Opatření ze dne 19.9.1995, kterým se upravuje rozpočtová skladba, postupy účtování a účetní výkazy okresních úřadů v souvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

19.9.1995 | Sbírka:  124/54 523/1995 | Částka:  60/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb., 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: V/2-31 393/1992, V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/51 437/1996
124/54 523/1995
Opatření
Ministerstva financí České republiky,
ze dne 19. září 1995
kterým se upravuje rozpočtová skladba, postupy účtování a účetní výkazy okresních úřadů v souvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Referent: ing. Kotrba,
tel. 2454 2495
ing. Lehkoživ,
tel. 2454 2691
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Podle tohoto opatření a podle jeho přílohy postupují okresní úřady, magistráty měst Brna, Ostravy, Plzně a v hl. městě Praze městské části Praha 1 až 15.
Čl.II
Úprava podle tohoto opatření se týká jen dávek, které budou vypláceny od 1. října 1995. Dávky, vyplácené od 1. 1. 1996 budou řešeny samostatnou úpravou.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje 1. říjnem 1995.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Úpravy rozpočtové skladby, postupů účtování a účetních výkazů okresních úřadů v souvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
1. Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, bylo stanoveno, že od 1. října 1995 budou dávky vypláceny okresním úřadem, který je příslušný k rozhodování o dávkách. Vyplácenými druhy dávek jsou :
- rodičovský příspěvek
- zaopatřovací příspěvek
- dávky pěstounské péče
- porodné a
- pohřebné.
2. Česká národní banka, prostřednictvím svých poboček a expozitur, otevře okresním úřadům, magistrátům měst Brna, Ostravy a Plzně a v hl. městě Praze městským částem Praha 1 až 15, výdajové účty státního rozpočtu s názvem: "Státní sociální podpora". Tyto účty budou mít charakter čerpacích účtů, ze kterých se vyplácejí příjemcům přiznané dávky státní podpory. Ve prospěch účtu budou zúčtovávány nedoručitelné dávky a případné vratky nesprávně přiznaných dávek.
3. Limit neinvestičních výdajů k čerpacím účtům státní sociální podpory stanovován nebude; v účetnictví okresních úřadů se jako limit běžně měsíčně zaúčtuje částka ve výši skutečného čerpání z tohoto účtu.
4. Vyplacené dávky a příspěvky budou rozpočtovány a účtovány na kapitole 728 - Práce a sociální věci : § 4424 - Péče o rodinu a populaci
- rodičovský příspěvek na položce 5824,
- dávky pěstounské péče na položce 5816,
- porodné na položce 5805,
- pohřebné na položce 5806 a
- zaopatřovací příspěvek na položce 5818 (tato položka mění název na "Zaopatřovací příspěvek")
Rozpočtový výdajový účet státního rozpočtu povede okresní úřad v rámci analytické evidence k účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací.
V rozpočtové skladbě platné pro obce a okresní úřady se v § 4424 - Péče o rodinu a populaci rozšiřuje přípustnost o položku 5805, 5806, 5818 a 5824.
5. Měsíční částku čerpání státní sociální podpory vyúčtuje okresní úřad ve svém účetnictví jako limit
- na vrub účtu 222 - Limity provozních výdajů a
- ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací.
6. Měsíční částka ve výši vyúčtovaného limitu se v účetnictví okresních úřadů rovněž zaúčtuje
- na vrub účtu 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí a
- ve prospěch účtu 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí v analytické evidenci na novém § 7106 - Státní sociální podpora, v položce 2401 - Dotace ze státního rozpočtu republiky do územních rozpočtů, na kapitole 741 - Všeobecná pokladní správa.
7. Ve výkazu "Obce, okresy Úč 1-12" se na řádku 143, ve sl. 18 a 19 vykáže skutečně vyplacená částka z rozpočtového výdajového účtu státního rozpočtu (tj. částky vykázané v § 7106). Text řádku, který zní "7102 - Mimořádné dotace během roku" se nahrazuje textem "7106 - Státní sociální podpora".
O částku vyplacených dávek se zvýší částky v údajích o rozpočtu v seskupení položek 58 - Dávky sociálního zabezpečení.
8. Ve výkazu "Úč RO 2-04" v části IV. Resortní údaje pro kapitolu 728 - Práce a sociální věci se doplňují tyto údaje:
řádek    ukazatel-druh dávky    obsah

164    Porodné          § 4424 pol. 5805
165    Pohřebné         § 4424 pol. 5806
166    Rodičovský příspěvek   § 4424 pol. 5824
167    Zaopatřovací příspěvek  § 4424 pol. 5818