Pokyn ze dne 10.6.1994 k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu roku 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů

10.6.1994 | Sbírka:  D-87 | Částka:  6/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-12
D-87
Pokyn
k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu roku 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů
ing. Baťulková,
tel.: 2454 2806
ing. Kelblová,
tel.: 2454 2809
Čj.: 152/32 958/94
Při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státními podniky, u nichž došlo k převodu poslední části majetku na Fond národního majetku v průběhu roku 1993, Ministerstvo financí ČR stanoví:
1. Státní podnik, u něhož dojde k převodu poslední části privatizovaného majetku na Fond národního majetku v průběhu zdaňovacího období 1993, předkládá přiznání k dani z příjmů právnických osob za uplynulou část zdaňovacího období 1993 do konce následujícího měsíce ode dne, kdy k tomuto převodu došlo.
2. Na privatizované akciové společnosti s výjimkou společností vzniklých formou přímého prodeje, na které byl podle privatizačního projektu převeden majetek státního podniku, přecházejí i jiná práva a závazky spočívající v přeplatcích a nedoplatcích daní z příjmů vč. daňových a odvodových povinností za rok 1992 a předchozí léta. Pokud na základě privatizačního projektu bude majetek státního podniku převeden na několik akciových společností, přecházejí na ně přeplatky a nedoplatky daní (odvodů) v poměru, v jakém na ně bylo převedeno obchodní jmění ze státního podniku. Pokud přeplatky (nedoplatky) bezprostředně souvisí s převedeným majetkem, přecházejí na nabyvatele v plné výši.
Uvedený postup platí i pro tímto způsobem založené akciové společnosti po 1. 1. 1994.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.