Vyhláška ze dne 1.11.1994 o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám

30.11.1994 | Sbírka:  220/1994 Sb. | Částka:  67/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb., 587/1992 Sb.
Pasivní derogace: 65/1996 Sb.
220/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 1. listopadu 1994
o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám
Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 45 odst. 6 zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 321/1993 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., stanoví:
§ 1
Rozsah úpravy
Prodej vybraných druhů zboží (dále jen "prodej zboží") za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní (dále jen "bez daní") osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, se vztahuje na:
a) diplomatické mise a konzulární úřady (s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem), které mají sídlo v České republice,
b) zvláštní mise, které mají sídlo v České republice, mezinárodní odborné organizace působící v České republice v souladu s jejich statusem a kancelář Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen "kancelář Sekretariátu") se sídlem v Praze,
c) diplomatické zástupce a konzulární úředníky (s výjimkou honorárních konzulárních úředníků, akreditované v České republice, pokud nejsou státními občany České republiky,
d) vedoucího zvláštní mise a členy diplomatického personálu zvláštní mise,
e) úředníky mezinárodní odborné organizace a úředníky kanceláře Sekretariátu, pokud mají diplomatický status.
Pro účely této vyhlášky se za mezinárodní odbornou organizaci považuje i Organizace spojených národů.
§ 2
Způsob prodeje zboží za ceny bez daní
(1) Prodej zboží za ceny bez daní osobám podle § 1 provádí specializované subjekty na základě oprávnění Ministerstva financí k prodeji zboží za ceny bez daní. Prodej pohonných hmot pro osobní automobily za ceny bez daní se provádí s použitím platebních karet CCS.
(2) Prodej zboží, které je určeno k úřednímu užívání osob podle § 1 písm. a) a b), za ceny bez daní lze provést pouze na základě písemné objednávky. Tato objednávka musí obsahovat následující údaje:
a) druh a množství zboží,
b) prohlášení, že uvedené zboží bude sloužit výhradně k úřednímu užívání,
c) úřední razítko a podpis příslušného vedoucího diplomatické mise, konzulárního úřadu, zvláštní mise, sekretariátu mezinárodní odborné organizace nebo kanceláře Sekretariátu,
d) jméno osoby a číslo diplomatického průkazu osoby, pro kterou se zboží vyzvedává.
(3) Specializovaný subjekt ověří před prodejem zboží za ceny bez daní podle objednávky pravost razítka a podpisu uvedených na objednávce.
(4) Prodej zboží za ceny bez daní, které je určeno k osobnímu užívání osob uvedených v § 1 písm. c) až e), se uskuteční po předložení jejich diplomatického průkazu a Identifikační knížky vydané k tomuto účelu pro fyzické osoby s platností vždy do konce běžného roku. Do Identifikační knížky jsou zaznamenány specializovanými subjekty jednotlivé prodeje zboží (s výjimkou pohonných hmot pro osobní automobily) za ceny bez daní až do výše stanoveného limitu podle § 4.
(5) Vzor tiskopisu titulní strany a vnitřních listů Identifikační knížky je uveden v příloze k této vyhlášce. Vydání identifikačních knížek zajistí Ministerstvo financí a jejich distribuci jednotlivým osobám podle § 1 písm. c) až e) provede Ministerstvo zahraničních věcí.
§ 3
Rozsah prodeje zboží za ceny bez daní k úřednímu užívání
(1) Za zboží určené k úřednímu užívání osob podle § 1 písm. a) a b) se pro účely této vyhlášky považuje:
Číselný kód       Název zboží
SKP

36.1    Nábytek - pouze pro vybavení kanceláří
      a representačních místností
30.01    Kancelářské stroje a jejich díly
30.02    Počítače a jiné přístroje a zařízení na
      zpracování dat, jejich díly
31.50.22  Elektrické lampy stolní, kancelářské, stojací
31.50.25  Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla
32.20.2   Elektrické přístroje pro drátovou telefonii nebo
      telegrafii
32.3    Televizní a rozhlasové přijímače, přístroje na záznam
      a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná zařízení,
      jejich díly
33.40.3   Fotografické přístroje, jejich díly
33.50.14  Nástěnné hodiny, malé kyvadlové hodiny s hodinkovým
      strojkem
17.40.15  Záclony, včetně draperií, vnitřní závěsy
17.40.16  Ostatní bytové textilie
17.51    Koberce a jiné podlahové textilní krytiny
25.13.72  Podlahové krytiny
22.1    Vydavatelské činnosti - pouze knihy, brožury, noviny,
      časopisy, zvukové nahrávky
31.62.11  Elektrické akustické nebo vizuální signalizační
      přístroje
15.0    Potravinářské výrobky, nápoje a pochutiny - pouze
      to zboží, které je určeno pro oficiální recepce
      pořádané v rezidencích vedoucích diplomatických misí
      nebo konzulárních úřadů, případně pořádané v sídlech
      diplomatických misí nebo konzulárních úřadů, z toho
      destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje v limitu
      maximálně 260 l za rok a víno v limitu maximálně
      600 l za rok
16.0    Tabákové výrobky - pouze to zboží, které je určeno
      pro oficiální recepce pořádané v rezidencích vedoucích
      diplomatických misí nebo konzulárních úřadů, případně
      pořádané v sídlech diplomatických misí nebo
      konzulárních úřadů, z toho cigarety v limitu maximálně
      80 000 ks za rok
34.10.2   Osobní automobily - v limitu tří automobilů za 12
      kalendářních měsíců pro diplomatické mise a konzulární
      úřady a jeden automobil za tři roky pro mezinárodní
      odborné organizace, zvláštní mise nebo kancelář
      Sekretariátu
23.20.11  Motorový benzin - pouze pro osobní automobily v limitu
      900 litrů za tři kalendářní měsíce na jeden automobil
23.20.16  Ostatní střední ropné frakce - pouze motorová nafta
      pro osobní automobily v limitu 900 litrů za tři
      kalendářní měsíce na jeden automobil.
Motorový benzin nebo motorovou naftu čerpají osoby uvedené v § 1 písm. a) a b) podle druhů evidovaných a provozovaných osobních automobilů.
(2) Zboží za ceny bez daní určené k úřednímu užívání osob podle § 1 písm. a) a b) je poskytováno na základě principu vzájemnosti bez stanovení limitů, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, s tím, že jeho obsah je úměrný k zajištění účinného výkonu funkcí osob podle § 1 písm. a) a b).
§ 4
Rozsah prodeje zboží za ceny bez daní k osobnímu užívání
(1) Za zboží určené k osobnímu užívání se pro účely této vyhlášky považuje zboží, které slouží k uspokojování soukromých potřeb osob uvedených v § 1 písm. c) až e), včetně jejich rodinných příslušníků, kteří jsou držiteli diplomatických průkazů.
(2) Počet osobních automobilů k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty je pro osobní užívání osob podle § 1 písm. c) a d), jejichž diplomatická mise nebo konzulární úřad má sídlo v České republice, a osob podle § 1 písm. e) limitován takto:
 a) vedoucí diplomatické mise,   - jeden automobil za
  vedoucí zvláštní mise,       12 kalendářních
  vedoucí konzulárního        měsíců
  úřadu
 b) člen diplomatického       - jeden automobil za
  personálu, konzulární       tři roky
  úředník (s výjimkou
  vedoucího konzulárního
  úřadu)
 c) úředník mezinárodní       - jeden automobil za
  odborné organizace,        tři roky
  úředník kanceláře
  Sekretariátu
(3) Pokud s osobami uvedenými v odstavci 2 písm. a) až c) žijí po dobu jejich diplomatického působení v České republice rodinní příslušníci, kteří jsou držiteli diplomatického průkazu, je limit zvýšen o jeden osobní automobil za období podle příslušné osoby.
(4) Pro prodej pohonných hmot pro osobní automobily k osobnímu užívání uvedené v odstavci 2 platí tyto limity:
 Osoby              limit v litrech
                 za měsíc
                 na jeden automobil
 a) vedoucí diplomatické mise,    - 400
  vedoucí zvláštní mise,
  vedoucí konzulárního
  úřadu
 b) člen diplomatického        - 300
  personálu,
  konzulární úředník
  (s výjimkou vedoucího)
 c) úředník mezinárodní        - 200
  odborné organizace,
  úředník kanceláře
  Sekretariátu
Nevyčerpaný limit pohonných hmot pro osobní automobily v běžném měsíci nelze převádět do dalšího období.
(5) Ostatní zboží určené k osobnímu užívání, s výjimkou osobních automobilů a pohonných hmot pro osobní automobily, může být diplomatickým zástupcům a konzulárním úředníkům, včetně jejich rodinných příslušníků, jejichž diplomatická mise a konzulární úřad má sídlo v České republice, a osobám podle § 1 písm. d) a e), včetně jejich rodinných příslušníků, prodáno za ceny bez daní dle vlastního výběru v následujících limitech v Kč:
 Osoby              limit v Kč za měsíc
 a) vedoucí diplomatické mise,    - 80 000
  vedoucí zvláštní mise,
  vedoucí konzulárního úřadu
 b) člen diplomatického        - 60 000
  personálu, konzulární
  úředník (s výjimkou
  vedoucího)
 c) úředník mezinárodní        - 20 000
  odborné organizace,
  úředník kanceláře
  Sekretariátu,
  rodinný příslušník podle
  § 4 odst. 1
V rámci těchto korunových limitů platí omezení prodeje cigaret v maximální výši 1000 ks na jednu osobu za měsíc, destilátů, likérů a ostatních lihových nápojů (podpoložka celního sazebníku 2208) v maximálním úhrnném množství 20 litrů na osobu za měsíc. Nevyčerpané měsíční limity ve všech případech uvedených v tomto odstavci nelze převádět do dalšího období.
(6) Diplomatickým zástupcům a konzulárním úředníkům, jejichž diplomatická mise nebo konzulární úřad nemá sídlo v České republice, může být prodáno ostatní zboží k osobnímu užívání za ceny bez daní pouze v množství přiměřeném k délce jejich pobytu v České republice, maximálně do částky 40 000 Kč za 12 kalendářních měsíců na jednu osobu, z toho maximálně 1000 ks cigaret a 20 litrů destilátů, likérů a ostatních lihových nápojů (podpoložka celního sazebníku 2208) v úhrnném množství.
§ 5
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud osobní automobily zakoupené za ceny bez daně z přidané hodnoty budou prodány v České republice ve lhůtě tří let včetně následujících po jejich registraci, pak jejich prodej podléhá dani z přidané hodnoty, kterou odvede osoba podle § 1 Finančnímu úřadu pro Prahu 1. Osobní automobily zakoupené za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodané po třech letech následujících po jejich registraci nepodléhají při prodeji dani z přidané hodnoty. Lhůta tří let se počítá ode dne první registrace automobilu v České republice. Daň se vypočítá jako součin sazby daně platné v době pořízení a základu daně, kterým je cena pořízení v době nákupu u specializovaného subjektu. Když je osobní automobil ve lhůtě tří let po jeho registraci prodán jiné osobě podle § 1, daň z přidané hodnoty při prodeji není uplatňována.
(2) Dani z přidané hodnoty nepodléhá rovněž prodej osobního automobilu, pokud je osobě podle § 1 z mimořádných důvodů potvrzených Ministerstvem zahraničních věcí ukončeno diplomatické působení v České republice před uplynutím tří let následujících po registraci automobilu.
(3) Při prodeji zboží jinými než specializovanými subjekty nárok na prodej zboží za ceny bez daní není.
(4) Specializované subjekty, které prodávají osobám podle § 1 vybrané druhy zboží za ceny bez daní, vedou takovou účetní a daňovou evidenci, aby bylo možno prokázat místně příslušnému správci daně, že prodej zboží za ceny bez daní se uskutečnil pouze v rozsahu stanoveném touto vyhláškou.
(5) Specializované subjekty, které prodávají osobám podle § 1 zboží za ceny bez daní, průběžně kontrolují dodržování limitů při prodeji zboží k osobnímu užívání.
(6) Ministerstvo financí odejme oprávnění specializovaným subjektům k prodeji zboží za ceny bez daní, jestliže nejsou při prodeji zboží k osobnímu užívání dodržovány limity stanovené touto vyhláškou nebo prodej zboží k úřednímu užívání se uskutečňuje v rozsahu, který je neúměrný k zajištění účinného výkonu funkcí osob podle § 1 písm. a) a b).
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
Příl.
Vzor tiskopisu
    Identifikační knížka
 opravňující k nákupu zboží za ceny bez daní pro oprávněné osoby
    podle vyhlášky Ministerstva financí č. 220/1994 Sb.

Diplomatická mise:

------------------------------------------------------------------
název státu      jméno oprávněné osoby     podpis

Konzulární úřad:

-----------------------------------------------------------------
název státu      jméno oprávněné osoby     podpis

Zvláštní mise:

-----------------------------------------------------------------
název         jméno oprávněné osoby     podpis

Mezinárodní odborné organizace
a kancelář Sekretariátu KBSE:

------------------------------------------------------------------
název         jméno oprávněné osoby     podpis


Vydal:                       Datum vydání:

Poř. číslo:                   Razítko a podpis:

Číslo diplomatického průkazu
oprávněné osoby:

Funkce oprávněné osoby:


------------------------------------------------------------------------------------
Datum    Druh    Cena    Množství1)     Název a podpis   Podpis
prodeje   zboží       celkem   (kusy, litry)   prodávajícího   kupujícího
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

1) Vyplní se pouze v případě prodeje cigaret a destilátů, likérů a ostatních lihových nápojů.