Úřední sdělení ze dne 29.12.1994 o věcném vymezení repo operací

29.12.1994 | Sbírka:  40/1994 (CBO) | Částka:  27/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb., 40/1964 Sb.
Pasivní derogace: 16/2001 (CBO)
40/1994
Sdělení
České národní banky k věcnému vymezení repo operací
RNDr. P. Jiříček,
tel.: 2441 3087
Čj.: ČNR/1 420/1994
REPO operace*) je poskytnutí úvěru podle § 497 a násl. obchodního zákoníku se zajišťovacím převodem cenných papírů podle § 553 občanského zákoníku, kdy
a) majitel cenných papírů (dále jen "dlužník") přijímá od věřitele úvěr a převádí na něj jako zajištění úvěru cenné papíry s tím, že se zavazuje úvěr vč. úroku splatit k určitému datu nebo na požádání za podmínky vrácení (zpětného převodu) ekvivalentních cenných papírů (tj. zastupitelných cenných papírů ve smyslu zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech) věřitelem a
b) věřitel poskytuje úvěr dlužníkovi a přijímá od něj cenné papíry jako zajištění úvěru s tím, že se zavazuje převést k danému datu nebo na požádání ekvivalentní cenné papíry zpět dlužníkovi za podmínky splacení úvěru vč. úroku.
S cennými papíry, které byly na věřitele převedeny v rámci repo operace, může věřitel volně nakládat (např. prodat, zastavit nebo použít v jiné repo operaci), pokud smlouvou není stanoveno jinak.
Převody cenných papírů v rámci repo operací mohou být formálně prováděny jako úplatné převody s tím, že cena (startovní cena), za kterou dlužník převádí cenné papíry věřiteli, je zpravidla rovna výši úvěru a cena (koncová cena), za níž věřitel převádí ekvivalentní cenné papíry zpět dlužníkovi, je zpravidla rovna výši úvěru a úroku. Výše uvedený postup se použije zejména tehdy, dohodnou-li se dlužník s věřitelem využít k převodům cenných papírů v rámci repo operace některého systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry (zejména pokud bude nabízet vypořádání na bázi "dodávka proti placení").
Z uvedeného věcného vymezení repo operace je zřejmé, že se nejedná o obchodování s cennými papíry ve smyslu zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, protože nejde o koupi a prodej cenných papírů, ani o zástavní operaci.
Ředitel odboru 41:
Ing. Jiří Koliha, v.r.
*) V užším smyslu se používá pojem repo ze strany dlužníka (příjem úvěru) a reverzní repo ze strany věřitele (poskytnutí úvěru).