Opatření ze dne 26.6.1996, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance

1.8.1996 | Sbírka:  3/1996 (CBN) | Částka:  60/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 1/1996 (CBN), 6/1994 (CBN), 11/1993 (CBN)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
3/1996
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 26. června 1996,
kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. stanoví:
§ 1
(1) Jiné osoby než banky, které vykonávají činnost podle zvláštních zákonů1) (dále jen "vykazující jednotka") sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto opatření.
§ 2
Vykazujícími jednotkami jsou pro výkaz:
a) V(ČNB)20-04 a P(ČNB)3-02 obchodníci s cennými papíry jiní než banky, kteří jsou členy Burzy cenných papírů Praha 2),
b) Dev(ČNB-Ds)1-04 tuzemci, od kterých je předložení výkazu vyžádáno Českou národní bankou podle zvláštního zákona3),
c) E(ČNB)3-04 pojišťovny, právnické osoby vykonávající pro ně zprostředkovatelskou činnost a penzijní fondy4),
d) E(ČNB)4-04 jiné právnické osoby než banky a osoby podle písmena c), které vykonávají činnost podle příslušných právních předpisů5), statisticky sledovanou v rámci peněžního sektoru.
§ 3
(1) Vykazující jednotky předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Výkazy předkládají vykazující jednotky organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů podle přílohy č. 3 tohoto opatření.
(3) Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech Dev(ČNB-Ds)1-04 předávají vykazující jednotky České národní bance na disketě nebo na formulářích pro optické čtení vykazovaných údajů podle požadavku České národní banky.
§ 4
(1) Vykazující jednotky předkládají České národní bance výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku ve struktuře a podle podmínek stanovených tímto opatřením ve znění platném ke dni sestavení výkazu.
§ 5
V případě, že vykazující jednotka poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštních zákonů6).
§ 6
Vykazující jednotky předkládají poprvé:
a) výkaz V(ČNB)20-04 sestavený ke 31. březnu 1997,
b) výkaz P(ČNB)3-02 sestavený k 1. lednu 1997.
§ 7
Zrušuje se opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994, a opatření České národní banky č. 1 ze dne 7. února 1996.
§ 8
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance
Označení výkazu          Název výkazu
-----------------------------------------------------------------
V(ČNB)20-04      Čtvrtletní  výkaz o  nákupu, prodeji a
            vlastnictví  tuzemských  cenných  papírů
            nerezidenty

Dev(ČNB-Ds)1-04    Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech

P(ČNB)3-02       Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech
            nerezidentů z tuzemských dlužných cenných
            papírů se splatností nad 1 rok

E(ČNB)3-04       Šetření o rozvoji peněžního sektoru - 
            - Pojišťovací společnosti

E(ČNB)4-04       Šetření o rozvoji peněžního sektoru - 
            - Nebankovní peněžní instituce a korporace
Příl.2
Termíny a forma předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
Označení výkazu         Termíny          Forma
            Periodicita Termín předkládání   předkládání
-----------------------------------------------------------------------
V(ČNB)20-04      čtvrtletně  do 15. kalendářního  písemně
                  dne následujícího
                  měsíce po konci
                  čtvrtletí

Dev(ČNB-Ds)1-04    čtvrtletně  do 20. kalendářního  automatizovaně
                  dne následujícího   nebo písemně
                  měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz
                  k 31. prosinci do
                  28. února následujícího
                  roku

P(ČNB)3-02       pololetně  do 15. kalendářního  písemně
                  dne prvního měsíce
                  běžného pololetí

E(ČNB)3-04       čtvrtletně  do 5. pracovního dne  písemně
                  následujícího měsíce
                  po konci čtvrtletí nebo
                  po vzniku změny

E(ČNB)4-04       čtvrtletně  do 5. pracovního dne  písemně
                  následujícího měsíce
                  po konci čtvrtletí nebo
                  po vzniku změny
Příl.3
Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance
(Formuláře ČNB - do ASPI nepřevzaty)
1) Např. Devizový zákon č. 219/1995 Sb., zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 45 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů a § 14 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.
3) § 5 odst. 3 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.
4) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví a zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
5) Např. zákon č. 248/1992 Sb., zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.
6) § 41 odst. 2 a § 46 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, u výkazu Dev(ČNB-Ds)1-04 a § 22 až 24 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.