Smlouva ze dne 28.1.1999 o sdružení Garanční fond burzy

28.1.1999 | Sbírka:  BU01/1998 | Částka:  0/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 214/1992 Sb., 40/1964 Sb.
Smlouva
o sdružení Garanční fond burzy
Všichni účastníci Garančního fondu burzy, který vznikl na základě Smlouvy o sdružení Garanční fond burzy uzavřené dne 2. dubna 1993 ve smyslu § 829 a násl. občanského zákoníku, se dohodli na změnách této smlouvy: Smlouva o sdružení Garanční fond burzy po provedení změn a doplňků zní k dnešnímu dni takto:
Smlouva o sdružení Garanční fond burzy
Článek 1
Účel
Účelem sdružení Garanční fond burzy (dále jen "GFB") je sdružení finančních prostředků k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z obchodů na Burze cenných papírů Praha, a. s. (dále jen "burza"), které uzavírají účastníci sdružení GFB (dále jen "účastníci"), a z vypořádání těchto obchodů.
Článek 2
Účastníci
(1) Účastníkem se může stát pouze člen burzy.
(2) Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu GFB způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
Článek 3
Shromáždění účastníků
(1) Nejvyšším orgánem GFB je Shromáždění účastníků.
(2) Shromáždění účastníků svolává Správní rada, a to písemnou pozvánkou, která musí obsahovat pořad jednání, datum, čas a místo konání a musí být doručena nejpozději 1 měsíc před zasedáním Shromáždění účastníků.
(3) Shromáždění účastníků se koná nejméně jednou v kalendářním roce. Je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina účastníků. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných účastníků. Každý účastník má na Shromáždění účastníků jeden hlas.
(4) Pokud Shromáždění účastníků nebude usnášeníschopné v souladu s odstavcem 3 tohoto článku do jedné hodiny od okamžiku, kdy jednání Shromáždění účastníků mělo být zahájeno, je Shromáždění účastníků usnášeníschopné i při 30% účasti.
(5) Pravidla jednání Shromáždění účastníků, která nejsou upravena touto smlouvou, mohou být upravena Jednacím řádem Shromáždění účastníků.
Článek 4
Správní rada
(1) Počet členů, způsob volby, pravomoci členů Správní rady a další podrobnosti upravuje Statut Správní rady přijímaný Shromážděním účastníků.
(2) Správní rada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
(3) Správní rada rozhoduje o způsobu investování peněžních prostředků poskytnutých účastníky na peněžním trhu a o způsobu realizace usnesení přijatých Shromážděním účastníků včetně Pravidel GFB.
Článek 5
Rozhodování per rollam
(1) V naléhavých případech, kdy pro nedostatek času není možné svolat Shromáždění účastníků, se může Správní rada písemně nebo faxem obrátit na účastníky s žádostí o rozhodnutí, které spadá do působnosti Shromáždění účastníků (rozhodování per rollam). Žádost o rozhodnutí musí být oznámena všem účastníkům.
(2) Rozhodnutí je platné, pokud nadpoloviční většina účastníků odpoví písemně nebo faxem na žádost Správní rady o rozhodnutí ve lhůtě stanovené Správní radou, která musí činit nejméně sedm dní od oznámení žádosti, nejvíce pak jeden měsíc. Pokud nadpoloviční většina všech účastníků s návrhem rozhodnutí ve své odpovědi souhlasí, rozhodnutí se považuje za přijaté.
(3) Rozhodnutí přijaté per rollam nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho oznámení ve Věstníku burzy.
Článek 6
Pravidla GFB
(1) Shromáždění účastníků schvaluje, mění a doplňuje Pravidla GFB.
(2) Pravidla GFB obsahují konkrétní práva a povinnosti účastníků, podmínky pro stanovení výše peněžních vkladů poskytnutých účastníky GFB, a způsob nakládání s nimi.
(3) Pravidla GFB jsou závazná pro všechny účastníky.
(4) Pravidla GFB v platném znění jsou účastníkům k nahlédnutí v sídle společnosti UNIVYC, a.s.
Článek 7
Peněžní vklady
(1) Každý účastník je povinen nejpozději do deseti dnů od podpisu této smlouvy nebo od okamžiku přistoupení k ní poskytnout a po dobu své účasti v GFB doplňovat peněžní vklad, a to ve výši a způsobem stanoveným Pravidly GFB.
(2) Peněžní vklady poskytnuté účastníky jsou ve spoluvlastnictví všech účastníků v poměru k jejich výši.
(3) Způsob určení výše podílu každého účastníka na majetku získaného společnou činností určují Pravidla GFB.
Článek 8
Závazky vůči třetím osobám
Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a nerozdílně.
Článek 9
Správa
(1) Účastníci se dohodli, že správou peněžních vkladů bude pověřena společnost UNIVYC, a.s., se sídlem v Praze 1, Rybná 14, IČ: 25 08 14 89 (dále jen „správce“).
(2) Každý účastník je povinen se správcem uzavřít smlouvu o správě vkladu, jejíž znění je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Smlouvu o správě vkladu je účastník povinen uzavřít do tří dnů od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy.
(3) Správce vede evidenci o účastnících, spravuje písemnosti spojené s činností GFB a obstarává další záležitosti GFB v souladu s touto smlouvou, Pravidly GFB a usneseními Správní rady.
(4) Správce zveřejňuje ve Věstníku burzy přistoupení nových účastníků a zánik jejich účasti v GFB.
Článek 10
Přistoupení ke smlouvě o GFB
(1) Po dobu platnosti této smlouvy je možno k ní přistoupit a stát se účastníkem na základě písemného prohlášení zájemce doručeného správci, který splňuje podmínky pro účast stanovené touto smlouvou a Pravidly GFB.
(2) V prohlášení o přistoupení potvrzuje účastník, že přijímá veškeré povinnosti a závazky, jakož i nabývá veškerá práva a oprávnění, která spojuje tato smlouva s účastí v GFB.
Článek 11
Zánik účasti
(1) Každý účastník může z GFB vystoupit. Oznámení o vystoupení (odstoupení od této smlouvy), které je adresováno správci, musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod vystoupení. Lhůta pro vystoupení činí 2 měsíce od doručení oznámení o vystoupení.
(2) Účast v GFB je podmíněna uzavřením a trváním smlouvy o správě vkladu se správcem. Jestliže smlouva o správě vkladu pozbude z jakéhokoli důvodu účinnosti, zaniká tímto i účast účastníka v GFB.
(3) Kromě způsobů uvedených v odstavcích 1 a 2 účast v GFB zaniká také okamžikem, kdy účastník přestal být členem burzy nebo kdy mu bylo burzou trvale odňato právo účastnit se burzovních obchodů.
Článek 12
Vypořádání
V případě zániku účasti v GFB se účastníku vyplatí peněžní vklad ve výši a podle podmínek uvedených v Pravidlech GFB, a to ve lhůtě 1 měsíce od zániku účasti v GFB.
Článek 13
Odpovědnost
Osoba, které zanikla účast v GFB, se nezprošťuje odpovědnosti za závazky z činnosti sdružení, které vznikly do okamžiku zániku její účasti.
Článek 14
Přechodná ustanovení
(1) Pravidla Garančního fondu burzy schválená Shromážděním účastníků dne 17. dubna 1998 zůstávají nadále v platnosti, přičemž se předpokládá, že jsou Pravidly GFB schválenými v souladu s čl. 6 této smlouvy.
(2) Členové Rady GFB zvolení na Shromáždění účastníků dne 17. dubna 1998 a 28. ledna 1999, kteří vykonávají svou funkci ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, se považují za členy Správní rady dle čl. 4 této smlouvy.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 originálech pro každého účastníka. Každý z účastníků obdrží po jednom originálu, 2 originály budou uloženy u správce. Podpisy každého z účastníků budou na zvláštní listině s totožným textem této smlouvy.
(2) Správce je povinen zaslat příslušné vyhotovení smlouvy účastníkovi s prohlášením o nabytí účinnosti bez zbytečného odkladu po okamžiku nabytí účinnosti smlouvy. Účastníkovi, který později ke smlouvě přistoupí, zašle správce kopii této smlouvy s potvrzením o jeho účasti v GFB.
Článek 16
Účinnost
Změny smlouvy o sdružení Garanční fond burzy obsažené v tomto úplném znění nabývají účinnosti třicátého dne po dni, kdy byla tato smlouva podepsána všemi účastníky.
Příloha 1
Smlouva o správě vkladu