou nomenklaturou se pro účely této vyhlášky rozumí vyjmenování, případně dílčí utřídění určitého okruhu zaměstnání odchylně od třídění použitého v klasifikaci, určené pro speciální potřebu některých orgánů nebo organizací.
(3) Při vydávání účelových nomenklatur je třeba podle jejich povahy vyjádřit návaznost jejich položek na kódy zaměstnání v klasifikaci.
(4) V odůvodněných případech může věcně příslušný ústřední orgán požádat Federální statistický úřad o povolení k využití neobsazených položek klasifikace pro vlastní potřebu anebo pro potřebu podřízených organizací; takovým povolením je pro jednotnou údajovou základnu organizací podmíněno použití 4) volné kapacity kódů v číselnících těch prvků, pro které je závazně určeno třídění podle klasifikace.
§ 5
Pro vyjádření vztahů mezi skupinami zaměstnání v 1. až 5. třídě klasifikace a obory vzdělání 5) se zavádí tabulka vztahů tvořící část klasifikace.
§ 6
Výjimky z ustanovení § 3 a 4 této vyhlášky pro jednotlivé orgány a organizace může povolit v odůvodněných případech Federální statistický úřad na návrh věcně příslušného ústředního orgánu.
§ 7
Zrušují se:
1. vyhláška Federálního statistického úřadu š. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů,
2. výnos Federálního statistického úřadu ze dne 4. 12. 1972 (čj. 16275/1972) o doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů uveřejněný v částce 15/1972 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 32/1972 Sb.,
3. výnos Federálního statistického úřadu ze dne 20. 9. 1973 (čj. 16447/1973) a doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů uveřejněný v částce 12/1973 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 3/1974 Sb.,
4. výnos Federálního statistického úřadu ze dne 14. 10. 1975 (čj. 18359/1975) o dalším doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů uveřejněný v částce 13/1975 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 38/1975 Sb.,
5. výnos Federálního statistického úřadu ze dne 7. 9. 1977 (čj. 4098-708-032/1977), kterým se mění a doplňuje jednotná klasifikace zaměstnání, uveřejněný v částce 11/1977 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 28/1977 Sb.
§ 8
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.
Předseda:
Ing. Mička v.r.
1) Jednotnou klasifikaci zaměstnání (4. vydání) vydává Federální statistický úřad jako část 7 jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha 1, Tržiště 9.
2) § 2 písm. e) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací. Oddíl VI nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.
3) Vyhláška FSÚ a FMF č. 173/1980 Sb., o jednotné údajové základě organizací. Výnos FSÚ ze dne 22. prosince 1980 (čj. 3151/80) o jednotné údajové základně organizací v oblasti práce, mezd a sociálních věcí, uveřejněný v částce 14 - 15/1980 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 12/1981 Sb. - vč. změny - výnos FSÚ ze dne 21. 4. 1983 (čj. 882/83-41).
4) § 4 odst. 2 vyhlášky č. 173/1980 Sb.
5) Vyhláška FSÚ č. 81/1982 Sb., o jednotné klasifikaci oborů vzdělání.