Opatření ze dne 21.12.2001, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění

29.1.2002 | Sbírka:  282/113 409/2001 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 862/1998, V/2-31 380/1992
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/113 409/2001
OPATŘENÍ
ze dne 21. prosince 2001,
kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění
Referent:
JUDr. Huleš,
tel. 5704 4190 - pro pojišťovny a Kancelář
Ing. Muk,
tel. 5704 4180 - pro zdravotní pojišťovny
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a jiných účetních jednotek, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny.1) Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Tímto opatřením se současně vydává úplné znění opatření federálního ministerstva financí č. j. V/2-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření č. j. 282/1113 409/2001 ze dne 21. prosince 2001. Úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Účetní závěrka za účetní období započatá přede dnem účinnosti tohoto opatření se dokončí podle dosavadních opatření.
Čl.III
Zrušuje se Opatření Ministerstva financí č. j. 283/71 862/1998 ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
v zastoupení:
Ing. Eduard Janota, v. r.
1. náměstek ministra
Příl.1
Změny uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
I.
Opatření FMF č. j. V/2 - 31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření, se mění takto:
1. V Čl. I odst. 1 se za slovo "pojišťoven" vkládají slova "a jiných účetních jednotek".
2. V Čl. I odst. 2 se slovo "pojišťovny" nahrazuje slovy "účetní jednotky podle odstavce 1".
3. V Čl. I odst. 4 se slova "údajů z" nahrazují slovem "informací" a slova "zvláštního zákona" se nahrazují slovy "zvláštních právních předpisů a zákona".
II.
Příloha č. 1 Rozvaha
1. Doložka v záhlaví vzoru Rozvahy zní:
Federální ministerstvo financí
FMF čj. V/2 - 31 380/1992
ze dne 23. prosince 1992,
ve znění pozdějších opatření
Ministerstva financí
2. Označení vzoru Rozvahy zní:
Úč POJ 1 - 01
Úč ZP 1 - 01
3. Na vzoru Rozvahy identifikace IKF zní:
"850093
850098".
4. Na vzoru Rozvahy předkládací cesty zní: Účetní jednotka doručí:
1x útvaru státního dozoru nad
pojišťovnami MF (jen pojišťovny a Kancelář)
1x finančnímu úřadu v sídle pojišťovny
5. V části Aktiva se vkládá řádek 40 "Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění (31)".
6. V části Aktiva se vkládá řádek 55 "Zvláštní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění (24)".
7. V části Pasív se vkládá řádek 68 "Kapitálové fondy zdravotního pojištění (406 až 409)".
8. V části Pasív se vkládá řádek 71 "Fondy veřejného zdravotního pojištění (43)".
9. V části Pasív se vkládá řádek 89 "Závazky veřejného zdravotního pojištění (34)".
10. V návaznosti na změny účtové osnovy a postupů účtování pod č. j. 282/105 880/2001 jsou uvedeny i odpovídající změny odkazů na čísla účtů či účtové skupiny, ze kterých vyplývá obsah příslušné položky.
11. V důsledku změn uvedených v bodech 5. až 10. dochází k odpovídající změně číslování řádek ve vzoru Rozvahy a části "Některé vysvětlivky". Pojišťovny a Kancelář mohou použít číslování řádek a část "Některé vysvětlivky" ve znění před změnami provedenými tímto opatřením.
III.
Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty
1. Název vzoru "Výkaz zisků a ztrát" se mění na "Výkaz zisku a ztráty".
2. Doložka v záhlaví vzoru Výkazu zisku a ztráty zní:
Federální ministerstvo financí
FMF čj. V/2 - 31 380/1992
ze dne 23. prosince 1992,
ve znění pozdějších opatření
Ministerstva financí
3. Označení vzoru Výkazu zisku a ztráty zní:
Úč POJ 2 - 01
Úč ZP 2 - 01
4. Na vzoru Výkazu zisku a ztráty identifikace IKF zní:
"851093
851098".
5. Na vzoru Výkazu zisku a ztráty předkládací cesty zní: Účetní jednotka doručí:
1x útvaru státního dozoru nad
pojišťovnami MF (jen pojišťovny a Kancelář)
1x finančnímu úřadu v sídle pojišťovny
6. V důsledku změny spočívající ve způsobu oceňování reálnou hodnotou dochází k odpovídající změně a aktivaci řádku č. 44 a č. 65 v Technickém účtu životního pojištění, jakož i ř. 85 a ř. 86 v Netechnickém účtu. V části Postup výpočtu a některé vysvětlivky se tyto vkládají pro ř. 44 a ř. 65.
7. V návaznosti na změny účtové osnovy a postupů účtování pod č. j. 282/105 880/2001 jsou uvedeny i odpovídající změny odkazů na čísla účtů či účtové skupiny, ze kterých vyplývá obsah obsah příslušné položky.
IV.
Příloha č. 3 Obsah přílohy s vysvětlivkami [§ 18 odst. 1 písm. c) zákona] se mění takto:
1. V Čl. I odst. 1 písm. e) se za slovo "bydliště" vkládají slova "nebo firma a sídlo osoby nebo", za slovo "pojišťovny" se vkládají slova "nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku", a za slova "jeho bydliště" se vkládají slova "s uvedením způsobu, jakým za podnikatele jedná".
2. V Čl. I odst. 1 písm. f) se za slovo "pojišťovny" vkládají slova "nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku".
3. V Čl. I odst. 1 písm. h) se slova "umístění její organizační složky, jméno a bydliště, popř. místo pobytu jejího vedoucího" nahrazují slovy "podle § 28 odst. 3 nebo 4 obchodního zákoníku".
4. V Čl. I odst. 1 písm. i) se za slovo "majetku," doplňují slova "resp. informace podle § 28 odst. 6 obchodního zákoníku".
5. V Čl. I odst. 1 se dosavadní písmeno "k" označuje jako písmeno "j" a dosavadní písmeno "j" se označuje jako písmeno "k".
6. V Čl. I odst. 2 se slova "Čl. XII odst. 9" nahrazují slovy "Čl. XII odst. 6", dále slova v závorce "(Čl. XI odst. 3)" se nahrazují slovy v závorce "(Čl. XI)", odkaz na poznámku pod čarou č. 3) se nahrazuje "1)" a na konci se doplňuje nová věta, která zní: "Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu, se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona."
7. V Čl. I odst. 3 se na konci první věty vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3).
8. V Čl. II v předvětí se odkaz na poznámku pod čarou č. 5) nahrazuje "4)".
9. V Čl. II odst. 1 bod 1.1 zní: "1.1 předepsané pojistné v hrubé výši (předepsané hrubé pojistné)".
10. V Čl. II odst. 1 bod 1.2 zní: "1.2 zasloužené pojistné v hrubé výši (zasloužené hrubé pojistné)" a na konci Čl. II odstavce 2 se doplňuje věta: "Kromě uvedeného uvádějí pojišťovny i informace o odvětvích a skupinách v členění podle zákona o pojišťovnictví."
11. V Čl. III odst. 1 v předvětí se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje č. "1)" a v písm. a) se slova "Čl. XIII odst. 10" nahrazují slovy "Čl. XII odst. 6 a 8, Čl. XV odst. 6, Čl. XVb odst. 8".
12. V Čl. III odst. 2 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu, se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona."
V.
Za přílohu č. 3 se doplňuje nová příloha č. 4, která zní:
"Příl.4
Zvláštní ustanovení o obsahu přílohy s vysvětlivkami
[§ 18 odst. 1 písm. c) zákona]
pro zdravotní pojišťovny
Čl.I
Není-li dále stanoveno jinak, pro obsah přílohy zdravotních pojišťoven platí ustanovení přílohy č. 3 tohoto opatření.
Čl.II
Obecný obsah
(1) Obecný obsah přílohy dále tvoří tyto informace o zdravotní pojišťovně a jejich změny:
a) kauce 50 mi. Kč na založení zdravotní pojišťovny, její zaplacení, podíly jednotlivých vkladatelů,
b) další skutečnosti, podle zvláštních právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění.
(2) Veškeré informace, které mají finanční vyjádření, se vyjadřují v tis. Kč.
Čl.III
Zvláštní obsah
Zvláštní obsah přílohy tvoří:
1. Porovnání stavů jednotlivých zvláštních bankovních účtů k fondům (účty účtové sk. 24), se stavy příslušných fondů (účty 406, 407, 408, 409, 431, 433), s vysvětlením případných rozdílů.
2. Stavy a změny stavů fondů veřejného zdravotního pojištění (účty 431 a 433), s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR pro zpracování výročních zpráv zdravotními pojišťovnami.
3. Stavy a změny stavů jednotlivých fondů účtovaných na účtu 403 - Ostatní kapitálové fondy, s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR.
4. Analytické členění ostatních nákladů a výnosů (účty 558 a 658) podle tohoto opatření a § 16 odst. 2b zákona č. 280/1998 Sb., v dalším členění na všeobecné zdravotní pojištění, smluvní zdravotní pojištění a ostatní zdanitelnou činnost:
4.1 Ostatní náklady:
a) nakupované výkony, z toho:
aa) Spotřebované nákupy
ab) Spotřeba energie
ac) Opravy a udržování
ad) Ostatní služby
b) odpisy dlouhodobého majetku,
c) mzdové náklady, z toho:
ca) Mzdové náklady
cb) Odměny členům správní a dozorčí rady, včetně rozhodčího orgánu
d) sociální náklady, z toho:
da) Zákonné sociální náklady
db) Ostatní sociální náklady
e) jiné ostatní náklady
4.2 Ostatní výnosy:
a) výnosy z výkonů, z toho:
aa) Tržby za vlastní výrobky
ab) Tržby z prodeje služeb
ac) Tržby za prodané zboží
b) jiné ostatní výnosy.
5. Další informace, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění."
VI.
Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:
"Příl.5
VZOR
Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období ....
              (2001    2000    1999)

 1. Základní kapitál
      Počáteční zůstatek
  zvýšení
  snížení
  přeměna konvertibilních
  dluhopisů na akcie
  uplatnění opcí a warrantů
  Konečný zůstatek

 2. Vlastní akcie

 3. Emisní ážio
  Počáteční zůstatek
  zvýšení
  snížení
  Konečný zůstatek

 4. Rezervní fondy
  Počáteční zůstatek
  povinný příděl
  jiné zvýšení
  snížení
  Konečný zůstatek

 5. Ostatní fondy ze zisku
  Počáteční zůstatek
  zvýšení
  snížení
  Konečný zůstatek

 6. Kapitálové fondy

 7. Oceňovací rozdíly nezahrnuté
  do hospodářského výsledku
  Počáteční zůstatek
  zvýšení
  snížení
  Konečný zůstatek

 8. Nerozdělený zisk
  Počáteční zůstatek
  zvýšení
  snížení
  Konečný zůstatek

 9. Neuhrazená ztráta
  Počáteční zůstatek
  zvýšení
  snížení
  Konečný zůstatek

10. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

11. Dividendy
VII.
Změny poznámek pod čarou
Poznámky pod čarou č. 1 až 4 znějí:
1) Opatření FMF č. j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, č. j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a č. j. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.
2) § 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona.
3) Čl. I odst. 3 až 5 Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny podle opatření v pozn. č. 1.
4) Pozn.: Namísto údajů o čistém obratu podle Článku 43 bod 8. odst. 1 směrnice č. 78/660/EHS z 25. července 1978, v platném znění.
Příl.2
MINISTERSTVO FINANCÍ
vydává
úplné znění
opatření federálního ministerstva financí
č. j. V/3-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření č. j. 282/113 409/2001 ze dne 21. prosince 2001
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI - Text ÚZ viz předpis č. V/2-31 380/1992.
1) Opatření FMF čj. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření MF čj. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995 a opatření čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření čj. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření čj. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.