Zákon ze dne 21.4.1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

12.5.1993 | Sbírka:  133/1993 Sb. | Částka:  38/1993ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 231/1991 Sb., 87/1991 Sb.
133/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. dubna 1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 14 odst. 2 zní:
"(2) Oprávněnými osobami jsou rovněž fyzické osoby, jimž byla způsobena jiná křivda orgány státní správy, jejichž rozhodnutí jsou zrušena podle ustanovení § 16, 17, 18 a na základě protestu prokurátora podaného podle § 31.".
2. V § 29 odst. 2 se za slova "podle § 17 zákona" vkládají slova "a řeholníkům a kněžím internovaným v centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací (§ 18 odst. 2 zákona)".
3. V § 29 odst. 3 písm. d) se za slova "v táboře nucených prací" vkládají slova "nebo centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací".
4. V § 31 se za slova "jiným aktům" vkládají slova "státní správy" a slova "do 31. prosince 1992" se nahrazují slovy "do 31. prosince 1993".
Čl.II
Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
§ 1 písm. c) zní:
"c) ministerstvo vnitra České republiky v oblasti správních vztahů (§ 16 odst. 3, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona).".
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.