Opatření ze dne 15.12.1995 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

15.12.1995 | Sbírka:  283/71 695/1995 | Částka:  84/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb., 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 695/1995, 283/67 677/1994
Pasivní derogace: 283/83 887/1996, 283/71 695/1995
283/71 695/1995
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 15. prosince 1995
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent : Ing. J. Eminger,
tel. 2454 2675
Ing. D. Sokolová,
tel. 2454 2669
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze
a) okresní úřady,
b) obce (včetně dobrovolných svazků obcí),
c) rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc.,v.r.
Příl.
Pokyny Ministerstva financí České republiky k roční účetní uzávěrce okresních úřadů, obcí a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
Oddíl I.
Okresní úřady, obce a jimi zřizované rozpočtové organizace (dále jen "organizace")
A.
Závěrečné účtování
1. Při sestavení ročních účetních výkazů rozpočtových organizací se postupuje podle Opatření FMF č.j. V/2 - 31393/1992 ze dne 30.12.1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění pozdějších předpisů.
Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1995. Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžních ústavů, dále je nutno vyúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 1995 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci hospodářských prostředků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 1995, tvorbu zdrojů k profinancovanému hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku, neuhrazené faktury v případě, kdy kniha došlých faktur nahrazuje účet dodavatelů.
2. Organizace vyúčtují vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce, takže vkladový výdajový účet musí být po tomto převodu bez zůstatku.
Vrácené nespotřebované finanční prostředky se zaúčtují u okresního úřadu a obce na vrub účtu 231 - Základní běžný účet a ve prospěch účtu 212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím.
3. Organizace provedou převod zůstatku příjmového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce. Po tomto převodu je příjmový účet bez zůstatku.
Odvedené příjmy se u okresního úřadu a obce zaúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí.
4. Okresní úřady a obce zaúčtují úhrn profinancovaných výdajů uskutečněných z vkladového výdajového účtu jimi zřizovaných rozpočtových organizací, ve prospěch účtu 212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím a na vrub účtu 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí. Po tomto zaúčtování výdajů a nespotřebovaných finančních prostředků podle bodu 2 bude účet 212 bez zůstatku.
5. Pokud organizace provozují hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, tj. zisk po vyúčtování daně z příjmů zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod vyúčtované daně z příjmů za hospodářskou činnost se uskuteční v roce 1996 a zaúčtuje se na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 241- Běžný účet.
Pokud rozpočtová organizace účtuje výjimečně hospodářskou činnost na účtech rozpočtového hospodaření, vyúčtuje daň z příjmů na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací nebo na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod daně z příjmů z hospodářské činnosti účtované na účtech rozpočtového hospodaření se provede v roce 1996 z účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací.
6. Organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
7. Organizace vyúčtují nároky na příděly do fondů hmotné stimulace z dosaženého zlepšeného výsledku rozpočtového hospodaření zápisem na vrub účtu 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy a ve prospěch zdrojových účtů příslušných fondů (912 - Fond sociální, 914 - Fond rezervní).
8. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizace, zaúčtují organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, případně na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
9. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
10. Odvod peněžních prostředků podle bodů 6, 8 a 9 se uskuteční v roce 1996 a zaúčtuje se jako případ roku 1996 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a na vrub účtu 342 - Ostatní přímé daně, pokud jde o daň z příjmů sraženou zaměstnancům.
11. Účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu musí procházet rozpočtovým hospodařením okresních úřadů a obcí, a to v souladu s rozpočtovou skladbou na příslušné kapitole, paragrafu a položce rozpočtu.
Není rozhodující, kterým peněžním ústavem je dotace příspěvkové organizaci uvolňována, zda prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny nebo čerpacích účtů u jiného peněžního ústavu.
Okresní úřad a obec (zřizovatel) zařadí prostředky této dotace mezi své příjmy jako účelové dotace na investiční výstavbu na kapitolu 741 - Všeobecná pokladní správa, § 7105 - Účelové dotace na investiční výstavbu, položka 2401 - Dotace ze státního rozpočtu republiky do územních rozpočtů a ve výdajích na příslušných kapitolách,paragrafech a položkách, a to v rozsahu odpovídajícímu uhrazeným investičním výdajům na čerpacích účtech u České spořitelny na rok 1995, jestliže byla zvolena forma čerpacích účtů u České spořitelny.
Ostatní účelové prostředky přijaté ze státního rozpočtu na základě rozpočtového opatření provedeného Ministerstvem financí ČR nebo přímo opatřením příslušného resortu se rovněž zařazují obvyklým způsobem, t.j. v příjmech na § 7121 - Účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku určené k vyúčtování (výjimečně na § 7123 - Ostatní prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku) a ve výdajích na příslušnou kapitolu, oddíl a paragraf podle rozpočtové skladby, s příslušným účelovým znakem.
 V účetnictví okresních úřadů a obcí se účtuje
- otevření limitu provozních výdajů zápisem na vrub účtu 222 -
Limity provozních výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování
výdajů rozpočtových organizací,
- provedené čerpání na dotace příspěvkovým organizacím zápisem na
vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a ve
prospěch účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových
organizací,
- k 31.12.1995 dotace na účtech rozpočtového hospodaření zápisem
ve prospěch účtu 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních
úřadů a obcí a na vrub účtu 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů
okresních úřadů a obcí.
	 
Při dodržení tohoto postupu jsou částky dotací účtované na účtu 217 součástí úhrnu rozpočtových příjmů vykazovaných na řádku 154 Výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, "Obce, okresy Úč 1-12" a výdaje provedené z účtu 234 jsou zahrnuty v uvedeném výkazu ve sloupci 14 podle kapitol a v úhrnu na řádku 79 jako příspěvky příspěvkovým organizacím na investice (seskupení položek 59, položka 5906).
12. Okresní úřady a obce vyúčtují vztah mezi účty 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí a 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí, za účelem zjištění přebytku nebo schodku hospodaření.
13. Účty 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací a 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací se vypořádají podle bodu 2 a 3. Po tomto vypořádání jsou uvedené účty bez zůstatku a tím již nepřichází v úvahu jejich převod na účty 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
14. V návaznosti na bod 3 a 13 zůstávají na účtech 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a 216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku pouze položky předepsaných příjmů, které nebyly k 31.12.1995 inkasovány. Zůstatky účtů 215 a 216 se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
15. Zůstatky účtů 211, 213, 214, 233 a 234 a zůstatky účtů účtové třídy 4 - Náklady rozpočtových organizací se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
16. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
Pasívní zůstatky rozvahových účtů, t.j. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) a 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
17. Rozpočtové organizace provozující hospodářskou činnost mohou k 31.12.1995 vyúčtovat tvorbu zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Postupuje se podle opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/47 773/1995, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7-8 1995. Způsob vykazování zákonných opravných položek v Rozvaze Úč ROPO 3-02 a ve Výsledovce Úč ROPO 4-02 je stanoven v Opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/58 841/1995, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1995.
18. Podle článku V, bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., mohou rozpočtové organizace provozující hospodářskou činnost uplatnit k 31.12.1995 jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ročně nejvýše 10% z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) bodech 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
B.
Styk s peněžními ústavy
1. Organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které mají být realizovány do konce roku 1995 a platebních dokladů, které bude možno realizovat začátkem roku 1996 na vrub rozpočtu roku 1995.
Jde např. o převod stavu příjmových účtů rozpočtových organizací na základní běžný účet (viz bod 3 části A), vrácení nevyčerpaných prostředků z vkladového výdajového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet (viz bod 2 části A),
převod příjmů zálohovaných organizací z běžného účtu zálohovaných organizací na příjmový účet rozpočtových organizací, převod nevyčerpaného zůstatku provozní zálohy zálohovaných organizací na vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, převod přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, převod mezd za druhou polovinu prosince na běžný účet cizích prostředků, úroky a částky paušálu odměn a náhrad peněžním ústavům za 4. čtvrtletí roku 1995 z účtů u peněžních ústavů.
V případě, že peněžní ústav nezahrne do převodů podle bodů 2 a 3 části A poplatky za vedení účtů a za položky a na příslušných bankovních účtech zůstanou z tohoto důvodu zůstatky, vyúčtují se tyto zůstatky jako účetní případy následujícího roku, to znamená, že v závěrečných zápisech roku 1995, provedených podle bodů 2 a 3 části A se k nim nepřihlíží.
Organizace by měly učinit na konci roku 1995 opatření, aby se v posledních dnech prosince 1995 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 1995.
2. Před koncem roku 1995 převedou okresní úřady a obce a všechny rozpočtové organizace na běžný účet cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za druhou polovinu prosince 1995.
Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených a dosud nevyúčtovaných dávek s institucemi sociálního zabezpečení. K výpočtu převáděné částky je vhodné využít formuláře "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" za prosinec 1995 (viz § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů).
Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu (viz § 8 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů).
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů (viz § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů).
Způsob účtování uvedených odvodů je stanoven v bodech 8 až 10 části A.
Peněžní prostředky, které případně po provedení odvodů zbývají na běžném účtu cizích prostředků se převedou na příjmový účet organizace v roce 1996. Převod se provede ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací s uvedením rozpočtové skladby, § 7901 - Doplňkové příjmy, položka 2123 - Ostatní a nahodilé příjmy. Současně s tímto převodem se provede vyúčtování zdrojů zápisem na vrub účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací.
C.
Postup při převodu rozpočtových organizací na organizace příspěvkové
1. Rozpočtová organizace, která se převádí k 1.1.1996 na příspěvkovou organizaci zajistí roční účetní uzávěrku a sestavení ročních účetních výkazů podle ustanovení oddílu I, části A bodů 1 až 18 a části B bodů 1 a 2. Jedná se o vznik organizace ve smyslu § 31 odst. 3 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí České republiky (rozpočtová pravidla republiky).
2. V účetním období, do něhož spadá den organizační změny, t.j. k 31.12.1995 se provede předání a převzetí majetku a závazků (aktiv a pasív). Rozpočtová organizace, která se ruší, sestaví z údajů o konečných zůstatcích syntetických a analytických účtů zvláštní přehled, který bude mít náležitosti účetního dokladu a bude tvořit součást účetních písemností této organizace. Součástí přehledu ve zvláštní oddělené části bude i přehled hospodářských prostředků podle podrozvahových účtů.
D.
Vypořádání bankovních účtů rušené rozpočtové organizace
1. Bankovní účty rozpočtového hospodaření rušené rozpočtové organizace (účet 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, účet 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, účet 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací, účet 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací) peněžní ústav zruší dnem 31.12.1995 a organizace vyúčtuje zrušení účtů podle bodů 2, 3 a 15 oddílu I části A.
2. Pokud jde o ostatní bankovní účty mimorozpočtového hospodaření (běžný účet FKSP, běžný účet sdružených prostředků, běžný účet cizích prostředků, běžné účty stimulačních fondů, běžný účet hospodářské činnosti, běžný účet závodního stravování) peněžní ústav zruší tyto účty dnem 31.12.1995 a podle příkazu rozpočtové organizace převede jejich zůstatky na účty nově vzniklé příspěvkové organizace a to zůstatek účtu cizích prostředků na běžný účet (účet 241), účet sdružených prostředků (neinvestičních) na běžný účet (účet 241), běžný účet sdružených prostředků (investičních) na investiční účet (účet 243) nebo na běžný účet (účet 241), běžný účet hospodářské činnosti na běžný účet hospodářské činnosti (účet 241), běžný účet závodního stravování na běžný účet závodního stravování (účet 241), běžné účty stimulačních fondů (FKSP, fond odměn, fond rezervní) na běžné účty prostředků finančních fondů (účet 243) nebo na běžný účet (účet 241).
3. Prostředky na mzdy za druhou polovinu prosince převede zanikající rozpočtová organizace na depozitní účet, jehož stav převede v roce 1996 na běžný účet příspěvkové organizace (účet 241).
4. Z vkladového výdajového účtu rozpočtových organizací (účet 232) je nutno převést na běžný účet vznikající příspěvkové organizace prostřednictvím depozitního účtu též částky na úhradu došlých neproplacených faktur a nevyfakturovaných dodávek za uplynulé období. Převod se účtuje ve prospěch účtu 232 a na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty (depozitní účet).
5. V konečné rozvaze zanikající rozpočtové organizace budou bankovní účty mimorozpočtového hospodaření uvedeny bez změny a to na příslušných účtech 241 - Běžný účet, 243 - Běžné účty finančních fondů a 245 - Ostatní běžné účty (depozitní účet).
6. V souvislosti s uvedenými bankovními převody požádá zanikající rozpočtová organizace peněžní ústav o zřízení bankovních účtů nové příspěvkové organizace podle shora uvedených ustanovení nejpozději do 20.12.1995.
E.
Postup v účetnictví příspěvkové organizace vzniklé k 1.1.1996 z rozpočtové organizace
1. U nově vzniklé příspěvkové organizace se uvedou na základě vypracovaného přehledu podle bodu 2 oddílu I části C a převodového můstku počáteční stavy na příslušné syntetické a analytické účty zřízené podle účtové osnovy pro příspěvkové organizace.
Případné úpravy zůstatků syntetických a analytických účtů při přechodu na účty podle účtové osnovy pro příspěvkové organizace musí být doloženy zvláštním dokladem.
Zůstatek účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření se převede podle převodového můstku u příspěvkové organizace na účet 902 - Fond oběžných aktiv, neboť ve většině případů jeho zůstatek kryje stav zásob.
Zůstatek účtu 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření se převede na účet 349 - vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem orgánů místní samosprávy. V souvislosti se zůstatkem na účtu 965 je nově vzniklé příspěvkové organizaci převeden účet 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy na vrub účtové skupiny 31, např. 311 - Odběratelé, 316 - Ostatní pohledávky, případně na vrub i dalších účtů pohledávek v jiné účtové skupině. Inkaso uvedených pohledávek se účtuje na vrub bankovního účtu 241 - Běžný účet a ve prospěch příslušných účtů pohledávek. Současně se provede odvod inkasovaných pohledávek na příjmový účet zřizovatele a příspěvková organizace účtuje tento odvod na vrub účtu 349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem orgánů místní samosprávy a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet.
2. Převod hospodářských prostředků účtovaných na podrozvahových účtech se provede přímo.
3. V případě hospodářských prostředků vedených v operativní evidenci je nutno na vzorech prvotních záznamů a běžných zápisů vyjádřit změnu právního subjektu.
4. Nově vzniklá příspěvková organizace sestaví po zřízení syntetických a analytických účtů podle bodu 1 části E oddílu I zahajovací rozvahu na vzoru státního účetního výkazu Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací "Rozvaha Úč ROPO 3 - 02". Počáteční zůstatky rozvahových účtů uvede ve sloupci 1 a 3 rozvahy, označeném "Stav k 1.1.1995". Zahajovací rozvaha představuje součást účetních písemností nově vzniklé příspěvkové organizace.
5. Podle § 31 odst. 5 zákona č. 576/1990 Sb., (rozpočtová pravidla republiky) je zřizovatel povinen zabezpečit oznámení o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení, případně zrušení rozpočtové nebo příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky.
Podle § 31 odst. 2 vydá zřizovatel o vzniku organizace novou zřizovací listinu.
Změnu hospodářskoprávní formy rozpočtové organizace na organizaci příspěvkovou je nutno v nejkratší době oznámit pobočce peněžního ústavu a zabezpečit nové identifikační číslo organizace.
Zřizovatel je povinen zajistit aktualizaci údajů o dané organizaci v registru RARIS podle Opatření MF ČR čj. 283/3150/1994, příloha č. 3 bod 1.3.
F.
Závěrečné účtování u malých obcí
1. Malé obce vyúčtují vztah mezi účty 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí a 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí.
2. Malé obce převedou zůstatek účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací na vrub účtu 399 - Vyrovnávací účet malých obcí, zůstatek účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací a zůstatek účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací ve prospěch účtu 399 - Vyrovnávací účet malých obcí. Toto účtování se provede na základě vnitřního účetního dokladu, neboť nejde o převod na základě bankovních výpisů. Účet 399 za oblast rozpočtového hospodaření je po uskutečnění těchto převodů bez zůstatku. Zůstatek se na účtu 399 za oblast rozpočtového hospodaření objeví jen v případě nesplaceného úvěru.
3. Aktivní zůstatky rozvahových účtů se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný, pasívní zůstatky rozvahových účtů se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
4. Pokud obec provozuje hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Zůstatek účtu 963 se převede na účet 962 - Konečný účet rozvažný.
Oddíl II.
Příspěvkové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1995 (viz bod 1 oddílu I část A).
2. Při sestavení ročních účetních výkazů příspěvkových organizací se postupuje podle Opatření FMF č.j. V/2 - 31 393/1992 z 30. 12. 1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účetní závěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný a pasívní zůstatky rozvahových účtů ve prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech nevykazuje účet 962 zůstatek.
4. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost, sleduje náklady a výnosy hospodářské činnosti odděleně v analytické evidenci a tudíž odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
5. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se vyúčtuje až v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
6. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (viz § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění a § 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů), účtovaný do nákladů organizace, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
7. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadající na zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
Peněžní převod odvodu se uskuteční až v roce 1996.
8. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Odvod peněžních prostředků se provede v roce 1996.
9. Předpis daně z příjmů, placené příspěvkovou organizací se vyúčtuje na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod peněžních prostředků se provede v roce 1996.
10. Příspěvkové organizace provozující hospodářskou činnost mohou k 31.12.1995 vyúčtovat tvorbu zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Postupuje se podle Opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/47 773/1995, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7-8/1995. Způsob vykazování zákonných opravných položek v Rozvaze Úč ROPO 3-02 a ve Výsledovce Úč ROPO 4-02 je stanoven v Opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/588 41/1995, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1995.
11. Podle článku V bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., mohou příspěvkové organizace provozující hospodářskou činnost uplatnit k 31.12.1995 jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ročně nejvýše 10% z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) bodech 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
B.
Malé příspěvkové organizace
1. Malé příspěvkové organizace, které vedou jednoduché účetnictví podle Opatření FMF čj. V/2 - 31 372/1992 z 23.12.1992, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992 sestavují roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací MPO Úč 5 - 01 podle Opatření FMF č.j. V/2 - 31 393/1992 z 30.12.1992, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992 ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro sestavení ročního výkazu malých příspěvkových organizací je peněžní deník malých příspěvkových organizací, obsahující podrobné údaje potřebné pro sestavení výkazu.
C.
Styk s peněžními ústavy
1. Pro styk velkých i malých příspěvkových organizací s peněžními ústavy na konci roku platí přiměřeně ustanovení bodu 1, oddílu I, části B.
Oddíl III.
Termíny předkládání údajů roční závěrky za rok 1995
1. Pro předkládání údajů roční účetní závěrky platí v plném rozsahu opatření Ministerstva financí ČR pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací č.j. 283/3150/1994, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/1994 a opatření čj. 283/73 244/1994, které bylo uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1995.
Termíny pro předložení výkazů roční účetní závěrky se stanovují takto :
   u měsíční periodicity 9. února 1996
   u čtvrtletní periodicity 16. února 1996
   u pololetní a roční periodicity 23. února 1996.