Sdělení ze dne 7.8.1994 o účtování ve sdružení bez právní subjektivity

7.8.1994 | Sbírka:  281/36 980/94 | Částka:  7/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb., 563/1991 Sb.
281/36 980/94
Sdělení
o účtování ve sdružení bez právní subjektivity
Referent:
ing. P. Ryneš,
tel.: 2454 2528
ze dne 7. srpna 1994
K dotazům na postup v účetnictví a z hlediska daní z příjmů v souvislosti s účtováním ve sdružení bez právní subjektivity ministerstvo financí sděluje:
Sdružení není právnickou osobou a tudíž ani účetní jednotkou ve smyslu § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Doporučujeme, aby účetnictví za sdružení vedl v souladu se smlouvou o sdružení pověřený účastník sdružení. V tomto případě se účetnictví vede v účetní soustavě, ve které účtuje tento pověřený účastník sdružení.
Při skončení činnosti sdružení nebo minimálně na konci účetního období (zdaňovacího období) je nutné rozdělit na jednotlivé účastníky sdružení v dohodnutém poměru náklady a výnosy, resp. příjmy a výdaje a vyřešit majetkové vztahy mezi účastníky, zejména k investičnímu majetku získanému z prostředků vytvořených z činnosti sdružení.
Příslušná výše nákladů a výnosů, resp. výdajů a příjmů, zjištěná a předaná účastníkem pověřeným vedením účetnictví sdružení, se netransformuje do účetní soustavy přebírajícího účastníka, pokud tento účtuje v jiné účetní soustavě.
Předání poměrné části nákladů a výnosů, resp. výdajů a příjmů se provede zvláštním účetním dokladem. Pro účely zjištění základu daně z příjmů doporučujeme doplnit tento doklad rovněž o poměrný díl částek, o které se upravuje hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a o poměrnou část položek snižujících základ daně z příjmů, včetně údajů o darech.
Pokud je některý z účastníků sdružení ze smlouvy pověřen vedením účetnictví za sdružení, odpovídá za metodickou stránku vedení účetnictví a za uložení (archivaci) originálních účetních dokladů a dalších účetních písemností, vztahujících se k činnosti sdružení a přiměřeně se na něho vztahuje § 37 zákona o účetnictví.
Ředitel odboru 28:
Ing. František Havel, v.r.