Vyhláška ze dne 28.12.1989, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu

30.12.1989 | Sbírka:  192/1989 Sb. | Částka:  38/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 156/1989 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.
192/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1989,
kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 26 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu (dále jen "zákon"):
§ 1
(k § 4 zákona)
(1) Obchodní činností se podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona rozumí provozování maloobchodní a velkoobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování, veřejných ubytovacích služeb a služeb cestovnímu ruchu. Výrazem "převážně" se rozumí více než polovina tržeb z uvedených činností. Za služby veřejného stravování se nepovažuje závodní stravování.
(2) Sazba odvodu z objemu mezd podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona ve výši 20 % se vztahuje na část základu odvodu z objemu mezd, který připadá na druhy služeb a činností včetně podnikové společenské spotřeby 1) (dále jen "služby"), uvedené v příloze této vyhlášky. Do této části základu odvodu z objemu mezd se zahrnují mzdové prostředky, které připadají na služby poskytované obyvatelstvu, organizacím a jejich pracovníkům.
(3) Část základu odvodu z objemu mezd se stanoví buď:
a) podle samostatně evidovaných mzdových prostředků za jednotlivé vnitřní organizační jednotky poskytující služby, zvýšený o podíl mzdových prostředků připadajících na vnitropodniková střediska včetně podnikové správy, která se podílejí na poskytování služeb, a to podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení), nebo
b) podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení).
(4) Organizace dohodne s orgánem vykonávajícím správu odvodů, zda bude použit výpočet podle odstavce 3 písm. a) nebo b).
§ 2
(k § 5 zákona)
Při výpočtu průměrného přepočteného počtu pracovníků se postupuje podle směrnice k státním statistickým výkazům za úsek Práce a mzdy. 2)
§ 3
(k § 7 zákona)
Částkou, o kterou byly zvýšeny náklady v rozporu s právními předpisy, je i daň vybíraná v Československé socialistické republice, která byla zaplacena za subjekty se sídlem nebo bydlištěm na území států , s nimiž Československá socialistická republika sjednala smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byla tato daň zahrnuta do nákladů.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Ministr:
Ing. Klaus CSc. v.r.
Příl.1 vyhlášky č. 192/1989 Sb.
Seznam druhů služeb a činností, u nichž se uplatňuje 20 % sazba odvodu z objemu mezd *)
------------------------------------------------------------------
Číslo oboru             Název
------------------------------------------------------------------
583 89     kamenosochařství (pouze při uplatňování ceníku
        PaS)

687       zakázkové polotovary a výrobky kloboučnické

702, 703, 705, zakázkové pletené a  háčkované výrobky včetně
706       malosériové výroby  v zakázkových provozovnách
        nepřesahující 500 kusů výrobků

711       zakázková výroba knoflíků

703, 713 až   zakázkové šití prádla a oděvů včetně malosériové
717, 733    výroby v zakázkových provozovnách nepřesahující
        500 kusů výrobků

726 až 731, 793 zakázková výroba obuvi včetně ortopedické

744 9      z toto jen akvarijní služby

746       zakázkové vyšívání

799       práce písmomalířské včetně sítotisku a obnovovací
        nátěry nábytku

799 634 1    sklenářské a rámovací práce, montáže těsnění oken
        a dveří

901       provoz a správa komunikací
        kromě 901 1 - provoz a správa sítě železniční

903       výkony veřejného stravování

911 6      opravy a údržba rotačních čerpadel

914 83     opravy chladícího nábytku pro distribuci - jen do
        31. 12. 1990

917 22     opravy a údržba automobilů osobních a jejich
        účelových modifikací

917 23     opravy a údržba vozidel motorových jednostopých
        a jejich užitkových modifikací a návěsů

917 26     opravy a údržba přívěsů k osobním automobilům

917 27     opravy  a  údržba  příslušenství  k  osobním
        automobilům a jejich užitkových modifikací

917 43     opravy a údržba lodí sportovních

917 61, 62, 65 opravy a údržba výtahů

918 11     opravy a údržba elektrických motorů

918 12     opravy a údržba zdrojů proudu rotačních

918 51     opravy a údržba zdrojů proudu elektrochemických

918 65     opravy a údržba sluchadel elektronických

918 9      opravy  a  údržba  rozhlasových,  televizních
        a reprodukčních přístrojů a jejich příslušenství

919 14     opravy vah pro domácnost

919 2      opravy a údržba opticko-mechanických přístrojů bez
        oprav údržby vah pro organizace

919 3      opravy a údržba osobních počítačů

919 4      opravy a údržba časoměrných přístrojů

921       opravy a údržba ostatních spotřebních výrobků
        strojírenského  průmyslu,  tj.  šicích strojů,
        elektospotřebičů  pro  domácnost,  chladniček
        a mrazniček, praček a odstředivek, plynospotřebičů
        a dalších výrobků tohoto oboru

921 5, 6    opravy a údržba strojů pro veřejné stravování,
        prodej  a  komunální  služby  (prádelenské
        a čistírenské stroje) - jen do 31. 12. 1990

922       opravy pryžových výrobků

923       opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu kromě -
        923 21 - opravy beden
        923 29 - opravy dřevěných palet
        923 31 - opravy kartáčů pro technologické účely

924       opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu

925       opravy výrobků kožedělného průmyslu

926       opravy výrobků kulturní  spotřeby a ostatních
        průmyslových výrobků,  tj. hudebních nástrojů,
        sportovních  potřeb, školních  a kancelářských
        potřeb,  hraček, ortopedických  a protetických
        výrobků a dalších výrobků tohoto oboru

932 21     doprava nákladů silniční veřejné vnitrostátní
        z toho: jen nákladní taxislužba

933 3      výkony poštovní novinové služby

951       osobní doprava

952       výkony bytového hospodářství

953       ubytovací služby

954       služby cestovnímu ruchu

955       provozní  výkony  městského  hospodářství, tj.
        kominické služby, odvoz popela a odpadků, odvoz
        fekálií, služby pro hygienu životního prostředí
        jiné, služby parkovišť a další služby patřící do
        oboru 955

961       školské výkony a služby

962       výkony kulturní činnosti kromě -
        962 3 - tvorba umělecká filmová
        962 89 - výkony zařízení kulturních ostatních
        962 9 - výkony propagace státní

964 56     služby zdravotnicko-kosmetické

964 7      péče lázeňská

965       sociální péče

966       výkony tělovýchovné a sportovní     činnosti

968       komunální osobní služby kromě -
        968 77 - výkony mikrografické

969       půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a výkony
        samoobslužných provozů

974 77     pronájmy místností a prostranství pro různé účely,
        tržištní služby

993       advokátní,  informační, překladatelské  a jiné
        služby veřejnosti

996       výkony společenských organizací

 -       ceny oprav a služeb pro obyvatelstvo schválené
        výměry  příslušných  národních  výborů  včetně
        podnikových ceníků schválených výměry příslušných
        národních výborů

 -       ostatní obory podnikové společenské spotřeby

 
1) Předpisy o financování některých zařízení společenské spotřeby a činností státních podniků a o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2) Zvláštní publikace vydaná Federálním statistickým úřadem.
*) U osobních a opravárenských služeb se vztahuje na všechny organizace, které tyto služby provádějí podle ceníků PaS, u oboru 917 22, 23, 26 a 27 podle ceníků SAO a ostatních ceníků schválených v cenové působnosti příslušných národních výborů.