Opatření ze dne 27.7.1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

31.8.1995 | Sbírka:  283/47 771/95 | Částka:  49/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/47 771/95
Opatření
Ministerstva financí České republiky
ze dne 27. července 1995,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace vydané FMF čj. V/20 531/1992 ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak , v.r.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(1) V účtové osnově a postupech účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace se upravují názvy položek účtů účtových skupin
a) 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace. Název položky uvedené pod písmenem g) se upravuje: "Tvorba zákonných opravných položek",
b) 60 - 67 - Výnosy (příjmy) provozních činností organizace. Název položky uvedené pod písmenem f) se upravuje: "Zúčtování zákonných opravných položek".
(2) V úvodních ustanoveních se Čl. XII odst. 4 nově upravuje takto: "Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, vzniklých z titulu zdaňované činnosti, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zákonem č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tvorba opravných položek se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace do položky "Tvorba zákonných opravných položek" a ve prospěch účtu 391-Opravná položka k pohledávkám. Snížení nebo zrušení vytvořené opravné položky se vyúčtuje ve prospěch účtů účtové skupiny 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace, na položku "Zúčtované zákonné opravné položky" a na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Výše opravné položky vytvořené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100% nominální hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje v podrozvahové evidenci, s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje ve prospěch účtů účtové skupiny 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace na položce "Ostatní výnosy". O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené v podrozvahové evidenci".
(3) Čl. XII, odst. 10 úvodních ustanovení se upravuje: "Účetní jednotky opravné položky nevytvářejí a ani o nich neúčtují s výjimkou opravných položek k pohledávkám ve smyslu tohoto článku, odst. 4".
(4) V účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy se v čl. X odst. 1 nahrazuje první věta takto : "Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popř. zrušení".
(5) V účtové třídě 4 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace se v odst. 2 upravuje bod g) takto: "tvorba zákonných opravných položek". Text tohoto bodu se dále doplňuje takto: "Na vrub této položky se účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účtuje se zde také odpis pohledávky v souladu s čl. V (přechodná ustanovení k čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nominální hodnota těchto pohledávek se při plném nebo částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech. Na tuto položku se účtují i náklady z titulu postoupení".
(6) V účtové třídě 6 - Výnosy (příjmy) z činností organizace se v odst. 2 bod f) upravuje takto: "zúčtování zákonných opravných položek".
(7) V účtové třídě 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty se čl. V, odst. 1 doplňuje takto: "Rezervy vytvořené na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení se převedou ke dni účinnosti (tj. k 1. srpnu 1995) zákona č. 132/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na účet 391 - Opravná položka k pohledávkám, a to ke konkrétní m pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení".