Zákon ze dne 10.7.1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

29.7.1993 | Sbírka:  196/1993 Sb. | Částka:  50/1993ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 596/1992 Sb., 588/1992 Sb., 586/1992 Sb., RS12/92, 222/1992 Sb.
Pasivní derogace: 237/2004 Sb.
196/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. července 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 1 se na konci písmena s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno t), které včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní:
"t) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)
4d) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.".
2. V § 19 odst. 1 se na konci písmena ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno i), které zní:
"i) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)".
3. § 25 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:
"f) placené penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění21) a sankční a regulační opatření ve mzdové oblasti.26a)
26a) Nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.".
Čl.III
Od daně z příjmů jsou podle § 4 a 19 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny úrokové výnosy ze státních dluhopisů emitovaných po nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.