Smlouva ze dne 1.6.1997 o spolupráci a vzájemném poskytování statistických informací uzavřená mezi Českým statistickým úřadem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

1.6.1997 | Sbírka:  ST02/97 | Částka:  7/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ST02/97
Smlouva
o spolupráci a vzájemném poskytování statistických informací
Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) se sídlem Sokolovská 142, 186 04 Praha 8 IČO: 025593
zastoupený: RNDr. Zdeňkem Veselým, vrchním ředitelem sekce 3300
a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT)
zastoupené centrálním a vrcholným zpracovatelským místem statistického informačního systému ve školství,
kterým je z pověření MŠMT Ústav pro informace ve vzdělávání (dále jen ÚIV) se sídlem Senovážné náměstí 26, 111 21 Praha 1 IČO: 61384020
zastoupené: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem ústavu
uzavírají v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, tuto smlouvu.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vzájemné bezplatné poskytování a využívání statistických informací týkajících se věcných oblastí statistiky služeb, regionální statistiky a demografie mezi Českým statistickým úřadem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem zefektivnění a zkvalitnění statistické činnosti smluvních stran. Smlouva se týká rovněž vzájemné spolupráce při přípravě statistických zjišťování a používání jednotných metodických nástrojů ČSÚ, to je zejména statistických klasifikací a číselníků a metodických popisů statistických ukazatelů.
II.
Závazky smluvních stran
Smluvní strany se zavazují:
(1) v souladu s obecně závaznými právními předpisy a při respektování charakteru a ochrany informačních systémů a individuálních dat:
a) poskytovat si v rámci své působnosti a pravomocí statistické informace na základě společně stanovených přístupových práv,
b) stanovit formy a způsoby využívání a ochrany souborů údajů proti zneužití a podílet se na stanovení pravidel pro tvorbu cen při jejich následném propojení,
(2) při zveřejňování informací ze zdrojů druhé strany uvádět druhou smluvní stranu jako zdroj informací,
(3) podílově dělit příjmy pocházející z prodeje informací třetím osobám podle samostatně uzavřených dohod.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
(1) ČSÚ bude poskytovat pro potřeby MŠMT:
a) statistické informace ze statistických šetření:
- informace ze statistiky služeb
- informace z demografické statistiky
- informace z databáze městské a obecní statistiky a databáze za kraje a okresy
- informace ze statistik o práci a mzdách
- další statistické informace dle specifikace vyjádřené pověřeným zástupcem ÚIV
b) výběry z registrů (registr ekonomických subjektů) pro zajištění opor výběrů při přípravě výběrových šetření
c) metodické nástroje:
- statistické klasifikace a číselníky
- nástroje pro metodické popisy statistických ukazatelů
(2) MŠMT bude poskytovat pro potřeby ČSÚ:
- statistické informace o síti a kapacitách předškolských a školských zařízení podle specifikace dodané ČSÚ
- statistické informace z resortních výkazů MŠMT zahrnutých do Programu statistických zjišťování, část resortní zjišťování MŠMT
- statistické informace předávané mezinárodním organizacím podle zásad stanovených příslušným dokumentem ČSÚ a koordinaci předávání statistických dat do zahraničí v rámci státní statistické služby ČR
- další statistické informace dle specifikace vyjádřené pověřeným zástupcem ČSÚ.
(3) MŠMT se zavazuje, že bude při provádění zjišťování přednostně používat statistické klasifikace, číselníky a metodické popisy ukazatelů, celostátně platné územní registry, případně i další metodické nástroje ČSÚ v zájmu zajištění mezinárodní srovnatelnosti dat.
(4) Pro realizaci výměny statistických informací se určují:
a) za ČSÚ:
- odbor statistiky služeb pro informace o službách
- sekce sociálních statistik pro informace ze statistiky o práci a mzdách a demografii
- sekce regionální a zpracovatelská pro informace o počtech zařízení a jejich kapacitách za obce a města, kraj a okresy
- odbor metodiky statistiky pro záležitosti přípravy statistických zjišťování a poskytování jednotných metodických nástrojů
b) Za ÚIV:
- divize statistických informací zejména pro informace z resortních statistických zjišťování a o síti škol
- divize analýz a informací v případech předávání statistických informací z oblasti školství mezinárodním organizacím prostřednictvím ČSÚ.
(5) Obě smluvní strany budou vzájemně koordinovat tvorbu a distribuci jimi vydávaných periodických i neperiodických publikací a vyměňovat si bezplatně v přiměřeném množství své publikace v tiskové či jiné podobě.
(6) Vzájemné poskytování statistických informací uvedených v odstavcích (1) a (2) a metodických nástrojů ze strany ČSÚ je bezúplatné.
IV.
Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Ke změně smlouvy může dojít zásadně písemnou dohodou smluvních stran.
(3) Smluvní strana může jednostranně písemnou formou smlouvu vypovědět pouze ze závažných důvodů ke konci roku, nejpozději 3 měsíce před koncem kalendářního roku.
(4) Sdružené statistické informace třetím stranám se poskytují zpravidla na komerčním základě. Tržby z poskytování sdružených informací třetím stranám se dělí s ohledem na druh výstupu a množství informací poskytnutých jednotlivými smluvními stranami na základě písemné dohody o finančním vyrovnání smluvních stran.
(5) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.
RNDr. Zdeněk Veselý, v. r.
vrchní ředitel sekce 3300
Český statistický úřad
Ing. Pavel Zelený, v. r.
ředitel ÚIV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 1. června 1997