Opatření ze dne 18.3.1994, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

11.4.1994 | Sbírka:  281/13 510/1994 | Částka:  20/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001
FZ57/94
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Referent:
ing. Fišerová,
tel.:2454 2445
Čj.: 281/13 510/94
ze dne 18. března 1994
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1994 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1994.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
A.
Účtová osnova pro podnikatele
1) Název účtu 544-Smluvní pokuty a penále se mění na 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení.
2) Název účtu 644-Smluvní pokuty a penále se mění na 644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení.
B.
Postupy účtování pro podnikatele
Účtová třída 5-Náklady
1) Čl. II odst. 5.4 Text odstavce se nahrazuje tímto zněním:
"(5.4) Na vrub účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují zaplacené
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového."
2) Čl. II se doplňuje odst. 5.5 v tomto znění:
"(5.5) Na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv."
3) Čl. II dosavadní odstavce 5.5 a 5.6 se přečíslují na 5.6 a 5.7.
4) Čl. III odst. 1.2 V první větě se vypouští slovo "dodavatelům".
Účtová třída 6-Výnosy
1) Čl. II odst. 4.2 Text odstavce se nahrazuje tímto zněním:
"(4.2) Ve prospěch účtu 644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují přijaté
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy a úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
2) Čl. II se doplňuje odst. 4.3 v tomto znění:
"(4.3) Ve prospěch účtu 645-Ostatní pokuty a penále se účtují částky nároků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv."
3) Čl. II dosavadní odstavce 4.3 a 4.4 se přečíslují na 4.4 a 4.5.