Vyhláška ze dne 27.10.1989, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., , kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací

14.12.1989 | Sbírka:  147/1989 Sb. | Částka:  32/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 73/1967 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
147/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zemědělství a výživy
ze dne 27. října 1989,
kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací, se mění takto:
1. V § 18 se vypouští druhá a třetí věta.
2. V § 20 odst. 1 se vypouštějí slova: "s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2".
3. V § 20 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.
4. V § 23 odst. 2 se vypouští druhá věta.
5. § 24 se vypouští.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Ministr:
Ing. Algayer v. r.