Úřední sdělení ze dne 27.12.1995 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

27.12.1995 | Sbírka:  30/1995 (CBO) | Částka:  30/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 14/1995 (CBO)
Pasivní derogace: 7/1996 (CBO)
30/1995
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a rozhodnutí bankovní rady ze dne 16. 6. 1995 a 18. 10. 1995 stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv tyto podmínky:
1. Povinné minimální rezervy (dále jen "PMR") udržuje banka ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z primárních závazků vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě u ČNB. PMR se neúročí.
2. PMR činí u stavebních spořitelen a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 4% ze všech závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, u ostatních bank a poboček zahraničních bank 8,5% těchto závazků 1). Tento stav se stává požadovanou průměrnou výší PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus, začínající čtvrtkem 21. 12. 1995 a dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů primárních závazků dle tří posledních, po době jdoucích a ČNB prověřených dekádních přehledů o stavu aktiv a pasív (viz příloha).
4. Za primární závazky se považuje součet řádků dekádního přehledu o aktivech a pasívech:
   59 - vklady orgánů republiky a místních orgánů
   74 - vklady klientů celkem
   85 - vklady klientů celkem v cizí měně
5. Banka je povinna si stanovenou výši PMR sama vypočítat a odsouhlasit telefonicky s ČNB. PMR se stanoví na celé koruny.
6. Při nepředložení jednoho dekádního přehledu potřebného ke stanovení základny pro výpočet stanovené výše PMR se základ vypočítá průměrem pouze ze dvou stavů, ale hodnota průměru se zvýší o 20 %. Při nepředložení dvou dekádních přehledů se vychází z jediného údaje, který se však zvýší o 40 %. Na opožděné předložení dekádního přehledu či opravy po termínu stanoveném pro předložení tohoto výkazu nebere ČNB zřetel.
7. Způsob výpočtu skutečně dosažené průměrné výše PMR se řídí
a) časovým základem, který je vždy 14 dní
b) skutečnými kreditními zůstatky účtu banky v clearingovém centru ČNB, maximálně však:
- ve výši stanovené PMR navýšené o 10 % u bank se stanovenou výší PMR 1 mld Kč a více, přičemž tato započitatelná odchylka se stanoví na celé Kč; zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny, zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice 5 nebo větší než 5 se zvětšuje o jednu.
- ve výši stanovenou PMR navýšené o 100 mil. Kč u bank se stanovenou výší PMR pod 1 mld Kč.
8. V případě nedodržení stanovené průměrné výše PMR zaplatí banka úrok 2) ve výši trojnásobku diskontní sazby za dodatečný refinanční úvěr zpětně kryjící chybějící průměrnou výši PMR v rozhodném čtrnáctidenním období. Úrok se stanoví z částky nedodržení, trojnásobku diskontní sazby, počtu dní rozhodného období, v němž došlo k nedodržení (t. j. vždy 14) a počtu dní v roce (365). Úrok zúčtuje ČNB inkasní formou k tíži vnitřního účtu banky pro zúčtování úroků. Inkaso provede ČNB vždy ve čtvrtek následujícího kalendářního týdne po skončení rozhodného období, t. j. uprostřed následujícího cyklu PMR (viz příloha).
9. Povinnost banky udržovat PMR končí počátkem rozhodného období povinných minimálních rezerv dle bodu 2, ve kterém je bance doručeno rozhodnutí ČNB o odnětí povolení působit jako banka nebo dnem kdy banka ukončí svoji činnost na základě rozhodnutí svého statutárního orgánu.
10. Ruší se Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 12/1995.
11. Podle těchto podmínek postupují banky od 1.1.1996.
Vrchní ředitel
Ing. Pospíšil CSc., v.r.
Odpovědný zaměstnanec Ing. Hiršalová,
tel. 2441 4472
Příloha
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1996
------------------------------------------------------------------
              Termín zúčtování Dekádní přehled Počet
PMR-rozhodné období     sankce za   aktiv a pasiv   dní
od    do       nedodržení PMR           cyklu
------------------------------------------------------------------
04.01.06-17.01.96 včetně  25.01.96   20/11,30/11,10/12   14
------------------------------------------------------------------
18.01.96-31.01.96 včetně  08.02.96   10/12,20/12,31/12   14
------------------------------------------------------------------
01.02.96-14.02.96 včetně  22.02.96   31/12,xx/xx,20/1*   14
------------------------------------------------------------------
15.02.96-28.02.96 včetně  07.03.96   xx/xx,20/1,31/1*    14
------------------------------------------------------------------
29.02.96-13.03.96 včetně  21.03.96   20/1,31/1,10/2     14
------------------------------------------------------------------
14.03.96-27.03.96 včetně  04.04.96   10/2,20/2,29/2     14
------------------------------------------------------------------
28.03.96-10.04.96 včetně  18.04.96   20/2,28/2,10/3     14
------------------------------------------------------------------
11.04.96-24.04.96 včetně  02.05.96   28/2,10/3,20/3     14
------------------------------------------------------------------
25.04.96-08.05.96 včetně  16.05.96   20/3,31/3,10/4     14
------------------------------------------------------------------
09.06.96-22.05.96 včetně  30.05.96   31/3,10/4,20/4     14
------------------------------------------------------------------
23.05.96-05.06.96 včetně  13.06.96   20/4,30/4,10/5     14
------------------------------------------------------------------
06.06.96-19.06.96 včetně  27.06.96   30/4,10/5,20/5     14
------------------------------------------------------------------
20.06.96-03.07.96 včetně  11.07.96   10/5,20/5,31/5     14
------------------------------------------------------------------
04.07.96-17.07.96 včetně  25.07.96   31/5,10/6,20/6     14
------------------------------------------------------------------
18.07.96-31.07.96 včetně  08.08.96   10/6,20/6,30/6     14
------------------------------------------------------------------
01.08.96-14.08.96 včetně  22.08.96   20/6,30/6,10/7     14
------------------------------------------------------------------
15.08.96-28.08.96 včetně  05.09.96   10/7,20/7,31/7     14
------------------------------------------------------------------
29.08.96-11.09.96 včetně  19.09.96   20/7,31/7,10/8     14
------------------------------------------------------------------
12.09.96-25.09.96 včetně  03.10.96   31/7,10/8,20/8     14
------------------------------------------------------------------
26.09.96-09.10. včetně  17.10.96    20/8,31/8,10/9     14
------------------------------------------------------------------
10.10.96-23.10.96 včetně  31.10.96   31/8,10/9,20/9     14
------------------------------------------------------------------
24.10.96-06.11.96 včetně  14.11.96   20/9,30/9,10/10    14
------------------------------------------------------------------
07.11.96-20.11.96 včetně  28.11.96   30/9,10/10,21/10    14
------------------------------------------------------------------
21.11.96-04.12.96 včetně  12.12.96   20/10,31/10,10/11   14
------------------------------------------------------------------
05.12.96-18.12.96 včetně  26.12.96   31/10,10/11,20/11   14
------------------------------------------------------------------
19.12.96-01.01.97 včetně  09.01.97   10/11,20/11,30/11   14
------------------------------------------------------------------
02.01.97-15.01.97 včetně  23.01.97   20/11,30/11,10/12   14
------------------------------------------------------------------
1) Opatření ČNB č. 131/1995 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.
2) § 26 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance.
* Pro stanovení PMR se vychází pouze z průměrů 2 stavů