Úřední sdělení ze dne 14.7.1995 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

14.7.1995 | Sbírka:  14/1995 (CBO) | Částka:  12/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 8/1995 (CBO)
Pasivní derogace: 30/1995 (CBO)
14/1995
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a rozhodnutí bankovní rady ze dne 16. 6. 1995 stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv tyto podmínky:
1. Povinném minimální rezervy (dále jen "PMR") udržuje banka ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z primárních závazků vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě u ČNB. PMR se neúročí.
2. PMR činí u stavebních spořitelen a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., 4 % ze všech závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, u ostatních bank a poboček zahraničních bank 8,5 % těchto závazků.1) Tento stav se stává požadovanou průměrnou výši PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus, začínající čtvrtkem 3. 8. 1995 a dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů primárních závazků dle tří posledních, po sobě jdoucích a ČNB prověřených dekádních přehledů o stavu aktiv a pasív (viz příloha).
4. Za primární závazky se považuje součet řádků dekádního přehledu o aktivech a pasívech:
  59 - vklady orgánů republiky a místních orgánů

  74 - vklady klientů celkem

  85 - vklady klientů celkem v cizí měně.
5. Banka je povinna si stanovenou výši PMR sama vypočítat a odsouhlasit telefonicky s ČNB. PMR se stanoví na celé koruny.
6. Při nepředložení jednoho dekádního přehledu potřebného ke stanovení základny pro výpočet stanovené výše PMR se základ vypočítá průměrem pouze ze dvou stavů, ale hodnota průměru se zvýší o 20 %. Při nepředložení dvou dekádních přehledů se vychází z jediného údaje, který se však zvýší o 40 %. Na opožděné předložení dekádního přehledu či opravy po termínu stanoveném pro předložení tohoto výkazu nebere ČNB zřetel.
7. Způsob výpočtu skutečně dosažené průměrné výše PMR se řídí
a) časovým základem, který je vždy 14 dní
b) skutečnými kreditními zůstatky účtu banky v clearingovém centru ČNB (nula v případě debetního zůstatku), maximálně však:
- ve výši stanovené PMR navýšené o 10 % u bank se stanovenou výši PMR 1 mld Kč a více, přičemž tato započitatelná odchylka se stanoví na celé Kč; zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny, zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice 5 nebo větší než 5, se zvětšuje o jednu
- ve výši stanovené PMR navýšené o 100 mil. Kč u bank se stanovenou výší PMR pod 1 mld Kč.
8. V případě nedodržení stanovené průměrné výše PMR zaplatí banka úrok2) ve výši trojnásobku diskontní sazby za dodatečný refinanční úvěr zpětně kryjící chybějící průměrnou výši PMR v rozhodném čtrnáctidenním období. Úrok se stanoví z částky nedodržení, trojnásobku diskontní sazby, počtu dní rozhodného období, v němž došlo k nedodržení (tj. vždy 14) a počtu dní v roce (365). Úrok zúčtuje ČNB inkasní formou k tíži vnitřního účtu banky pro zúčtování úroků. Inkaso provede ČNB vždy ve čtvrtek následujícího kalendářního týdne po skončení rozhodného období, tj. uprostřed následujícího cyklu PMR (viz příloha).
9. Banka může provádět úhrady ze svého účtu vedeného v clearingovém centru ČNB pouze do výše zůstatku na tomto účtě. Pokud banka přesto předloží platební doklady, které by vedly ke vzniku debetního zůstatku na účtě banky (dále jen "debetní zůstatek"), posoudí ČNB individuálně každý případ na základě informací o příčinách nedostatku prostředků, které je banka povinna neprodleně předložit. Výjimečný souhlas s debetním zůstatkem dává vrchní ředitel úseku v ČNB, a to pouze v případech, kdy jeho vznik byl prokazatelně způsoben technickými příčinami. Debetní zůstatek je úročen sazbou ve výši trojnásobku diskontní sazby. Každý takový případ je oznamován odboru analýz a inspekce bank ČNB.
10. Povinnost tvorby PMR končí dnem, ke kterému je banka zrušena, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka.
11. Ruší se Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 5/1995.
12. Podle těchto podmínek postupují banky od 3. 8. 1995.
Příloha: Přehled termínů pro rozpočet PMR v r. 1995
Vrchní ředitel
Ing. Kučera, v. r.
Odpovědný zaměstnanec Ing. Hiršalová,
tel. 2441 4472
Příl.
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1995
------------------------------------------------------------------------------- -----
PMR - rozhodné období       Termín zúčtování Dekádní přehled     Počet
od      do          sankce za     aktiv a pasív      dní
                  nedodržení PMR              cyklu
------------------------------------------------------------------------------- -----
05. 01. 95 - 18. 01. 95 včetně   26. 01. 95    20/11, 30/11, 10/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
19. 01. 95 - 01. 02. 95 včetně   09. 02. 95    10/12, 20/12, 31/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
02. 02. 95 - 15. 02. 95 včetně   23. 02. 95    31/12, xx/xx, 20/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
16. 02. 95 - 01. 03. 95 včetně   09. 03. 95    xx/xx, 20/1, 31/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
02. 03. 95 - 15. 03. 95 včetně   23. 03. 95    20/1, 31/1, 10/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
16. 03. 95 - 29. 03. 95 včetně   06. 04. 95    10/2, 20/2, 28/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
30. 03. 95 - 12. 04. 95 včetně   20. 04. 95    20/2, 28/2, 10/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
13. 04. 95 - 26. 04. 95 včetně   04. 05. 95    28/2, 10/3, 20/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
27. 04. 95 - 10. 05. 95 včetně   18. 05. 95    20/3, 31/3, 10/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
11. 05. 95 - 24. 05. 95 včetně   01. 06. 95    31/3, 10/4, 20/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
25. 05. 95 - 07. 06. 95 včetně   15. 06. 95    20/4, 30/4, 10/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
08. 06. 95 - 21. 06. 95 včetně   29. 06. 95    30/4, 10/5, 20/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
22. 06. 95 - 05. 07. 95 včetně   13. 07. 95    10/5, 20/5, 31/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
06. 07. 95 - 19. 07. 95 včetně   27. 07. 95    31/5, 10/6, 20/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
20. 07. 95 - 02. 08. 95 včetně   10. 08. 95    10/6, 20/6, 30/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
03. 08. 95 - 16. 08. 95 včetně   24. 08. 95    20/6, 30/6, 10/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
17. 08. 95 - 30. 08. 95 včetně   07. 09. 95    10/7, 20/7, 31/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
31. 08. 95 - 13. 09. 95 včetně   21. 09. 95    20/7, 31/7, 10/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
14. 09. 95 - 27. 09. 95 včetně   05. 10. 95        10/8, 20/8, 31/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
28. 09. 95 - 11. 10. 95 včetně   19. 10. 95    20/8, 31/8, 10/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
12. 10. 95 - 25. 10. 95 včetně   02. 11. 95    31/8, 10/9, 20/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
26. 10. 95 - 08. 11. 95 včetně   16. 11. 95    20/9, 30/9, 10/10    14
------------------------------------------------------------------------------- -----
09. 11. 95 - 22. 11. 95 včetně   30. 11. 95    30/9, 10/10, 20/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
23. 11. 95 - 06. 12. 95 včetně   14. 12. 95    20/10, 31/10, 10/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
07. 12. 95 - 20. 12. 95 včetně   28. 12. 95    31/10, 10/11, 20/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
21. 12. 95 - 03. 01. 96 včetně   11. 01. 96    10/11, 20/11, 30/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -----
04. 01. 96 - 17. 01. 96 včetně   25. 01. 96    20/11, 30/11, 10/12
------------------------------------------------------------------------------- -----

1) Opatření ČNB č. 131/1995 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.
2) § 26 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
* Pro stanovení PMR se vychází pouze z průměru 2 stavů