Dodatek ze dne 21.8.1996, kterým se mění a doplňují Pokyny pro zápis údajů do katastru nemovitostí poznámkou;

21.8.1996 | Sbírka:  3475/1996-23 | Částka:  3/1996ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 92/1995-23
Pasivní derogace: ČÚZK-23587/2013-22
3475/1996-23
Dodatek č. 1
k Pokynům č. 14 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 21. srpna 1996 č.j. 3475/1996-23, kterým se mění a doplňují Pokyny č. 14 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 14. března 1995 č.j. 92/1995-23 pro zápis údajů do katastru nemovitostí poznámkou
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tento dodatek k Pokynům č. 14:
I. Čl. 1 zní:
1. Obecně o zápisu do katastru nemovitostí (dále jen "katastr") poznámkou [§ 9 a 10 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 26/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. (dále jen "zákon") a § 39 prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb. (dále jen "vyhláška")].
1.1. Poznámky jsou úkony katastrálního úřadu, které jsou určeny k vyznačení skutečností nebo poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě a které nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik práva (§ 14 odst. 3 zákona). Poznámka má tedy informativní charakter. Jejím smyslem je upozornit toho, kdo chce nabýt věcné právo k nemovitosti, na možné právní vady nemovitosti. Ode dne, kdy byl zápis poznámkou v katastru proveden, nemůže zpravidla nikdo úspěšně tvrdit, že o skutečnostech zapsaných do katastru poznámkou nevěděl (viz např. § 500 odst. 1 obč. zák.).
1.2. Zápis poznámkou nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti (§ 14 odst. 3 zákona). Proto sama skutečnost, že je k určité nemovitosti proveden zápis poznámkou, není důvodem omezujícím oprávnění nakládat s předmětem smlouvy ani důvodem k omezení smluvní volnosti. Tato omezení se zakládají přímo rozhodnutím příslušného orgánu, nikoliv na základě zápisu poznámkou. Pokud bylo v řízení, o němž je v katastru proveden zápis poznámkou, omezeno právo vlastníka s nemovitostí nakládat (např. při nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí) katastrální úřad k této okolnosti přihlíží z úřední povinnosti, neboť podle § 5 odst. 1 zákona je povinen přezkoumat listinu z hlediska oprávnění účastníků nakládat s předmětem smlouvy.
1.2. Zápis poznámkou nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti (§ 14 odst. 3 zákona). Proto sama skutečnost, že je k určité nemovitosti proveden zápis poznámkou, není důvodem omezujícím oprávnění nakládat s předmětem smlouvy ani důvodem k omezení smluvní volnosti. Tato omezení se zakládají přímo rozhodnutím příslušného orgánu, nikoliv na základě zápisu poznámkou. Pokud bylo omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (např. při nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí), katastrální úřad k této okolnosti přihlíží z úřední povinnosti, neboť podle § 5 odst. 1 písm. e) a f) zákona v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá oprávnění nakládat s předmětem právního úkonu a zda účastník řízení není omezen ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu.
1.3. Pokud podle poznámky zapsané do katastru je vlastník nemovitosti omezen v oprávnění nakládat s nemovitostí, a nejpozději ke dni podání následujícího návrhu na vklad práva k nemovitosti, k níž se poznámka vztahuje, nebyla katastrálnímu úřadu doručena listina, na jejímž základě katastrální úřad poznámku zruší, tvoří poznámka překážku pro povolení vkladu podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona (navrhovanému vkladu je na překážku stav zápisů v katastru), a to bez ohledu na okolnost, zda důvod pro vyznačení poznámky dosud objektivně trvá.
V řízení o povolení vkladu dbá katastrální úřad též na to, zda ze zápisu poznámkou nevyplývá, že bylo před příslušným orgánem zahájeno řízení o předběžné otázce (§ 40 správního řádu). Pokud z poznámky vyplývá, že takové řízení zahájeno bylo, nemůže si katastrální úřad o takové otázce již utvořit úsudek sám. Je povinen řízení o povolení vkladu přerušit (§ 29 odst. 1 správního řádu).
1.4. Při zápisu poznámkou postupuje katastrální úřad podle § 39 vyhlášky, tj. listinu určenou k zápisu poznámkou katastrální úřad zaznamená v protokolu o záznamech a vyznačí plombu. Poznámku zapíše v souboru popisných informací, odstraní plombu a listinu založí do sbírky listin.
2. Zápis poznámkou podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona
2.1. Výčet skutečností, které se podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona zapisují poznámkou, je demonstrativní. Musí se vždy jednat o rozhodnutí soudu nebo správce daně, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru.
2.2. Poznámkou podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona se zapíše
a) nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí podle § 335 a násl. zákona č. 99/1963, občanský soudní řád,
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 34 (omezení dispozičních práv). Týká-li se nařízení pouze jednoho ze spoluvlastníků dotčené nemovitosti, uvede se v doplňkovém údaji. V doplňkovém údaji pokračovací věty se uvede dotčená nemovitost.
Listina se označí kódem listiny 89 (Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí) s uvedením soudu, čísla usnesení a datumu nabytí právní moci v doplňkovém textu.
b) usnesení o povolení ochranné lhůty v konkursním řízení podle § 5a zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb.,
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 64 (ochranná lhůta v konkursním řízení) s uvedením dotčeného spoluvlastníka v doplňkovém údaji. Jsou-li usnesením o povolení ochranné lhůty současně omezena dispoziční práva vlastníka nemovitostí, vytvoří se k dotčenému listu vlastnictví současně věta D s kódem 34 (omezení dispozičních práv).
Listina se označí kódem listiny 90 (Usnesení soudu o povolení ochranné lhůty v konkursním řízení) s uvedením dalších údajů o listině v doplňkovém textu.
c) usnesení o prohlášení konkursu podle § 12a zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č. 94/1996 Sb.,
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 34 (omezení dispozičních práv) s uvedením dotčeného spoluvlastníka v doplňkovém údaji.
Listina se označí kódem listiny 91 (Usnesení soudu o prohlášení konkursu) s uvedením dalších údajů o listině v doplňkovém textu.
d) návrh na vyrovnání podaný u soudu podle § 46 zákona č. 328/1991 Sb.,
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 34 (omezení dispozičních práv) s uvedením dotčeného spoluvlastníka v doplňkovém údaji.
Listina se označí kódem listiny 92 (Návrh na vyrovnání podaný u soudu) s uvedením dalších údajů o listině v doplňkovém textu.
e) usnesení o nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s nemovitostí (bytem, nebytovou jednotkou) podle § 74 zákona č. 99/1963 Sb.,
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 34 (omezení dispozičních práv) s uvedením dotčeného spoluvlastníka v doplňkovém údaji a s uvedením dotčené nemovitosti v doplňkovém údaji pokračovací věty.
Listina se označí kódem listiny 93 (Usnesení soudu o nařízení předběžného opatření) s uvedením dalších údajů o listině v doplňkovém textu.
f) jiné rozhodnutí soudu nebo správce daně, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nebo jiného oprávněného nakládat s nemovitostí (bytem, nebytovou jednotkou), např. podle § 72 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 34 (omezení dispozičních práv) s uvedením dotčeného spoluvlastníka v doplňkovém údaji a s uvedením dotčené nemovitosti v doplňkovém údaji pokračovací věty.
Listina se označí kódem listiny 11 (Rozhodnutí) s uvedením dalších údajů o listině v doplňkovém textu (doplnění názvu listiny, název soudu nebo správce daně, který rozhodnutí vydal, číslo rozhodnutí, datum nabytí právní moci).
2.3. Poznámku podle § 9 odst. 1 písm. a) katastrální úřad zruší v souladu s ust. § 10 zákona, tedy zejména na základě listiny, ze které vyplývá, že rozhodnutí, zapsané podle bodu 2.2 těchto pokynů bylo zrušeno, provedeno nebo řízení o návrhu (písmeno d/ bodu 2.2. pokynů) bylo zastaveno.
3. Zápis poznámkou podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona
3.1. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona se vyznačí poznámka na základě podaného žalobního návrhu, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden do katastru záznam.
3.2. Podkladem pro zápis poznámkou je potvrzení příslušného soudu, že byl podán návrh:
a) kterým se navrhovatel domáhá, aby soud určil, že je oprávněným v některém právním vztahu uvedeném v § 1 odst. 1 zákona (žaloba o určení právního vztahu k nemovitosti),
b) z něhož vyplývá, že v soudním řízení musí soud otázku právního vztahu k nemovitosti rozhodnout (žaloba o vyklizení nemovitosti proti osobě zapsané jako vlastník v katastru),
c) kterým se navrhovatel domáhá vydání jiného rozhodnutí soudu, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru.
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 75 (určení právního vztahu soudem) s uvedením dotčené nemovitosti v doplňkovém údaji. V doplňkovém údaji pokračovací věty se uvede spoluvlastník.
Listina se označí kódem listiny 50 (Jiná listina) s uvedením dalších údajů o listině v doplňkovém textu (doplnění názvu listiny, název soudu, který potvrdil, že byl podán návrh, datum).
3.3. Pokud někdo, kdo není jako vlastník nebo jiný oprávněný zapsán v katastru, tvrdí, že je oprávněn v právním vztahu k určité nemovitosti, a své tvrzení nedoloží katastrálnímu úřadu listinou způsobilou k vykonání záznamu, poučí ho katastrální úřad o tom, že o určení právního vztahu je oprávněn rozhodovat soud. Zároveň ho katastrální úřad poučí o tom, že pokud podá u soudu návrh na zahájení řízení podle bodu 3.2 těchto pokynů, katastrální úřad zapíše zahájení takového řízení do katastru poznámkou.
4. Zápisy zapsané do katastru poznámkou podle § 9 a § 10 zákona ve znění před novelou č. 90/1996 Sb. se v katastru ponechají, dokud nebudou zrušeny postupem podle § 10 zákona ve znění po novele č. 90/1996 Sb.
II. Přechodná opatření
Do doby úpravy programového vybavení pro aktualizaci lokální báze dat katastru nemovitostí se
a) listiny označené novými kódy 89 až 91 a 93 zapisují s využitím kódu listiny 71 s doplněním názvu a dalších údajů v doplňkovém textu.
b) listina označená novým kódem 92 se zapíše s využitím dosavadního kódu listiny 50 a doplňkového textu.
III. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. září 1996.
Ing. Lumír Nedvídek, v.r.
ředitel odboru kontroly a dohledu v zastoupení místopředsedy