Opatření ze dne 27.1.1995, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací

27.1.1995 | Sbírka:  283/73 244/1994 | Částka:  6/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/3 150/1994
Pasivní derogace: 283/66 195/1996
283/73 244/1994
Opatření,
Ministerstva financí
ze dne 27. ledna 1995,
kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
Referent: ing. Sokolová,
tel.: 2454 2669
Ministerstvo financí ČR podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
(1) Tímto opatřením se doplňuje opatření čj.: 283/3 150/1994 ze dne 1. dubna 1994 pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací takto:
a) v Čl. I, odst. (1) se přidává bod e) dobrovolné svazky obcí,
b) všechna ustanovení tohoto opatření, která platí pro obce, platí také pro dobrovolné svazky obcí (dále jen "DSO").
DSO zpracovává účetní výkazy ve stejném rozsahu a periodicitě jako obec, která vede podvojné účetnictví v plném rozsahu, tj. podle příloh č. 1 a 2 k Opatření FMF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce čj.: V/20 530/1992 ze dne 30. 7. 1992.
Z toho vyplývá, že DSO předkládá účetní výkazy a údaje účetní závěrky v plném rozsahu, který odpovídá jemu vymezeným působnostem. Závazné je Opatření FMF čj.: V/2-31 393/1992 ze dne 31. 12. 1992 (publ. ve Finančním zpravodaji č. 12/2/1992) ve znění pozdějších předpisů a Opatření Ministerstva financí čj.: 283/3 150/1994 ze dne 1. 4. 1994 (publ. ve Finančním zpravodaji č. 5/1994). Podle těchto opatření budou postupovat DSO tak, jak je předepsáno pro obce. Okresní úřad, na jehož území má DSO sídlo, postupuje ve vztahu k DSO jako k obcím ve svém okrese, včetně odpovědnosti za naplnění registru RARIS (konkrétní hodnoty pro naplnění komponent registru RARIS pro DSO a rozpočtové nebo příspěvkové organizace jím zřízené budou obsahem zvláštního pokynu, který vydá MF).
Postup předkládání údajů účetní závěrky ve vztahu organizace - DSO - okresní úřad je následující:
Rozpočtové a příspěvkové organizace předkládají údaje DSO (tj. svému zřizovateli). DSO sestaví souhrnný výkaz a předloží ho okresnímu úřadu. Souhrnný výkaz za DSO bude obsahovat výkazy za jednotlivé organizace a vlastní DSO.
Okresní úřad vyhotoví souhrnné výkazy za okres celkem (bez údajů za DSO), které budou obsahovat výkazy za jednotlivé organizace zřizované obcemi, výkazy za obce, výkazy za organizace, pro které je okresní úřad zřizovatelem a za okresní úřad.
Dále okresní úřad vyhotoví zvláštní souhrnný výkaz za DSO, které mají sídlo na jeho území. Souhrnný výkaz bude obsahovat výkazy za jednotlivé organizace, pro které je DSO zřizovatelem a výkazy za DSO.
c) doplňuje se Příloha 1, Příloha 2, Příloha 2a a Příloha 3 takto:
Příloha 1
bod A.I.a):
"ročně - příloha k výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtové organizace"
bod A.I.c) odsek ročně:
"- příloha k výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtové organizace"
bod B.I.a):
"ročně - příloha k výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtové organizace"
bod B.I.c) odsek ročně:
" - příloha k výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtové organizace"
Příloha 2
bod II.3) o popisu položky ČÍSLO-VÝKAZU se doplní:
"450 - Příloha k výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací"
Příloha 2a
V Poznámce u bodu 4 se doplní:
"Hodnoty schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření se vykazují v tisících Kč, obě desetinná místa musí být nulová."
Příloha 3
bod 2.4 se doplní u popisu položky:
KAPITOLA
 .."a u přílohy k tomuto výkazu" (druhý a třetí ...
ČÍSLO-VÝKAZU
"x50 ...  příloha k výkazu  o plnění příjmů  a výdajů rozpočtových
organizací"
INDIKACE ŘÁDKU
u ostatních výkazů (včetně x50):
INDIKACE-SLOUPCE
" - u výkazu x50 je hodnota 0001"
Čl. II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.