Metodický pokyn ze dne 20.1.1992 o oceňování neexistujících staveb podle § 13 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů

20.1.1992 | Sbírka:  222/35 193/1991 | Částka:  1/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 87/1991 Sb., 316/1990 Sb., 182/1988 Sb.
222/35 193/1991
Metodický pokyn
o oceňování neexistujících staveb podle § 13 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Referent: JUDr. Bartáčková
M. Milota
(Tř. zn. 83)
(1) Při oceňování takových nemovitostí budou znalci vycházet především z listin prokazujících stavebně právní stav ke dni odnětí. Takovými listinami bude zejména projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem, spisový materiál stavebního úřadu, dřívější znalecká a jiná ocenění, vyjádření organizací, které nemovitost dříve držely, fotografie atd., a to v držení oprávněných osob a všech jiných fyzických či právnických osob, kde jsou dostupné alespoň k nahlédnutí.
(2) Nebudou-li výše uvedené listiny dostatečné pro vypracování ocenění neexistující nemovitosti podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 a č. 589/1990 Sb., předloží oprávněné osoby, které uplatnily nárok na finanční náhradu, ministerstvu financí a znalci svá čestná prohlášení, která budou obsahovat dvě části:
a) v první části uvedou, že nemají v držení žádné listiny prokazující stavebně právní stav nemovitosti ke dni jejího odnětí, které by znalci nepředložily a že jim nejsou známy žádné takové listiny v držení jiných fyzických či právnických osob, které by znalci nesdělily,
b) v druhé části uvedou podle svého nejlepšího vědomí a svědomí dosud chybějící údaje o stavebně právním stavu nemovitosti, nutné pro zjištění ceny nemovitosti. Nedostatečné znalosti oprávněných osob v této druhé části lze nahradit čestnými prohlášeními jiných fyzických osob.
Ředitel odboru 16 MF ČR:
Ing. Pavel Slaný, v.r.
Ředitel odboru 22 MF ČR:
JUDr. Václav Halbich, v.r.