Opatření ze dne 28.11.1995, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti vznikající podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

21.12.1995 | Sbírka:  283/71 700/1995 | Částka:  79/1995ASPI
283/71 700/1995
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 28. listopadu 1995,
kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a účetní závěrka pro obecně prospěšné společnosti
Změna: 283/71 760/1996
Změna: 283/83 621/1997
Změna: 283/50 991/1998
Změna: 283/81 624/1998, 283/93 487/1998
Změna: 283/78 181/1999
Čl.I
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon), stanoví:
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova, postupy účtování a účetní závěrka pro obecně prospěšné společnosti1).
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
(3) Účtová osnova, postupy účtování a účetní závěrka tvoří přílohu tohoto opatření.
(4) Toto opatření bude uveřejněno jako samostatná publikace a vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
(1) Pokud účetní jednotka účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví, postupuje podle Opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací, jiných drobných organizací a zálohovaných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, vydaného pod čj. V/2 - 31 372/1992 ze dne 23. prosince 1992.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příloha č. 1
Účtová osnova pro obecně prospěšné společnosti
Účtová třída 0 - Investiční majetek
01 - Nehmotný investiční majetek
012 - Nehmotné výsledky z výzkumné a obdobné činnosti
013 - Software
014 - Předměty ocenitelných práv
018 - Drobný nehmotný investiční majetek
019 - Ostatní nehmotný investiční majetek
02 - Hmotný investiční majetek - odpisovaný
021 - Budovy, haly a stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný hmotný investiční majetek
029 - Ostatní hmotný investiční majetek
03 - Hmotný investiční majetek - neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky
04 - Pořízení nehmotných a hmotných investic
041 - Pořízení nehmotných investic
042 - Pořízení hmotných investic
05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek
051 - Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
052 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
06 - Finanční investice
061 - Investiční cenné papíry a vklady
067 - Poskytnuté půjčky
069 - Ostatní finanční investice
07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumné a podobné činnosti
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku
079 - Oprávky k ostatnímu nehmotnému investičnímu majetku
08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
081 - Oprávky k budovám, halám a stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku
089 - Oprávky k ostatnímu hmotnému investičnímu majetku
09 - Opravné položky k investičnímu majetku
091 - Opravná položka k nehmotnému investičnímu majetku
092 - Opravná položka k hmotnému investičnímu majetku
093 - Opravná položka k nedokončeným nehmotným investicím
094 - Opravná položka k nedokončeným hmotným investicím
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k finančním investicím
Účtová třída 1 - Zásoby
11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
12 Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata
13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě
19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží
Účtová třída 2 - Finanční účty
21 - Peníze
211 - Pokladna
213 - Ceniny
22 - Účty v bankách
221 - Bankovní účty
23 - Běžné bankovní úvěry
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry
253 - Dlužné cenné papíry
26 - Převody mezi finančními účty
261 - Peníze na cestě
29 - Opravné položky k finančním účtům
291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky
32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
347 - Dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy
35 - Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
36 - Závazky ke sdružení
368 - Závazky k účastníkům sdružení
37 - Jiné pohledávky a závazky
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kurzové rozdíly aktivní
387 - Kurzové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení
Účtová třída 4
- volná
Účtová třída 5 - Náklady
50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
53 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis nedobytné pohledávky
544 - Úroky
545 - Kurzové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady
55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy, časové rozlišení a opravné položky
551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
552 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku
553 - Prodané cenné papíry v ceně pořízení
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek
57 - Vnitroorganizační převody
57x - Vnitroorganizační náklady
59 - Daň z příjmů
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmu
Účtová třída 6 - Výnosy
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží
61 - Změny stavu zásob vlastní výroby
611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovarů
613 - Změna stavu zásob výrobků
614 - Změna stavu zvířat
62 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace nehmotného investičního majetku
624 - Aktivace hmotného investičního majetku
64 - Ostatní výnosy
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále
643 - Platby za odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kurzové zisky
649 - Jiné ostatní výnosy
65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení a opravné položky
652 - Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů
654 - Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z finančního majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
67 - Vnitroorganizační převody
67x - Vnitroorganizační výnosy
69 - Provozní dotace
691 - Provozní dotace
Účtová třída 7 a 8
- volná
Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty
90 - Fond základního jmění
900 - Fond základního jmění
91 - Fondy ostatní
911 - Fond rezervní
93 - Hospodářský výsledek
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Neuhrazená ztráta minulých let
94 - Rezervy
941 - Zákonné rezervy
95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
96 - Závěrkové účty
961 - Počáteční účet rozvážný
962 - Konečný účet rozvážný
963 - Účet zisků a ztrát
97 - 99 - Podrozvahové účty
971 - 998 - Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Příloha č. 2
Postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Úvodní ustanovení
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti
(1) Podle této účtové osnovy vedou účetnictví obecně prospěšné společnosti (dále jen o. p. s.).
(2) Hmotný a nehmotný majetek je vymezen tímto opatřením v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví.
(3) Finančním majetkem se rozumějí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy), odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky, půjčky, popř. umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky pořízené k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(4) Dlouhodobý majetek a závazky jsou takové, jejichž doba využitelnosti, popř. sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok (běžný rok). Jde-li o období jednoho roku nebo kratší než jeden rok, jde o majetek a závazky krátkodobé. Finanční majetek dlouhodobé povahy je finanční investicí.
(5) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek, které se sdružily na základě smlouvy, přičemž toto sdružení nemá právní subjektivitu.
(6) Účetní jednotky, které vedou účetnictví podle této účtové osnovy, v souladu s platnými právními předpisy mohou tvořit fondy (fond základního jmění a rezervní).
(7) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
(8) Dotací se pro účely tohoto opatření rozumí poskytnutí peněžních prostředků na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo z rozpočtu státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného.
Čl.II
Syntetické účty
Obsahová náplň syntetických účtů a účtových skupin je obsažena v těchto postupech účtování.
Čl.III
Hlediska pro vytváření analytické evidence
Při vytváření analytické evidence berou účetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. Pohledávky se člení podle jednotlivých dlužníků s výjimkou uvedenou v čl. XVII. Cenné papíry v umořovacím řízení se sledují v oddělené analytické evidenci,
b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů
,
c) členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok),
d) členění na českou a cizí měnu při účtování o pohledávkách a závazcích, peněžních prostředcích, ceninách, cenných papírech a vkladech (majetkových účastech), majetku v zahraničí,
e) členění podle položek účetní závěrky,
f) oddělené sledování nákladů a výnosů se účtuje v souladu se zákonem o č. 248/1995 Sb.,
g) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního hospodářského výsledku před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,
h) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
i) členění z hlediska finančního řízení účetní jednotky,
j) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména orgánů státní statistiky.
Čl.IV
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona o účetnictví postupují účetní jednotky takto:
I. Otevírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 962 - Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 961 - Počátečný účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch účtu 961 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta zúčtovaná ve prospěch, popř. na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, popř. na vrub účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, popř. ve prospěch účtu 961 - Počáteční účet rozvažný.
(4) Po otevření účetních knih, jako účetní případ měsíce ledna, se zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387, se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(5) Stav účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se vyrovná:
a) v případě dosažení zisku ve prospěch účtu 911 - Fond rezervní,
b) v případě vzniklé ztráty na vrub účtu 911 - Fond rezervní. Pokud není vytvořena dostatečná výše rezervního fondu, účtuje se na vrub účtu 900 - Fond základního jmění,
c) v případě, že není možno výjimečně ztrátu uhradit podle bodu b), bude zaúčtována na účet 932 - Neuhrazená ztráta minulých let, jen do doby, kdy bude rozhodnuto o vypořádání ztráty.
II. Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné stavy účtů účtové třídy 5 - Náklady se přeúčtují na vrub účtu 963 - Účet zisků a ztrát, konečné stavy účtů účtové třídy 6 - Výnosy se přeúčtují ve prospěch účtu 963. Výsledný zůstatek účtu 963 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, popř. na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
(3) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch účtu 962. Na vrub nebo ve prospěch účtu 962 se přeúčtuje též zůstatek účtu 963 - Účet zisků a ztrát (podle toho, zda byl dosažen zisk nebo docílena ztráta).
Čl.V
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví § 18 zákona o účetnictví a opatření o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona o účetnictví:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktiv a pasiv účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a splatná daňová povinnost účetní jednotky za účetní období,
d) zjistí se účetní hospodářský výsledek převodem nákladových účtů na vrub účtu 963 - Účet zisků a ztrát a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 963,
e) uzavře se účetnictví účetní jednotky převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 963 - Účet zisků a ztrát na účet 962 - Konečný účet rozvažný.
(3) Na základě údajů účtu 962 - Konečný účet rozvažný, účtu 963 - Účet zisků a ztrát a údajů analytické evidence se sestaví účetní závěrka.
Čl.VI
Zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnání)
V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno kompenzovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) vyúčtování zbylého materiálu z poškozeného hmotného investičního majetku a získaných materiálových zásob při demontáži hmotného investičního majetku (např. pneumatiky apod.),
d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
Čl.VII
Den uskutečnění účetního případu
(1) Dnem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů).
(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na inventární kartě investičního majetku a v inventurním soupisu.
Čl.VIII
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období (účet 381) a
- výdajů příštích období (účet 383),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 384)
- příjmů příštích období (účet 385).
(2) Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.
(3) Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené.
(4) Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(5) Časové rozlišení není nutno používat v případech,
- kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku,
- jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.
(6) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním opatřením a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně a je nutné přitom postupovat podle ustanovení § 8, odst. 2 zákona o účetnictví.
Čl.IX
Zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví
(1) Účetní jednotka zjistí hospodářský výsledek před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtových skupin 60 až 65 a účtu 691 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 55.
V členění:
a) za hlavní činnost
b) za doplňkovou činnost
c) za vlastní činnost (správní)
s výjimkou účtů vnitroorganizačních výnosů a vnitroorganizačních nákladů.
(2) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5 po zaúčtování daňové povinnosti.
Čl.X
Daňový náklad
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů a účtuje se o ní na účtech v účtové skupině 59 - Daň z příjmů.
(2) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně z příjmů a sazby určené zákonem o daních z příjmů s přihlédnutím k odchylkám v konstrukci daně provedených podle ustanovení § 39 zákona o dani z příjmů; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Čl.XI
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Obecně prospěšné společnosti vytvářejí pouze rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o dani z příjmů (tzv. zákonné rezervy).
(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Čl.XII
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 a 2 zákona. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. V případě trvalého snížení ocenění majetku se vyúčtuje snížení na vrub nákladů (např. odpis pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), popř. se u nehmotného a hmotného investičního majetku provede mimořádný odpis a upraví se odpisový plán.
(2) Tvorba opravných položek se provádí na vrub účtů nákladů na základě provedené inventarizace a při ní zjištěném snížení ocenění majetku v případech, kdy takto zjištěná hodnota je nižší než cena majetku zachycená v účetnictví na příslušných majetkových účtech.
(3) Opravné položky u investičního majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
(4) Opravné položky k pohledávkám se mohou vytvářet pouze za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, vzniklým z titulu zdaňované činnosti, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tvorba opravných položek se zaúčtuje na vrub účtů 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Snížení nebo zrušení vytvořené opravné položky se vyúčtuje ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek a na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
Výše opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100 % nominální hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou té pohledávky, u které došlo k jejímu zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje ve prospěch účtu 643 - Platby za odepsané pohledávky. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené na podrozvahových účtech.
Přijatá úhrada pochybné pohledávky se vyúčtuje v přijaté výši na vrub účtu 221 - Běžný účet a ve prospěch příslušného účtu pohledávek. Rozdíl mezi přijatou úhradou a nominální výší pohledávky se vyúčtuje na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky a ve prospěch účtu pohledávek. Současně se vyúčtuje snížení popř. zrušení opravné položky k pohledávkám na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek.
Uvedený postup se vztahuje jak na opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení, tak na opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, vytvářené podle § 8 a § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(5) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.
(6) Opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek.
(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.
(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů. Jde zejména o případ, kdy není závazek splacen (nebo splácen) včas a podle smlouvy vzniká povinnost platit např. úroky z prodlení či penále.
(10) Obecně prospěšné společnosti opravné položky nevytvářejí, a tudíž o nich ani neúčtují, s výjimkou opravných položek k pohledávkám ze zdaňované činnosti.
Čl.XIII
Kurzové rozdíly
(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kurzy centrálních bank, případně aktuální kurzy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, resp. EURu. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurz, za který byl obchod uskutečněn.
(2) Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9) a na účtech úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9) se účtují kurzové rozdíly vznikající v účetnictví ke dni uskutečnění účetního případu z titulu platby závazku, popř. inkasa pohledávek do nákladů v případě závazků, úvěrů a výpomocí, popř. do příjmů (výnosů) v případě pohledávek. Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu, nebo pevného kurzu stanoveného k určitému datu po jí vymezené období. Při používání pevných kurzů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurz i v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české. Pro výpočet kurzových rozdílů se za den uskutečnění účetního případu považuje u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu.
(3) Kurzové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih se účtují:
a) na finančních účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 26 na vrub účtu 545 - Kurzové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 - Kurzové zisky,
b) na účtech pohledávek a závazků, úvěrů a finančních výpomocí a na účtech finančních investic na příslušných účtech aktiv a pasiv v účtové skupině 38.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. manka v rámci norem přirozených úbytků zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné a o majetkovém prospěchu.
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona vždy do nákladů, popř. výnosů s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v oddělené analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) přebytku investičního hmotného a nehmotného majetku, který se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek. Přebytek neodpisovaného hmotného investičního majetku zaúčtuje účetní jednotka na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 900 - Fond základního jmění.
Čl.XV
Oceňování cenných papírů
(1) Cenné papíry se oceňují v souladu s ustanovením zákon o účetnictví. Při prodeji, či jiném úbytku je lze ocenit cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem cen pořízení nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů.
(2) Cenné papíry je nutno sledovat v analytické evidenci podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a nominálních hodnot, popř. podle měn, na které znějí.
(3) Vážený aritmetický průměr, či způsob, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů, lze uplatnit jen v rámci stejného druhu cenného papíru, stejných emitentů, stejných nominálních hodnot a stejných měn, na které cenné papíry znějí.
(4) U dlužných cenných papírů se naběhlý alikvotní úrokový výnos za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 655 - Výnosy z finančního majetku.
V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů.
Úrokovým výnosem se rozumí
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti,
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově nabytých cenných papírů.
Čl.XVI
Účtování o směnkách
(1) Směnky se oceňují v nominální hodnotě, tj. ve směnečné sumě podle zvláštního předpisu. Rozdíl mezi směnečnou sumou a nákupní, resp. prodejní cenou směnky (úrokový výnos nebo náklad, diskont) se účtuje v okamžiku nákupu, prodeje či eskontu na účtech směnek souvztažně s příslušnými účty výnosů a nákladů. Pokud se tento rozdíl časově a věcně vztahuje k jinému než běžnému účetnímu období, časově se rozliší.
Pokud je u směnky získané (závětí nebo darováním) jako cenný papír prokázána cena pořízení, ocení se touto cenou.
(2) Povinně se účtů časového rozlišení pro účtování diskontu používá u těch směnek, u nichž doba pro směnečný závazek, resp. pohledávku účetní jednotky ze směnky vyplývající přesahuje jeho účetní období.
(3) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne splatnosti směnky. Ručení se snižují o splacené částky při částečném splácení.
(4) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry.
(5) Do doby splacení bankou eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 232 - Eskontní úvěry, jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
(6) Směnky přijaté jako platební prostředek vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu se při prodeji účtují obdobně jako postup pohledávky.
Čl.XVII
Pohledávky po lhůtě splatnosti
(1) Zákon o daních z příjmů umožňuje účetním jednotkám vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví se zajistí podklady pro daňové účely buď postupem podle odstavce 2 nebo postupem podle odstavce 3.
(2) U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením. Odpis uvedené výše pohledávky se účtuje na jednotlivých analytických účtech uvedených pohledávek vždy z jejich neuhrazené části, bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. V případě úhrady pohledávky, která již byla plně nebo částečně odepsána, se odepsaná část vyúčtuje jako jiný ostatní výnos.
(3) Vybrané pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze soustředit na jednom analytickém účtu k účtu 311 - Odběratelé a odpis provádět z celkové částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. Přehled o jednotlivých účtech dlužníků poskytuje v tomto případě podrozvahová evidence, v níž se kromě stavu pohledávek zachycují pouze jejich úhrady, nikoli procentní odpis podle zákona. Místo zřízení podrozvahové evidence může účetní jednotka postupovat i tak, že zachová přehled o jednotlivých účtech dlužníků v rámci analytické evidence k příslušnému účtu souhrnu vybraných pohledávek a pro procentní odpis zřídí dále k souhrnnému účtu vybraných pohledávek samostatný analytický účet, na kterém bude účtovat souhrnný odpis na straně Dal. V tomto případě se úhrady účtují na souhrnném účtu vybraných pohledávek a i na analytických účtech jednotlivých dlužníků.
V případě úhrady vybraných pohledávek zahrnutých na účtu vybraných pohledávek se snižuje uvedený účet o úhradu bez ohledu na to, jaká část z uhrazených pohledávek již byla odepsána. Jako jiný ostatní výnos se účtuje až ta část úhrady, kterou již nelze zaúčtovat jako úhradu na uvedený účet souhrnu vybraných pohledávek, protože by úhrada převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto účtu.
V případě, že v souboru pohledávek jsou i pohledávky za dlužníky, kteří vstoupili do konkurzu a vyrovnání, je nutno přeúčtovat původní hodnotu pohledávky na analytický účet a k této pohledávce lze vytvořit opravnou položku jen ve výši, která nebyla již odepsána.
U pohledávek, které lze podle § 24 odst. 2 písm. y) plně odepsat, se do nákladů zahrne ta část pohledávek, která nebyla odepsána procentním odpisem a zároveň se tato pohledávka odúčtuje z podrozvahových účtů, resp. z analytických účtů dlužníků.
(4) U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentní odpis, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kurzové rozdíly.
(5) K vybraným nepromlčeným pohledávkám, splatným po 31. prosinci 1994, lze vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Opravné položky se vytvářejí k jednotlivým pohledávkám na základě inventarizace. U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kurzové rozdíly.
Čl.XVIII
Vnitroorganizační účetnictví
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitroorganizačního účetnictví si určí účetní jednotka sama, přičemž musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady:
a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností,
b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů,
c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
(2) Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat:
a) V rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví, přičemž se může využít účtů v účtové skupině 57 - Vnitroorganizační převody a účtů v účtové skupině 67 - Vnitroorganizační převody,
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok,
c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).
(3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popř. jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
(4) Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
Čl.XIX
Umělecká díla a předměty
(1) Pořízení uměleckých děl a předmětů účtují účetní jednotky na příslušných účtech hmotného investičního majetku.
(2) Uměleckými díly1) a předměty kulturní a umělecké povahy se rozumí movitý hmotný investiční majetek, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze ocenit podle právních předpisů.
Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného charakteru a poslání nejsou součástí stavebních objektů a finančních investic.
O těchto dílech a předmětech uměleckého charakteru se účtuje
na příslušném majetkovém účtu hmotného investičního majetku bez ohledu na výši pořizovací ceny.
Analytická evidence tohoto majetku, musí obsahovat veškeré potřebné identifikační znaky jednotlivých uměleckých děl a předmětů. Umělecká díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 tis. Kč a vyšší budou doloženy v operativní evidenci fotodokumentací.
(3) Toto ustanovení se nevztahuje na:
- umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky knihoven, popřípadě jiné sbírky,
- movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které podléhají zvláštním ustanovením podle jiných zákonů2),
- výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou součástí stavebních objektů nebo finančními investicemi,
- sbírky, např. soubor předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou finančními investicemi.
(4) O předmětech v odst. 2 a 3 se vede operativní evidence.
Čl.XX
Pohledávky a závazky z opčních operací
Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry, za předem pevně určenou cenu (cena realizační) k určitému datu. Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká.
Prodávající (výstavce) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu (cena realizační).
Opce jsou tedy pohledávkou nebo závazkem a účtují se na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky.
Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 251 - Majetkové cenné papíry.
Účtová třída 0 - Investiční majetek
Čl.I
Investiční majetek
(1) Investičním majetkem je
a) nehmotný investiční majetek,
b) hmotný investiční majetek,
c) finanční investice.
(2) V účtové třídě 0 - Investiční majetek se dále účtuje o
a) pořízení nehmotných a hmotných investic,
b) poskytnutých zálohách na nehmotný a hmotný investiční majetek,
c) oprávkách k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku,
d) opravných položkách k investičnímu majetku.
(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000 Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.
(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky v Čl. VIII, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v odstavci 3.
(5) Hmotným investičním majetkem se rozumí
a) pozemky, budovy, stavby,5) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky,7) a předměty kulturní hodnoty,8) pokud nejsou finančními investicemi.
b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
c) pěstitelské celky trvalých porostů1) s dobou plodnosti delší než 3 roky,
d) základní stádo a tažná zvířata,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení2), pokud nejsou součástí pořizovací ceny hmotného investičního majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není investičním majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon6).
b) věci nabyté nájemcem z finančního leasingu za pořizovací cenu 20 000 Kč a nižší, nebo nabyté bezúplatně a oceněné reprodukční pořizovací cenou 20 000 Kč a nižší,
c) další věci stanovené účetní jednotkou.
(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší, než je stanovená částka,
c) další věci určené účetní jednotkou.
(7) Příslušenstvím3) hmotného investičního majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřazuje dodatečně a je součástí ocenění a evidence hlavní věci. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(8) Finančními investicemi se rozumí
a) investiční cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady, pokud je nabyla účetní jednotka darem, závětí nebo přechodem z jiné hospodářsko právní formy (např. z příspěvkové organizace),
b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c) ostatní finanční investice, jako vkladové listy a termínované vklady se splatností delší než jeden rok,
d) soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(9) V účtové třídě 0 - Investiční majetek účtuje účetní jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo hospodaření a dále:
a) o koupeném movitém investičním majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) o majetku najatém podle § 28 zákona odst. 2 zákona o daních z příjmů,
c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež odpisuje za podmínek stanovených v § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů,
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny investičního majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od jiné osoby.
(10) Investičním majetkem nejsou
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2 - Finanční účty),
c) drobný nehmotný a hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem; v takovém případě se nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů (na účet 518 - Ostatní služby), a o hmotném majetku se účtuje jako o zásobách (a o jejich předání do používání se účtuje na účtu 501 - Spotřeba materiálu). Účetní jednotka určí, které druhy takto zúčtovaného drobného majetku bude dále sledovat až do jejich vyřazení v operativní evidenci.
(11) Nehmotný investiční majetek a hmotný investiční majetek, který byl zaúčtován do 31. 12. 1995 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení.
(12) V ocenění podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
(13) V ocenění podle odstavců 3 a 4 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1999. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
Čl.II
Pořízení investičního majetku
(1) Investiční majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (včetně darování), převodem podle právních předpisů. Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku (Čl. I odst. 10 písm. c)), který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob.
(2) Nehmotným a hmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
(3) Finančními investicemi se stávají věci uvedené v Čl. I odst. 8 dnem uskutečnění účetního případu.
(4) Nehmotný a hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 - Pořízení hmotných a nehmotných investic a ve prospěch účtů 623 - Aktivace nehmotného investičního majetku a 624 - Aktivace hmotného investičního majetku.
(5) Nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý bezúplatně (včetně darování) se vyúčtuje na vrub účtové skupiny 04 - Pořízení nehmotných a hmotných investic a ve prospěch účtu 900 - Fond základního jmění, pokud s takto získanou investicí budou vynaloženy pořizovací náklady. V opačném případě se zaúčtuje takto získaný majetek na příslušné účty účtové skupiny 01 a 02.
(6) Na účtech účtové skupiny 05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek se účtují zálohy dlouhodobé i krátkodobé.
(7) Při pořízení hmotného investičního majetku smlouvou směnnou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.
Čl.III
Ocenění investičního majetku
(1) Investiční majetek se v souladu se zákonem o účetnictví oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, cenou pořízení a vlastními náklady.
(2) Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení investičního majetku včetně nákladů uvedených v článku VI a VII.
(3) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) nehmotný a hmotný investiční majetek pořízený bezúplatně (darováním), popř. převedený z operativní evidence do účetnictví (zejména neodpisovaný majetek),
b) nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci4) (finanční leasing); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek,
d) nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek, v případě neodpisovaného hmotného investičního majetku ve prospěch účtu 900 - Fond základního jmění.
(4) Vlastními náklady jsou veškeré náklady vynaložené na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností.
(5) Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technického zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku se účtují jako
a) ostatní provozní náklady v případě hmotného investičního majetku,
b) ostatní služby v případě nehmotného investičního majetku.
Dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období je nižší než stanovená částka a účetní jednotka je nezahrne do výdajů na investice, se zaúčtuje na účet 549 - Jiné ostatní náklady v případě hmotného majetku nebo na účet 518 - Ostatní služby v případě nehmotného majetku.
Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(6) Finanční investiční majetek se oceňuje cenou pořízení.
Zvýšení či snížení jmenovité hodnoty akcií (nabytých darem nebo závětí) při zvýšení fondu základního jmění z majetku převyšujícího fond základního jmění společnosti nebo při snížení fondu základního jmění společnosti se vyúčtuje na příslušném účtu účtové skupiny 06 - Finanční investice se souvztažným zápisem na účtu 900 - Fond základního jmění.
(7) O zvýšení ocenění investičního majetku, pokud tak nestanoví toto opatření či zvláštní právní předpis, se neúčtuje.
(8) O trvalém snížení ocenění nehmotného a hmotného investičního majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtových skupin 07 a 08); přitom je nutné opravit odpisový plán.
(9) O přechodném snížení ocenění investičního majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny než je ocenění majetku v účetnictví apod.; do opravných položek se nesmějí promítat kurzové ztráty.
(10) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
Čl.IV
Odpisování investičního majetku
(1) Nehmotný a hmotný investiční majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
(2) Účetní odpisy se počítají z ceny, za kterou je nehmotný nebo hmotný investiční majetek oceněn v účetnictví (čl. III), a to do její výše.
(3) Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, předpokládané doby upotřebitelnosti nebo též ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků). Drobný nehmotný a hmotný investiční majetek může být odepsán též jednorázově, pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.
(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že se odpisy vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
(5) V případě nehmotného a hmotného investičního majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu.
(6) Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtových skupin 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku a na vrub účtu 551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku.
(7) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl.V
Vyřazování investičního majetku
(1) Investiční majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), převodem na základě právních předpisů a v důsledku manka nebo škody.
(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části, likvidovaného v důsledku stavby včetně nákladů na likvidaci, se zahrne do nákladů na stavbu.
(3) Při částečné likvidaci jednotlivého hmotného investičního majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě nehmotného investičního majetku.
(4) Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést hmotný investiční majetek podle právních předpisů, jednorázově odepíše pořizovací cenu do nákladů a jako plně odepsaný bezúplatně převede nabývající organizaci, která jej neodpisuje.
(5) Zůstatková cena odpisovaného investičního majetku a pořizovací cena neodpisovaného hmotného investičního majetku se vyúčtuje na vrub účtů
a) 551 - Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku v případě jeho likvidace
b) 548 - Manka a škody v případě manka nebo škody,
c) 552 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku v případě prodeje,
d) 546 - Dary v případě poskytnutí nehmotného a hmotného investičního majetku.
(6) Při prodeji finančních investic (cenných papírů a vkladů) se cena, ve které se účtují na příslušných účtech účtové skupiny 06 - Finanční investice vyúčtuje na vrub účtu 553 - Prodané cenné papíry v ceně pořízení.
(7) Pořízení nehmotných investic a pořízení hmotných investic, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, jakož i dodávky prací, které se v průběhu pořízení investic staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší na účet 549 - Jiné ostatní náklady.
Čl.VI
Pořízení nehmotných investic
(1) Na účtu 041 - Pořízení nehmotných investic se účtuje pořízený nehmotný investiční majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Je-li součástí výdajů spojených s pořízením (čl. VIII, odst. 1, 2 a 3) zhotovování věcí materiální povahy (např. modelů, prototypů a vzorků), na kterých se práce zkoušejí nebo ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. V případě, že movité předměty pro další práce jsou nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.
(2) Je-li nehmotný investiční majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), jsou součástí ocenění nehmotného investičního majetku náklady na všechna variantní řešení.
(3) Nehmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční majetek.
(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.
Čl.VII
Pořízení hmotných investic
(1) Na účtu 042 - Pořízení hmotných investic se účtuje pořizovaný hmotný investiční majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením zejména na
a) přípravu a zabezpečení investic (včetně úroků, kurzových rozdílů, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic) do doby uvedení pořizované investice do používání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravu, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice.
d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů9) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitostí nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,10) jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,
e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,
f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jejího užívání,
g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic.
(2) Na účtu 042 - Pořízení hmotných investic se neúčtují, součástí pořizovací ceny hmotných investic nejsou, ale součástí provozních nákladů jsou
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, a peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) výdaje na vybavení pořizované investice zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované investice do užívání.
f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,
g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a dále daň z převodu nemovitostí.
(3) Hmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek odpisovaný nebo 03 - Hmotný investiční majetek neodpisovaný.
(4) Investice, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu, se jednorázově odepíší na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
Čl.VIII
Nehmotný investiční majetek
(1) Na účtu 012 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti jsou účtovány výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových, autorských a ocenitelných práv. Na tomto účtu se o nich účtuje v případě, že jsou
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého investičního majetku a jeho ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky investičního majetku).
(2) Na účtu 013 - Software se účtuje bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je
a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.
(3) Na účtu 014 - Ocenitelná práva se účtují např. licence, předměty průmyslových práv a jiné duševní vlastnictví, které je předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.
Čl.IX
Hmotný investiční majetek
(1) Účetní jednotka, která po 1.1.1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.
(2) Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů1), je cena včetně osázení.
(3) Na účtu 026 - Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky.
(4) Na účtu 032 - Umělecká díla a sbírky se účtuje v souladu s čl. XIX úvodních ustanovení.
Čl.X
Účtování o pronájmu
(1) Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmu se postupuje takto:
a) majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtu účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069 - Ostatní finanční investice. Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se. Dále se majetek se strany Dal účtu 069 - Ostatní finanční investice vyúčtuje na vrub účtu 378 - Jiné pohledávky,
b) majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na vrub účtu účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 954 - Závazky z pronájmu, v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě,
c) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy nájemce vyúčtuje ve prospěch účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub účtu účtových skupin 07 a 08 a na vrub 954 - Závazky z pronájmu,
d) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy pronajímatel vyúčtuje na vrub účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtů účtových skupin 07, 08 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky. Pokud by měl být vrácený majetek znovu pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu 069 - Ostatní finanční investice a ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky.
(2) Při účtování nájemného v případě pronajatého majetku podle odst. 1 se postupuje tak, že celková částka za pronájem sjednaná ve smlouvě se rozdělí na dvě části:
a) na složku odpovídající výši odpisů, popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku, o které účtuje nájemce na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu a pronajímatel ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky,
b) na složku nájemného, o které účtuje nájemce na vrub účtu 518 - Ostatní služby a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé, pokud nájemcem je účetní jednotka, která vede účetnictví podle této účtové osnovy, a pronajímatel ve prospěch účtu 655 - Výnosy z finančního majetku,
(3) Vypořádání případných závazků a pohledávek podle odstavce 2 po zániku nájemní smlouvy, tj. v případě zůstatku účtu 954 - Závazky z pronájmu a 378 - Jiné pohledávky, se provede v souladu s ujednáním ve smlouvě.
(4) Při účtování technického zhodnocení odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů se při zániku nájemní smlouvy postupuje takto:
a) nájemce vyúčtuje zůstatkovou cenu technického zhodnocení na vrub účtu 551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku, pokud vede účetnictví podle této účtové osnovy a ve prospěch účtové skupiny 08, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu závazku z pronájmu,
b) pronajímatel vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek a ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu.
Čl.XI
Analytická evidence investičního majetku
(1) Analytickou evidenci vede
a) účetní jednotka podle jednotlivých složek investičního majetku. V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce se příslušenství přiřadí nebo naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství,
b) účetní jednotka podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) nájemce odděleně za majetek uvedený v čl. I, odstavci 9 písm. b) a c).
(2) Analytická evidence podle jednotlivých složek nehmotného a hmotného investičního majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do používání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Dále obsahuje analytická evidence údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci. U majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.
(3) Analytická evidence finančního investičního majetku se vede podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci finančního investičního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.
Účtová třída 1 - Zásoby
Čl.I
Zásoby
(1) Zásobami jsou
a) skladovaný materiál,
b) nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata,
c) skladované zboží.
(2) Do materiálových zásob náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, pokud nejsou investičním majetkem, apod., jako jsou
a) suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b) pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky),
c) provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čistící prostředky),
d) náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu,
e) obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem,
f) drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem (viz též účtová třída 0 - Investiční majetek, Čl. I odst. 6 a odst. 10 písm. c)),
g) movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
(3) Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
(4) Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
(5) Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku.
(6) Zvířata náležející do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
(7) Zbožím jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
Čl.II
Účtování zásob
(1) Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B.
(2) Způsob A
(2.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(2.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob a ve prospěch účtů účtové skupiny 62 - Aktivace.
Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112 - Materiál na skladě nebo 132 - Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží. Spotřeba materiálu se účtuje na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu a u prodeje materiálu na vrub účtu 554 - Prodaný materiál. Hodnota prodaného zboží se účtuje na vrub účtu 504 - Prodané zboží.
(2.1.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují takto:
- úbytky na vrub účtu 548 - Manka a škody, jde-li o manka nad normu přirozených úbytků nebo když normy nejsou stanoveny
- úbytky na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu, pokud se jedná o manko do normy přirozených úbytků
- přebytky zásob ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy
- ve prospěch účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy, je-li prokázán vznik přebytku chybným účtováním do nákladů v témže účetním období.
(2.2) Zásoby vlastní výroby
(2.2.1) V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtů účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby.
(2.2.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly účtují:
- na vrub účtů účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků,
- na vrub účtu 548 - Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků nebo nejsou-li normy stanoveny,
- u přebytků zásob ve prospěch účtů účtových skupin 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob.
(3) Způsob B
(3.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(3.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují:
- na vrub účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje:
- na vrub účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62 - Aktivace.
(3.1.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě a v prodejnách převedou na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112 - Materiál na skladě souvztažně s účtem 501 - Spotřeba materiálu a na vrub účtu 132 - Zboží na skladě a v prodejnách s účtem 504 - Prodané zboží. Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 548 - Manka a škody a ve prospěch příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy a na vrub příslušného účtu zásob.
(3.2) Zásoby vlastní výroby
(3.2.1) V průběhu účetního období se na účtech účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby neprovádějí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5 - Náklady.
(3.2.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby převedou na vrub účtů účtové skupiny 61 - Změny stavu zásob vlastní výroby. Stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby a ve prospěch účtů účtové skupiny 61 - Změny stavu zásob vlastní výroby. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 548 - Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 61 - Změna stavu zásob vlastní výroby.
(3.3) Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob (např. na skladních kartách, v datových souborech počítače apod.).
(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.
Čl.III
Společná ustanovení k účtování zásob
(1) Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119 - Materiál na cestě nebo 139 - Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
(2) Při způsobu A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112 - Materiál na skladě, nákupy zvířat na účet 124 - Zvířata a nákupy zboží na účet 132 - Zboží na skladě.
(3) O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení.
(4) O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.
(5) O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se vede podrozvahová evidence s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.
(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.
(7) Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen se účtuje prostřednictvím účtu 621 - Aktivace materiálu a zboží.
(8) Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.
Čl.IV
Oceňování zásob
(1) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků a příchovků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady; nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami, které si stanoví v souladu s ustanovením zákona účetní jednotka sama,
- bezúplatně převzaté (např. darem) podle ocenění předávající účetní jednotkou nebo reprodukční pořizovací cenou.
(2) Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
(3) Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit na cenu pořízení a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu pořízení, odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky, rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.
(4) Zásoby nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.
(5) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu podle čl. III odst. 4.
(6) Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky) mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.
(7) Náklady podle odstavce (6) se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů.
(8) Vyskladnění zásob oceňuje účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby oceňovány na skladě (viz odstavce 1 a 2).
Čl.V
Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih
(1) Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka, jejíž tvorba a použití je upravena v úvodním ustanovení tohoto opatření. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 548 - Manka a škody.
(2) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odborným odhadem.
Čl.VI
Obecné vymezení náplně syntetických účtů
(1) 111 - Pořízení materiálu
Jde o kalkulační účet sloužící k zjištění pořizovací ceny materiálu při způsobu A účtování zásob. Dodávky materiálu je dovoleno v průběhu účetního období účtovat přímo na vrub účtu 112 - Materiál na skladě. Při uzavírání účetních knih nevykazuje tento účet zůstatek.
(2) 112 - Materiál na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje nakoupený a převzatý materiál oceněný v pořizovacích cenách a materiál vlastní výroby oceněný ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje jen při uzavírání účetních knih.
(3) 119 - Materiál na cestě
Účtují se zde vyúčtování (faktury) za dodaný materiál (§ 412 a následující obchodního zákoníku), který účetní jednotka ještě nepřevzala.
(4) 121 - Nedokončená výroba
(4.1) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(5) 122 - Polotovary vlastní výroby
Při způsobu A účtování zásob se na tomto účtu účtuje o stavu a pohybu zásob polotovarů vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(6) 123 - Výrobky
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu výrobků vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(7) 124 - Zvířata
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zvířat. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(8) 131 - Pořízení zboží
Obsahová náplň tohoto účtu je shodná s obsahovou náplní účtu 111 - Pořízení materiálu.
(9) 132 - Zboží na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu nakoupeného a převzatého zboží v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(10) 139 - Zboží na cestě
Účtují se zde vyúčtování (např. faktury) za dodané zboží (§412 a následující obchodního zákoníku), které účetní jednotka ještě nepřevzala.
(11) 19 - Opravné položky k zásobám
Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559 - Tvorba opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám souvztažně k účtu 659 - Zúčtování opravných položek.
Čl.VII
Analytická evidence zásob
(1) Analytická evidence se vede podle druhů či skupin zásob na skladních kartách či v datových souborech počítače (u zásob zboží v maloobchodní činnosti alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
(2) Další požadavky na analytickou evidenci vyplývají z ustanovení čl. II, odst. 3.3, čl. III, odst. 3 a z úvodních ustanovení tohoto opatření.
(3) Analytická evidence podle druhů či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.
Účtová třída 2 - Finanční účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 2 obsahuje
a) hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, ceniny, poukázky k zúčtování),
b) vkladové účty,
c) krátkodobé bankovní úvěry,
d) jiné krátkodobé finanční výpomoci,
e) krátkodobý finanční majetek,
f) převody mezi finančními účty,
g) opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
(2) Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená ke dni uskutečnění účetního případu.
(3) Finanční účty v cizích měnách se vedou v účetnictví v českých korunách i v cizích měnách.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin
(1) Na účtech účtových skupin 21 se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů. Rozdíly vzniklé při inventarizaci pokladní hotovosti a cenin se považují za schodek, popř. přebytek.
(2) Na účtech účtových skupin 22 a 23 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty se účtují prostřednictvím účtu 261 - Peníze na cestě.
(3) Na účtech účtové skupiny 22 se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank; jde např. o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů otevřených v bankách účetní jednotce.
(4) Na účtech účtové skupiny 23 se účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých na dobu nejvýše jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce.
(5) Na účtech účtové skupiny 24 se účtují krátkodobé finanční výpomoci (závazky) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami (třetími osobami).
(6) Účtová skupina 25 tvoří část finančního majetku, který má účetní jednotka převážně v držení pouze do jednoho roku.
(7) Účtová skupina 26 se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách. Na účtech účtové skupiny 26 se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků účtují podle pokladních dokladů a výpisů z bankovních účtů.
(8) Na účtech účtové skupiny 29 se účtují opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 v případech poklesu (který není trvalého charakteru) tržních cen krátkodobého finančního majetku v členění podle druhů cenných papírů, které krátkodobý finanční majetek tvoří. Dále se zde účtuje zrušení nebo snížení opravné položky, pokud pominou důvody pro její vytvoření.
Čl.III
Obsahové vymezení náplně syntetických účtů
(1) Na účtu 211 - Pokladna se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb apod.). Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy. Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady.
V analytické evidenci se vede stav a pohyb valut, šeků a poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.
(2) Na účtu 213 - Ceniny se účtuje stav a pohyb cenin (jako jsou poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu před jejich vydáním, ze které bude moci být po vydání do používání čerpáno). Ceninami jsou rovněž i stravenky do provozoven veřejného stravování. Ceniny svěřené zaměstnancům na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci resp. na účtu 378 - Jiné pohledávky. Účetní jednotka může stanovit, které druhy cenin (s výjimkou telefonních a ostatních karet a stravenek) při jejich nákupu nebo vydání ke spotřebě bude přímo zahrnovat do provozních nákladů, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba cenin vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě cenin.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenin.
(3) Na účtu 221 - Bankovní účty se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků účetní jednotky v bankách. Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být vykázán u běžného účtu, pokud je to umožněno v souladu s postupem banky. V rozvaze je pasivní zůstatek vykazován jako poskytnutý bankovní úvěr.
(4) Na účtu 231 - Krátkodobé bankovní úvěry se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným zápisem na vrub účtu 221 - Bankovní účty. Uhradí-li banka platební doklad, např. fakturu dodavatele, přímo z bankovního úvěru, vyúčtuje se poskytnutý úvěr ve výši provedené úhrady ve prospěch příslušného bankovního úvěru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu závazku, např. 321 - Dodavatelé.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů poskytnutých úvěrů.
(5) Na účtu 232 - Eskontní úvěry se účtují úvěry poskytované bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu. Na vrub účtu 232, po obdržení aviza od banky o úhradě směnky či jiného cenného papíru dlužníkem, vyúčtuje účetní jednotka úhradu úvěru se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry. Na vrub účtu 232 se účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru bankou, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221 - Bankovní účty (splacení eskontního úvěru).
(6) Na účtu 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci se účtuje o přijatých krátkodobých výpomocech (půjčkách) poskytnutých účetní jednotce ostatními osobami, s výjimkou bank, na základě smluv. Analytická evidence se vede podle jednotlivých věřitelů.
(7) Na účtu 251 - Majetkové cenné papíry se účtuje o krátkodobých vkladových cenných papírech majetkové povahy (nabytých darováním nebo závětí), které v době pořízení jsou splatné, popř. určené k prodeji, a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení. Jsou jimi např. akcie, podílové listy investičních společností.
Účtují se zde i ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů na účet 549 - Jiné ostatní náklady, ať je právo uplatněno či nikoliv.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů vkladových cenných papírů.
(8) Na účtu 253 - Dlužné cenné papíry se účtuje stav, pořízení, úbytek cenných papírů úvěrové povahy, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodování s nimi (nabyté darováním nebo závětí). Nakoupeným dlužním papírem je např. dluhopis, obligace, vkladový list, pokladniční poukázka, úvěrový a dividendový kupon, směnka pořízená za účelem obchodování ap.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(9) Účet 261 - Peníze na cestě je možno použít i pro překlenutí časového nesouladu směnek na cestě.
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 3 obsahuje:
a) Pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou záloh na investiční majetek (účtová skupina 31).
b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (účtová skupina 32).
c) Zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního a zdravotního pojištění. Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům (účtová skupina 33).
d) Zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování investičních a provozních dotací a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a rozpočty orgánů místní samosprávy (účtová skupina 34).
e) Pohledávky k účastníkům sdružení (účtová skupina 35).
f) Závazky ke sdružením a účastníkům sdružení (účtová skupina 36).
g) Jiné pohledávky a závazky (účtová skupina 37).
h) Zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím přechodných účtů (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období.
i) Zúčtování opravné položky k pohledávkám (účet 391), vnitřních vztahů v rámci účetní jednotky (účet 395) a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení (účet 396).
Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám se vyúčtuje na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
Přijatá úhrada pochybné pohledávky se vyúčtuje v přijaté výši na vrub účtu 221 - Běžný účet a ve prospěch příslušného účtu pohledávek. Rozdíl mezi přijatou úhradou a nominální výší pohledávky se vyúčtuje na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky a ve prospěch účtu pohledávek. Současně se vyúčtuje snížení popř. zrušení opravné položky k pohledávkám na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek.
Uvedený postup se vztahuje jak na opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení, tak na opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, vytvářené podle § 8 a § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Analytická evidence se vede podle jednotlivých dlužníků a věřitelů, podle jednotlivých druhů měn a v případě pohledávek za dlužníky se lhůtou splatnosti do 31. 12. 1994 je možno v souladu s ustanovením zákona o dani z příjmu vést analytickou evidenci za celou skupinu těchto pohledávek a evidence podle jednotlivých dlužníků se vede v rámci podrozvahových účtů.
Čl.II
Pohledávky
(1) 311 - Odběratelé
Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění závazku vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Na tomto účtě se neúčtují pohledávky směnečné.
(2) 312 - Směnky k inkasu
Účtuje se zde příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných dlužníků.
(3) 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované a směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.
(4) 314 - Poskytnuté provozní zálohy
Účtují se zde zálohy poskytnuté dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.
(5) 315 - Ostatní pohledávky
Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům.
Čl.III
Závazky
(1) 321 - Dodavatelé
Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
Účetní jednotky nemusí v průběhu účetního období účtovat na tomto účtu o vzniklých závazcích z obchodních vztahů a o jejich úhradách, pokud tuto evidenci nahrazuje evidence v knize došlých faktur. Toto ustanovení však neplatí koncem roku, kdy je nutné zaúčtovat všechny neuhrazené faktury.
(2) 322 - Směnky k úhradě
Účtují se zde směnky vlastní i akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojování závazků vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.
(3) 324 - Přijaté zálohy
Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům.
(4) 325 - Ostatní závazky
Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli. Pokud je vedena kniha došlých faktur, je dovoleno postupovat obdobně jako u účtu 321 - Dodavatelé.
Čl.IV
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
(1) 331 - Zaměstnanci
Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám a jejich zúčtování.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob) na mzdových listech.
(2) 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, pokud se přímo neproplácejí.
(3) 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Účtují se zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
(4) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
(4.1) Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice se souvztažnými zápisy buď na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění nebo na účet 525 - Ostatní sociální pojištění u částek hrazených zaměstnavatelem. Částky hrazené zaměstnancem se vyúčtují na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
(4.2) Na vrub se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 331 - Zaměstnanci.
Čl.V
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
(1) 341 - Daň z příjmů Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmu.
(2) 342 - Ostatní přímé daně
Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
(3) 343 - Daň z přidané hodnoty
(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky, pokud je plátcem daně, ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311- Odběratelé, 315 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob.
(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 954 - Závazky z pronájmu, 959 - Ostatní dlouhodobé závazky.
(3.4) Dále se zde účtuje nárok na vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu daně, jakož i vrácení daně.
(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání
- daňový závazek za zdaňovací období na výstupu,
- odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších zdaňovacích období.
(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
(4) 345 - Ostatní daně a poplatky
(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 315 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
(4.2) Na vrub účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 959 - Ostatní dlouhodobé závazky.
(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
- daňový závazek za zdaňovací období,
- nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
- zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538 - Ostatní daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
(5) 346 - Dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(6) 347 - Dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy
Na vrub těchto účtů se účtují nároky účetní jednotky na dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu orgánů místní samosprávy. Nároky na dotace na pořízení investic se účtují na vrub těchto účtů a ve prospěch účtu 900 - Fond základního jmění, kdežto nároky dotací na provozní činnosti ve prospěch účtu 691 - Provozní dotace. O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen.
Na těchto účtech účetní jednotka vypořádá případnou povinnost vrátit část dotace (nepoužité nebo použité neoprávněně) a ostatní závazky finančního charakteru se státním rozpočtem a rozpočtem orgánů místní samosprávy, pokud pro ně nejsou stanoveny samostatné syntetické účty.
Analytická evidence u těchto účtů se vede podle jednotlivých druhů dotací a jejich poskytovatelů.
Čl.VI
Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtují se zde pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VII
Závazky ke sdružení
(1) 368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtují se zde závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VIII
Jiné pohledávky a závazky
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 649
- Jiné ostatní výnosy,
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na vrub účtu 548 - Manka a škody,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
Dále se zde účtují vztahy k vlastním členům správní a dozorčí rady (např. zálohy na cestovné).
Na účtu 378 se účtují nakoupené opce (opční premie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, pokud podkladovým aktivem není hmotný či nehmotný majetek, kdy při uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny podkladového aktiva. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
Na účtu 379 - Jiné závazky se účtují prodané opce (opční premie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
Čl.IX
Přechodné účty
(1) Na účtech účtové skupiny 38 se časově rozlišují náklady a výnosy v určité známé výši v souvislosti s konkrétním titulem (přechodné položky - účty 381 - Náklady příštích období, 383 - Výdaje příštích období, 384 - Výnosy příštích období, 385 - Příjmy příštích období, 386 - Kurzové rozdíly aktivní, 387 - Kurzové rozdíly pasivní), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388 - Dohadné účty aktivní a 389 - Dohadné účty pasivní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími.
Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není v podstatě dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku, např. při pravidelně se vyskytujících případech.
(2) Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
(3) 381 - Náklady příštích období
Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně a časově souvisejí, a to nejpozději do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(4) 383 - Výdaje příštích období
Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu.
(5) 384 - Výnosy příštích období
Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů na zajištění servisních služeb předem, a sice se souvztažným zápisem na vrub účtů peněžních prostředků, nebo účtů účtové třídy 6, pokud byly již na tyto účty zaúčtovány. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým hospodářsky souvisejí.
Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 30 let přijaté úhrady podle zákona č. 222/1994 Sb., za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi související.
(6) 385 - Příjmy příštích období
Účtují se zde výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly doposud vyúčtovány jako pohledávky. Jako příklad příjmů příštích období lze uvést např. uskutečněné, avšak nevyfakturované dodávky a služby odběratelům.
(7) 386 - Kurzové rozdíly aktivní
(7.1) Účtují se zde aktivní (ztrátové) kurzové rozdíly z přepočtu finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069 - Ostatní finanční investice, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako aktivní kurzové rozdíly se účtují částky snížení pohledávek a finančních investic, jakož i částky zvýšení zůstatků úvěrů a zvýšení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kurzu k 31. 12. daného účetního období.
(7.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(8) 387 - Kurzové rozdíly pasivní
(8.1) Účtují se zde pasivní (ziskové) kurzové rozdíly z přepočtu finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069 - Ostatní finanční investice, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako pasivní kurzové rozdíly se účtují částky zvýšení finančních investic, pohledávek, jakož i částky snížení zůstatků úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kurzu k 31. 12. daného účetního období.
(8.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(9) 388 - Dohadné účty aktivní
(9.1) Účtují se zde k 31. 12. daného účetního období dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 644 - Úroky, 649 - Jiné ostatní výnosy.
(10) 389 - Dohadné účty pasivní
Účtují se zde k 31. 12. daného účetního období dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, jako např. nevyfakturované dodávky. Účtují se sem i nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno při uzavírání účetních knih stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 544 - Úroky a 549 - Jiné ostatní náklady, a na vrub účtů nehmotného a hmotného majetku, resp. nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce.
Čl.X
Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování
(1) 391 - Opravná položka k pohledávkám
(1.1) Při tvorbě a zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám se postupuje v souladu s čl. XII úvodních ustanovení.
(1.2) Neúčtují se zde aktivní a pasivní kurzové rozdíly z titulu pohledávek v zahraniční měně, které se účtují na účtech 386 - Kurzové rozdíly aktivní a 387 - Kurzové rozdíly pasivní.
(2) 395 - Vnitřní zúčtování
Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na pojetí účetního systému účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
(3) 396 - Spojovací účet při sdružení
Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).
Účtová třída 5 - Náklady
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na vrub účtů účtové třídy 5 - Náklady se účtuje o nákladech a výdajích vynaložených na činnosti.
(2) Na účtech účtové třídy 5 se neúčtují externí náklady vynaložené na pořízení investičního majetku.
(3) Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od počátku roku.
(4) Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů není vyčerpávající. Na jednotlivé syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů.
(5) Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají zaměstnanci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty účtové třídy 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5.
(6) Analytickou evidenci v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů a zákona o obecně prospěšných společnostech.
(7) Podrobnější členění nákladů v účtové třídě 5 v souladu s potřebami řízení si účetní jednotka stanoví sama.
(8) Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub účtu 963 - Účet zisků a ztrát.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin účtové třídy 5
(1) Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
(1.1) Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.
(1.2) Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:
- v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
- při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1 - Zásoby, čl. II odst. 2.1.2,
(1.3) Při uplatnění způsobu B se postupuje takto:
- v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží,
- při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě a ve prospěch účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Přehled o stavu a pohybu zásob, jakož i mankách, přebytcích a škodách poskytuje skladová evidence.
(1.4) Na účtech 502 - Spotřeba energie a 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek se účtují neskladovatelné nákupy.
(2) Účtová skupina 51 - Služby
Na účtech této účtové skupiny se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří účet 513 - Náklady na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na účtu 518 - Ostatní služby se účtuje drobný nehmotný investiční majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem.
(3) Účtová skupina 52 - Osobní náklady
Na účtu 521 - Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů.
(4) Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
(4.1) V této účtové skupině se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 59 - Daň z příjmů.
(4.2) Na účtu 538 - Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného investičního majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.
(5) Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
(5.1) Na vrub účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují zaplacené,
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle § 355 obchodního zákoníku.
(5.2) Na vrub účtu 542 - Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
(5.3) Na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky se ve zdaňované činnosti účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se na účtu 543 účtuje ve zdaňované činnosti odpis pohledávky v souladu s čl. V (přechodná ustanovení k čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Na tomto účtu se účtují i ztrátové položky, k jejichž úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zákona o konkurzu a vyrovnání.
(5.4) Na účtu 544 - Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru (podle bankovního výpisu), v případě půjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny nehmotného a hmotného investičního majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.
(5.5) Na vrub účtu 545 - Kurzové ztráty se účtují kurzové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech (účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26), vznikajících při uzavírání účetních knih, pokud nejde o kurzové rozdíly vznikající v průběhu pořízení hmotných investic.
(5.6) Na vrub účtu 546 - Dary se účtuje bezúplatné předání majetku, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem např. zůstatková cena darovaného hmotného a nehmotného investičního majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezúplatné plnění. Neúčtuje se zde o neodpisovaném hmotném investičním majetku.
(5.7) Na vrub účtu 548 - Manka a škody se účtují manka na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky v oddělené analytické evidenci k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení.
Nároky na náhradu mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy. V případě rozhodnutí o zrušení připravované nebo rozestavěné investice (zmařené investice) se výdaje vztahující se k této záležitosti a zachycené na vrub účtu 042 - Pořízení hmotných investic jednorázově odepíší na vrub účtu 548 - Manka a škody, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení investice. Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, o těchto úbytcích se neúčtuje na účtu 548. Úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtuje podle charakteru zásob na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží nebo na vrub příslušného účtu účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
(5.8) Na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, odstupné za uvolnění bytů.
(6) Účtová skupina 55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy, časové rozlišení a opravné položky
(6.1) Na účtu 551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku se účtují odpisy podle odpisového plánu a zůstatková cena při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení. Zůstatková cena prodaného nehmotného a hodnota úplatně převedené investice a hmotného investičního majetku se účtuje na vrub účtu 552 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku a v důsledku manka a škody se účtuje na vrub účtu 548 - Manka a škody.
(6.2) Na účtu 553 - Prodané cenné papíry v ceně pořízení se účtuje úbytek cenných papírů souvztažně se zápisy na účtech 061 - Investiční cenné papíry a vklady, 069 - Ostatní finanční investice, 251 - Majetkové cenné papíry a 253 - Dlužné cenné papíry a v ocenění vedeném na těchto účtech. Zároveň se vyúčtují opravné položky k majetku převodem z účtů 096 - Opravná položka k finančním investicím, 291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům a 293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům.
(6.3) Na účtu 554 - Prodaný materiál se účtuje v souvislosti s prodejem úbytek materiálu v ocenění pořizovací cenou.
(6.4) Na vrub účtu 556 - Tvorba zákonných rezerv se účtuje tvorba rezerv se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 941 - Rezervy zákonné.
(6.5) Na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch příslušných opravných účtů účtových skupin 09 - Opravné položky k nabytému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám, 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku a účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
(7) Účtová skupina 57 - Vnitroorganizační náklady
Tato účtová skupina slouží k účtování vnitroorganizačních převodů (např. pro převody nákladů mezi organizačními složkami). Úhrn převedených nákladů se musí rovnat úhrnu vnitroorganizačních výnosů účtovaných na účtové skupině 67.
(8) Účtová skupina 59 - Daň z příjmu
(8.1) Na vrub účtu 591 - Daň z příjmu se účtuje výše splatných daní podle daňového přiznání při uzávěrce účetního období, se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 341 - Daň z příjmu, popř. 342 - Ostatní přímé daně.
(8.2) Na vrub účtu 595 - Dodatečné odvody daně z příjmu se účtují doměrky daně za minulá léta a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá léta.
Účtová třída 6 - Výnosy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku roku. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např. faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty.
(2) Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost.
(3) V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů, v ostatních případech na vrub účtu 591 - Daň z příjmů.
(4) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů.
(5) Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 963 - Účet zisků a ztrát.
(6) Analytickou evidenci v účtové třídě 6 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o dani z příjmů a zákona o obecně prospěšných společnostech.
(7) Podrobnější členění výnosů v účtové třídě 6 v souladu s potřebami řízení si účetní jednotka stanoví sama.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin třídy 6
(1) Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů (např. faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 31 - Pohledávky, popř. účtu 211 - Pokladna.
(2) Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob vlastní výroby
(2.1) Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popř. měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
(2.2) V případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace účtuje se na vrub účtu 513 - Náklady na reprezentaci a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61.
(3) Účtová skupina 62 - Aktivace
(3.1) Ve prospěch účtu 621 - Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popř. účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo účtu 504 - Prodané zboží v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.
(3.2) Ve prospěch účtu 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb se účtuje např. vnitroorganizační přeprava se souvztažným zápisem na vrub účtů 111 - Pořízení materiálu, 131 - Pořízení zboží, 041 - Pořízení nehmotných investic, 042 - Pořízení hmotných investic, 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží, popř. na vrub účtu 513 - Náklady na reprezentaci, jde-li o použití vnitroorganizačních služeb pro účely reprezentace.
(3.3) Ve prospěch účtů 623 - Aktivace nehmotného investičního majetku a 624 - Aktivace hmotného investičního majetku se účtuje aktivace hmotného a nehmotného investičního majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041 - Pořízení nehmotných investic a 042 - Pořízení hmotných investic.
(4) Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy
(4.1) Ve prospěch účtů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují přijaté
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle § 355 obchodního zákoníku.
(4.2) Ve prospěch účtu 643 - Platby za odepsané pohledávky se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z činnosti.
(4.3) Ve prospěch účtu 644 - Úroky se účtují v souladu s výpisem banky úroky přijaté od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění.
(4.4) Ve prospěch účtu 645 - Kurzové zisky se účtují kurzové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, pokud nejde o kurzové rozdíly vznikající v průběhu pořízení hmotných investic, při inkasu či platbě na finančních účtech (na účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26) při uzavírání účetních knih.
(4.5) Ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy se účtuje nárok na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku, oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a ostatní výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny s výjimkou přebytků nehmotného a hmotného investičního majetku.
(5) Účtová skupina 65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení a opravné položky
(5.1) Ve prospěch účtu 652 - Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku se účtují tržby, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub účtu 316 - Ostatní pohledávky, 311 - Odběratelé, popř. 388 - Dohadné účty aktivní.
(5.2) Ve prospěch účtu 653 - Tržby z prodeje cenných papírů se účtuje prodej cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, evidovaných na účtech 061 - Investiční cenné papíry a vklady, 067 - Poskytnuté půjčky a 069 - Ostatní finanční investice.
Dále se zde účtují výnosy z finančních investic, např. dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví finančních investic vedených na účtech účtové skupiny 06 - Finanční investice.
(5.3) Ve prospěch účtu 654 - Tržby z prodeje materiálu se účtují částky vyfakturované odběratelům za prodaný materiál.
(5.4) Ve prospěch účtu 655 - Výnosy z finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek.
(5.5) Ve prospěch účtu 656 - Zúčtování zákonných rezerv se účtuje rozpuštění zákonných rezerv se souvztažným zápisem na vrub účtu 941 - Rezervy zákonné.
(5.6) Ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek se účtuje částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 09 - Opravné položky k nabytému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám a na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
(6) Účtová skupina 67 - Vnitroorganizační výnosy
(6.1) Tato účtová skupina slouží k účtování vnitroorganizačních převodů (např. pro převody výnosů mezi organizačními složkami). Úhrn převedených výnosů se musí rovnat úhrnu vnitroorganizačních nákladů účtovaných na účtové skupině 57.
(7) Účtová skupina 69 - Provozní dotace
(7.1) Ve prospěch účtu 691 - Provozní dotace se účtuje příspěvek na provozní činnost. Předpis nároku na příspěvek na provozní činnosti se účtuje ve prospěch účtu 691 a na vrub účtu 346 - Dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem, nebo na vrub účtu 347 - Dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy.
Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na účtech účtové třídy 9 se účtují účetní případy, které se týkají
a) fondu základního jmění,
b) rezervního fondu,
c) hospodářského výsledku,
d) vytvořených zákonných rezerv,
e) dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček,
f) závěrkových účtů,
g) podrozvahových účtů.
Čl.II
Fond základního jmění
(1) Fond základního jmění je vlastním zdrojem krytí stálých a oběžných aktiv.
(1.1) Ve prospěch účtu 900 - Fond základního jmění se účtuje zejména
- přijaté dotace (příspěvky) na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku,
- bezúplatně převzatý (např. darováním) nehmotný a hmotný investiční majetek a zásoby,
- přijaté finanční dary a
- pořizovací cena nově zjištěného a v účetnictví doposud nezachyceného neodpisovaného hmotného investičního majetku, popřípadě investiční majetek převedený z operativní evidence do účetnictví.
(1.2) Na vrub účtu 900 se účtuje zejména
- pořizovací cena bezúplatně předaného (např. darováním) neodpisovaného hmotného investičního majetku účtovaného na účtech účtové skupiny 03 a
- převod ztráty vzniklé za minulý rok (maximálně však do výše zůstatku vykázaného na tomto účtu) z účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení,
- finanční vypořádání (vrácení) dotace poskytnuté na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku v minulých letech.
Čl.III
Fondy
(1) Na účtech účtové skupiny 91 - Fondy se účtuje o stavu a pohybu rezervního fondu, který je účetní jednotka oprávněna tvořit.
(2) Ve prospěch účtu 911 - Rezervní fond se účtuje převod zisku docíleného za minulý rok po jeho zdanění se souvztažným zápisem na vrub účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
(3) Na vrub účtu 911 - Rezervní fond se účtuje převod ztráty vzniklé za minulý rok se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Čl.IV
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek vypořádá účetní jednotka ve smyslu ustanovení čl. IV úvodních ustanovení.
Čl.V
Rezervy
(1) Na účtu 941 - Zákonné rezervy se účtuje o tvorbě a použití rezerv. Obecná ustanovení jsou vymezena v úvodní části směrnic. Zákonné rezervy se vytvářejí ve výši, kterou ukládají příslušné obecně platné právní předpisy, především daňové zákony, popř. zvláštní zákony.
(2) Rezervy se čerpají v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Čl.VI
Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
(1) Na účtech účtové skupiny 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky se účtuje o
- úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytická evidence se vede podle jednotlivých úvěrů, otevřených účetní jednotce,
- dlouhodobých půjčkách a závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů úvěrů, půjček a závazků.
(2) Na účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry se účtuje stav a pohyb dlouhodobých úvěrů poskytovaných účetní jednotce.
(3) Účet 954 - Závazky z pronájmu se používá při pronájmu nehmotného i hmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité i nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy nájemcem pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (§ 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů). Výše závazku k pronajímateli se zachytí ve výši zůstatkové ceny pronajatého příslušného investičního majetku a umořuje se v zásadě ve výši odpisů vyúčtovaných za příslušný investiční majetek do nákladů s přihlédnutím k platebním podmínkám podle smlouvy.
(4) Na účtu 955 - Dlouhodobé přijaté zálohy se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(5) Na účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.
(6) Na účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky se zachycují ostatní dlouhodobé závazky, pro které není v účtové skupině 95 - Dlouhodobé závazky určen samostatný syntetický účet.
Čl.VII
Závěrkové účty
Na účtech 961 - Počáteční účet rozvažný, 962 - Konečný účet rozvažný a 963 - Účet zisku a ztráty se účtuje v souladu s úvodními ustanoveními tohoto opatření
Čl.VIII
Podrozvahové účty
(1) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejich ekonomických zdrojů. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, popř. právo hospodaření, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní obrany a jiné.
(2) Na podrozvahových účtech se sledují zejména:
- přijatá depozita a hypotéky,
- najatý majetek,
- majetek svěřený do úschovy,
- zásoby přijaté ke zpracování,
- přísně zúčtovatelné tiskopisy,
- materiál ve skladech civilní obrany a ostatní materiál specifického použití,
- program 222,
- směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti,
- evidence pohledávek, které se odepisují v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona č. 132/1995 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu),
- závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
- pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
- odepsané pohledávky,
- poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky,
- přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky,
- poskytnuté zástavy, pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XI odst. 2 účtové třídy 0,
- přijaté zástavy,
- závazky z leasingu,
- pohledávky z leasingu,
- pohledávky z pevných termínových operací,
- závazky z pevných termínových operací,
- pohledávky z opcí,
- závazky z opcí,
- uspořádací účty - pro vyčíslení výsledku z pevných termínových a opčních operací.
Příloha č. 3
Účetní závěrka
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účetní závěrku pro obecně prospěšné společnosti v návaznosti na ustanovení § 18 a 19 zákona tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha.
(2) Účetní závěrka podle přílohy č. 3 sestavují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti vydané MF čj. 71 700/1995 ze dne 28. 11. 1995 (dále jen o. p. s.).
(3) Obsahové vymezení rozvahy a výkazu zisků a ztrát je uvedeno v článcích II a III a přílohy v článku IV.
(4) Obecně prospěšné společnosti doručují účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu) jedenkrát ročně příslušnému finančnímu úřadu.
Čl.II
Rozvaha
                          +--------------------+
Ministerstvo financí ČR    ROZVAHA       |Výkaz O.P.S. Úč 1-01|
schváleno MF ČR                  +--------------------+
čj. 283/71 700/1995     k .........199...   Název a sídlo účetní
s účinností pro účetní               jednotky ...............
jednotky účtující podle              ........................
účtové osnovy pro obecně              ........................
prospěšné společnosti               ........................

                (v tis. Kč)
       +------+------------+-----+--------+---------+
       |Čís.ř.| IKF    | Rok | Měsíc | IČO  |
       +------+------------+-----+--------+---------+
       | 01  |8 3 2 0 9 6 |199..|    |     |
       +------+------------+-----+--------+---------+
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
  orgánu

                     +----+-------------+--------------+
 AKTIVA                  |č.ř.| Stav k 1.1. | Stav k 31.12.|
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|         a            | b |   1    |   2    |
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|A.     Stálá aktiva         |  |       |       |
|          ř. 008-013+024-031+035|001 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  1.   |Nehmotné výsledky z výzkumné |  |       |       |
|Nehmotný |a obdobné činnosti   (012) |002 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|investiční|Software        (013) |003 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|majetek  |Předměty ocenitelných     |  |       |       |
|     |práv          (014) |004 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Jiný nehmotný investiční   |  |       |       |
|     |majetek      (018 + 019) |005 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Nedokončené nehmotné     |  |       |       |
|     |investice       (041) |006 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Poskytnuté zálohy na     |  |       |       |
|     |nehmotný investiční      |  |       |       |
|     |majetek        (051) |007 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 002 až 007     |008 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  2.   |nehmotným výsledkům          |  |       |       |
|     |z výzkumné a obdobné     |  |       |       |
|Oprávky  |činnosti        (072) |009 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
| k    |softwaru        (073) |010 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |předmětům ocenitelných    |  |       |       |
|     |práv          (074) |011 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |jinému nehmotnému       |  |       |       |
|     |investičnímu majetku     |  |       |       |
|     |         (078 + 079) |012 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 009 až 012     |013 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  3.   |Pozemky        (031) |014 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|Hmotný  |Umělecká díla a sbírky (032) |015 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|investiční|Budovy, haly a stavby (021) |016 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|majetek  |Samostatné movité věci a   |  |       |       |
|     |soubory movitých věcí (022) |017 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Pěstitelské celky       |  |       |       |
|     |trvalých porostů    (025) |018 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Základní stádo a tažná    |  |       |       |
|     |zvířata        (026) |019 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Drobný hmotný investiční   |  |       |       |
|     |majetek        (028) |020 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Ostatní hmotný investiční   |  |       |       |
|     |majetek        (029) |021 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Nedokončené hmotné      |  |       |       |
|     |investice       (042) |022 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Poskytnuté zálohy na     |  |       |       |
|     |hmotný investiční       |  |       |       |
|     |majetek        (052) |023 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 014 až 023     |024 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  4.   |budovám, halám a       |  |       |       |
|     |stavbám        (081) |025 |       |       |
|Oprávky  +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |samostatným movitým věcem a  |  |       |       |
| k    |souborům movitých věcí (082) |026 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |pěstitelským celkům trvalých |  |       |       |
|     |porostů        (085) |027 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |základnímu stádu a tažným   |  |       |       |
|     |zvířatům        (086) |028 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |drobnému hmotnému       |  |       |       |
|     |investičnímu majetku  (088) |029 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |ostatnímu hmotnému      |  |       |       |
|     |investičnímu majetku  (089) |030 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 025 až 030     |031 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  5.   |Investiční cenné papíry    |  |       |       |
|     |a vklady        (061) |032 |       |       |
|Finanční +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Poskytnuté půjčky   (067) |033 |       |       |
|investice +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Ostatní finanční       |  |       |       |
|     |investice       (069) |034 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 032 + 033 + 034   |035 |       |       |
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|B.     Oběžná aktiva         |  |       |       |
|           ř. 043+057+063+068 |036 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  1.   |Materiál     (112 + 119) |037 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|Zásoby  |Nedokončená výroba a     |  |       |       |
|     |polotovary vlastní      |  |       |       |
|     |výroby      (121 + 122) |038 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Výrobky        (123) |039 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Zvířata        (124) |040 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Zboží       (132 + 139) |041 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Poskytnuté zálohy na     |  |       |       |
|     |zásoby      (z účtu 314)|042 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 037 až 042     |043 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  2.   |z obchodního styku      |  |       |       |
|     |   (311 až 315 mimo ř. 042)|044 |       |       |
|Pohledávky+------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |za účastníky sdružení (358) |045 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |za institucemi sociálního   |  |       |       |
|     |zabezpečení a zdravotního   |  |       |       |
|     |pojištění       (336) |046 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Daň z příjmů      (341) |047 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Ostatní přímé daně   (342) |048 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Daň z přidané hodnoty (343) |049 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Ostatní daně a        |  |       |       |
|     |poplatky        (345) |050 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |ze vztahu ke státnímu     |  |       |       |
|     |rozpočtu        (346) |051 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |ze vztahu k rozpočtu     |  |       |       |
|     |orgánů místní         |  |       |       |
|     |samosprávy       (347) |052 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Spojovací účet při      |  |       |       |
|     |sdružení        (396) |053 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |za zaměstnanci     (335) |054 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Jiné pohledávky    (378) |055 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Opravná položka        |  |       |       |
|     |k pohledávkám     (391) |056 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 044 až 055 minus  |057 |       |       |
|      056              |  |       |           |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  3.   |Peníze      (211, 261) |058 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|Finanční |Ceniny         (213) |059 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|majetek  |Bankovní účty     (221) |060 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Majetkové cenné papíry (251) |061 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Dlužné cenné papíry a     |  |       |       |
|     |vlastní dluhopisy   (253) |062 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|      Součet ř. 058 až 062     |063 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|  4.   |Náklady příštích       |  |       |       |
|     |období         (381) |064 |       |       |
|Přechodné +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Příjmy příštích období (385) |065 |       |       |
|účty   +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Kurzové rozdíly        |  |       |       |
|aktivní  |aktivní        (386) |066 |       |       |
|     +------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Dohadné účty aktivní  (388) |067 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Součet ř. 064 až 067     |068 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |ÚHRN AKTIV    ř. 001 + 036 |069 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Kontrolní číslo (ř. 001 až  |  |       |       |
|     |069)             |997 |       |       |
+----------+------------------------------+----+-------------+--------------+


                     +----+-------------+--------------+
 PASIVA                  |č.ř.| Stav k 1.1. | Stav k 31.12.|
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|         a            | b |   1    |   2    |
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|A.    Vlastní zdroje krytí stálých a |  |       |       |
|     oběžných aktiv ř. 073 + 077  |070 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|  1.  |Fond základního jmění (900)  |071 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|Fondy  |Fond rezervní     (911)  |072 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     Součet ř. 071 + 072      |073 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|  2.  |Účet zisku a ztrát (+/- 963)  |074 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|Hospodář-|Hospodářský výsledek ve    |  |       |       |
|ský   |schvalovacím řízení(+/- 931)  |075 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|výsledek |Neuhrazená ztráta minulých   |  |       |       |
|     |let        (+/- 932)  |076 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     Součet ř. 074 + 075 + 076   |077 |       |       |
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|B.    Cizí zdroje součet       |  |       |       |
|           ř.084+098+102+107 |078 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|  1.  |Zákonné rezervy    (941)  |079 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|  2.  |Závazky z pronájmu   (954)  |080 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|Dlouho- |Dlouhodobé přijaté       |  |       |       |
|dobé   |zálohy         (955)  |081 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|závazky |Dlouhodobé směnky       |  |       |       |
|     |k úhradě        (958)  |082 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Ostatní dlouhodobé       |  |       |       |
|     |závazky        (959)  |083 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     Součet ř. 079 až 083      |084 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|  3.  |z obchodního styku (321 až 325)|085 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|Krátko- |k účastníkům sdružení (368)  |086 |       |       |
|dobé   +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |k zaměstnancům     (331)  |087 |       |       |
|závazky +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |ostatní vůči          |  |       |       |
|     |zaměstnancům      (333)  |088 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |k institucím sociálního    |  |       |       |
|     |zabezpečení a zdravotního   |  |       |       |
|     |pojištění       (336)  |089 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Daň z příjmů      (341)  |090 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Ostatní přímé daně   (342)  |091 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Daň z přidané hodnoty (343)  |092 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Ostatní daně a         |  |       |       |
|     |poplatky        (345)  |093 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |ze vztahu ke státnímu     |  |       |       |
|     |rozpočtu        (346)  |094 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |ze vztahu k rozpočtu      |  |       |       |
|     |orgánů místní         |  |       |       |
|     |samosprávy       (347)  |095 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Spojovací účet při       |  |       |       |
|     |sdružení        (396)  |096 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Jiné závazky      (379)  |097 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     Součet ř. 085 až 097      |098 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|  4.  |Dlouhodobé bankovní      |  |       |       |
|     |úvěry         (951)  |099 |       |       |
|Bankovní +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Běžné bankovní úvěry (231+232) |100 |       |       |
|výpomoci +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     |Přijaté finanční        |  |       |       |
|a půjčky |výpomoci        (249)  |101 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     Součet ř. 099 až 101      |102 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|  5.  |Výdaje příštích období (383)  |103 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|Přechodné|Výnosy příštích období (384)  |104 |       |       |
|     +-------------------------------+----+-------------+--------------+
|účty   |Kurzové rozdíly        |  |       |       |
|     |pasivní        (387)  |105 |       |       |
|pasivní +-------------------------------+----+-------------+--------------+
    |     |Dohadné účty pasivní  (389)  |106 |       |       |
+---------+-------------------------------+----+-------------+--------------+
|     Součet ř. 103 až 106      |107 |       |       |
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|     ÚHRN PASIV   ř. 070 + 078  |108 |       |       |
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+
|     Kontrolní číslo (ř. 070 až 108)|998 |       |       |
+-----------------------------------------+----+-------------+--------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
| Odesláno dne:    Razítko:     Podpis vedoucího   Odpovídající |
|                    účetní jednotky:   za údaje:  |
|                                      |
|                               Telefon:   |
|                                      |
+---------------------------------------------------------------------------+
Čl.III
Výkaz zisků a ztrát
                          +--------------------+
Ministerstvo financí ČR  VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT   |Výkaz O.P.S. Úč 2-01|
schváleno MF ČR                  +--------------------+
čj. 283/71 700/1995     k .........199...   Název a sídlo účetní
s účinností pro účetní               jednotky ...............
jednotky účtující podle              ........................
účtové osnovy pro obecně              ........................
prospěšné společnosti               ........................

                (v tis. Kč)
       +------+------------+-----+--------+---------+
       |Čís.ř.| IKF    | Rok | Měsíc | IČO  |
       +------+------------+-----+--------+---------+
       | 01  |8 3 2 0 9 6 |199..|    |     |
       +------+------------+-----+--------+---------+
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
  orgánu

+------+-----------------------+-----+--------------------------------------+
|Číslo |  Název ukazatele   |Číslo|        Činnosti        |
|účtu |            |řádku+---------+----------+--------+--------+
|   |            |   | hlavní |doplňková |správní |celková |
|   |            |   |  5  |  6   |  7  |  8  |
+------+-----------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|501  |Spotřeba materiálu   |11  |     |     |    |    |
|502  |Spotřeba energie    |12  |     |     |    |    |
|503  |Spotřeba ostatních   |   |     |     |    |    |
|   |neskladovaných     |   |     |     |    |    |
|   |dodávek        |13  |     |     |    |    |
|504  |Prodané zboží     |14  |     |     |    |    |
|511  |Opravy a udržování   |15  |     |     |    |    |
|512  |Cestovné        |16  |     |     |    |    |
|513  |Náklady na reprezentaci|17  |     |     |    |    |
|518  |Ostatní služby     |18  |     |     |    |    |
|521  |Mzdové náklady     |19  |     |     |    |    |
|524  |Zákonné sociální    |   |     |     |    |    |
|   |pojištění       |20  |     |     |    |    |
|525  |Ostatní sociální    |   |     |     |    |    |
|   |pojištění       |21  |     |     |    |    |
|527  |Zákonné sociální    |   |     |     |    |    |
|   |náklady        |22  |     |     |    |    |
|528  |Ostatní sociální    |   |     |     |    |    |
|   |náklady        |23  |     |     |    |    |
|531  |Daň silniční      |24  |     |     |    |    |
|532  |Daň z nemovitostí   |25  |     |     |    |    |
|538  |Ostatní daně a     |   |     |     |    |    |
|   |poplatky        |26  |     |     |    |    |
|541  |Smluvní pokuty a úroky |   |     |     |    |    |
|   |z prodlení       |27  |     |     |    |    |
|542  |Ostatní pokuty a penále|28  |     |     |    |    |
|543  |Odpis nedobytné    |   |     |     |    |    |
|   |pohledávky       |29  |     |     |    |    |
|544  |Úroky         |30  |     |     |    |    |
|545  |Kurzové ztráty     |31  |     |     |    |    |
|546  |Dary          |32  |     |     |    |    |
|547  |Poskytnuté platební  |   |     |     |    |    |
|   |slevy         |33  |     |     |    |    |
|548  |Manka a škody     |34  |     |     |    |    |
|549  |Jiné ostatní náklady  |35  |     |     |    |    |
|551  |Odpisy nehmotného a  |   |     |     |    |    |
|   |hmotného investičního |   |     |     |    |    |
|   |majetku        |36  |     |     |    |    |
|552  |Zůstatková cena    |   |     |     |    |    |
|   |prodaného nehmotného  |   |     |     |    |    |
|   |a hmotného investičního|   |     |     |    |    |
|   |majetku        |37  |     |     |    |    |
|553  |Prodané cenné papíry  |   |     |     |    |    |
|   |v ceně pořízení    |38  |     |     |    |    |
|554  |Prodaný materiál    |39  |     |     |    |    |
|556  |Tvorba zákonných    |   |     |     |    |    |
|   |rezerv         |40  |     |     |    |    |
|559  |Tvorba zákonných    |   |     |     |    |    |
|   |opravných položek   |41  |     |     |    |    |
+------+-----------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|Účtová třída 5 celkem     |   |     |     |    |    |
|(řádek 11 až 41)       |42  |     |     |    |    |
+------+-----------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|601  |Tržby za vlastní    |   |     |     |    |    |
|   |výrobky        |43  |     |     |    |    |
|602  |Tržby z prodeje služeb |44  |     |     |    |    |
|604  |Tržby za prodané zboží |45  |     |     |    |    |
|611  |Změna stavu zásob   |   |     |     |    |    |
|   |nedokončené výroby   |46  |     |     |    |    |
|612  |Změna stavu zásob   |   |     |     |    |    |
|   |polotovarů       |47  |     |     |    |    |
|613  |Změna stavu zásob   |   |     |     |    |    |
|   |výrobků        |48  |     |     |    |    |
|614  |Změna stavu zvířat   |49  |     |     |    |    |
|621  |Aktivace materiálu a  |   |     |     |    |    |
|   |zboží         |50  |     |     |    |    |
|622  |Aktivace        |   |     |     |    |    |
|   |vnitroorganizačních  |   |     |     |    |    |
|   |služeb         |51  |     |     |    |    |
|623  |Aktivace nehmotného  |   |     |     |    |    |
|   |investičního majetku  |52  |     |     |    |    |
|624  |Aktivace hmotného   |   |     |     |    |    |
|   |investičního majetku  |53  |     |     |    |    |
|641  |Smluvní pokuty a úroky |   |     |     |    |    |
|   |z prodlení       |54  |     |     |    |    |
|642  |Ostatní pokuty a penále|55  |     |     |    |    |
|643  |Platby za odepsané   |   |     |     |    |    |
|   |pohledávky       |56  |     |     |    |    |
|644  |Úroky         |57  |     |     |    |    |
|645  |Kurzové zisky     |58  |     |     |    |    |
|649  |Jiné ostatní výnosy  |59  |     |     |    |    |
|652  |Tržby z prodeje    |   |     |     |    |    |
|   |nehmotného a hmotného |   |     |     |    |    |
|   |investičního majetku  |60  |     |     |    |    |
|653  |Tržby z prodeje cenných|   |     |     |    |    |
|   |papírů         |61  |     |     |    |    |
|654  |Tržby z prodeje    |   |     |     |    |    |
|   |materiálu       |62  |     |     |    |    |
|655  |Výnosy z finančního  |   |     |     |    |    |
|   |majetku        |63  |     |     |    |    |
|656  |Zúčtování zákonných  |   |     |     |    |    |
|   |rezerv         |64  |     |     |    |    |
|659  |Zúčtování zákonných  |   |     |     |    |    |
|       |opravných položek   |65  |     |     |    |    |
|691  |Provozní dotace    |66  |     |     |    |    |
+------+-----------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|Účtová třída 6 celkem     |   |     |     |    |    |
|     (řádek 43 až 66)  |67  |     |     |    |    |
+------------------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|Hospodářský výsledek před   |   |     |     |    |    |
|zdaněním           |   |     |     |    |    |
|     (řádek 67 mínus   |   |     |     |    |    |
|          řádek 42) |68  |     |     |    |    |
+------+-----------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|591  |Daň z příjmu      |69  |     |     |    |    |
|595  |Dodatečné odvody daně |   |     |     |    |    |
|   |z příjmu        |70  |     |     |    |    |
+------+-----------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|Hospodářský výsledek po    |   |     |     |    |    |
|zdanění            |   |     |     |    |    |
|     (řádek 68 minus 69 |   |     |     |    |    |
|     a 70)  (+/-)   |71  |     |     |    |    |
+------------------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
|Kontrolní číslo        |999 |     |     |    |    |
+------------------------------+-----+---------+----------+--------+--------+
Čl.IV
Příloha k účetní závěrce
1. Základní pravidla a požadavky na obsah a předkládání přílohy
(1.1) Veškeré obecně prospěšné společnosti sestavují přílohu v souladu s ustanovením § 19 zákona.
(1.2) Příloha může obsahovat i další údaje na základě výběru obecně prospěšné společnosti.
(1.3) Příloha se sestavuje ve formě tabulek nebo popisným způsobem zajišťující přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.
(1.4) Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a hodnotové údaje se uvádějí v celých tisících Kč.
2. Obecné údaje obsažené v příloze
(2.1) Název a sídlo obecně prospěšné společnosti (dále jen o. p. s.).
(2.2) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením příslušné výše mzdových nákladů na účtě 521 v členění na zaměstnance a na řídící pracovníky.
(2.3) výše odměn, záloh, půjček a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či poskytnutých záruk, popř. příslibů plnění včetně důchodového zabezpečení, jak v peněžní, tak v naturální formě řídícím pracovníkům (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek) a dozorčích orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů.
3. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažené v příloze
(3.1) Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii,
b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností,
c) cenných papírů a majetkových účastí,
d) příchovků a přírůstků zvířat.
(3.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny a ceny užitné hodnoty u majetku oceněného v této ceně a účtovaného do majetku v průběhu účetního období.
(3.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a složky nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů.
(3.4) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku.
(3.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek v souladu s úvodními ustanoveními účtové osnovy a postupů účtování pro o. p. s.
(3.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
(3.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu.
4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
(4.1) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí, tržní ocenění těchto cenných papírů.
(4.2) Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo snížení fondu základního jmění, zejména z důvodů dodatečného vkladu do fondu základního jmění, darů a dotací s výjimkou dotací poskytnutých na úhradu nákladů.
(4.3) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období.
(4.4)
a) pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti,
b) odděleně se uvede každá pohledávka, která je kryta podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení pohledávky, opravné položky k pohledávkám a odpisy pohledávek,
c) odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení,
d) souhrnná výše případných dalších závazků (nepeněžních i peněžních), které nejsou sledovány v běžném účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze.
(4.5) Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti v členění na tuzemské a zahraniční.
(4.6) Jednotlivé rezervy vést v souladu s úvodním ustanovením účtové osnovy a postupů účtování pro o. p. s. odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(4.7) Najatý majetek zachycený na podrozvahovém účtu.
5. Přehled o peněžních tocích (cash flow)
(5.1) Účetní jednotka sestaví a předloží podle níže uvedených vysvětlivek přehled o peněžních tocích v této struktuře:
P.     Stav peněžních prostředků na začátku účetního
      období

A.     Čistý peněžní tok z příslušných činností

Z.     Hospodářský výsledek po zdanění za účetní
      jednotku jako celek               (+/-)

A.1.    Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.   Oprávky ke stálým aktivům            (+/-)
A.1.2.   Změna zůstatků rezerv              (+/-)
A.1.3.   Změna zůstatků časového rozlišení nákladů
      a výnosů a dohadných účtů            (+/-)

A.2.    Úpravy oběžných aktiv
A.2.1.   Změna stavu pohledávek             (+/-)
A.2.2.   Změna krátkodobých závazků           (+/-)
A.2.3.   Změna stavu zásob                (+/-)
A.2.4.   Změna stavu krátkodobého finančního majetku   (+/-)

B.     Investiční činnost

B.1.    Změna stálých aktiv
B.1.1.   Nehmotný investiční majetek           (+/-)
B.1.2.   Hmotný investiční majetek            (+/-)
B.1.3.   Finanční majetek                (+/-)

B.2.    Komplexní (dlouhodobý)     pronájem         (+/-)
B.2.1.   Úhrada pohledávek z dlouhodobého pronájmu    (+)
B.2.2.   Úhrada závazků z dlouhodobého pronájmu     (-)

C.     Finanční činnost

C.1.    Změna stavu dlouhodobých závazků
C.1.1.   Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů     (+/-)
C.1.2.   Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých
      závazků                     (+/-)

C.2.    Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů
      z vybraných operací               (+/-)
C.2.1.   Změny stavu jmění                (+/-)
C.2.2.   Změny stavu fondů                (+/-)

D.     /R - P - A - B - C/

R.     Stav peněžních prostředků na konci účetního
      období
(5.2) Účetní jednotka zjistí údaje podle jednotlivých položek přehledu o peněžních tocích podle níže uvedených vysvětlivek.
(5.2.1) Za peněžní prostředky se považuje stav účtů v účtových skupinách 21, 22 (s výjimkou účtu 221, pokud má pasivní zůstatek) a 26.
(5.2.2) K Z. Hospodářský výsledek po zdanění za účetní jednotku se převezme z účetního výkazu zisků a ztrát, který je uveden na řádku č. 71 nebo na účtě 963. Zisk se vykáže se znaménkem "+", ztráta se znaménkem "-".
(5.2.3) K A.1.1. Změna stavu oprávek ke stálým aktivům se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi stavem konečným a stavem na počátku vykazovaného období u účtů účtových skupin 07 a 08. Souhrnný přírůstek se označí znaménkem "+" a souhrnný úbytek znaménkem "-".
(5.2.4) K A.1.2. Změna zůstatků rezerv se zjistí z účtu 941. Přírůstek se označí "+", úbytek "-".
(5.2.5) K A.1.3. Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů se zjistí z účtů účtové skupiny 38 a vypočítá se jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem a stavem na počátku vykazovaného účetního období takto:
- výdaje příštích období   - přírůstek "+"
               - úbytek "-"

- náklady příštích období  - přírůstek "-"
               - úbytek "+"

- příjmy příštích období   - přírůstek "-"
               - úbytek "+"

- výnosy příštích období   - přírůstek "+"
               - úbytek "-"

- kurzový rozdíl pasivní   - přírůstek "+"
               - úbytek "-"

- kurzový rozdíl aktivní   - přírůstek "-"
               - úbytek "+"

- dohadný účet aktivní    - přírůstek "-"
               - úbytek "+"

- dohadný účet pasivní    - přírůstek "+"
               - úbytek "-"

(5.2.6) K A. 2. 1. Změna stavu pohledávek se zjistí z účtů 311, 312, 313, 315, 335, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 358, 378. Přírůstek se označí znaménkem " -" úbytek " ". U účtu 391 se přírůstek označí znaménkem " + " , úbytek " - ".
(5.2.7) K A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků se zjistí z účtů 231, 232, 249, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 368, 379. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek "-".
(5.2.8) K A.2.3. Změna stavu zásob se zjistí z účtů účtových skupin 11, 12, 13 a účtu 314. Přírůstek se označí znaménkem "-", úbytek "+".
(5.2.9) K A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku se zjistí z účtů 251, 253. Přírůstek se označí znaménkem "-", úbytek "+".
(5.2.10) K B.1.1. Změna stavu nehmotného investičního majetku se zjistí z účtů účtové skupiny 01 a účtů 041 a 051.
(5.2.11) K B.1.2. Změna stavu investičního majetku se zjistí z účtů účtových skupin 02,03 a účtů 042 a 052.
(5.2.12) K B.1.3. Změna stavu finančního majetku se zjistí z účtů účtové skupiny 06.
(5.2.13) K B.2.1. Úhrada pohledávek z dlouhodobého pronájmu se čerpá z analytického členění účtu 378 a vykáže se znaménkem "+".
(5.2.14) K B.2.2. Úhrada závazků z dlouhodobého pronájmu se čerpá z účtu 954 a vykáže se znaménkem "-".
(5.2.15) K C.1.1. Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů se čerpá z účtu 951. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek "-".
(5.2.16) K C.1.2. Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků se zjistí z účtů 955, 958, 959. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek "-".
(5.2.17) K C.2.1. Změny stavu jmění se zjistí z účtu 900. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek "-". Změna stavu účtu 900 ovlivňující cash flow připadá v úvahu jen v případě skutečného peněžního toku (peněžního příjmu popř. výdaje).
(5.2.18) K C.2.2. Změny stavu fondů se zjistí z účtů 911. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek "-". Změna stavu účtu 911 ovlivňující cash flow připadá v úvahu jen v případě skutečného peněžního toku (peněžního příjmu popř. výdaje).
(5.2.19) K položce D. V této položce účetní jednotka vykáže vyrovnávací rozdíl a připojí k tomuto údaji stručný komentář o příčinách tohoto rozdílu, pokud se jedná o podstatnou částku. Položka "D" se vypočítá takto: D = R - P - A - B - C.
(5.2.20) K položce R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období se sestavuje ze stejných účtů jako na začátku období.
(5.2.21) Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků
A  = Z + A.1 + A.2
A.1 = součet A.1.1 až A.1.3
A.2 = součet A.2.1 až A.2.4
B  = B.1 + B.2
B.1 = B.1.1 až B.1.3
B.2 = B.2.1 až B.2.2
C  = C.1 + C.2
C.1 = součet C.1.1 až C.1.2
C.2 = součet C.2.1 až C.2.2
R  = P + A + B + C + D
1) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších úprav.
2) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších úprav.
2) Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
4) § 489 až 496 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
9) Vyhláška č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů.
10) § 9 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.