Vyhláška ze dne 27.10.1989, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky

14.12.1989 | Sbírka:  148/1989 Sb. | Částka:  32/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 84/1978 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
148/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zemědělství a výživy
ze dne 27. října 1989,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní:
"c) modernizace a přestavby stroje (skupiny).".
2. V § 1 odst. 4 se vypouštějí slova: "ke kterým se už nevyrábějí (nedovážejí) náhradní díly, nebo těch,".
3. Do § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Ustanovení části druhé této vyhlášky platí i pro modernizaci a přestavby stroje (skupiny).".
4. § 2 zní:
"§ 2
Podmínky pro převzetí stroje (skupiny) do opravy a jeho funkční vlastnosti po provedení opravy stanoví technické normy, popřípadě dohodnuté technické a dodací podmínky (dále jen "technické normy").".
5. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova: "podle zvláštních předpisů 2)"; zároveň se vypouští poznámka pod čarou č. 2.
6. V § 4 odst. 4 se vypouštějí slova: "ve lhůtách určených organizačními podmínkami [§ 2 odst. 1 písm. b)]".
7. V § 6 odst. 1 se vypouští závěr věty za středníkem; zároveň se vypouští poznámka pod čarou č. 3.
8. V § 8 se vypouští poslední věta a zároveň se vypouští poznámka pod čarou č. 4.
9. § 14 odst. 1 zní:
"(1) Záruční doba činí šest měsíců.".
10. § 17 zní:
"§ 17
Údržby (prohlídky) a opravy zemědělské techniky, včetně odstraňování běžných poruch, zajišťují dodavatelským způsobem opravárenské organizace.".
11. V § 22 se vypouštějí odstavce 2 a 3. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
12. § 26 se vypouští.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Ministr:
Ing. Algayer v. r.