Zákon ze dne 15.11.1989 o Státní bance československé

28.11.1989 | Sbírka:  130/1989 Sb. | Částka:  30/1989ASPI
130/1989 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. listopadu 1989
o Státní bance československé
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
(1) Státní banka československá je ústřední bankou Československé socialistické republiky.
(2) Státní banka československá má postavení ústředního orgánu státní správy Československé socialistické republiky v oblasti měny a v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony 1) v oblasti bankovnictví, při udělování povolení a vydávání obecně závazných právních předpisů.
(3) Při výkonu své působnosti Státní banka československá používá ekonomických nástrojů a vydává obecně závazné právní předpisy.
§ 2
(1) Státní banka československá je právnickou osobou se sídlem v Praze; její označení v jazyce českém je "Státní banka československá" a v jazyce slovenském "Štátna banka československá".
(2) Státní banka československá vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3) Státní banka československá neručí za závazky státu, pokud výslovně takovou záruku nepřevezme. Stát ručí za závazky Státní banky československé, jen je-li tak výslovně stanoveno zákonem nebo pokud takovou záruku výslovně převezme.
§ 3
(1) Státní banka československá zabezpečuje ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s účastí Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích a zabezpečuje úkoly vyplývající pro Československou socialistickou republiku z těchto smluv a z činnosti v těchto organizacích.
(2) Státní banka československá udržuje styk se zahraničními ústředními bankami.
§ 4
Státní banka československá při plnění svých funkcí a činností spolupracuje s příslušnými ústředními orgány státní správy federace a republik a za tím účelem jim poskytuje a od nich vyžaduje potřebné informace a podklady. Státní banka československá zaujímá stanovisko k návrhům, které předkládají vládě Československé socialistické republiky a vládám republik jiné orgány, pokud se dotýkají její působnosti.
ČÁST DRUHÁ
Měnové plánování
§ 5
(1) Státní banka československá se podílí na tvorbě komplexních státních plánů hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, rozpočtových výhledů a státních rozpočtů federace a republik a předkládá svá stanoviska z hlediska zajištění peněžní rovnováhy a vytváření podmínek pro stabilitu československé měny. Přitom uplatňuje svou odpovědnost za řízení peněžního oběhu, za kvalitu a stabilitu měny.
(2) Státní banka československá zpracovává měnové analýzy, v nichž z měnových hledisek hodnotí sociálně ekonomický vývoj a navrhuje potřebná opatření.
§ 6
(1) Státní banka československá ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy federace a republik vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky ke schválení a vládě České socialistické republiky a vládě Slovenské socialistické republiky k projednání návrh pětiletého a ročního měnového plánu, členěného na úvěrový, pokladní a devizový plán.
(2) Závaznými výstupy pětiletého a ročního měnového plánu se řídí banky a spořitelny a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem i jiné právnické osoby.
§ 7
(1) Státní banka československá vypracovává a po projednání s vládou České socialistické republiky a vládou Slovenské socialistické republiky předkládá vládě Československé socialistické republiky ke schválení návrh bankovní měnové politiky zahrnující úvěrovou, depozitní, úrokovou a devizovou politiku a odpovídá v rámci své působnosti za její provádění.
(2) Podle vývoje národního hospodářství provádí Státní banka československá v rozsahu zmocnění vládou Československé socialistické republiky nezbytné úpravy schválených měnových plánů a bankovní měnové politiky.
ČÁST TŘETÍ
Činnost státní banky československé
§ 8
Státní banka československá
a) má výhradní právo vydávat československé peníze;
b) dohlíží na ochranu měny, na tisk a ražbu peněz;
c) vyhlašuje vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení z oběhu;
d) řídí peněžní oběh;
e) určuje a vyhlašuje kurs československé měny k cizím měnám na podkladě zásad schválených vládou Československé socialistické republiky, s přihlédnutím zejména k vývoji národního hospodářství, platební bilance a situace na devizových trzích;
f) určuje cenu zlata v bankovních operacích;
g) provádí operace se zlatem a devizovými prostředky;
h) spravuje měnové rezervy ve zlatě a v devizových prostředcích;
i) spravuje zásoby československých peněz a zásoby devizových prostředků;
j) řídí pokladní operace a směnárenskou činnost;
k) řídí provádění platebního styku a zúčtování v tuzemsku;
l) v rozsahu nezbytném pro realizaci měnového plánu a bankovní měnové politiky vytváří v dohodě s Federálním statistickým úřadem dílčí informační systém 2) Státní banky československé, bank a spořitelen, jakož i dalších organizací provádějících platební styk a zúčtování;
m) provádí zvláštní bankovní operace.
§ 9
Státní banka československá usměrňuje postup bank a spořitelen při poskytování úvěrů právnickým osobám a při poskytování půjček fyzickým osobám, jakož i při přijímání vkladů od právnických osob a od fyzických osob. Pokud jde o stanovení úrokových sazeb z vkladů fyzických osob u bank a spořitelen a z půjček poskytovaných bankami a spořitelnami fyzickým osobám, činí tak spolu s federálním ministerstvem financí a v dohodě s ministerstvy financí, cen a mezd republik.
§ 10
Státní banka československá
a) odpovídá za provádění devizové politiky zejména z hlediska vývoje platební bilance a kursu československé měny;
b) usměrňuje postup československých bank a spořitelen při přijímání a poskytování devizových úvěrů;
c) vykonává další působnost podle devizového zákona.
§ 11
(1) Státní banka československá spolu s federálním ministerstvem financí předkládá vládě Československé socialistické republiky
a) návrhy zákonných úprav československé měny;
b) návrhy zásadních měnových a finančních opatření; mají-li tato opatření dopad na státní rozpočet republiky, postupuje v dohodě s příslušným ministerstvem financí, cen a mezd republiky;
c) návrhy zásad pro stanovování kursů československé měny k cizím měnám;
d) návrhy na úpravy devizového hospodářství.
(2) Státní banka československá spolu s federálním ministerstvem financí usměrňuje z měnových hledisek peněžní trh.
§ 12
Státní banka československá
a) vede účty bank a spořitelen a přijímá jejich vklady;
b) vede účty státního rozpočtu federace a republik a účty státních finančních rezerv.
§ 13
Státní banka československá odpovídá za provádění pokladního plnění státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik; toto provádění zajišťuje sama nebo prostřednictvím pověřené banky, a to při provádění pokladního plnění státního rozpočtu federace v dohodě s federálním ministerstvem financí a při provádění pokladního plnění státních rozpočtů republik v dohodě s příslušným ministerstvem financí, cen a mezd republiky.
§ 14
Státní banka československá je oprávněna pověřit banky a spořitelny po předchozí dohodě s nimi úschovou zásob československých peněz a zásob devizových prostředků.
§ 15
Nástroje usměrňování činnosti bank a spořitelen
Státní banka československá usměrňuje činnost bank a spořitelen zejména
a) výší úvěru, který poskytuje bankám jako zdroj pro poskytování úvěrů právnickým osobám a půjček fyzickým osobám;
b) výší úroku z úvěru podle písmene a) a výší úroku z vkladů ukládaných bankami a spořitelnami u Státní banky československé, jakož i z ostatních úvěrových zdrojů, které si banky a spořitelny vzájemně poskytují;
c) pravidly likvidity bank a spořitelen;
d) výší povinných rezerv bank a spořitelen u Státní banky československé.
§ 16
Zmocnění k vydávání obecně závazných právních předpisů
Státní banka československá vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o
a) měnovém plánování;
b) oběhu zákonných peněz;
c) poskytování náhrady za poškozené peníze;
d) vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popisu, jakož i o jejich stažení z oběhu;
e) pokladních operacích a směnárenské činnosti;
f) dílčím informačním systému Státní banky československé, bank a spořitelen, jakož i dalších právnických osob provádějících platební styk a zúčtování v tuzemsku;
g) zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb.
§ 17
Bankovní dohled
(1) Státní banka československá provádí bankovní dohled nad dodržováním
a) obecně závazných právních předpisů vydaných Státní bankou československou, jakož i v případech, kdy je k tomu obecně závaznými právními předpisy zmocněna;
b) závazných výstupů měnového plánu;
c) podmínek stanovených vydanými povoleními.
(2) Právnické osoby jsou povinny na požádání předkládat Státní bance československé potřebné doklady, poskytovat jí požadované informace, umožnit prověrky na místě a i jinak jí umožňovat výkon její působnosti.
(3) Bankovní dohled se netýká vkladů jednotlivých fyzických osob a půjček poskytovaných jednotlivým fyzickým osobám.
(4) Jestliže při výkonu bankovního dohledu bylo zjištěno závažné porušení povinnosti při provádění bankovních obchodů a operací a peněžních služeb, určí Státní banka československá lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. Jestliže tyto nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, Státní banka československá pozastaví nebo odejme v omezeném nebo v celém rozsahu oprávnění k provádění bankovních obchodů a operací a peněžních služeb.
ČÁST ČTVRTÁ
Řízení a organizace Státní banky československé
§ 18
(1) Státní banku československou řídí předseda Státní banky československé; v době jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu zastupuje první místopředseda Státní banky československé.
(2) V rozsahu stanoveném předsedou Státní banky československé ho zastupují první místopředseda a ostatní místopředsedové.
§ 19
Předsedu Státní banky československé jmenuje a odvolává prezident Československé socialistické republiky na návrh vlády Československé socialistické republiky. Prvního místopředsedu Státní banky československé a místopředsedy Státní banky československé jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh předsedy Státní banky československé.
§ 20
Státní banka československá vykonává svou činnost ústředím v Praze, pobočkami a účelovými organizačními jednotkami. Ústředí Státní banky československé zabezpečuje jak vztahy k orgánům federace, tak vztahy k orgánům republik. Vztahy k orgánům republik zabezpečuje ústředí Státní banky československé prostřednictvím hlavních ústavů.
ČÁST PÁTÁ
Hospodaření státní banky československé
§ 21
Státní banka československá hospodaří podle zásad stanovených pro ni vládou Československé socialistické republiky.
§ 22
Státní banka československá vytváří statutární fond, všeobecný rezervní fond, fondy podle obecně závazných právních předpisů, popřípadě další fondy stanovené vládou Československé socialistické republiky.
§ 23
(1) Statutární fond činí k 1. lednu 1990 1,4 miliardy Kčs a slouží k zabezpečení závazků Státní banky československé.
(2) Všeobecný rezervní fond činí k 1. lednu 1990 1,4 miliardy Kčs a slouží k hrazení ztráty Státní banky československé; doplňuje se ze zisku Státní banky československé až do výše 4,2 miliardy Kčs.
§ 24
(1) Státní banka československá sestavuje roční účetní závěrku a výroční zprávu se základními údaji o československé měně a jejím vývoji a předkládá je do tří měsíců po skončení kalendářního roku ke schválení vládě Československé socialistické republiky.
(2) Státní banka československá je povinna schválenou roční účetní závěrku a výroční zprávu zveřejňovat v rozsahu a způsobem určeným vládou Československé socialistické republiky.
§ 25
Státní banka československá je subjektem odvodů do státního rozpočtu stanovených pro ni zákonem o odvodech do státního rozpočtu.
ČÁST ŠESTÁ
Všeobecná ustanovení
§ 26
Na všechny bankovní operace Státní banky československé včetně stavu na účtech, které vede, se vztahuje bankovní tajemství. Zprávu o stavu na účtě lze podat jen v případech stanovených zákonem.
§ 27
Pracovníci Státní banky československé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovně právního vztahu nebo funkce. Zproštěni této povinnosti mohou být ve výjimečném případě z důvodu obecného zájmu předsedou Státní banky československé.
§ 28
Státní banka československá vydá do šesti měsíců po nabytí účinnosti tohoto zákona statut, v němž podrobněji upraví svou čnnost, organizaci a hospodaření; statut schvaluje vláda Československé socialistické republiky.
ČÁST SEDMÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 29
Oprávnění vydávat obecně závazné právní předpisy, které se podle dosavadních právních předpisů přiznává předsedovi Státní banky československé, přechází podle tohoto zákona na Státní banku československou.
§ 30
Zrušuje se:
1. zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, ve znění čl. I zákona č. 175/1988 Sb.;
2. § 53 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy;
3. § 3 odst. 2 a § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb.;
4. vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz, ve znění vládního nařízení č. 17/1960 Sb.;
5. § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích.
§ 31
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Husák v. r.
Indra v. r.
Adamec v. r.
1) Např. § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku, § 119 odst. 1,§ 123 odst. 2 a § 272 odst. 2 zákoníku práce, § 508 odst. 1 občanského zákoníku, § 19 odst. 1 písm. g) a § 22 písm. g) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.), § 5 odst. 2 a § 18 zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.
2) § 16 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.