Opatření ze dne 31.12.1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

31.12.1992 | Sbírka:  V/2-31 380/1992 | Částka:  12/1992ASPI
V/2-31 380/1992
Opatření
federálního ministerstva financí,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
Změna: 282/3 775/1996
Změna: 282/93 492/1998
Změna: 282/84 058/2000
Změna: 282/113 409/2001
Referent: JUDr. Huleš, tel. 2110, l. 474
Č.j. V/2 - 31 380/92
(Tř.zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a jiných účetních jednotek, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny1).
(2) Účetní závěrku sestavují účetní jednotky podle odstavce 1 v případech stanovených v § 19 zákona.
(3) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření a účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny.1)
(4) Zveřejnění informací účetní závěrky se uskutečňuje plněním povinnosti pojišťovny podle zvláštních právních předpisů a zákona.2)
Čl.II
Dnem 31. prosince 1992 se ruší platnost účetních výkazů Rozvaha pojišťovacích ústavů Úč P2 2-02 schválená pod FMF č.j. V/2 - 2 012/91 (č.FSÚ Vk 760/91) a Měsíční výkaz o výsledku hospodaření pojišťovacích ústavů Úč P 1 - 12 schválený pod FMF č.j. V/2 - 2012/91 (č. FSÚ Vk 759/91).
Čl.III
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ing. Jan Klak, v.r.
ministr financí ČSFR
Příl.1
Rozvaha pojišťoven Úč POJ 1-01
               ROZVAHA
              POJIŠŤOVEN
            k ........ 19 ..
             (v tis. Kčs)
 
Rozvaha Úč POJ 1-01
    Úč ZP 1 - 01
Federální ministerstvo financí
FMF čj. V/2 - 31 380/1992
ze dne 23. prosince 1992
ve znění pozdějších opatření
Ministerstva financí

Účetní jednotka doručí:
1x útvaru státního dozoru nad
pojišťovnami MF (jen pojišťovny a Kancelář)
1x finančnímu úřadu v sídle pojišťovny

1x útvaru stát. dozoru nad
  pojišťovnami MF
1x finanč. úřadu v sídle
  centrály pojišťovny
1x Českému statistickému
  úřadu (bez přílohy)
------------------------------------------------------------------
Čís.
řád.       IKF     Rok     Měsíc    IČO
------------------------------------------------------------------
01       850093    .....    .....    ..........
        850098
------------------------------------------------------------------
Název a sídlo pojišťovny:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
                  Čís. Čistá výše  Hrubá       Čistá
Legenda               řád. minulého   výše  Úprava  výše
                     účet. období
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
       a                b   1       2     3      4
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
I. Aktiva               x
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Nehmotný majetek (20)       11
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Zřizovací výdaje (201)     12
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Goodwill (202)         13
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Finanční umístění (investice)   14
   (10 - 14)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Pozemky a stavby
   (nemovitosti) (10)       15
    Pozemky a stavby
    provozní (AE 101, AE102)   16
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Finanční umístění v podnicích
  třetích osob a ostatní
  dlouhodobé pohledávky (11)     17
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Majetkové účasti v podnicích
   s rozhodujícím vlivem (111)   18
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Majetkové účasti v podnicích
   s podstatným vlivem (112)    19
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Obligace a ostatní dluhopisy,
   půjčky - podniky s
   rozhodujícím vlivem (113, 114) 20
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Obligace a ostatní dluhopisy,
   půjčky - podniky s
   podstatným vlivem (115 116)   21
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Ostatní majetkové účasti a
   ostatní dlouhodobé
   pohledávky (117, 118)      22
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Ostatní finanční umístění (12)   23
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Cenné papíry s proměnlivým
   výnosem (121)          24
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Cenné papíry s pevným
   výnosem (122)          25
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Finanční umístění
   v investičních společnostech
   a fondech (AE 123)       26
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Finanční umístění ve sdruženích
   s právní subjektivitou (AE 123) 27
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Finanční umístění ve sdruženích
   bez právní subjektivity (AE123) 28
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Hypotekární půjčky (124)    29
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Ostatní půjčky (125)      30
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Odesláno dne:     Razítko a podpis    Osoba odpovědná za      Osoba odpovědná za účet.
            statutár. orgánu    účetnictví (jméno       závěrku (jméno a podpis)
            pojišť.:        a podpis)

                                       Tel.   Lin.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
2/2
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   a                  b   1       2     3      4
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Depozita u bank (126)      31
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Ostatní finanční umístění (127) 32
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Pohledávky ze složených
  depozit (131)           33
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Finanční umístění v životním
  pojištění, je-li nositelem
  investičního rizika
  pojistník (141)          34
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Pohledávky (30, 32, z 35, z 37)    35
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
      Pohledávky z přímého pojištění
  a zajištění (30)          36
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Pohledávky za pojistníky
   (301,308 AE)           37
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Pohledávky za
   zprostředkovateli
   (302, 308 AE)          38
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Pohledávky při
   operacích zajištění
   (303, 308 AE)          39
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Pohledávky z veřejného
  zdravotního pojištění (31)     40
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Ostatní pohledávky (32, z 35,
  z 37)               41
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Ostatní aktiva (21 až 25)       42
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Hmotný movitý majetek (21)     43
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Provozní movitý majetek (211 AE) 44
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Hmotný majetek
   neodpisovaný (216)        45
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Pořízení majetku (22)         46
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Poskytnuté zálohy na pořízení
   nehmot. a hmot. majetku (222)  47
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Ostatní aktiva (25)          48
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Pokladní hodnoty a ostatní finanční
majetek (23)             49
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Běžné účty (235, 234)      50
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Pokladna a jiné pokladní
   hodnoty (231, 232 AE)      51
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Šeky (232 AE)          52
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Vlastní akcie (237)       53
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Přechodné účty aktiv (z 39)      54
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Zvláštní účty k fondům
   veřejného zdravotního
   pojištění (24)          55
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Pořizovací náklady na pojistné
  smlouvy (391 AE)         56
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Ostatní přechodné účty
  aktiv (z 39)           57
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Neuhrazená ztráta minulých let (414) 58
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Ztráta běžného účetního období    59
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
AKTIVA CELKEM             60
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Kontrolní číslo aktiv         99
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   a                  b   1       2     3      4
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
II. PASIVA              x
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Základní kapitál a fondy (40, 41)   61
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Základní kapitál (401)       62
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Emisní ážio (402)         63
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Jiné kapitálové účty (403, 404)  64
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Rezervní fond z nového
  ocenění (405)           65
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Zákonný rezervní fond (411)    66
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Ostatní fondy (412)        67
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Kapitálové fondy zdravotního
pojištění (406 až 409)        68
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Rezerva na nezasloužené
  pojistné (441)           69
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Rezerva pojistného životních
  pojištění (442)          70
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Fondy veřejného
  zdravotního pojištění (43)     71
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Rezerva na prémie a slevy (444)  72
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Vyrovnávací rezerva a Jiné
  rezervy (445, 449)         73
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Rezerva životních pojištění, je-li
nositelem investičního rizika
pojistník (446)            74
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Rezervy na ostatní rizika
a ztráty (45)             75
    ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Zákonné rezervy (451)       76
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Jiné rezervy (542, 459)      77
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Závazky ze složených depozit (461)  78
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Podřízená pasiva (zejm. z 36, z 48)  79
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Závazky (33, z 35, 36, z 37, 47, 48) 80
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Závazky z přímého
  pojištění a zajištění (33)    81
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Závazky vůči pojištěncům
   (331, 338 AE)          82
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Závazky vůči zprostředkovatelům
   (332, 338 AE)          83
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Závazky při operacích
   zajištění (333, 338 AE)     84
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Půjčky zaručené dluhopisem
  (367, 487)            85
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Půjčky zaručené dluhopisem
   v konvertibilní měně
   (367 AE, 487 AE)        86
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Bankovní úvěry (363, 364,
  365, 471)             87
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Závazky daňové (z 37)       88
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Závazky veřejného
  zdravotního pojištění (34)    89
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Závazky k podnikům s rozhodujícím
  vlivem (481)           90
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Závazky k podnikům s podstatným
  vlivem (482)           91
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Ostatní závazky (z 35, z 36,
  z 37, 472, z 48)         92
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Přechodné účty pasiv (z 39)      93
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Nerozdělený zisk minulých let (413)  94
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Zisk běžného účetního období     95
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
PASIVA CELKEM             96
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Kontrolní číslo pasiv         99
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Některé vysvětlivky:
(1) Položky rozvahy se sčítají od zdola nahoru (např. ř. 23 zahrnuje součet ř. 24 až 32 .
(2) Postup výpočtu některých položek:
a) ř. 14 = ř. 15 + ř. 17 + ř.23 + ř.33 a 34.
b) ř. 15 zahrnuje ř. 16, který je údajem "z toho".
c) ř. 35 = ř. 36 + ř. 40 + ř. 41.
d) ř. 36 zahrnuje ř. 37 až ř. 39, které jsou údaji "z toho".
e) ř. 42 = ř. 43 + ř. 46 + ř. 48 + ř. 49.
f) ř. 43 zahrnuje ř. 44 a ř. 45, které jsou údaji "z toho". Ř. 46 zahrnuje ř. 47, který je údajem "z toho". Ř. 48 Ostatní aktiva: pokud zahrnuje tzv. šekové poštovní účty, informace o nich se uvede v příloze. Ř. 49 zahrnuje ř. 50 až ř. 53, které jsou údaji "z toho".
g) ř. 54 zahrnuje ř. 55 až ř. 57, které jsou údaji "z toho".
h) ř. 56: jde o údaj ve vztahu k účtu 511 nebo 532.
i) ř. 60 zahrnuje součet ř. 11, 14, 35, 42, 54, 58, 59.
j) ř. 99 Kontrolní číslo aktiv. Toto číslo zahrnuje algebraický součet hodnotových údajů na straně aktiv rozvahy.
k) ř. 61 zahrnuje ř. 62 až ř. 67, které jsou údaji "z toho".
l) ř. 68 zahrnuje ř. 69 až ř. 73, které jsou údaji "z toho".
m) ř. 75 zahrnuje ř. 76 a ř. 77, které jsou údaji "z toho".
n) ř. 80 = ř. 81 + ř. 85 + ř. 87 až ř. 92. Závazky v členění na závazky vůči podnikům, v nichž má pojišťovna rozhodující vliv, a na závazky vůči podnikům, v nichž má pojišťovna podstatný vliv, se uvádějí v příloze, nevyplývá-li toto členění již z rozvahy (ř. 90 a ř. 91). Položky závazků, které se uvádějí na ř. 79 Podřízená pasiva, se již neuvádějí na ř. 80.
o) ř. 81 zahrnuje ř. 82 až 84, které jsou údaji "z toho". Ř. 85 zahrnuje ř. 86, který je údajem "z toho".
p) ř. 96 zahrnuje součet ř. 61, 68, 74, 75, 78, 79, 80, 93, 94, 95.
s) ř. 99 Kontrolní číslo pasiv. Toto číslo zahrnuje algebraický součet hodnotových údajů na straně pasiv rozvahy.
(3) Na straně aktiv ve sl. 3 Úprava se uvádí u příslušných položek údaje o opravných položkách nebo oprávkách.
(4) V pasivech rozvahy u položky "Technické rezervy" ř. 68 až ř. 73 a ř. 74 se jejich hrubá výše uvádí ve sl. 2. Ve sl. 3 Úprava se uvádějí částky rezerv, které představují podíl zajišťovatelů. U ostatních položek pasiv se sl. 2 a 3 nevyplňuje.
(5) V pasivech rozvahy se příslušné údaje s odchylkou podle odstavce 4 uvádějí za běžné účetní období až ve sl. 4 Čistá výše.
(6) V příloze se uvede z ř. 11 položka Software (účet 204).
(7) V příloze se uvedou z ř. 73 samostatnými položkami rezerva z účtu 445 a rezervy z účtu 449.
(8) V příloze se uvedou z ř. 57 a ř. 93 kursové rozdíly aktivní (účet 395) a kursové rozdíly pasivní (účet 396).
Příl.2
VZOR
           VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
              POJIŠŤOVEN
            k ........ 19 ..
             (v tis. Kčs)
Rozvaha Úč POJ 2-01
    Úč ZP 2-01
Federální ministerstvo financí
FMF čj. V/2 - 31 380/1992
ze dne 23. prosince 1992
ve znění pozdějších opatření
Ministerstva financí

Účetní jednotka doručí:
1x útvaru státního dozoru nad
pojišťovnami MF (jen pojišťovny a Kancelář)
1x finančnímu úřadu v sídle pojišťovny
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
               Legenda                 Číslo     Základna  Mezisoučet  Výsledek
                                   řádku
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                 a                   b        1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
 I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ               x        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   1. Zasloužené pojistné, očištěné:                 11        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Předepsané hrubé pojistné (601)                12              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům (602)  13                    x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné (505-605)     14              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Změny stavu rezervy na nezasl. pojist. -
     podíl zajišťovatelů (506-606)                15
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   2. Převedné výnosy z finančního umístění z netechnického
    účtu (611)                           16        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   3. Ostatní technické výnosy, očištěné (618-619)          17        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   4. Náklady na pojistná plnění, očištěné:             18        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Náklady na pojistná plnění (501)                19              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
      Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění (502)  20                    x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Změna stavu rezervy na pojistná plnění (503-603)        21              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
      Změna stavu rezervy na pojistná plnění - podíl
      zajišťovatelů     (504-604)                   22
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   5. Změna stavu jiných rezerv
     - očištěná (507-607)-(508-608)                23        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   6. Prémie a slevy, očištěné (514-515)              24        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   7. Čistá výše provozních výdajů:                 25        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (511)         26        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné
     smlouvy (511 AE)                       27        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Správní režie (512)                      28        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Provize od zajišťovatelů (613) a podíly na ziscích,
     očištěné (616-617) (-)                    29        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   8. Ostatní technické náklady, očištěné (518-519)         30        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (509-609)           31        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   10. VÝSLEDEK technického účtu k neživotnímu pojištění (=712)   32        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
Odesláno dne:           Razítko a podpis         Osoba odpovědná za účetnictví  Osoba odpovědná
                 statutárního orgánu pojišťovny:  (jméno a podpis)        za účetní závěrku
                                                  (jméno a podpis)

                                                  tel.:   linka:
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

               Legenda                 Číslo     Základna  Mezisoučet  Výsledek
                                   řádku
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                 a                   b        1      2     3
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ                x        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  1. Zasloužené pojistné, očištěné:                 33        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Předepsané hrubé pojistné (621)                 34        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům (622)   35        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné - očištěná
    (523-623)-(524-624)                       36        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  2. Výnosy z finančního umístění:                  37        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Výnosy z majetkových účastí (634)     v tom:
    a v tom: rozhodující vliv (AE 634)               38        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Výnosy z ostatních finančních umístění:  v tom:
    a v tom: rozhodující vliv                    39        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Výnosy z pozemků a staveb (635)               40              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Výnosy z ostatních složek finančního umístění (636)     41                    x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Použití opravných položek k finančnímu umístění (637)      42        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Výnosy z realizace finančního umístění (638)          43        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  3. Nerealizované přírůstky hodnoty finančního umístění  *)    44        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  4. Ostatní technické výnosy, očištěné (647-648)          45        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  5. Náklady na pojistná plnění, očištěné:              46        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Náklady na pojistná plnění (521)                47              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění (522)  48                    x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Změna stavu rezervy na pojistná plnění (525-625)        49              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Změna stavu rezervy na pojistná plnění - podíl
     zajišťovatelů (526-626)                   50
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  6. Změna stavu jiných rezerv:                   51        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Změna stavu rezerv pojistného životního pojištění (527-627)   52                  x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Změna stavu rezerv pojistného životního pojištění
     - podíl zajišťovatelů (528-628)               53                    x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Změna stavu jiných rezerv - očištěná
    (529-629)-(531-631)                       54        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  7. Prémie a slevy, očištěné (536-541)               55        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  8. Čistá výše provozních výdajů:                  56        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (532)          57        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné
    smlouvy (532 AE)                        58        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Správní režie (533)                       59        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Provize od zajišťovatelů (643)  a podíly na ziscích,
    očištěné (641-642) (-)                     60        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  9. Náklady na finanční umístění:                  61        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Náklady na finanční umístění (535)               62        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Tvorba opravných položek k finančnímu umístění (537)      63        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Náklady na realizaci finančního umístění (538)         64        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  10. Nerealizované úbytky hodnoty finančního umístění    *)   65        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  11. Ostatní technické náklady, očištěné (547-548)          66        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  12. Převod výnosů z finančního umístění na netechnický
    účet (-) (649)                         67        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  13. VÝSLEDEK technického účtu k životnímu pojištění (=713)     68        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

III. NETECHNICKÝ ÚČET                          x        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
    (výsledek ř. 32)                        69        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
    (výsledek ř. 68)                        70        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  3. Výnosy z finančního umístění:                  71        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Výnosy z majetkových účastí (651)    v tom:
    a v tom: rozhodující vliv (AE 651)               72        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Výnosy z ostatních finančních účastí   v tom:
    a v tom: rozhodující vliv                    73        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Výnosy z pozemků a staveb (652)               74              x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Výnosy z ostatních složek finančního umístění (653)     75                    x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Použití opravných položek k finančnímu umístění (654)      76        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Výnosy z realizace finančního umístění (655)          77        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  4. Převedené výnosy finančního umístění z technického
    účtu k životnímu pojištění (656)                78        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  5. Náklady na finanční umístění:                  79        x      x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Náklady na finanční umístění (551)               80        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Tvorba opravných položek finančního umístění (554)       81        x            x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Náklady na realizaci finančního umístění (555)         82        x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  6. Převod výnosů z finančního umístění na technický účet
    neživotního pojištění (657)                   83        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  7. Ostatní výnosy (658, 659, 661)                 84        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  8. Ostatní náklady (558, 559, 561)                 85        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  9. Daň z příjmů z běžné činnosti (571, 572, 575)          86        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  10. Hospodářský výsledek po zdanění (AE 711)            87        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  11. Mimořádné výnosy (663)                     88        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  12. Mimořádné náklady (563)                     89        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  13. Mimořádný hospodářský výsledek (AE 711)             90        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (573, 574)          91        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  15. Ostatní daně a poplatky (562)                      92        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  16. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období (711)           93        x      x
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
    Kontrolní číslo                         99
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

       POSTUP VÝPOČTU a některé vysvětlivky

-----------------------------------------
Číslo  Základna Mezisoučet  Výsledek
řádku
-----------------------------------------
12     +      x      x
-----------------------------------------
13     -     + (=)    x
-----------------------------------------
14    + (+/-)    x      x
-----------------------------------------
15    - (+/-)   - (=)   + (= =)
-----------------------------------------
16     x      x      +
-----------------------------------------
17     x      x      +
-----------------------------------------
19     +      x      x
-----------------------------------------
20     -     + (=)     x
-----------------------------------------
21    + (+/-)    x      x
-----------------------------------------
22    - (+/-)   + (=)   - (= =)
-----------------------------------------
23     x      x    - (+/-)
-----------------------------------------
24     x      x      -
-----------------------------------------
26     x      +      x
-----------------------------------------
27     x     + (+/-)    x
-----------------------------------------
28     x      +      x
-----------------------------------------
29     x      -    - (= =)
-----------------------------------------
30     x      x      -
-----------------------------------------
31     x      x    - (+/-)
-----------------------------------------
32     x      x     (= =)
-----------------------------------------
34     x      +      x
-----------------------------------------
35     x      -      x
-----------------------------------------
36     x    - (+/-)   + (= =)
-----------------------------------------
38     x      +      x
-----------------------------------------
40     +      x      x
-----------------------------------------
41     +     + (=)     x
-----------------------------------------
42     x      +      x
-----------------------------------------
43     x      +     + (= =)
-----------------------------------------
45     x      x      +
-----------------------------------------
47     +      x      x
-----------------------------------------
48     -    + (= =)    x
-----------------------------------------
49    + (+/-)    x      x
-----------------------------------------
50    - (+/-)  + (= =)   - (= =)
-----------------------------------------
52    + (+/-)    x      x
-----------------------------------------
53    - (+/-)  + (= =)    x
-----------------------------------------
54     x    + (+/-)   - (= =)
-----------------------------------------
55     x      x      -
-----------------------------------------
57     x      +      x
-----------------------------------------
58     x    + (+/-)    x
-----------------------------------------
59     x      +      x
-----------------------------------------
60     x      -    - (= =)
-----------------------------------------
62     x      +      x
-----------------------------------------
63     x      +      x
-----------------------------------------
64     x      +    - (= =)
-----------------------------------------
66     x      x      -
-----------------------------------------
67     x      x      -
-----------------------------------------
68     x      x     (= =)
-----------------------------------------
69     x      x    + (= =)
-----------------------------------------
70     x      x    + (= =)
-----------------------------------------
72     x      +      x
-----------------------------------------
74     +      x      x
-----------------------------------------
75     +     + (= =)    x
-----------------------------------------
76     x      +      x
-----------------------------------------
77     x      +    + (= =)
-----------------------------------------
78     x      x      +
-----------------------------------------
80     x      +      x
-----------------------------------------
81     x      +      x
-----------------------------------------
82     x      +    - (= =)
-----------------------------------------
83     x      x      -
-----------------------------------------
84     x      x      +
-----------------------------------------
85     x      x      -
-----------------------------------------
86     x      x      -
-----------------------------------------
87     x      x    + (= =)
-----------------------------------------
88     x      x      +
-----------------------------------------
89     x      x      -
-----------------------------------------
90     x      x    + (= =)
-----------------------------------------
91     x      x      -
-----------------------------------------
92     x      x      -
-----------------------------------------
93     x      x    (= = =)
-----------------------------------------

            Některé vysvětlivky

1. V postupu výpočtu (sl. 1, 2 a 3) se pracuje s údaji ze sl.
  Legenda, které navazují na účtovou osnovu a postupy účtování.

2. Matematická znaménka v postupu výpočtu znamenají:
  a) "+" nebo "-" přičtení nebo odečtení údaje,
  b) "(+/-)" hodnotu, kterou může nabývat příslušný údaj,
  c) "(=)" mezisoučet údajů ze sl. 1
  d) "(= =)" výsledek údajů ze sl. 1 a 2 a mimořádný hospodářský
   výsledek (ř. 90),
  e) "(= =)" výsledek příslušného technického nebo netechnického
   účtu ve sl. 3 a hospodářský výsledek po zdanění (ř. 87),
  f) "(= = =)" hospodářský výsledek za účetní období (ř. 93).
  Matematická znaménka necharakterizují zůstatky nákladových a
  výnosových účtů.

3. Vysvětlivky některých položek:
  a) ř. 15/sl. 3 = výsledek I.1.
  b) ř. 22/sl. 3 = výsledek I.4.
  c) ř. 32/sl. 3 = výsledek účtu neživotního pojištění
         = [ř. 15/sl. 3 + 16/3 + 17/3 - 22/3 - (-/+ 23/3)
          - 24/3 - 29/3 - 30/3 - (-/+ 31/3)].
  d) ř. 36/3 = výsledek II.1.
  e) ř. 43/3 = výsledek II.2.
  f) ř. 50/3 = výsledek II.5.
  g) ř. 54/3 = výsledek II.6.
  h) ř. 60/3 = výsledek II.8.
  i) ř. 68/3 = výsledek technického účtu životního pojištění
       = [36/3 + 43/3 + 45/3 (-/+ 50/3) (-/+ 54/3) - 55/3 -
        60/3 - 64/3 - 66/3 - 67/3].
  j) ř. 77/3 = výsledek III.3.
  k) ř. 82/3 = výsledek III.5.
  l) ř. 97/3 = hospodářský výsledek po zdanění = (69/3 + 70/3 +
   77/3 + 79/3 - 82/3 - 83/3 + 84/3 - 85/3 - 86/3).
  m) ř. 90/3 = ř. 88/3 - ř. 89/3.
  n) ř. 93/3 = hospodářský výsledek za účetní období = (87/3 +
   90/3 - 91/3 - 92/3).
  o) Výsledek netechnického účtu se ve výkazu zisků a ztrát
   nevykazuje samostatnou položkou.
   Tento výsledek = (ř. 93 + ř. 91 + ř. 86 + ř. 69 + ř. 70) -
   ř. 92 a uvede se v příloze.
  p) Kontrolní  číslo  ř.  99  zahrnuje  algebraický součet
   hodnotových údajů na ř. 12 až 93 ve sl. 1, 2 a 3.

4. V příloze  se  uvede  položka  "Hospodářský výsledek před
  zdaněním", který se vypočítá: ř. 87 + ř. 86 + ř. 90.

5) *) Pozn. k ř. 44 a 65 - Viz čl. XIII odst. 10 Obecných
  ustanovení postupů účtování pro pojišťovny.
Příl.3
Obsah přílohy s vysvětlivkami
(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
Čl.I
Obecný obsah
Obecný obsah přílohy tvoří:
(1) Informace a jejich změny navazující na zápis pojišťovny do obchodního rejstříku
a) obchodní jméno a sídlo pojišťovny,
b) identifikační číslo,
c) předmět podnikání (neživotní pojištění, životní pojištění, ostatní činnosti),
d) právní formu pojišťovny,
e) jména a bydliště nebo firma a sídlo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy s uvedením způsobu, jakým jednají jménem pojišťovny nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku, popř. jméno prokuristy a jeho bydliště s uvedením způsobu, jakým za podnikatele jedná,
f) u akciové společnosti výši základního jmění, rozsah jeho splacení, počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií, případně omezení převoditelnosti akcií na jméno, jakož i jména a bydliště členů dozorčí rady pojišťovny nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.
g) datum vzniku pojišťovny, resp. u zahraničních osob datum vzniku oprávnění podnikat na území České republiky,
h) u zahraničních osob podle § 28 odst. 3 nebo 4 obchodního zákoníku
i) vstup do likvidace a jméno a bydliště likvidátora (likvidátorů), prohlášení konkursu a jméno a bydliště konkursního správce, zahájení řízení o vyrovnání,
j) právní důvod výmazu pojišťovny z obchodního rejstříku a datum jejího zániku.
k) další skutečnosti, o nichž zákon stanoví, že se zapisují do obchodního rejstříku,
Pojišťovny, které jsou zahraničními osobami uvádějí pouze informace podle písm. a), c), d), g), h), a přicházejí-li v úvahu i ostatní informace podle tohoto odstavce.
(2) Informace o použití způsobů oceňování podle Čl. XII odst. 6 a včetně dále informací o použitých způsobech tvorby a používání opravných položek a odpisování, a o použitých způsobech (postupech) přepočtu cizí měny na české koruny (Čl. XI) Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny.1) Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu, se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona.
(3) Obchodní jména a sídla právnických osob, v nichž má pojišťovna podstatný nebo rozhodující vliv.3),4) Pojišťovna uvede jednotlivě výši majetkové účasti (částku a procento) na základním jmění těchto právnických osob a dále výši jejich vlastního jmění a hospodářského výsledku za běžné účetní období.
(4) V návaznosti na odstavec 1 písm. f) informace o upsaných splacených a nesplacených akciích v běžném účetním období.
(5) V návaznosti na odstavec 4 informace o počtu a jmenovité (nominální) hodnotě každé z kategorií (druh, forma, podoba) akcií (zejm. členění na kmenové a prioritní akcie).
(6) Informace o podílech na ziscích (nejde o podíly na ziscích vyplývající z pojištění ve prospěch pojištěných), konvertibilních cenných papírech včetně obligací (dluhopisy vyměnitelné za akcie), nebo jiných podobných právech s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která z nich vyplývají.
(7) Informaci o výši závazků (dluhů) pojišťovny, jejichž zbytková (reziduální) doba splatnosti přesahuje pět let, jakož i o výši všech závazků (dluhů) krytých věcným zajištěním daným pojišťovnou s uvedením povahy a formy těchto dluhů a zajištění. Údaje se uvádějí odděleně za každou dluhovou položku v členění v souladu s rozvahou.
(8) Informace o celkové výši finančních závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze, pokud mohou sloužit k vyhodnocení finanční situace pojišťovny. Závazky z důchodů (viz odst. 9), jakož i závazky vůči subjektům konsolidačního celku musí být uvedeny zvlášť.
(9) Informace o průměrném počtu zaměstnanců pojišťovny v průběhu běžného účetního období podle jednotlivých kategorií, jakož i o personálních výdajích v členění na mzdy a platy a sociální náklady (jde o náklady, které hradí pojišťovna na základě zákona za své zaměstnance) a z toho důchody (nejde o důchody vyplývající z pojištění ve prospěch pojištěných), nejsou-li takto uvedeny zvlášť ve výkazu zisků a ztrát.
(10) Informace o změnách metody (§ 8 odst. 2 zákona) a o jejich dopadech na hospodářský výsledek a daňové povinnosti (daňové úlevy) pojišťovny za běžné účetní období.
(11) Informace o daňové povinnosti - splatném (a zaplaceném) a odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce, za běžné účetní období, nevyplývá-li z rozvahy.
(12) Informace o výši stanovených odměn a odměn skutečně vyplacených za běžné účetní období současným členům správních, řídících či dozorčích orgánů s uvedením jejich funkce, jakož i o výši vzniklých či sjednaných závazků z důchodů (viz odst. 9) bývalých členů těchto orgánů. Uvádějí se celkové informace za každou kategorii.
(13) Informace o výši záloh a půjček poskytnutých pojišťovnou současným členům orgánů podle odstavce 12 s uvedením hlavních podmínek, úrokové sazby a zaplacených splátek, jakož i o závazcích pojišťovny ze záruk na uvedené pohledávky přijatých od těchto osob. Uvádějí se celkové informace za každou kategorii.
Čl.II
Zvláštní obsah
Zvláštní obsah 4) přílohy tvoří:
(1) Pokud jde o neživotní pojištění, musí příloha obsahovat:
1.1 předepsané pojistné v hrubé výši (předepsané hrubé pojistné)
1.2 zasloužené pojistné v hrubé výši (zasloužené hrubé pojistné)
1.3 hrubé náklady na pojistná plnění,
1.4 hrubé provozní výdaje,
1.5 zůstatkovou částku (saldo) zajištění.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se rozčleňují na přímé pojištění a přijatá zajištění, pokud tato zajištění dosahují 10 % a více z předepsaného hrubého pojistného, a dále v rámci přímého pojištění na následující odvětví a skupiny:
a) úrazové a zdravotní,
b) motorových vozidel, odpovědnosti
c) motorových vozidel, ostatní druhy
d) námořní, letecké, dopravní,
e) požáru a ostatních škod na majetku,
f) odpovědnosti,
g) úvěrů a záruk,
h) zákonných výdajů,
ch) pomoci,
i) smíšená.
Kromě uvedeného uvádějí pojišťovny i informace o odvětvích a skupinách v členění podle zákona o pojišťovnictví.
(3) Rozčlenění podle skupin pojištění uvedené v odstavci 3 v rámci přímého pojištění se nevyžaduje, pokud předepsané hrubé pojistné v dané skupině nepřesáhne 10 000 000 EUR. Nicméně pojišťovna musí v každém případě uvést údaje ke třem skupinám pojištění, které v jejich činnosti zaujímají nejdůležitější místo.
(4) Pokud jde o životní pojištění, musí příloha obsahovat:
4.1 Předepsané hrubé pojistné, rozčleněné na přímé pojištění a na přijatá zajištění, pokud tato zajištění představují 10 % a více předepsaného hrubého pojistného, a dále v rámci přímého pojištění následující položky:
a)
aa) individuální (zvláštní) pojistné,
ab) pojistné kolektivního pojištění,
b)
ba) běžné pojistné,
bb) jednorázové pojistné,
c)
ca) pojistné ze smluv bez podílů na ziscích,
cb) pojistné ze smluv s podílem na ziscích,
cc) pojistné ze smluv, u nichž riziko finančního umístění nese pojištěný.
4.2 Uvádění částek u každé z položek a), b) a c) není nutné, pokud jejich výše nepřesahuje 10 % předepsaného hrubého pojistného v rámci přímého pojištění.
4.3 Zůstatkovou částku (saldo) zajištění.
(5) V případě, že jde o podniky provozující pouze zajištění mohou používat jen technický účet k neživotnímu pojištění a příloha musí obsahovat hrubé pojistné rozčleněné na životní a neživotní pojištění.
(6) V každém případě musí příloha uvádět celkovou výši hrubého pojistného v rámci přímého pojištění, která vyplývá ze smluv uzavřených pojišťovnou:
a) ve státě (členský stát EU), kde má své sídlo,
b) v dalších (členských) státech,
c) v ostatních státech, s tím, že se příslušné částky nemusejí uvádět, pokud nepřesahují 5 % celkové výše hrubého pojistného.
(7) Pojišťovna musí v příloze uvádět výši provizí zaúčtovaných v rámci přímého pojištění v průběhu běžného účetního období. Tato povinnost se vztahuje na provize všeho druhu, zvláště pak provize za získávání, obnovování, inkaso a za správu portfolia.
Čl.III
Ostatní obsah
(1) Příloha dále obsahuje informace, které vyplývají z účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny 1), a to:
a) Čl. XII odst. 6 a 8, Čl. XV odst. 6, Čl. XVb odst. 8 Obecných ustanovení,
b) Čl. IV odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 1
c) Čl. I odst. 2 postupů účtování k účtové třídě 3,
d) Čl. X odst. 2 písm. a) (zillmerování) a písm. b) (zůstatek) postupů účtování k účtové třídě 3,
e) Čl. III odst. 3 postupů účtování k účtové třídě 4,
f) Čl. V odst. 2 - " - - " - - " -
g) Čl. V odst. 5 - " - - " - - " -
h) Čl. V odst. 8 - " - - " - - " -
i) Čl. VI odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 4,
j) Čl. II odst. 7 postupů účtování k účtové třídě 5,
k) Čl. III odst. 2 - " - - " - - " -
l) Čl. III odst. 4 - " - - " - - " -
m) Čl. III odst. 6 postupů účtování k účtové třídě 5,
n) Čl. II odst. 7 postupů účtování k účtové třídě 6,
o) Čl. IIa odst. 3 - " - - " - - " -
p) Čl. III odst. 6 - " - - " - - " -
r) Čl. II odst. 6 - výsledek zajištění - fakultativní informace - postupy účtování k účtové třídě 7,
s) informaci o šekových poštových účtech - viz na str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 2 písm. f),
t) informaci o závazcích - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 2 písm. n),
u) výsledek Netechnického účtu - viz str. 4 Výkazu zisků a ztrát "Některé vysvětlivky" v odst. 3 písm. o).
v) položku Software (účet 204) - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 6, a samostatné položky rezerv z účtu 445 a z účtu 449 - viz v odst. 7 tamtéž.
x) kursové rozdíly aktivní a kursové rozdíly pasívní - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 8.
y) položku Hospodářský výsledek před zdaněním - viz str. 4 Výkazu zisků a ztrát "Některé vysvětlivky" v bodě 4.
(2) Pojišťovna může v příloze rozvést i jiné údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, pokud to považuje za účelné především z hlediska finančního řízení pojišťovny. Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu, se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona.
Příl.4
Zvláštní ustanovení o obsahu přílohy s vysvětlivkami [§ 18 odst. 1 písm. c) zákona] pro zdravotní pojišťovny
Čl.I
Není-li dále stanoveno jinak, pro obsah přílohy zdravotních pojišťoven platí ustanovení přílohy č. 3 tohoto opatření.
Čl.II
Obecný obsah
(1) Obecný obsah přílohy dále tvoří tyto informace o zdravotní pojišťovně a jejich změny:
a) kauce 50 mi. Kč na založení zdravotní pojišťovny, její zaplacení, podíly jednotlivých vkladatelů,
b) další skutečnosti, podle zvláštních právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění.
(2) Veškeré informace, které mají finanční vyjádření, se vyjadřují v tis. Kč.
Čl.III
Zvláštní obsah
Zvláštní obsah přílohy tvoří:
1. Porovnání stavů jednotlivých zvláštních bankovních účtů k fondům (účty účtové sk. 24), se stavy příslušných fondů (účty 406, 407, 408, 409, 431, 433), s vysvětlením případných rozdílů.
2. Stavy a změny stavů fondů veřejného zdravotního pojištění (účty 431 a 433), s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR pro zpracování výročních zpráv zdravotními pojišťovnami.
3. Stavy a změny stavů jednotlivých fondů účtovaných na účtu 403 - Ostatní kapitálové fondy, s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR.
4. Analytické členění ostatních nákladů a výnosů (účty 558 a 658) podle tohoto opatření a § 16 odst. 2b zákona č. 280/1998 Sb., v dalším členění na všeobecné zdravotní pojištění, smluvní zdravotní pojištění a ostatní zdanitelnou činnost:
4.1 Ostatní náklady:
a) nakupované výkony, z toho:
aa) Spotřebované nákupy
ab) Spotřeba energie
ac) Opravy a udržování
ad) Ostatní služby
b) odpisy dlouhodobého majetku,
c) mzdové náklady, z toho:
ca) Mzdové náklady
cb) Odměny členům správní a dozorčí rady, včetně rozhodčího orgánu
d) sociální náklady, z toho:
da) Zákonné sociální náklady
db) Ostatní sociální náklady
e) jiné ostatní náklady
4.2 Ostatní výnosy:
a) výnosy z výkonů, z toho:
aa) Tržby za vlastní výrobky
ab) Tržby z prodeje služeb
ac) Tržby za prodané zboží
b) jiné ostatní výnosy.
5. Další informace, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.
Příl.5
VZOR
       Přehled o změnách vlastního kapitálu
           za účetní období ....

               (2001    2000    1999)
1. Základní kapitál
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
přeměna konvertibilních
dluhopisů na akcie
uplatnění opcí a warrantů
Konečný zůstatek
2. Vlastní akcie
3. Emisní ážio
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek
4. Rezervní fondy
Počáteční zůstatek
povinný příděl
jiné zvýšení
snížení
Konečný zůstatek
5. Ostatní fondy ze zisku
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek
6. Kapitálové fondy
7. Oceňovací rozdíly nezahrnuté
do hospodářského výsledku
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek
8. Nerozdělený zisk
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek
9. Neuhrazená ztráta
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek
10. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
11. Dividendy
1) Opatření FMF č. j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, č. j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a č. j. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.
2) § 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona.
3) Čl. I odst. 3 až 5 Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny podle opatření v pozn. č. 1.
4) Pozn.: Namísto údajů o čistém obratu podle Článku 43 bod 8. odst. 1 směrnice č. 78/660/EHS z 25. července 1978, v platném znění.
5) Pozn.: Namísto údajů o čistém obratu podle Článku 43 bod 8. odst. 1 směrnice č. 78/660/EHS z 25. července 1978, v platném znění.