Úřední sdělení ze dne 5.12.1996 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

5.12.1996 | Sbírka:  16/1996 (CBO) | Částka:  16/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 12/1996 (CBO)
Pasivní derogace: 1/1997 (CBO)
16/1996
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 22. 10. 1996, stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv (dále jen "PMR") tyto podmínky:
1. Povinné minimální rezervy udržuje banka a pobočka zahraniční banky (dále jen "banka") ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z primárních závazků vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě u ČNB. PMR se neúročí.
2. PMR činí u stavebních spořitelen a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., 4 % ze všech primárních závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, u ostatních bank činí 11,5 % těchto závazků.1) Tento stav se stává požadovanou průměrnou výší PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus začínající čtvrtkem 26. 9. 1996 a dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů primárních závazků dle tří posledních po sobě jdoucích a ČNB prověřených dekádních přehledů o stavu aktiv a pasív, uvedených v příloze.
4. Primární závazky se zjistí z dekádního přehledu o aktivech a pasívech podle vzorce:
  [ř. 60 + r. 75 + ř. 80 + ř. 87 + ad a) - ad b)]

   ř. 60 - vklady orgánů republiky a místních orgánů
   ř. 70 - vklady klientů celkem
   ř. 81 - přijaté úvěry od klientů
   ř. 87 - vklady klientů celkem v cizí měně
a) - emise obligací a obdobných dluhopisů se splatností do 5 let2)
b) - emitované pokladní poukázky a dluhopisy v držení ostatních bank se splatností do 5 let2)
5. Povinnosti tvorba PMR nepodléhají emitované dluhopisy s dobou splatnosti pět a více let od data vydání s výjimkou následujících případů:
a) emitent si vyhradí podle § 12 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, možnost předčasného splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě, nebo v hodnotě vyšší - v prospektu uvedené, které bude uskutečněno do pěti let od data vydání dluhopisu,
b) emitent se zaváže vůči majiteli dluhopisu podle § 12 odst. 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, k předčasnému splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě, které není vázáno na žádné jiné podmínky, než projevení vůle majitele dluhopisu žádat jeho předčasné splacení.
Pokud by se emitent zavázal pouze k předčasnému splacení dluhopisu na žádost majitele, který může toto předčasné splacení požadovat jen v případě, že nastanou podmínky pro předčasné splacení v emisních podmínkách specifikované, tato emise dluhopisů povinnosti tvorby PMR nepodléhá.
6. Banka je povinna si stanovenou výši PMR sama vypočítat a odsouhlasit telefonicky s ČNB. PMR se stanoví na celé koruny.
7. Při nepředložení jednoho dekádního přehledu, potřebného ke stanovení základny pro výpočet stanovené výše PMR, se základ vypočítá průměrem pouze ze dvou stavů, ale hodnota průměru se zvýší o 20 %. Při nepředložení dvou dekádních přehledů se vychází z jediného údaje, který se zvýší o 40 %. Na opožděné předložení dekádního přehledu či opravy po termínu stanoveném pro předložení tohoto výkazu nebere ČNB zřetel.
8. Způsob výpočtu skutečně dosažené průměrné výše PMR se řídí:
a) časovým základem, který je vždy 14 dní,
b) skutečnými kreditními zůstatky účtu banky v clearingovém centru ČNB, maximálně však:
- ve výši stanovené PMR, navýšené o 10 % u bank se
     stanovenou výší PMR 1 mld. Kč a více, přičemž tato
     započitatelná odchylka se stanoví na celé Kč.
     Zaokrouhlená číslice, po které následuje číslice menší
     než 5, zůstává beze změny, zaokrouhlená číslice, po které
     následující číslice 5 nebo větší než 5, se zvětšuje o
     jednu
    - ve výši stanovené PMR navýšené o 100 mil. Kč u bank se
     stanovenou výší pod 1 mld. Kč.
9. V případě nedodržení stanovené průměrné výše PMR zaplatí banka úrok3) ve výši platné lombardní sazby zvýšené o 6 % za dodatečný refinanční úvěr, zpětně kryjící chybějící průměrnou výši PMR v rozhodném čtrnáctidenním období. Úrok se stanoví z rozdílu mezi stanovenou výší a skutečně dosaženou výší PMR, sazby úroku za nedodržení PMR, počtu dní rozhodného období, v němž došlo k nedodržení (tj. vždy 14 dní) a počtu dní v roce (365). Úrok zúčtuje ČNB inkasní formou k tíži vnitřního účtu banky pro zúčtování úroků. Inkaso provede ČNB vždy ve čtvrtek následujícího kalendářního týdne po skončení rozhodného období, tj. uprostřed následujícího cyklu PMR. Pokud na tento den připadne státní svátek, bude úrok zúčtován poslední pracovní den před tímto svátkem.
10. Povinnost banky udržovat PMR končí počátkem rozhodného období povinných minimálních rezerv podle bodu 2, ve kterém je bance doručeno rozhodnutí ČNB o odnětí povolení působit jako banka nebo dnem, kdy banka ukončí svoji činnost na základě rozhodnutí valné hromady.
11. Ruší s Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 12/1996.
12. Podmínky vstupují v platnost 5. prosince 1996.
Vrchní ředitel
RNDr. Niedermayer, v. r.
Příloha: č. 1: Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1996
Příloha: č. 2: Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1997
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Pulkráb,
tel. 02/2441 3473
Příl.1
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1996
------------------------------------------------------------------------------- -
               Termín zúčtování Dekádní přehled    Počet
  PMR - rozhodné období    sankce za    aktiv a pasív    dní cyklu
  od     do       nedodržení PMR
------------------------------------------------------------------------------- -
04.01.96 - 17.01.96 včetně   25.01.96    20/11, 30/11, 10/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -
18.01.96 - 31.01.96 včetně   08.02.96    10/12, 20/12, 31/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -
01.02.96 - 14.02.96 včetně   22.02.96    31/12, xx/xx, 20/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -
15.02.96 - 28.02.96 včetně   07.03.96    xx/xx, 20/1, 31/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -
29.02.96 - 13.03.96 včetně   21.03.96    20/1, 31/1, 10/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -
14.03.96 - 27.03.96 včetně   04.04.96    10/2, 20/2, 29/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -
28.03.96 - 10.04.96 včetně   18.04.96    20/2, 28/2, 10/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -
11.04.96 - 24.04.96 včetně   02.05.96    28/2, 10/3, 20/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -
25.04.96 - 08.05.96 včetně   16.05.96    20/3, 31/3, 10/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -
09.05.96 - 22.05.96 včetně   30.05.96    31/3, 10/4, 20/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -
23.05.96 - 05.06.96 včetně   13.06.96    20/4, 30/4, 10/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -
06.06.96 - 19.06.96 včetně   27.06.96    30/4, 10/5,     20/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -
20.06.96 - 03.07.96 včetně   11.07.96    10/5, 20/5, 31/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -
04.07.96 - 17.07.96 včetně   25.07.96    31/5, 10/6, 20/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -
18.07.96 - 31.07.96 včetně   08.08.96    10/6, 20/6, 30/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -
01.08.96 - 14.08.96 včetně   22.08.96    20/6, 30/6, 10/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -
15.08.96 - 28.08.96 včetně   05.09.96    10/7, 20/7, 31/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -
29.08.96 - 11.09.96 včetně   19.09.96    20/7, 31/7, 10/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -
12.09.96 - 25.09.96 včetně   03.10.96    31/7, 10/8, 20/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -
26.09.96 - 09.10.96 včetně   17.10.96    20/8, 31/8, 10/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -
10.10.96 - 23.10.96 včetně   31.10.96    31/8, 10/9, 20/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -
24.10.96 - 06.11.96 včetně   14.11.96    20/9, 30/9, 10/10    14
------------------------------------------------------------------------------- -
07.11.96 - 20.11.96 včetně   28.11.96    30/9, 10/10, 20/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -
21.11.96 - 04.12.96 včetně   12.12.96    20/10, 31/10, 10/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -
05.12.96 - 18.12.96 včetně   23.12.96    31/10, 10/11, 20/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -
19.12.96 - 01.01.97 včetně   09.01.97    10/11, 20/11, 30/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -
02.01.97 - 15.01.97 včetně   23.01.97    20/11, 30/11, 10/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -
Příl.2
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1997
------------------------------------------------------------------------------- -
               Termín zúčtování Dekádní přehled    Počet
  PMR - rozhodné období    sankce za    aktiv a pasív    dní cyklu
  od     do       nedodržení PMR
------------------------------------------------------------------------------- -
16.01.97 - 29.01.97 včetně   06.02.97    10/12, 20/12, 31/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -
30.01.97 - 12.02.97 včetně   20.02.97    20/12, 31/12, 10/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -
13.02.97 - 26.02.97 včetně   06.03.97    10/1, 20/1, 31/1*    14
------------------------------------------------------------------------------- -
27.02.97 - 12.03.97 včetně   20.03.97    20/1, 31/1, 10/2*    14
------------------------------------------------------------------------------- -
13.03.97 - 26.03.97 včetně   03.04.97    10/2, 20/2, 29/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -
27.03.97 - 09.04.97 včetně   17.04.97    20/2, 28/2, 10/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -
10.04.97 - 23.04.97 včetně   01.05.97    28/2, 10/3, 20/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -
24.04.97 - 07.05.97 včetně   15.05.97    20/3, 31/3, 10/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -
08.05.97 - 21.05.97 včetně   29.05.97    31/3, 10/4, 20/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -
22.05.97 - 04.06.97 včetně   12.06.97    20/4, 30/4, 10/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -
05.06.97 - 18.06.97 včetně   26.06.97    30/4, 10/5, 20/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -
19.06.97 - 02.07.97 včetně   10.07.97    10/5, 20/5, 31/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -
03.07.97 - 16.07.97 včetně   24.07.97    31/5, 10/6, 20/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -
17.07.97 - 30.07.97 včetně   07.08.97    10/6, 20/6, 30/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -
31.07.97 - 13.08.97 včetně   21.08.97    20/6, 30/6, 10/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -
14.08.97 - 27.08.97 včetně   04.09.97    10/7, 20/7, 31/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -
28.08.97 - 10.09.97 včetně   18.09.97    20/7, 31/7, 10/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -
11.09.97 - 24.09.97 včetně   02.10.97    31/7, 10/8, 20/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -
25.09.97 - 08.10.97 včetně   16.10.97    20/8, 31/8, 10/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -
09.10.97 - 22.10.97 včetně   30.10.97    31/8, 10/9, 20/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -
23.10.97 - 05.11.97 včetně   13.11.97    20/9, 30/9, 10/10    14
------------------------------------------------------------------------------- -
06.11.97 - 19.11.97 včetně   27.11.97    30/9, 10/10, 20/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -
20.11.97 - 03.12.97 včetně   11.12.97    10/10, 20/10, 31/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -
04.12.97 - 17.12.97 včetně   25.12.97    31/10, 10/11, 20/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -
18.12.97 - 31.12.97 včetně   09.01.98    10/11, 20/11, 30/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -
01.01.98 - 14.01.98 včetně   22.01.98    20/11, 30/11, 10/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -
1) Opatření ČNB ze dne 20. června 1996, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků, zveřejněné ve Sbírce zákonů v částce 57 ze dne 25. 7. 1996.
2) Do doby nabytí platnosti změny výkazu V(ČNB-Ds) 6-36 k 1. 1. 1997 postupují banky v souladu s postupem, sděleným bankám dopisem oddělení řízení měnových operací ČNB, č. j. 188/1996-421 ze dne 12. 11. 1996.
3) § 26 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
* Pro stanovení PMR se vychází pouze z průměru 2 stavů.
* Údaje k 10. 1. a 20. 1. 1997 z výkazu V(ČNB)21-09 "Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív.