Zákon ze dne 20.12.1990 o státním rozpočtu federace na rok 1991

29.12.1990 | Sbírka:  574/1990 Sb. | Částka:  95/1990ASPI

Vztahy

Prováděcí: 264/1991 Sb.
Aktivní derogace: 157/1989 Sb., 156/1989 Sb., 172/1988 Sb., 112/1987 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb.
574/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1990
o státním rozpočtu federace na rok 1991
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ROZPOČET FEDERACE NA ROK 1991
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 108 500 000 tisíc Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 102 300 000 tisíc Kčs. Přebytek státního rozpočtu federace činí 6 200 000 tisíc Kčs.
(2) Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.
(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2.
(4) V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnuty
a) výdaje na vládní úvěry 2 639 400 tisíc Kčs;
b) prostředky pro federální programy strukturálních změn v hospodářství 3 000 000 tisíc Kčs;
c) prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu z titulu úprav cen potravin 27 000 000 tisíc Kčs;
d) prostředky na kompenzace cen energií 6 100 000 tisíc Kčs;
e) rozpočtová rezerva vlády České a Slovenské Federativní Republiky 500 000 tisíc Kčs;
f) účelová rezerva Federálního shromáždění 50 000 tisíc Kčs na finanční zabezpečení vzniku a činnost Generálního inspektora ozbrojených sil, Parlamentního institutu a na úhradu členského příspěvku do Rady Evropy;
g) účelová rezerva na nepředvídaný ekonomický vývoj 4 200 000 tisíc Kčs;
h) dispoziční fond prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 1 000 tisíc Kčs, předsedy Federálního shromáždění ve výši 1 000 tisíc Kčs a předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 2 680 tisíc Kčs.
§ 2
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu federace uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona pouze v souladu s organizačními, metodickými a cenovými opatřeními vlády nebo při uvolňování prostředků z rezerv státního, rozpočtu federace. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu federace.
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA č. 156/1989 Sb., O ODVODECH DO STÁTNÍHO ROZPOČTU, ZÁKONA č. 157/1989 Sb., O DŮCHODOVÉ DANI, VE ZNĚNÍ ZÁKONA č. 108/1990 Sb. A ZÁKONA č. 172/1988 Sb., O ZEMĚDĚLSKÉ DANI, VE ZNĚNÍ ZÁKONA č. 157/1989 Sb.
§ 3
Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, se mění takto:
1. § 8 zní:
"§ 8
Sazba odvodu ze zisku
Sazba odvodu ze zisku činí 55 % ze základu odvodu ze zisku a z likvidačního přebytku (§ 7).".
2. V § 13 se vypouštějí slova "a regulační odvody uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) a b)".
§ 4
Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst.1 písm. a) se slova "65 %" nahrazují slovy "55 %".
2. V § 26 odst.2 se v úvodní větě nahrazují slova "v § 2 odst. 1 písm. e), h) a i)" slovy "v 2 odst.1 písm. h) a i)".
§ 5
Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb., se mění takto:
1. § 8 písm. a) zní:
"a) zemědělská družstva a společné podniky10) s převážně zemědělskou výrobou, jejichž podrobnější vymezení stanoví prováděcí předpis;".
2. Poznámka 10) zní:
"10) Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví. § 10 hospodářského zákoníku.".
3. V § 14 se slova "65 %" nahrazují slovy "55 %".
ČÁST TŘETÍ
ÚPRAVA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
§ 6
Banky a spořitelny založené jako státní peněžní ústavy1) postupují ve svém finančním hospodaření obdobně podle části první nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, s tím, že se u nich zrušuje statutární fond, rizikový fond a fond rozvoje; statutární fond se převádí do kmenového jmění.
§ 7
Státní organizace Československé státní dráhy2) postupují ve svém finančním hospodaření obdobně podle části první nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, s tím, že se u nich zrušuje fond rozvoje a rizikový fond; nadále vytvářejí fond zdržného.
§ 8
Pojišťovny, pokud nejsou akciovými společnostmi,3) nebo podnikem se zahraniční majetkovou účastí,4) postupují ve svém finančním hospodaření obdobně podle části první nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, s tím, že vytvářejí nadále základní rezervní fond, fond rezerv pojistného, fond zábrany škod a devizový rezervní fond.
§ 9
(1) Federální ministerstvo obrany vydá obecně závazný právní předpis, kterým upraví financování příprav civilní obrany v České a Slovenské Federativní Republice.
(2) Financování hospodářských mobilizačních příprav v České a Slovenské Federativní Republice zabezpečuje federální ministerstvo hospodářství. Federální ministerstvo hospodářství vydá obecně závazný právní předpis, kterým upraví financování hospodářských mobilizačních příprav v České a Slovenské Federativní Republice.
§ 10
Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1987 Sb., o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou. Tímto není dotčena povinnost provést tento odvod za rok 1990.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 11
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
Příl.1
Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace
                              v
                           tisících Kčs
Příjmy

Podíl na celostátním výnosu daně z obratu       54 010 000
Podíl na celostátním výnosu odvodů ze zisku
a zemědělské daně ze zisku               30 870 000
Příjmy federálních ústředních orgánů, příjmy
rozpočtových a odvody příspěvkových organizací
o jejich působnosti                   4 885 800
Odvody Státní banky československé           3 100 000
Clo                           8 000 000
Splátky z vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí   6 934 200
Daně a odvody od subjektů se sídlem v cizině       400 000
Správní poplatky                     300 000

Příjmy úhrnem                     108 500 000


Výdaje

Výdaje na činnost federálních ústředních orgánů a
rozpočtových a příspěvkových organizací v jejich
působnosti                       85 573 270
z toho: na obranu a bezpečnost             30 887 200
Účelové prostředky na úhradu příprav
k obraně v národním hospodářství            1 485 030
Dotace organizacím v působnosti federálních
ústředních orgánů                    3 217 100
Výdaje spojené s vládními úvěry do zahraničí      4 764 600
Úroky ze státního dluhu federace            2 510 000
Rezervy                         4 750 000

Výdaje úhrnem                     102 300 000


Přebytek                        6 200 000
Příl.2
Výdaje státního rozpočtu federace podle kapitol (v tisících Kčs)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Rozpočtové organizace           Příspěvky      Dotace
               ----------------------------------------------------------- příspěvkovým    hospodářským
                                             organizacím na   organizacím

               Výdaje   Investiční Neinvestiční Z toho:   Ostatní
               celkem   výdaje   výdaje    mzdové   příspěvky  provoz  invest-  invest- neinvest-
                                 prostředky            ice    ičný   iční
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta ČSFR    218 020   51 600   161 118   28 813     100   1 702  3 500
Kancelář Federálního      177 731   48 800   126 813   42 172    2 118
shromáždění
Úřad předsednictva vlády    250 156   15 600   227 756   49 349     300   6 500
Fed.min.zahr.věcí       1 957 812  202 100  1 123 211   78 211   608 501   4 000  20 000
Fed.min.obrany        26 500 000  908 400  25 591 600
Fed.min.zahr.obchodu     1 571 938  217 800  1 354 138   275 603
Fed.min.financí         78 834   7 800    66 034   37 368
Fed.min.práce a soc.věcí     42 543   2 700    37 780   22 721    2 063
Fed.min.vnitra        4 730 900  184 900  4 546 000
Fed.min.pro strateg.      147 000   66 400    80 600   37 943
plánování
Fed.min.hospodářství      677 786   18 800   636 192   100 939    4 951  16 843  1 000
Fed.min.dopravy        4 736 180  380 200  1 086 417   154 105   19 658  78 205  65 600 2 057 100 1 049 000
Fed.min.spojů          308 704   11 100   163 446   42 834   23 158            111 000
Nejvyšší soud           8 991    700    7 798    4 208          493
Fed.úřad pro norm.a měření   222 812   20 100   188 863   55 817   10 121   2 628  1 100
Fed.úřad pro vynálezy      94 480   8 800    72 749   26 246   12 931
Fed.statistický úřad      123 715   15 000   108 695   44 213     20
Státní arbitráž          8 583   1 000    7 577    4 855      6
Fed.výbor pro život.prostředí  367 171   3 800   352 371   18 321   11 000
Fed.min.kontroly         27 068   1 750    25 318   15 959
Generální prokuratura      13 169   1 900    11 254    7 387     15
Státní peněžní ústavy        600                            600
Čs.komise pro atom.energii   148 000         148 000
Správa fed.hmot.rezerv    1 460 000        1 460 000
Všeobecná pokladní správa  58 432 807  180 000  54 674 207         578 600                3 000 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem           102 300 000 2 349 250  92 257 937  1 047 064  1 273 542  110 971  91 200 2 168 100 4 049 000
Příl.3
Přehled rezerv státního rozpočtu federace
                              v
                           tisících Kčs

Rozpočtová rezerva vlády ČSFR              500 000
Účelová rezerva Federálního shromáždění          50 000
Účelová rezerva na nepředvídaný ekonomický
vývoj v národním hospodářství             4 200 000

Rezervy celkem                     4 750 000
1) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.
2) Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.
3) Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.
4) Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.