Pokyn ze dne 20.12.1993 o uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

20.12.1993 | Sbírka:  D-61 | Částka:  2/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-61
Pokyn
Ministerstva financí o uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby
Referent:
Ing. Čapková,
tel. 2454 2576
Č.j.181/74 387/93
ze dne 20. prosince 1993
Při převodu majetku státu na jiné osoby je důležité vymezení, kdy se při převodu jedná o zdanitelné plnění, které ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podléhá dani z přidané hodnoty.
1. Převod majetku na jiné osoby na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, není zdanitelným plněním, a proto tento převod nepodléhá dani z přidané hodnoty.
2. Převod vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby na základě veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb. a ve znění č. 429/1991 Sb., není zdanitelným plnění, a proto tento převod nepodléhá dani z přidané hodnoty. Zdanitelným plněním je však prodej zásob, které jsou vydražiteli prodávány sice v rámci dražby, ale cena, za které zásoby kupuje, není součástí vyvolávací ceny draženého majetku. Cenu zásob včetně daně z přidané hodnoty vydražitel zaplatí organizaci od 30 dní ode dne dražby.
3. Přechod některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví státu, není zdanitelným plněním, a tedy nepodléhá dani z přidané hodnoty.
4. Převod práva hospodaření s majetkem státu podle § 12 vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, není zdanitelným plněním, a proto tyto převody nepodléhají dani z přidané hodnoty.
5. Převod vlastnictví podle § 14 (případně s povolením výjimky podle § 35) vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem je zdanitelným plněním, a proto tyto převody podléhají dani z přidané hodnoty. Převod vlastnictví majetku státu uskutečněného státním podnikem na základě výjimky povolené vládou podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, je také zdanitelným plněním, a proto tento převod (ať úplatný či bezúplatný) podléhá dani z přidané hodnoty. (Při převodu nemovitostí se postupuje podle § 30 zákona o dani z přidané hodnoty t.j. zdaňují se převody do dvou let po kolaudaci nebo do dvou let po nabytí. Ze zákona dále vyplývá, že převod pozemků není zdanitelným plněním).
6. Převod majetku státních podniků v likvidaci podle § 47b zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zdanitelným plněním, a proto všechny formy převodu majetku státních podniků v likvidaci na jiné osoby podléhají dani z přidané hodnoty ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
V případě bezúplatných převodů je základem daně cena obvyklá. Při likvidaci prodejem věcí ve veřejné dražbě se pro stanovení daně použije § 14 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty.
7. Restituce podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou zdanitelným plnění, a proto nepodléhají dani z přidané hodnoty.
Zdanitelným plněním je však prodej majetku související s vydávaným majetkem (zhodnocení vydávané stavby, prodej budovy na vydávaném pozemku apod.).
Upozorňujeme nabyvatele majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, že v novele zákona o dani z přidané hodnoty, která vstoupí v platnost 1.1.1994, byla doplněna v souvislosti s privatizací tato ustanovení:
V § 5 byl doplněn odst. 8:
Plátci jsou také osoby podléhající dani, které nabývají majetek na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne nabytí majetku.
A dále v § 5 byl doplněn odst. 10:
O zrušení registrace mohou plátci uvedení v odst. 8 a 9 požádat po uplynutí tří měsíců od data, kdy se stali plátci podle odst. 8 nebo odst. 9, pokud jejich obrat nepřesáhne za tyto tři měsíce částku 750 000,-Kč.
I. náměstek ministra financí
Ing. Jan Klak