Opatření ze dne 21.12.1994 Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro banky

30.12.1994 | Sbírka:  282/70 876/94 | Částka:  81/1994ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
FZ117/94
Opatření,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
J. Doktor,
tel.: 2454 2395
Čj.: 282/70 876/94 ze dne 21. prosince 1994
Ministerstvo financí ČR podle PP 4 odst. 2 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky.*)
(2) Změny a doplňky podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky.*)
Čl. II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příloha
Účtová osnova a postupy účtování pro banky
Příloha č. 1 - Účtová osnova pro banky
(1) v účtové třídě 1-Pokladní a mezibankovní účty:
a) V účtové skupině 12-Vklady a úvěry u emisních bank, šekové poštovní účty se zřizuje účet: 123-Úvěry poskytnuté emisním bankám.
b) V účtové skupině 14 se mění název účtové skupiny na "Pohledávky z jiných hodnot". Ruší se účet 140-Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den. Zřizují se účty:
141-Pohledávka ze směnek a jiných obchodních pohledávek
142-Pohledávky z ostatních krátkodobých úvěrů
143-Pohledávky ve zlatě
144-Pohledávky z jiných pokladních hodnot.
c) V účtové skupině 15 se mění název účtové skupiny na "Pohledávky z cenných papírů". Ruší se účet 150-Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené napevno.
Zřizují se účty:
151-Pohledávky ze státních pokladničních poukázek vydaných v tuzemsku
52-Pohledávky ze státních pokladničních poukázek vydaných v zahraničí
53-Pohledávky z pokladních poukázek ČNB a jiných obdobných hodnot vydaných v tuzemsku
54-Pohledávky z pokladních poukázek a jiných obdobných hodnot vydaných v zahraničí
55-Pohledávky z obligací
56-Pohledávky z akcií
57-Pohledávky z intervenční zásoby cenných papírů.
d) V účtové skupině 16 se mění název účtové skupiny na "Závazky z jiných hodnot". Ruší se účet 160-Hodnoty dané do zástavy na 1 den.
Zřizují se účty:
161-Závazky ze směnek a jiných obchodních pohledávek
162-Závazky z ostatních krátkodobých úvěrů
163-Závazky ve zlatě
164-Závazky z jiných pokladních hodnot.
e) V účtové skupině 17 se mění název účtové skupiny na "Závazky z cenných papírů". Ruší se účet 170-Hodnoty daně do zástavy na termín nebo prodané napevno.
Zřizují se účty:
171-Závazky ze státních pokladničních poukázek vydaných v tuzemsku
172-Závazky ze státních pokladničních poukázek vydaných v zahraničí
173-Závazky z pokladních poukázek ČNB a jiných obdobných hodnot vydaných v tuzemsku
174-Závazky z pokladních poukázek a jiných obdobných hodnot vydaných v zahraničí
175-Závazky z obligací
176-Závazky z akcií
177-Závazky z intervenční zásoby cenných papírů
178-Závazky z cenných papírů předaných klientem.
(2) V účtové třídě 2-Účty klientů se zřizuje účtová skupina 23-Přijaté úvěry od klientů. V této skupině se zřizuje účet: 231-Přijaté úvěry od klientů.
(3) V účtové třídě 3-Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty, se ve skupině účtů 38-Nakoupené cenné papíry v zásobě ruší účet 385-Vlastní akcie pro obchodování a zřizuje se účet 385-Kupony cenných papírů.
Příloha č. 2-Postupy účtování pro banky
(1) V části A. Obecná ustanovení:
a) Nadpis Čl. III se nahrazuje nadpisem Čl. XIX "Zajišťovací operace".
b) Text Čl. III se nahrazuje textem Čl. XIX s těmito změnami a doplňky:
ba) doplňuje se odstavec 2, který zní: "Zajišťovacími operacemi při RPO operacích se rozumí zajištění poskytnutých úvěrů podle § 497 a násl. obchodního zákoníku se zajišťovacím převodem cenných papírů popř. jiných hodnot podle § 553 občanského zákoníku."
bb) Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
c) Čl. IX odst. 4 na konci se doplňuje tímto textem: "Nerealizované kursové rozdíly jsou očekávané zisky a ztráty plynoucí ze změny kursů v rámci účetního období u aktiv a pasiv v cizí měně snížené o poměrnou část těchto rozdílů vztahujících se k úbytku aktiv a pasiv v cizí měně, které se považují za kursové rozdíly realizované. Na základě toho banka stanoví vnitřním předpisem, u kterých účtů bude účtovat o nerealizovaných kursových rozdílech. Při vyúčtování kursových ztrát na účtech 357 až 359-Uspořádávací účty je nutné vytvořit rezervu na kursové ztráty na vrub účtu 653-Tvorba ostatních rezerv a ve prospěch účtu 543-Ostatní rezervy."
d) Čl. XIX se ruší bez náhrady.
(2) V části B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám:
a) v účtové třídě 1-Účty pokladních a mezibankovních operací:
aa) V Čl. I odst. 1 písm. d) se vypouští slovo "zástavní" a nahrazuje se slovem "zajišťovací".
ab) V Čl. III odst. 1 v předposlední větě se vypouští slova "do zástavy" a nahrazují se slovy "k zajištění úvěru".
Doplňuje se odstavec 3, který zní:
"Na účtu 123 se účtuje o úvěrech poskytnutých bankami emisním bankám."
ac) Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
ad) V nově označeném odstavci 5 ve druhé větě se vypouští text "s výjimkou zástavních operací, o kterých se účtuje na účtech účtové skupiny 16 a 17".
ae) Nadpis Čl. V se nahrazuje nadpisem ",Zajišťovací operace" a text Čl. V se nahrazuje tímto textem: "Na účtech účtových skupin 14 až 17 se účtuje o pohledávkách a závazcích k zajištění úvěrů a jiných závazků v souladu s Čl. III Obecných ustanovení."
b) V účtové třídě 2-Účty klientů se nadpis Čl. III nahrazuje nadpisem "Vklady a úvěry přijaté od klientů". Doplňuje se odstavec 4, který zní: "Na účtu 231 se účtují závazky z přijatých úvěrů od klientů, kteří jsou nebankovními subjekty."
c) V účtové třídě 3-Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty:
ca) V Čl. VII odst. 3 se vypouští na konci odstavce ustanovení v závorce ,,(např. zástavních operací)".
cb) Čl. X odst. 4 zní: "Na účtu 385 se účtují nakoupené kupony u obligací a jiných dluhopisů pevně úročených a jejich valorizace."
d) V účtové třídě 6-Náklady v Čl. VI ve třetí větě se ruší text v závorce "viz Čl. XIX" a nahrazuje se textem "Viz Čl. III".
e) V účtové třídě 9-Podrozvahové účty v Čl. I v odst. 1 písm. a) se ruší text v závorce "Čl. XIX" a nahrazuje se textem "Čl. III". V Čl. VII písm. c) a písm. d) se vypouští na konci text začínající slovy "a cenné papíry, které jsou ...".
*) Opatření MF ČR čj.: 282/41 410/1993 ze dne 9. 7. 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků.