Sdělení ze dne 10.2.1994 k odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 27 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

10.2.1994 | Sbírka:  144/3 501/1994 | Částka:  2/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 589/1992 Sb., 586/1992 Sb.
144/3 501/1994
Sdělení
Ministerstva financí k odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 27 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
ing. Fuchsová,
tel.:2454 2567
Vzhledem k četným dotazům týkajících se platby pojistného uhrazené dle § 27 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v termínu do 8. ledna 1993 a zahrnutí plateb pojistného do hospodářského výsledku roku 1993, ministerstvo financí sděluje:
- úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedená organizacemi a malými organizace podle ustanovení § 27 zákona č. 589/1992 Sb., doplněného zákonem č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu na rok 1993 a změnách některých dalších předpisů, byla platbou, zajišťující plynulý přechod na novou daňovou soustavu k 1. lednu 1993 u organizací a malých organizací, které byly do prosince 1992 poplatníky daní a odvodů parafiskálního charakteru (daní a odvodů z objemu mezd, důchodové a zemědělské daně). Úhrady pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vč. této první platby k 8. lednu 1993, neměly a nemají povahu zálohové platby a nepodléhají ve vztahu ke státnímu rozpočtu zúčtování. Ze zákona jde o obligatorní měsíční úhrady, jejichž vyměřovacím základem je skutečný úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnancům zaměstnavatelem za kalendářní měsíc, za který se pojistné platí (v případě zaváděcí platby k 8.1.1993 byl vyměřovací základ stanoven výlučně a jedinečně v § 27 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
- platba k 8. lednu 1993 provedená v souladu s platnými právními předpisy vstupuje spolu s navazujícími měsíčními úhradami pojistného za leden až prosinec 1993 do hospodářského výsledku roku 1993. Znamená to, že všech třináct plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je součástí hospodářského výsledku za účetní období roku 1993, ze kterého se v souladu s § 23, odst. 2, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vychází při stanovení základu daně z příjmů z podnikatelské činnosti.
Upozorňujeme, že sdělení se netýká plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění podle zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V zákoně č. 324/1993 Sb., byl tento zákon doplněn o § 28b, ve kterém je stanoven postup pro vratku zálohy na pojistné, kterou zaměstnavatel zaplatil do 20.1.1993 ve dvou splátkách.
Ředitel odboru financování neziskové sféry:
Ing. Jiří Volf, v.r.