Statut ze dne 29.6.1995 České statistické rady

29.6.1995 | Sbírka:  ST06/95 | Částka:  9/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ST06/95
Statut
České statistické rady
Předseda Českého statistického úřadu vydává podle § 6 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ze dne 20. 4. 1995 (dále jen "zákon") statut České statistické rady.
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Česká statistická rada (dále jen "rada") je poradním orgánem Českého statistického úřadu (dále jen "úřad").
Čl.2
Členství v radě a orgány rady
(2) Členy rady jmenuje a odvolává podle § 6 odst. 2 zákona předseda Českého statistického úřadu. Členy rady mohou být zejména osoby významné ve statistice, tedy: s dlouholetým přínosem ke statistice; pracující ve vědě, výzkumu a výuce statistiky; významní činitelé statistiky zejména ve státní správě; významní dodavatelé údajů zejména z podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a zpravodajských jednotek.
(3) Rada má nejméně 11 a nejvíce 21 členů. Počet členů rady je vždy lichý.
(4) V čele rady je předseda Českého statistického úřadu (viz § 6 odst. 2 zákona).
(5) Předsedu rady zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda rady, kterého jmenuje předseda rady z členů rady.
(6) Rada může pro přípravu podkladů ke svému jednání zřizovat odborné komise.
(7) Předsedu odborné komise jmenuje a odvolává předseda rady. Předsedou komise je vždy některý člen rady.
Čl.3
Úkoly rady
(8) Rada projednává a zaujímá stanovisko:
a) k návrhu zásad a obsahu programu statistických zjišťování pro potřebu republiky,
b) k návrhům obecně závazných právních předpisů týkajících se státní statistické služby, které připravuje úřad,
c) ke koncepčním otázkám rozvoje státní statistické služby.
(9) Rada se vyjadřuje k rozsahu statistických zjišťování potřebných pro poskytování informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejich jednotlivých částí, k metodice zjišťování těchto informací a jejich srovnatelnosti.
(10) Rada může projednávat i jiné záležitosti státní statistické služby, požádá-li o to předseda rady nebo jiný člen rady.
Čl.4
Jednání rady
(11) Jednání rady svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda rady. Jednání svolává podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
(12) Usnesení mají charakter doporučení, stanovisek nebo návrhů.
(13) O jednání rady se pořizuje záznam, který ověřuje předseda rady.
(14) Jednání rady je obvykle neveřejné. O přizvání dalších účastníků na jednání rozhoduje předseda rady.
Čl.5
Práva a povinnosti členů rady
(15) Členství v radě je nezastupitelné.
(16) Členství v radě je osobní a čestné a nezakládá nárok na odměnu.
(17) Členové rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o státním, hospodářském a služebním tajemství, s nímž přišli v souvislosti s výkonem své funkce do styku.
(18) Jestliže některý člen rady nemůže po delší období plnit povinnosti v radě nebo požádá o uvolnění z členství, předseda úřadu ho odvolá. Současně jmenuje nového člena rady.
Čl.6
Závěrečná ustanovení
(19) Organizační a administrativní práce rady a komisí zajišťuje úřad. Předseda úřadu jmenuje některého z pracovníků úřadu do funkce tajemníka rady. Tajemník rady připravuje jednání rady, pořizuje záznam a zajišťuje ostatní administrativní úkoly související s činností rady. Tajemník není členem rady, zúčastňuje se však jejího jednání.
(20) Náklady spojené s činností rady a jejích komisí se hradí z rozpočtu úřadu.
Čl.7
(21) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. července 1995. K tomuto datu se ruší statut České statistické rady ze dne 28. října 1992.
Ing. Edvard Outrata v. r.
Předseda Českého statistického úřadu
V Praze dne 29. června 1995