Opatření ze dne 5.3.1996 k postupu účtování finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou vytvářených podle § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů

25.3.1996 | Sbírka:  281/10 488/1996 | Částka:  20/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/2 020/93
Pasivní derogace: 281,283/105 876/2001
281/10 488/96
Opatření
k postupu účtování finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou vytvářených podle § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů
ing. E. Fišerová,
tel.: 2454 2445
Čj.: 281/10 488/96 ze dne 5. 3. 1996
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1. Tímto opatřením se:
a) mění postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby, stanovený opatřením MF ČR čj.: 281/2 020/1993 ze dne 1. 1. 1993,
b) stanoví postup účtování při nákupu podniku, resp. majetku, na kterém váznou závazky k vypořádání důlních škod a k sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.
2. Postupy účtování podle odst. 1 jsou v příloze k tomuto opatření.
3. Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, stanovených FMF čj.: V/20 100/1992 ze dne 15. 7. 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
1. Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
1) Opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby, vydané MF ČR čj.: 281/2 020/1993 ze dne 1. 1. 1993, se mění a doplňuje takto:
V příloze 1 článek II odst. 4 písm. a) zní:
"a) zruší rezervy (zákonné i ostatní), které se vztahují k privatizovanému majetku, s výjimkou finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou vytvářených podle § 37a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Správnost zůstatků těchto finančních rezerv v účetní závěrce podle článku I potvrdí místně příslušný obvodní báňský úřad."
V příloze 1 článek V první pododstavec zní:
"- 58, 60, 80, 81, 82, 106, 107, 108 a 110 v případech, kdy se privatizace uskutečňuje přímým prodejem, veřejnou soutěží a veřejnou dražbou. Výjimka z tohoto ustanovení platí pro podniky, které vykáží zůstatek finančních rezerv vytvořených podle § 37a) horního zákona na řádku 81 ve smyslu ustanovení článku II odst. 4 písm. a)."
2) Při nákupu podniku, resp. majetku, na kterém váznou závazky k vypořádání důlních škod a k sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou podle horního zákona, vyúčtuje nabyvatel (kupující) souběžně se zahrnutím zmíněného majetku do svých aktiv i částky zůstatků finančních rezerv vytvořených prodávajícím podle § 37a) horního zákona. Zůstatky zmíněných rezerv se zachytí jako počáteční zůstatky na příslušných analytických účtech k účtu 451-Rezervy zákonné. Správnost výše zůstatků těchto rezerv musí být potvrzena místně příslušným obvodním báňským úřadem. Shodně postupuje nabyvatel i při nákupu privatizovaného majetku v případech, kdy státní subjekty ke dni převodu privatizovaného majetku nevytvořily uvedené rezervy ve výši stanovené horním zákonem, přičemž Fond národního majetku ČR z tohoto titulu poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny s podmínkou, že výši této slevy vyúčtuje nabyvatel jako počáteční zůstatek na příslušné analytické účty k účtu 451.