Vyhláška ze dne 27.8.1990 kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb., vyhlášky č. 152/1983 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb.

29.8.1990 | Sbírka:  357/1990 Sb. | Částka:  57/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 51/1964 Sb.
Aktivní derogace: 132/1964 Sb.
Pasivní derogace: 175/2000 Sb.
357/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 27. srpna 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb., vyhlášky č. 152/1983 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb.
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
Čl.I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb., vyhlášky č. 152/1983 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 14 odst. 1 se slova "5. roku" a slova "do 5 let" nahrazují slovy "6. roku" a slovy "do 6 let".
2. V § 14 odst. 2 se slova "5. roku" a slova "10. roku" nahrazují slovy "6. roku" a slovy "16. roku".
3. V § 14 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Věk cestujícího od dovršeného 10. roku do 16. roku musí být na požádání prokázán; podrobnosti stanoví tarif.".
4. V § 18 odst. 2 věta druhá zní: "Za zaviněné poškození nebo znečistění staničních prostor, vozidel nebo zařízení železnice zaplatí cestující částku stanovenou tarifem a kromě toho i náhradu vzniklé škody.".
5. V § 18 odst. 6 věta druhá zní: "Kdo překročí tento zákaz, zaplatí částku stanovenou tarifem.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.
Ministr:
Ing. Nezval v. r.