Opatření ze dne 21.6.1995, kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům

25.7.1995 | Sbírka:  130/1995 Sb. | Částka:  35/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 284/1997 Sb.
130/1995 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 21. června 1995,
kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
Česká národní banka podle § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Opatření stanoví limit, kterým se omezují pozice bank vůči nerezidentům České republiky. Tento limit se nevztahuje na aktiva a pasiva organizačních složek bank mimo území České republiky.
(2) Cílem opatření je limitování krátkých otevřených pozic bank vůči nerezidentům a zamezit tak nadměrnému přílivu krátkodobého zahraničního kapitálu do České republiky prostřednictvím bankovního systému.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto opatření:
a) otevřená krátkodobá pozice banky vůči nerezidentům je rozdíl hodnot krátkodobých aktiv a pasiv vůči nerezidentům, která jsou uváděna v rozvaze bank;
b) pod krátkodobými aktivy a pasivy banky vůči nerezidentům se rozumí součet takových devizových a korunových aktiv a součet takových devizových a korunových pasiv, jejichž splatnost nepřesahuje jeden rok; propočet hodnot těchto aktiv a pasiv se provádí podle postupu uvedeného v příloze;
c) otevřená krátkodobá pozice banky vůči nerezidentům je krátká, je-li hodnota rozvahových krátkodobých aktiv vůči nerezidentům nižší než hodnota takových pasiv vůči nerezidentům;
d) denní pozice je pozice, která existuje na konci pracovního dne a je převáděna do dalšího pracovního dne. Denní pozice se vykazuje na formuláři uvedeném v příloze a řádně podepsaná odpovědným pracovníkem banky se předkládá denně České národní bance. Veškeré transakce ovlivňující uvedená aktiva a pasiva se účtují dnem uskutečnění transakce.
§ 3
Limity
(1) Je-li denní otevřená krátkodobá pozice banky vůči nerezidentům krátká, nesmí převýšit ani jednu z následujících hodnot:
a) 30 % celkové hodnoty rozvahových krátkodobých aktiv vůči nerezidentům;
b) 500 mil. Kč (dále jen "limit").
(2) Dodržováním tohoto limitu není dotčena povinnost banky dodržovat limity pro nezajištěné devizové pozice stanovené v opatření Státní banky československé č. 26 ze dne 1. června 1992 v souladu s požadavky na obezřetné podnikání bank a v opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993 ohledně stanovení limitů pro krátkou korunovou pozici bank.
§ 4
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3. srpna 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
Příl.
Česká národní banka

  Denní výkaz krátkodobých aktiv a pasiv vůči nerezidentům
  --------------------------------------------------------
                   IČO:
Banka: ....................     Stav ke dni:
                   Kód banky:

   Banky doručí  do 11 hod.  následujícího pracovního dne
informační službě ČNB

------------------------------------------------------------------
Položka               Řádek
------------------------------------------------------------------
Krátkodobá rozvahová devizová aktiva
vůči nerezidentům           1
------------------------------------------------------------------
Krátkodobá rozvahová korunová
aktiva vůči nerezidentům        2
------------------------------------------------------------------
Krátkodobá aktiva celkem
(součet 1 + 2)             3
------------------------------------------------------------------
Krátkodobá rozvahová devizová
pasiva vůči nerezidentům        4
------------------------------------------------------------------
Krátkodobá rozvahová korunová
pasiva vůči nerezidentům        5
------------------------------------------------------------------
Krátkodobá pasiva celkem
(součet 4 + 5)             6
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Odesláno dne   Razítko a podpis     Sestavil:
         vedoucího útvaru:     Telefon:
------------------------------------------------------------------

Pro účely tohoto výkazu se bere:
 1. za krátkodobá rozvahová devizová aktiva vůči nerezidentům
   (řádek 1) součet hodnot řádků 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25,
   26, 27, 29, 30 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1 v denním
   výkazu o devizové pozici DEV (ČNB) 20-98;
 2. za krátkodobá rozvahová korunová aktiva vůči nerezidentům
   (řádek 2) taková korunová aktiva vůči nerezidentům, která
   jsou stanovena analogických způsobem jako krátkodobá devizová
   aktiva v bodě 1.;
 3. za krátkodobá rozvahová devizová pasiva vůči nerezidentům
   (řádek 4) součet hodnot řádků 33, 34, 37, 38, 43, 44, 47,
   48, 52, 54, 55 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1 v denním
   výkazu o devizové pozici DEV (ČNB) 20-98;
 4. za krátkodobá rozvahová korunová pasiva vůči nerezidentům
   (řádek 5) taková korunová pasiva vůči nerezidentům, která
   jsou stanovena analogickým způsobem jako krátkodobá devizová
   pasiva v bodě 3.
Ve všech případech nelze do výše zmíněných rozvahových položek
zahrnovat nevypořádané termínové nákupy a prodeje cizí měny
(měnové forwardy, swapy, futures).