Opatření ze dne 10.5.1993 k zamezení tvrdosti při zdaňování příjmů z nabytí majetkových podílů vydaných v souvislosti s úpravou majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

10.5.1993 | Sbírka:  FZ29/93 | Částka:  5/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb., 389/1990 Sb.
FZ29/93
OPATŘENÍ
Ministerstva financí k zamezení tvrdosti při zdaňování příjmů z nabytí majetkových podílů vydaných v souvislosti s úpravou majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Ministerstvo financí České republiky podle § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva (dále jen "zákon"), ve spojení s § 40 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví:
§ 1
( 1) Poplatníkům, kteří měli ve zdaňovacím období roku 1992 příjmy v nepeněžní formě plynoucí z vydání majetkového podílu v souvislosti s úpravou majetkových vztahů a vypořádáním majetkových nároků v družstvech 1) a nejedná se o příjmy z vydání základního podílu na majetku družstva 2) které jsou od daně osvobozeny podle § 4 písm. a) a ch) zákona, se poskytuje na žádost úleva na dani z příjmů obyvatelstva.
( 2) Úleva na dani z příjmů obyvatelstva se poskytuje ve výši daňové povinnosti připadající na příjmy v nepeněžní formě uvedené v odst.1. Výše úlevy se stanoví jako rozdíl mezi daňovou povinností vypočtenou podle zákona (řádek 24 tiskopisu Přiznání) a daňovou povinností vypočtenou ze základu daně sníženého o příjmy v nepeněžní formě uvedené v odst. 1.
§ 2
( 1) Úlevu za rok 1992 může poplatník uplatnit podáním žádosti správci daně do 30.6.1993. K žádosti musí být přiložen propočet daňové úlevy podle § 1, předloženy doklady, ze kterých je patrno, kolik činily příjmy oprávněné osoby 3) z vydání dalšího podílu na majetku družstva 2) v nepeněžní formě v roce 1992.
( 2) Správce daně přezkoumá úplnost podkladů přiložených k žádosti a ověří splnění předpokladů a podmínek pro poskytnutí daňové úlevy. Poplatníka vyrozumí v uvedené věci rozhodnutím.
§ 3
V případě, že příjmy v nepeněžní formě dle § 1 nebyly poplatníkem v přiznání za rok 1992 uvedeny, nebude daň z těchto příjmů ani dodatečně správcem daně vyměřována.
§ 4
Toto opatření nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.
1) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
2) § 7 odst. 4 zákona č. 42/1992 Sb.
3) § 4 zákona č. 42/1992 Sb.