Pokyn ze dne 30.11.1993 Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty

30.11.1993 | Sbírka:  D-50 | Částka:  10/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-50
Pokyn
Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty
Č.j. 181/52 049/93
Referent:
Ing. Paikert,
tel. 2454 2265
(Tř. zn. 32)
Ve smyslu § 14 zákona č. 558/1992 Sb. o DPH ve znění zákona č. 196/1993 Sb. je nutné v případech,
- kdy není cena ve smlouvě určena
- nebo je zdanitelné plnění uskutečňováno ve prospěch osoby mající zvláštní vztah k plátci bez úplaty příp. se slevou z ceny
- nebo plátce nakoupí služby osvobozené od daňové povinnosti podle § 25 a požaduje za tyto služby úhradu od jiných osob bez DPH
- nebo není oprávněnou osobou ve smyslu § 32 odst. 1 a nakoupí a dále poskytuje služby zařazené do oboru JKV 946 a chce tyto služby poskytovat za ceny bez DPH, vycházet pro stanovení základu daně za zdanitelná plnění z obvyklé ceny.
Termín obvyklá cena se používá i v dalších legislativních normách tam, kdy je relativně přesné určení obvyklé ceny podmínkou pro rozhodnutí, zda prodávající nebo kupující nezneužívá svého postavení k získání nepřiměřeného hospodářského prospěchu.
Obecně bude řešit institut obvyklé (obecné) ceny pro daňové účely obdobně jako je tomu v zahraničních oceňovacích předpisech připravovaný zákon o oceňování. Do doby jeho platnosti je nutno vycházet z ustanovení obchodního a občanského zákoníku, kde je obvyklá cena chápána jako cena přiměřená, sjednaná v daném místě a čase za prodej zboží nebo služby, srovnatelná v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek.
Pro účely objektivizace základu DPH při realizaci zdanitelných plnění v oblasti ubytování, závodního stravování, využívání rekreačních zařízení, zaměstnaneckých výhod, bezplatné inzerce, bezplatného rozšiřování novin, rehabilitační a lázeňské péče a v případech, kdy není cena ve smlouvě určena, se vymezuje věcná náplň termínu obvyklá cena takto:
Ubytování v podnikových ubytovnách
Obvyklou cenou, v případech, kdy organisace zajišťuje ubytování ve vlastním zařízení osobám uvedených v § 6 zákona, je cena smluvní, na které se dohodne organisace s uvedenou osobou. (tato cena se bude pravděpodobně pohybovat v úrovni nákladů.)
Příspěvek z FKSP nebo jiného obdobného fondu nepodléhá zdanění a je poskytován mimo zdaněnou obvyklou cenu.
Při ubytování ostatních osob včetně cizích zaměstnanců a turistů je základem daně vždy cena smluvní.
Závodní stravování
Nařízení vlády 137/1989 Sb. o závodním stravování nepřipouští možnost poskytování závodního stravování bezúplatně (viz § 7 nařízení). Mohou se však vyskytnout případy, kdy organisace poskytuje zaměstnancům naturální plnění formou bezplatného stravování.
V případech, kdy tato organisace, bude za základ daně za bezplatně poskytnuté stravování považována obvyklá cena v úrovni ceny závodního stravování poskytovaného jiným osobám.
Nezajišťuje ji organizace závodní stravování, bude základem daně cena obvyklá v úrovni cen jídel veřejného stravování.
(Sazby a základy daně u závodního stravování jsou vysvětleny v Pokynu D-26).
Rekreace
a) Nakupované externí poukazy od plátců i neplátců
Cenou obvyklou v případech, kdy organizace prodává poukaz osobě mající zvláštní vztah k plátci (§ 6 zákona) se slevou nebo bezplatně, je cena pořízení, tedy cena, za kterou organizace poukaz nakoupila.
Platí i pro cestovní kanceláře, které nakoupí poukazy pro rekreaci vlastních zaměstnanců.
Prodej poukazu rodinným příslušníkům a cizím osobám je vždy posuzován jako prodej za smluvní ceny.
Příspěvek z FKSP nebo jiného obdobného fondu nepodléhá zdanění a je poskytován mimo zdaněnou cenu poukazu.
b) Poukazy do vlastního rekreačního střediska
Cenou obvyklou při prodeji poukazu do vlastního rekreačního střediska osobě uvedené v § 6 zákona je cena smluvní, na které se dohodne organizace s uvedenou osobou.
Pro prodej poukazů rodinným příslušníkům i pro použití příspěvku z FKSP platí stejné zásady jako v bodě a).
c) Rekreační stravování
Cenou obvyklou za stravování ve vlastním rekreačním středisku poskytované osobám podle § 6 zákona je cena smluvní, na které se dohodne organizace s uvedenou osobou.
Pro rodinné příslušníky a osoby cizí je rekreační stravování poskytováno vždy za ceny, které jsou považovány za ceny smluvní.
Zaměstnanecké výhody
a) Doprava
Bezplatné poskytování volných letenek, železničních a autobusových jízdenek, režijních jízdenek, legitimací na městskou hromadnou dopravu (MHD) osobám uvedeným v § 6 zákona organizacemi, které provozují veřejnou dopravu, není považováno za zdanitelné plnění.
Nejsou-li tyto dopravní výhody poskytovány bezplatně, jedná se již o zdanitelná plnění, kde základem daně je cena obvyklá v úrovni ceny, která byla skutečně zaplacena.
Stejné výhody poskytované rodinným příslušníkům a jiným osobám (poslanci, magistrát a dále podle výměru MF č. 01/93) a nejsou-li poskytovány bezplatně, jsou považovány za zdanitelná plnění, kde základem daně je cena obvyklá v úrovni ceny, která byla skutečně zaplacena.
b) Energetika, telekomunikace
Poskytování výhod v oblasti dodávek el. energie, telekomunikací i naturálních podílů u zemědělců osobám uvedených v § 6 zákona je považováno za zdanitelná plnění, kde základem daně jsou ceny, za které plátce daně poskytující tuto výhodu prodává své zboží a výkony běžným zákazníkům.
Bezplatně dodávané noviny
U novin financovaných z inzerátů v těchto novinách zveřejňovaných a dodávaných bezplatně, je pro účely zákona o DPH cenou obvyklou nula.
Poznámka: Bezplatné rozšiřování novin, bulletinů příp. jiných neperiodik neplátci (např. Obecní úřad), kteří v této činnosti nepodnikají, nelze považovat za zdanitelné plnění.
Bezplatná inzerce
U novin pro bezplatnou soukromou inzerci (např. Annonce) získává při nákupu novin soukromá osoba kupón, který opravňuje k podání jednoho soukromého inzerátu.
Za obvyklou cenu inzerátů včetně DPH je považována cena novin. Daňová povinnost za případné podání inzerátu vzniká již prodejem novin.
Lázeňská péče
Za cenu obvyklou ve smyslu odst. 4 pokynu MF č. j. 181/43 191/93 se považuje cena, která je účtována ve stejné výši, za jakou byla služba pořízena (přefakturace).
Zdravotní rehabilitace
Pokud je rehabilitace poskytována organizací ve vlastním zařízení osobám uvedeným v § 6 zákona v dohodnutém rozsahu, jedná se vlastně o vnitropodnikové plnění, které není považováno za zdanitelné plnění.
Služby poskytované nad rámec dohodnuté rehabilitační péče jsou již považovány za zdanitelná plnění, kde základem daně bude cena smluvní účtovaná za stejné služby osobám cizím.
Postup v případech, kdy není cena určena ve smlouvě (§ 14 odst. 3)
Při poskytování zdanitelného plnění v případě, kdy není cena určena ve smlouvě, se za obvyklou cenu považuje cena, za kterou prodávající uskutečnil srovnatelné zdanitelné plnění v době uzavření smlouvy ve prospěch ostatních kupujících. Nelze-li tuto cenu zjistit, potom se za obvyklou cenu považuje cena srovnatelného zdanitelného plnění uplatňovaná v místě a době uzavření smlouvy.
Účinnost pokynu: od účinnosti zákona č. 196/1993 Sb. Pokud bylo podle tohoto pokynu postupováno před datem jeho účinnosti, je postup považován za postup podle tohoto pokynu.
I. náměstek ministra:
Ing. Klak, v.r.