Opatření ze dne 10.12.1993 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u ústředních úřadů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

31.12.1993 | Sbírka:  283/67 200/93 | Částka:  83/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb., 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: XV/31-24 439/1973
Pasivní derogace: 283/67 678/1994
FZ80/92
Opatření
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent: ing. Eminger,
l. 2675,
ing. Sokolová,
l. 2669
Čj. 283/67 200/1993
ze dne 10. prosince 1993
(Tř. zn. 93)
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 postupují
a) ústřední orgány,
b) rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované podle tohoto opatření a podle pokynů uvedených v jeho příloze.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.
Pokyny Ministerstva financí České republiky k roční účetní uzávěrce a sestavení ročních účetních výkazů ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
I. Rozpočtové organizace

Závěrečné účtování

   1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat
všechny účetní případy, týkající se roku 1993.

   Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u
peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových
zásob za rok 1993 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu
účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci hospodářských
prostředků,  zálohy  poskytnuté  jednak  pracovníkům, jednak
zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin
sestavených za prosinec 1993.

   2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů rozpočtových
organizací, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na
hospodářskou činnost, 204 - Poskytnuté dotace podnikatelským
subjektům, 221 - Limity  investičních výdajů, 222 - Limity
provozních výdajů, 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových
organizací,  234  -  Čerpací  neinvestiční účet rozpočtových
organizací a účty účtové třídy 4 - Náklady rozpočtových organizací
se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového
hospodaření.

   3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné
činnosti rozpočtových organizací, 206 - Vyúčtování rozpočtových
příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet rozpočtových
organizací se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů
rozpočtového hospodaření.

   4. Organizace vyúčtují nároky na příděly do fondů hmotné
stimulace  z  dosaženého  zlepšeného  výsledku  rozpočtového
hospodaření zápisem na vrub účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem a ve prospěch zdrojových účtů
příslušných fondů (911 - Fond odměn, 912 - Fond sociální, 914 -
Fond rezervní).

   5. Pokud organizace provozují hospodářskou činnost, zjistí
hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5
- Náklady rozpočtových organizací  vynaložené na hospodářskou
činnost a účtové třídy 6  - Výnosy z hospodářské činnosti
rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku.
Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, tj. zisk po vyúčtování
daně z příjmů. Vyúčtování daně z příjmů se provede zápisem na vrub
účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.

   6. Organizace vyúčtují daň z příjmů placenou zaměstnanci
zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu
331 - Zaměstnanci.

   7. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a
964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný
účet rozvažný.

   Pasívní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a 964
(podle povahy zůstatků) a 965 se převedou ve prospěch účtu 962 -
Konečný účet rozvažný.

Styk s peněžními ústavy

   8. Organizace projednají s  peněžními ústavy lhůty pro
předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce
roku 1993 a platebních dokladů, které bude možno realizovat
začátkem roku 1994 na vrub rozpočtu roku 1993.

   Jde např. o převod příjmů zálohovaných organizací z běžného
účtu zálohovaných  organizací na příjmový  účet rozpočtových
organizací,  převod  nevyčerpaného  zůstatku  provozní zálohy
zálohovaných organizací na čerpací neinvestiční účet rozpočtových
organizací (netýká se zastupitelských úřadů jako zálohovaných
organizací Ministerstva zahraničních věcí), převod přídělu do
fondu kulturních a sociálních potřeb, úroky a částku paušálu odměn
a náhrad peněžním ústavům za 4.  čtvrtletí roku 1993 z účtů u
peněžních ústavů.

   Organizace jsou povinny učinit na konci roku 1993 opatření,
aby se v posledních dnech prosince 1993 zamezilo u peněžních
ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce
1993.

   9. Do 31. prosince 1993 převedou organizace na běžný účet
cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za
druhou polovinu prosince 1993. Po dohodě s peněžním ústavem lze
tento převod realizovat i v dodatcích do 7. 1. 1994.

   Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu
pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku
vyplacených dávek. K výpočtu převáděné částky je vhodné využít
formuláře "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" za
prosinec 1993 (viz § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů).

   Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného
všeobecného zdravotního pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu
(viz § 8 zákona č.  550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním
pojištění, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 592/1992
Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů).

   Konečný výpočet odvodu pojistného sociálního zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného
všeobecného zdravotního  pojištění se provede  po vyúčtování
skutečné výše vyměřovacích základů (viz § 3 zákona č. 592/1992
Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a § 5 zákona č.
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti).

   Pokud  ústředně řízená  rozpočtová organizace  již nemá
dostatečný limit neinvestičních výdajů a tím součástí převodu na
depozitní  účet  nemůže  být  částka  pojistného všeobecného
zdravotního pojištění placená  organizací, provede se úhrada
pojistného v roce 1994 z prostředků rozpočtu roku 1994 v souladu
s § 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění.

   Na depozitní účet se v tomto případě převede jen podíl odvodu
pojistného připadající na zaměstnance.

   Peněžní prostředky, které případně po provedení odvodů zbudou
na běžném účtu cizích prostředků se převedou na příjmový účet
organizace v roce 1994.

   10. Předpis odvodu  pojistného sociálního zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu
pojistného všeobecného zdravotního pojištění, účtovaný do nákladů
organizace, vyúčtují organizace na vrub účtu 400 - Náklady
rozpočtových organizací, případně na vrub účtu 420 - Služby a
náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s
institucemi sociálního zabezpečení.

   11. Předpis podílu odvodu pojistného sociálního zabezpečení a
příspěvku na státní politiku  zaměstnanosti a podílu odvodu
pojistného všeobecného zdravotního  pojištění, připadající na
zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a
ve prospěch účtu 336  - Zúčtování s institucemi sociálního
zabezpečení.

   12. Odvod peněžních prostředků podle bodů 10 a 11 se
uskuteční v roce 1994 a zaúčtuje se jako případ     roku 1994 ve
prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci
"běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s
institucemi sociálního zabezpečení.

   13. Organizace převedou nejpozději  do 31. 12. 1993 z
čerpacího investičního účtu rozpočtových organizací na zvláštní
účet u České národní banky č. 4247 částky, které pozastavily při
proplácení faktur za investiční výstavbu a které nebude možno
proplatit do konce roku 1993.

   14. Částky pozastavené z faktur hrazených v dodatkovém období
převedou organizace na účet č. 4247 v tomto dodatkovém období
nejpozději do 12. ledna 1994. Česká národní banka vyúčtuje příjem
těchto částek na účet 4247 již jako případ příštího roku, poněvadž
neotvírá pro tento účel zvláštní účet dodatkových příjmů. Z tohoto
důvodu organizace zaúčtují provedený převod v účetních knihách
roku 1993 na účtu 262 - Peníze na cestě se souvztažným zápisem ve
prospěch  účtu 233  - Čerpací  investiční účet rozpočtových
organizací (MD 262/D233). Příjem na účet 4247 zaúčtují organizace
v roce 1994 na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty a ve prospěch
účtu 262 - Peníze na cestě. Úhrady provedené z účtu 4247 budou
účetním případem roku 1994 a účtují se na vrub účtu 321 -
Dodavatelé a ve prospěch účtu  245 - Ostatní běžné účty (účet
4247).

   15. Organizace převedou  nespotřebované zbytky vlastních
zdrojů na financování nadplánových investic z účtu s předčíslím
4714 vedeného u finančních úřadů pro doplňkové zdroje rozpočtových
organizací na investice, na účet z kterého byly tyto zdroje
poukázány, popř. na běžný účet cizích prostředků. Poněvadž s účtem
4714 disponuje příslušný  finanční úřad, předloží organizace
finančnímu úřadu nejpozději do 27. 12. 1993 požadavek na vrácení
finančních prostředků, podepsaný osobami majícími v organizaci
dispoziční oprávnění k účtu, na který se vrací nespotřebované
zbytky vlastních zdrojů. Finanční úřady předloží pobočce ČNB
příkazy k vrácení těchto nespotřebovaných částek z účtu 4714 do
28. 12. 1993. Rozpočtová organizace současně předloží ČNB oznámení
o snížení limitu na čerpacím účtu.

   16. Do 28. 12. 1993 převedou organizace řízené ministerstvem
zdravotnictví dosud nevyúčtovaný podíl z příjmů z placených služeb
a dalších nerozpočtovaných příjmů ve zdravotnictví na svůj běžný
účet cizích prostředků. Převod se provede z příjmového účtu. Tyto
prostředky se vrátí do příjmů rozpočtu příštího roku.

   17. Organizace  předloží pobočce ČNB  příkaz na převod
jednotného přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb do 29.
12. 1993.

   18. Do 27. 12. 1993 pobočky otevřou organizacím podle potřeby
účet s předčíslím (9) 7138 - Prostředky přechodně poskytnuté ze
státního rozpočtu na krytí výplaty dávek sociálního zabezpečení za
prosinec 1993.

   19. Do 28. 12. 1993 předloží ústředně řízená rozpočtová
organizace v případě potřeby pobočce příkaz na převod prostředků
z účtu s předčíslím (9) 7138 - Prostředky přechodně poskytnuté ze
státního rozpočtu na krytí výplaty dávek sociálního zabezpečení za
prosinec 1993. Převod se provede na běžný účet cizích prostředků.

   20. Pokud nebude vypůjčená částka z účtu (9) 7138 vrácena do
státního rozpočtu do 14. 1. 1994, pobočka ČNB provede vyrovnání na
vrub čerpacího neinvestičního účtu organizace. Po 18. 1. 1994
nesmí účet (9) 7138 vykazovat zůstatek.

   21. Faktury za dodávky pro investiční výstavbu, provedené do
konce roku 1993 bude ČNB uhrazovat do výše finančního limitu roku
1993 nejpozději do 14. 1. 1994, pokud jí budou příkazy k úhradě
předány do 12. 1. 1994 s označením "Dodatky". Příkazy k úhradě
označené jako dodatky, na kterých bude chybně uvedeno předčíslí
účtu dodatkových výdajů (1046, 1919, 1900, 3041), eventuelně
splatnost běžného roku, pobočky nevracejí klientům, ale opraví na
předčíslí běžného roku a splatnost na 31. 12. 1993.

   22. Ze zvláštního účtu dodatkových výdajů nelze hradit výdaje
na nadplánovou  investiční výstavbu krytou  vlastními zdroji
organizací, pokud  převody prostředků na  příjmový účet pro
doplňkové zdroje na investice č. 4714 nebyly provedeny do konce
roku 1993. Úhrada těchto výdajů a převody zdrojů k jejich úhradě
se provedou již na rozpočet příštího roku.

   23. Dne 28. 12. 1993 končí lhůta pro přijímání reklamací k
závadám a nesrovnalostem týkajícím se roku 1993. Později došlé
reklamace pobočky ČNB vrátí bez účtování.

   24. Dobropisy došlé na investiční účty organizace převádějí
samy z vlastního podnětu do  14. 1. 1994 na účet Ministerstva
financí ČR č. 772-5921001/0710.

II. Příspěvkové organizace

Závěrečné účtování

   25. Před  sestavením ročních účetních  výkazů je nutno
zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1993 (viz oddíl
I bod 1 tohoto pokynu).

   26. Při sestavení ročních účetních výkazů příspěvkových
organizací se postupuje podle Opatření FMF č. j. V/2 - 31 393/1992
z 30. 12. 1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a
příspěvkové  organizace  a  obce,  uveřejněného ve Finančním
zpravodaji č. 12/2 z roku 1992.

   27. Účetní závěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet
  hospodářského výsledku
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 -
  Konečný účet rozvažný a pasívní zůstatky rozvahových účtů ve
  prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet
  963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech
  nevykazuje účet 962 zůstatek.

   28. Pokud příspěvková  organizace provozuje hospodářskou
činnost, sleduje náklady a výnosy hospodářské činnosti odděleně v
analytické evidenci a tudíž odděleně zjišťuje hospodářský výsledek
hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z
příjmů.

   29. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se
vyúčtuje až v následujícím roce v návaznosti na účet 931 -
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.

Styk s peněžními ústavy

   30. Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy
lhůty  pro předložení  platebních dokladů,  které musí  být
realizovány do konce roku 1993.

   Organizace jsou povinny učinit na konci roku 1993 opatření,
aby se v posledních dnech prosince 1993 zamezilo u peněžních
ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce
1993.

III. Termíny předkládání údajů roční závěrky za rok 1993

   31. Pro předkládání údajů roční účetní závěrky platí v plném
rozsahu opatření ministerstva financí ČR pro předkládání údajů
účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací č. j.
283/1381/1993, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 4/1993.

   Termín pro předložení výkazů roční účetní závěrky pro výkazy
rozpočtových a příspěvkových organizací se čtvrtletní, pololetní a
roční periodicitou ústředními orgány státní správy Ministerstvu
financí ČR se stanovuje na 17. února 1994.