Opatření ze dne 17.12.1996, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad

31.12.1996 | Sbírka:  311/1996 Sb. | Částka:  93/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 11/1997 (CBO), 3/1997 (CBO)
Aktivní derogace: OP32/94, 259/1993 Sb.
Pasivní derogace: 276/1998 Sb.
311/1996 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 17. prosince 1996,
kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Peněžní úhradou se rozumí inkasa, platby, převody, vklady a výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku.
§ 2
(1) Účastníci platebního styku, tj. klienti a dále banky a pobočky zahraničních bank (dále jen "banka") označují odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupinách 1 až 8 přílohy tohoto opatření peněžní úhrady:
a) do a ze zahraničí v české i cizí měně,
b) v České republice mezi tuzemci a cizozemci v cizí měně.
(2) Banka, případně klient označí peněžní úhrady prováděné v České republice v cizí měně mezi tuzemci navzájem a mezi cizozemci navzájem odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupině 9 přílohy tohoto opatření.
§ 3
Postup při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly je stanoven zvláštním předpisem.1)
§ 4
Zrušují se:
1. opatření České národní banky č. 259/1993 Sb., o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,
2. opatření České národní banky ze dne 14. prosince 1994, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí, vyhlášené v částce 81/1994 Sb.
§ 5
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
Příl.
PLATEBNÍ TITULY
SKUPINA 1 INKASA A PLATBY ZA ZBOŽÍ
Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a dlouhodobým pronájmem nad 12 měsíců.
110 VÝVOZ ZBOŽÍ -- inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží.
112 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) -- VÝVOZ -- inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).
120 DOVOZ ZBOŽÍ -- platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.).
122 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) -- DOVOZ -- platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).
130 REEXPORT -- inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno.
132 ZPRACOVÁNÍ A OPRAVY -- inkasa a platby spojené se zhodnocením a opravami zboží, které překročilo celní hranici.
150 FAKTORING -- inkasa a platby spojené s odkoupenými krátkodobými vývozními pohledávkami.
152 FORFAITING -- inkasa a platby spojené s odkoupenými střednědobými a dlouhodobými vývozními pohledávkami.
190 TRANSAKCE Z POUŽITÍ SMĚNEK A ŠEKŮ -- inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným po-užitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty ne-zjistitelné popisem).
195 ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVANÉ PLATEBNÍ TITULY (OPERACE ZPROSTŘEDKOVANÉ) -- inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky.
199 ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVANÉ PLATEBNÍ TITULY (OPERACE VLASTNÍ) -- inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.
SKUPINA 2 DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH
Část skupiny 2 -- dopravní služby -- se týká dopravních služeb spojených s pohybem zboží (s výjimkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží -- např. přeprava, skladování, pojištění aj. -- spadajících pod skupinu 1) a přepravou osob.
Část skupiny 2 -- cestovní ruch -- se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu.
NÁKLADNÍ DOPRAVA
210 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ -- inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici.
215 NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ -- inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží.
218 ŘÍČNÍ NÁKLADNÍ -- inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží.
220 LETECKÁ NÁKLADNÍ -- inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží.
222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÍ -- inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží.
225 OSTATNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY -- inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se rovněž na služby poskytované na hraničních přechodech, letištích, přístavech (např. manipulace s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení apod.).
230 ŽELEZNIČNÍ TRANZIT -- inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území ČR.
232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT -- inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy přes území ČR.
235 POTRUBNÍ TRANZIT -- inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území ČR.
238 OSTATNÍ TRANZIT -- inkasa a platby spojené s tranzitem zboží přes území ČR ostatními dopravními prostředky.
OSOBNÍ DOPRAVA
240 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ -- inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici.
242 NÁMOŘNÍ OSOBNÍ -- inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob.
245 LETECKÁ OSOBNÍ -- inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob.
250 OSTATNÍ OSOBNÍ -- inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.).
255 OSTATNÍ OSOBNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY -- poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech aj.
CESTOVNÍ RUCH
Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu. Šeky, směnky, nákupy cizí měny, vztahující se k obchodní činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.
260 NÁKUP CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST -- nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami -- viz platební titul 285.
262 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET FYZICKÉ OSOBY V KČ -- nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.
265 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ -- nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.
270 PRODEJ CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST -- prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami -- viz platební titul 285.
272 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU FYZICKÉ OSOBY V KČ -- prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta.
275 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ -- prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta.
280 AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH -- inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v ČR apod.
282 PASIVNÍ CESTOVNÍ RUCH -- platby a inkasa fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí apod.
285 MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY -- převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárnami.
295 TRANSAKCE Z POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET -- inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet.
SKUPINA 3 JINÉ SLUŽBY
Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby mezi tuzemci a cizozemci spojené s poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s výjimkou dopravních služeb a cestovního ruchu.
310 POŠTOVNÍ SLUŽBY -- inkasa a platby spojené s poštovními službami.
312 TELEKOMUNIKAČNÍ A RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY -- inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami.
315 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE -- inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).
320 ZISKOVÉ OPERACE SE ZBOŽÍM -- inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska.
325 OPRAVY -- inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekročilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1).
303 NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ -- inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění.
332 ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ -- inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.
335 FINANČNÍ SLUŽBY -- inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků) poskytované bankami a jinými finančními institucemi s výjimkou platebních titulů 330 a 332. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům i bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operacemi s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papírů apod.).
340 REKLAMA -- inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.
345 PRÁVNÍ, ÚČETNICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY -- inkasa a platby spojené s právními, účetnickými, auditorskými, konzultačními, manažerskými a podobnými službami.
348 NÁJEMNÉ -- inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné).
350 PRONÁJEM NEHMOTNÝCH STATKŮ -- inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků.
352 PRONÁJEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ -- inkasa a platby za krátkodobý pronájem strojů a zařízení do 12 měsíců (dlouhodobý pronájem -- nad 12 měsíců -- se zahrnuje do skupiny 1).
355 VÝZKUM A VÝVOJ -- inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje.
360 AUTORSKÉ HONORÁŘE, LICENČNÍ POPLATKY AJ. -- inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj.
365 SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMACÍ -- inkasa a platby za veškeré služby poskytované v oblasti výpočetní techniky a informací (služby poskytované tiskovými aj. agenturami, předplatné novin a časopisů).
370 DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ -- převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).
372 ZAHRANIČNÍ DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ V ČR -- převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).
375 VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE -- inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN, NATO apod.
378 ZPROSTŘEDKOVACÍ SLUŽBY -- inkasa a platby za zprostředkovatelské služby, např. provize, s výjimkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi.
380 SLUŽBY OBCHODNÍ POVAHY -- inkasa a platby za služby obchodní povahy (jako např. odborné expertizy, veletrhy, výstavy obchodního charakteru aj.) a jinde neuvedené služby.
382 AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY -- inkasa a platby vztahující se k filmu, televizi, rozhlasu, magnetickým záznamům apod.
385 SLUŽBY V OBLASTI KULTURY, ZÁBAVY, SPORTU A REKREACE -- inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost (např. knihovny, muzea, výstavy).
390 TECHNICKÉ SLUŽBY -- inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru (např. stavební dozor, konstrukce, architektura, design apod.).
392 SLUŽBY V OBLASTI TĚŽEBNÍHO A ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU -- inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin, těžba dřeva, jaderný odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. -- viz platební titul 550.
395 ZASTOUPENÍ ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ -- inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.
397 ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR -- inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.
398 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ -- inkasa a platby spojené s lékařským ošetřením, převody prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí.
SKUPINA 4 PRACOVNÍ PŘÍJMY
Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost.
410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U KRÁTKODOBÉHO POBYTU -- převody mezd, platů a jiných odměn získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.
412 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U DLOUHODOBÉHO POBYTU -- převody mezd, platů a jiných odměn získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.
SKUPINA 5 DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ
Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí mezi tuzemci a cizozemci z finančních aktiv a pasiv.
510 VÝNOSY Z PŘÍMÝCH INVESTIC -- inkasa a platby spojené s převodem podílu na zisku přímé investice určeného k rozdělení (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí).
520 VÝNOSY Z PORTFOLIOVÝCH INVESTIC -- inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj.
530 ÚROKY -- PŘÍMÉ INVESTICE -- inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic.
532 ÚROKY -- PORTFOLIOVÉ INVESTICE -- inkasované a placené úroky z poskytovaných a přijímaných portfoliových investic (např. obligací).
535 ÚROKY Z FINANČNÍCH A OSTATNÍCH ÚVĚRŮ -- inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se i úroky z vládních úvěrů.
538 ÚROKY Z OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ -- inkasované a placené úroky z poskytnutých a přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.
540 ÚROKY Z DEPOZIT -- inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů.
550 DŮCHODY Z PŮDY -- inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, tj. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje.
SKUPINA 6 PŘEVODY
Skupina 6 se týká běžných a kapitálových převodů jednostranného charakteru.
610 PŘEVODY -- inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně, dále např. poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj.
612 DĚDICTVÍ A DARY -- inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.
615 VÝŽIVNÉ - inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.
618 PENZE -- inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.
620 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM Z ROZPOČTU -- inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.
622 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM MIMO ROZPOČET -- inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.
625 PŘEVODY V SOUVISLOSTI S VYSTĚHOVÁNÍM -- převody prostředků v souvislosti s migrací obyvatelstva.
628 ZAHRANIČNÍ POMOC -- inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci.
630 DOTACE -- nenávratné dotace bankám a firmám určené výhradně na provozní účely (nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšení základního jmění apod.).
632 POKUTY, PENÁLE -- inkasa a platby v souvislosti s placením pokut, penále, soudních výloh, soudních poplatků a ostatních sankčních postihů.
635 DANĚ -- inkasa a platby související s daňovými poplatky (např. daň dědická, darovací, daně na celnici z nákladní dopravy, pokud nejde o úhradu za službu podchycenou platebním titulem 225).
640 NÁKUP A PRODEJ PATENTŮ, LICENCÍ AJ. -- inkasa a platby spojené s nákupen a prodejem nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj. Pod tímto platebním titulem (vládní sektor) se eviduje i nákup a prodej pozemků určený pro diplomatická zastoupení.
SKUPINA 7 TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ
Skupina 7 se týká transakcí s finančními aktivy, které mají vztah k zahraničí.
710 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE -- AKCIE -- inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo depository shares tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.
712 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE -- OSTATNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST -- inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií, který má charakter přímé investice, tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.
715 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE -- DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY -- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých na dobu delší než 5 let majících charakter přímé investice.
718 ZAHRANIČNÍ PORTFOLIOVÉ INVESTICE -- AKCIE -- inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo depository shares tuzemcem v zahraničí. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.
720 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ -- inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů s výjimkou akcií se splatností do 1 roku (např. směnky, commercial papers, pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).
722 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ -- inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů (úvěrové cenné papíry -- např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy) s výjimkou akcií.
725 FINANČNÍ DERIVÁTY -- inkasa a platby plynoucí z operací s finančními deriváty (prémie za opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru provedené operace.
735 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ -- inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v zahraničí.
740 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ -- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).
742 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ -- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).
745 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ -- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky apod.).
748 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ -- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry dříve uváděné pod platebním titulem 748.
750 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ -- úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností do 1 roku včetně. Zahrnují se i repo operace se splatností do 1 roku včetně.
752 DOTACE ÚČTŮ -- dotace nostro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními korespondentskými bankami.
755 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ -- úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností nad 1 rok. Zahrnují se i repo operace se splatností nad 1 rok.
760 KONVERZE, ARBITRÁŽE A DALŠÍ OPERACE -- inkasa a platby plynoucí ze ziskových a dalších operací s devizovými hodnotami (cizí měny, zahraniční cenné papíry, zlato). Zahrnují se dealingové operace ve vztahu k zahraničí.
770 ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH -- úhrada členských podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.
790 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ CIZOZEMCE -- inkasa a platby spojené s poskytnutím zajištění nebo plnění na základě vydání příkazu k zajištění za závazek cizozemce podle § 15 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
SKUPINA 8 TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ
Skupina 8 se týká transakcí s finančními pasivy, které mají vztah k zahraničí.
810 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE -- AKCIE --inkasa a platby za nákup a prodej akcií v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.
812 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE -- OSTATNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST -- inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií, který má charakter přímé investice, cizozemcem v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.
815 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE -- DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY -- čerpání a splácení úvěrů přijatých na dobu delší než 5 let majících charakter přímé investice.
818 TUZEMSKÉ PORTFOLIOVÉ INVESTICE -- AKCIE -- inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo depository shares cizozemcem v tuzemsku. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.
820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ -- inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů se splatností do 1 roku s výjimkou akcií (např. směnky, commercial papers, pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).
822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ -- inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů (úvěrové cenné papíry -- např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy), s výjimkou akcií.
825 FINANČNÍ DERIVÁTY -- inkasa a platby plynoucí z operací s finančními deriváty (prémie za opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru provedené operace.
835 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU -- inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí cizozemcem v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.
840 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ -- čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).
842 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ -- čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).
845 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ -- čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky apod.).
848 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ -- čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší 1 roku bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry dříve uváděné pod platebním titulem 848.
850 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ -- úložky a výběry včetně úroků (i bezhotovostní převody) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně.
852 DOTACE ÚČTŮ -- dotace loro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními korespondentskými bankami.
855 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ -- úložky a výběry včetně úroků (i bezhotovostní převody) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.
SKUPINA 9 OSTATNÍ PŘEVODY NEZAHRNOVANÉ DO PLATEBNĚ-BILANČNÍCH VZTAHŮ
Ve skupině 9 se vykazují vzájemné vztahy tuzemských subjektů, zahraničních subjektů uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank (vykazují pouze banky a pobočky zahraničních bank, platební tituly 950 a 952 může označit i klient.
910 PŘEVODY UVNITŘ BANKY -- převody mezi pobočkami a centrálou banky (s výjimkou poboček tuzemských bank v zahraničí a poboček zahraničních bank v tuzemsku) nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky.
920 PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI BANKAMI -- převody prostředků mezi bankami v tuzemsku.
922 MEZIBANKOVNÍ ÚVĚRY -- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých mezi tuzemskými bankami v cizí měně.
925 MEZIBANKOVNÍ VKLADY -- vklady a výběry mezibankovních depozit v cizí měně v tuzemsku.
930 PŘEVODY -- převody peněžních prostředků v cizí měně mezi bankou a tuzemcem jiným než bankou (s výjimkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech). Zahrnují se převody (bilanční) spojené s centrálním devizovým zdrojem.
932 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ V CIZÍCH MĚNÁCH TUZEMCŮM -- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých tuzemskou bankou tuzemci v cizí měně bez rozlišení účelu.
935 VKLADY A VÝBĚRY FYZICKÝCH OSOB U BANK -- vklady a výběry hotovostí z devizových účtů fyzických osob tuzemců i cizozemců.
938 VKLADY A VÝBĚRY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB (PODNIKATELŮ) U BANK -- vklady a výběry hotovostí z devizových účtů právnických a fyzických osob (podnikatelů) tuzemců i cizozemců. Bezhotovostní převody se označují příslušným platebním titulem ze skupin 1 až 8.
940 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ FYZICKÝCH OSOB -- na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.
942 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ PRÁVNICKÝCH OSOB -- na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.
945 DEVIZOVÝ TRH -- nákupy a prodeje uskutečňované bankami na mezibankovním devizovém trhu.
950 PŘEVODY MEZI TUZEMCI -- převody prostředků mezi tuzemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi tuzemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.
952 PŘEVODY MEZI CIZOZEMCI -- převody prostředků mezi cizozemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.
970 KURZOVÉ ROZDÍLY -- zahrnují rozdíl stavu devizové pozice k ultimu vykazovaného měsíce, počátečního stavu devizové pozice k 1. 1. běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé období v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.
972 KURZOVÉ ROZPĚTÍ -- vyjádření kurzového rozdílu mezi kurzem nákup a kurzem střed a mezi kurzem prodej a kurzem střed.
999 ZPROSTŘEDKOVANÉ OPERACE -- zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí jiným peněžním ústavem.
1) Opatření České národní banky č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly.