Opatření ze dne 31.12.1992, kterým se ruší a upravuje metodika účetnictví

31.12.1992 | Sbírka:  V/1-20 101/1992 | Částka:  12/1992ASPI
FZ72/92
Opatření
federálního ministerstva financí,
kterým se ruší a upravuje metodika účetnictví
Č.j. V/1 - 20 101/1992
Referent: ing. Jeřábek,
tel. 2110
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Počínaje účetním obdobím roku 1993 se ruší:
(1) Zásady pro prověřování a schvalování účetních závěrek rozpočtových a příspěvkových organizací, FMF č.j. XV/31 - 23 439/1997.
(2) Vymezení základních předpisů pro vedení účetnictví v organizacích, FMF č.j. XV/1 - 24 432/1976.
(3) Seznam organizací, pro něž je závažná účtová osnova pro společenské a ostatní organizace (č.j. XV/2 - 7 868/1970 z 12. dubna 1977).
(4) Směrnice pro vedení účetnictví místních národních výborů malých obcí, drobných provozoven národních výborů, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací, FMF č.j. XV/2 - 23 530/1978.
(5) Odborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny televizního pořadu a pokyny k němu, FMF č.j. XV/3 - 4 731/1979.
(6) Pokyny pro účtování prodeje bytů do osobního vlastnictví podle vyhlášky č. 47/1978 Sb., FMF č.j. XV/3 - 18 814/1979.
(7) Pokyny pro účtování oprav nesprávností zjištěných v účetnictví hospodářských organizací, které účtují podle účtové osnovy pro hospodářské organizace, FMF č.j. XV/1 - 10 964/1981.
(8) Odborový kalkulační vzorec výzkumných a vývojových prací a pokyny k němu, FMF č.j. XV/1 - 9 100/1982.
(9) Pokyny pro roční účetní uzávěrku a sestavení ročních účetních výkazů Státního fondu vodního hospodářství, Státního fondu pro zúrodnění půdy a Fondu ochrany ovzduší od roku 1986, FMF č.j. VII/2 - 16 772/1986.
(10) Pokyny pro roční uzávěrku a sestavení ročních účetních výkazů ústředně řízených rozpočtových organizací od roku 1968 č.j. VII/2 - 16 773/1986 ve znění změn a doplňků, FMF č.j. V/2 - 29 298/1991.
(11) Pokyny pro roční účetní uzávěrku a sestavení ročních účetních výkazů o hospodaření podle rozpočtu národních výborů od roku 1986, FMF č.j. VII/2 19 578/1986 ve znění změn a doplňků, FMF č.j. V/2 - 29 926/1991.
(12) Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace ve znění platném pro bytová družstva s výjimkou LBD, FMF č.j. V/2 - 16 648/1989.
(13) Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace ve znění platném pro lidová bytová družstva FMF č.j. V/2 - 16 648/1989.
(14) Směrnice k měsíčnímu výkazu o stavu zásob vývozního zboží organizací zahraničního obchodu Zásoby (FMZO) Úč ZO 3 - 12, FMF č.j. V/2 - 4 295/1990 a FSÚ č. Vk 375/90-95.
(15) Pokyny pro roční účetní uzávěrku pro příspěvkové organizace od roku 1990, FMF č.j. V/2 - 26 617/1990.
(16) Pokyny pro roční účetní uzávěrku v členských organizacích bytového družstevnictví od roku 1990, FMF č.j. V/2 - 28 155/1990.
(17) Sdělení k zúčtování kursových rozdílů při jednorázových změnách kursů u organizací se zahraniční majetkovou účastí, FMF č.j. V/2-29 196/1990.
(18) Sdělení k zjišťování kursových rozdílů u devizových úvěrů, FMF č.j. V/1 - 29 901/1990.
(19) Účtová osnova pro hospodářské organizace ve znění platném pro bytová družstva a změny směrnic k účtové osnově pro hospodářské organizace ve znění platném pro bytová družstva (s výjimkou LBD), FMF č.j. V/2 - 314/1991.
(20) Směrnice k státním účetním výkazům členských organizací bytového družstevnictví v ČSFR od roku 1991, FMF č.j. V/2 - 6 788/1991 a FSÚ Vk 758/1991.
(21) Účetní provedení operací spojených s emisí obligací Fondu národního majetku, FMF č.j. V/2 - 28 175/1991.
(22) Pokyny pro roční uzávěrku bytových družstev od roku 1991, FMF č.j. V/2 - 28 774/1991.
(23) Delimitace hospodářské činnosti bytových družstev v účetnictví a účetních výkazech, FMF č.j. V/2 - 29 397/1991.
(24) Sdělení k účtování přijatých příspěvků od úřadů práce, FMF č.j. V/29 930/1991.
(25) Postup v účetnictví při oddlužení podniků, FMF č.j. V/1 - 29 935/1991.
(26) Vedení účetnictví privatizačních fondů, akciových společností, FMF č.j. V/2 - 30 457/1991.
(27) Opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a v účetní závěrce investičních společností a investičních fondů, FMF č.j. V/2 - 15 415/1992.
(28) Opatření, kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům, FMF č.j. V/2 - 20 990/1992.
Čl.II
Od 1. ledna 1993 se nepoužijí tyto výnosy:
(1) Výnos federálního ministerstva financí č.j. XV/3 - 30 823/1976, kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb v hospodářských organizacích v oblasti kultury a pokyny k němu.
(2) Výnos federálního ministerstva financí č.j. XV/3 - 30 988/1976, kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb, s výjimkou ubytování, v podnicích vnitřního obchodu a v organizacích spotřebního družstevnictví a pokyny k němu.
(3) Výnos, kterým se mění Směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny, FMF č.j. VII/1 - 11 532/1987.
(4) Výnos o vedení účetnictví malých organizací, FMF č.j. V/2 - 19 400/1988.
Čl.III
Metodické postupy účtování, u nichž je nutno upravit, na základě příslušných opatření, kterými se stanoví postupy převodu účetnictví z roku 1992 do roku 1993, v nich citované účty na účty platných účtových osnov od 1. 1. 1993:
(1) Metodický návod pro účtování o závodním stravování v rozpočtových organizacích, FMF č.j. VII/2-20 281/1983.
(2) Postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při provádění převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, FMF č.j. V/1 - 2 000/1991.
(3) Sdělení k postupu při oceňování, účtování a odpisování věcí, které získávají právnické nebo fyzické osoby při jejich převod z vlastnictví státu, FMF č.j. V/2 - 16 248/1991.
(4) Sdělení k některým případům účtování, FMF č.j. V/1/2 - 12 265/1991.
(5) Postup v účetnictví při provádění opatření k řešení některých dopadů omezení zbrojní výroby na podniky, FMF č.j. V/1 - 29 285/1991.
(6) Postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při převodech majetku státu na jiné osoby, FMF č.j. V/1 - 30 452/1991.
(7) Opatření FMF, kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách, č.j. V/2 - 7 287/1992 z 13.3.1992, body a) až d).
(8) Opatření FMF, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech, FMF č.j. V/1 - 11 320/1992.
(9) Opatření FMF, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace, FMF č.j. V/1 - 12 060/1992.
(10) Opatření FMF, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech, FMF č.j. V/1 - 12 880/.
Čl.IV.
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ing. Jan Klak, v.r.
ministr financí ČSFR