Nařízení ze dne 25.11.1986 o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi

19.12.1986 | Sbírka:  78/1986 Sb. | Částka:  25/1986ASPI

Vztahy

Nadřazené: 161/1982 Sb.
Aktivní derogace: 177/1982 Sb., 67/1982 Sb.
Pasivní derogace: 156/1989 Sb.
78/1986 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 25. listopadu 1986
o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
§ 1
Předmět a subjekty dodatkového odvodu
(1) Toto nařízení upravuje dodatkový odvod za překročení na kalendářní rok rozepsaných závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů1) (dále jen "překročení limitů") automobilového benzínu a nafty motorové a topné (dále jen "ropné výrobky").
(2) Dodatkovému odvodu za překročení limitů automobilového benzínu podléhají ústřední orgány České socialistické republiky a národní výbory a jimi řízené rozpočtové a příspěvkové organizace (dále jen "organizace").
(3) Dodatkovému odvodu za překročení limitů nafty motorové a topné podléhají z organizací uvedených v odstavci 2 organizace,
a) které jsou držiteli fondů, 1)
b) jejichž řídící ústřední orgány (krajské národní výbory) jsou držiteli fondů. 1)
§ 2
Základ a sazba dodatkového odvodu
(1) Základem dodatkového odvodu za překročení limitů ropných výrobků (dále jen "dodatkový odvod") je překročení limitů ropných výrobků vyjádřené v litrech.
(2) Sazba dodatkového odvodu činí u
a) automobilového benzínu za litr 25,50 Kčs
b) nafty motorové a topné za litr 16,50 Kčs.
(3) Překročení limitů nafty motorové a topné lze u téže organizace vyrovnat úsporou limitu automobilového benzínu ve stejné hmotnosti a naopak.
§ 3
Zdroj úhrady dodatkového odvodu
(1) Rozpočtové organizace včetně ústředních orgánů České socialistické republiky a národních výborů hradí dodatkový odvod z rozpočtových výdajů na příslušné ropné výrobky v roce následujícím po roce, v němž překročily limit.
(2) Příspěvkové organizace hradí dodatkový odvod na vrub příspěvku roku následujícího po roce, v němž překročily limit, a jestliže provádějí odvod do státního rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru, 2) hradí dodatkový odvod z materiálových výdajů roku následujícího po roce, v němž překročily limit.
§ 4
Výpočet a splatnost dodatkového odvodu
(1) Dodatkový odvod vypočte organizace ve statistickém výkazu, 3) který předloží příslušné finanční správě 4) nejpozději ve lhůtě splatnosti dodatkového odvodu.
(2) Dodatkový odvod se zaokrouhluje na celé stovky Kčs dolů.
(3) Dodatkový odvod je splatný nejpozději do 15. února po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo k překročení limitů ropných výrobků.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5
Za překročení limitů lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje, automobilového benzínu a nafty motorové a topné v kalendářním roce 1986 a v letech předcházejících se vůči organizacím uplatní postih podle dosavadních předpisů.
§ 6
Zrušuje se nařízení vlády ČSR č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků, ve znění nařízení vlády ČSR č. 177/1982 Sb.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.
Korčák v. r.
1) § 14 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.
2) § 6 odst. 2 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).
3) Směrnice Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy "13/1 ODV" (registrované v částce 1/1986 Sb.).
4) § 3 a 4 zákona ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správách.