Opatření ze dne 7.10.1997, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997

21.10.1997 | Sbírka:  282/64 050/1997 | Částka:  88/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/66 185/1996
Pasivní derogace: 282/73 391/2001, 282/87 740/1998
282/64 050/1997
Opatření,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997
Změna: 282/87 740/1998
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 24542676
Ministerstvo financí České republiky podle § 4, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění z této závěrky pro účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky.
(2) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší uspořádání a obsahové vymezení účetní závěrky bank vydané pod č.j. 282/66185/1996 ze dne 23. října 1996.
Čl.III
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 1997.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
v zastoupení Ing. Jana Fürstová, v.r.
Příl.1
Obecná ustanovení
Čl. I
(1) Účetní závěrku vymezuje § 18 odst. 1 zákona.
(2) Účetní závěrku sestavují banky v případech stanovených § 19 zákona.
(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny (Kč), měrnou jednotkou jsou tisíce Kč. Údaje ke zveřejnění z účetní závěrky se uvádějí v mil. Kč na dvě desetinná místa.
(4) V záhlaví rozvahy a výkazu zisků a ztrát se uvádí
a) datum závěrky nebo období - je shodné s datem nebo obdobím, ke kterému nebo za které se uzavírají účetní knihy a ke kterému nebo za které se závěrka sestavuje,
b) kód banky - uvádí se čtyřmístný kód banky přidělený této sekcí statistiky ČNB,
c) klíč - uvádí se pouze v případě předávání dat na kompatibilním médiu.
5) Banky doručují účetní závěrku v jednom vyhotovení ČNB,odboru bankovní statistiky a v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu ve lhůtách nebo termínech stanovených tímto opatřením nebo zvláštními předpisy.
Čl. II
(1) Uspořádání a obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát může být členěno podrobněji za předpokladu, že stanovené uspořádání bude dodrženo.
(2) Údaje u jednotlivých položek aktiv rozvahy se uvádějí v členění na hrubé částky, částky úprav (výše opravné položky, u hmotných a nehmotných aktiv výše oprávek) a čisté částky, a čisté částky za minulé účetní období.
(3) Ve sloupci 1 (hrubá částka) rozvahy se uvádějí aktiva v ocenění podle Čl. X Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování pro banky nesnížená o opravné položky a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(4) Ve sloupci 2 (Úprava) rozvahy se uvádějí opravné položky a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(5) Ve sloupci 3 (Čistá částka) rozvahy se uvádějí aktiva jako rozdíl mezi sloupci 1 a 2.
(6) Ve sloupci 4 rozvahy se uvádí stav aktiv ze sl. 3 minulého účetního období.
(7) V jednotlivých položkách pasív rozvahy se uvádí ve sl. 5 stav pasív za běžné účetní období a ve sl. 6 za minulé účetní období.
(8) V podrozvaze se uvádějí stavy podrozvahových účtů za běžné účetní období a minulé účetní období.
(9) Příslušné údaje vykazované za minulý rok se vykazují v podmínkách roku, za který se účetní závěrka roku sestavuje.
(10) Aktivy a pasívy vykazovanými v podpoložkách "splatné na požádání" se rozumí částky, které mohou být kdykoliv vyzvednuty bez výpovědi, nebo pro které je dohodnuta výpovědní lhůta 24 hodin nebo jeden pracovní den.
Čl. III
(1) Ve výkazu zisků a ztrát se uvádějí
a) skutečné náklady za běžné účetní období a za stejné účetní období minulého roku,
b) skutečné výnosy za běžné účetní období a za stejné účetní období minulého roku.
(2) Příslušné údaje vykazované za minulý rok se vykazují v podmínkách roku, za který se účetní závěrka sestavuje.
(3) Údaje z výkazu zisků a ztrát se zveřejňují bez položek 18 a 22, které se zahrnou do položek 11 a 21.
Čl. IV
(1) Minimální rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky stanovují přílohy č.2 a 3. Součástí zveřejňovaných údajů z účetní závěrky je i příloha k účetní závěrce (příloha č. 4 tohoto opatření).
(2) Údaje z účetní závěrky se zveřejňují za běžné a minulé účetní období u jednotlivých položek aktiv (Čistá částka) a pasív, nákladů a výnosů.
(3) Povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky podle tohoto opatření nemají pobočky zahraničních bank, které byly zřízeny na území České republiky podle § 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl. V
(1) Banka vypracuje výroční zprávu, která musí obsahovat pravdivý výklad o vývoji činnosti banky a její finanční situaci.
(2) Výroční zpráva musí dále obsahovat údaje zveřejňované účetní závěrky (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví), jméno (název) a číslo oprávnění (dekretu nebo číslo licence) auditora, který účetní závěrku ověřoval, výrok auditora týkající se účetní závěrky, údaje o důležitých skutečnostech, ke kterým došlo po uzávěrce účetního období, předpokládaný budoucí vývoj banky a informace týkající se pořizování vlastních akcií.
(3) Banka je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy. Banka zveřejní oznámením o vydání výroční zprávy místo, kde lze získat kopii celé nebo části této zprávy.
Příl.2
Ministerstvo financí      Název banky.......................
České
republiky                  ......................
schváleno č.j. 282/64050/1997  Kód banky:
ze dne 7. října 1997      Klíč:


              ROZVAHA

       k............................... 1997
AKTIVA
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty sl. 1(účet 111, z účtů 121,122,124); sl. 1 = sl. 3
2. Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k refinancování sl. 1 (z účtů 381,382, z účtu 386); sl.1 = sl. 3
a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem
b) jiné pokladní poukázky
3. Pohledávky za bankami sl.1(účet 113,119, z účtů 121,123,124, z úč. skup. 13, 14, 15, účet 332, účty 421,424); sl. 2 (účet 139, 429); sl.3 = sl. 1 mínus sl. 2
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
v tom: podřízená aktiva
4. Pohledávky za klienty sl.1 (z účt. skup. 14 a 15, úč. skup. 21 bez účtu 219 a debetní zůstatky z účtu 221, účt. skup. 24, z účt. skup. 28); sl.2 (účet 249, účet 289); sl. 3 = sl. 1 mínus sl. 2
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
v tom: podřízená aktiva
5. Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování sl. 1 (z účtů 372, 381, 382, 383, 385,386, 387); sl. 2 (z účtu 389); sl.3 = sl. 1 mínus sl. 2
a) vydané bankami
v tom: vlastní obligace
b) vydané ostatními subjekty
6. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování sl. 1 ( z účtů 372, 384, 388); sl. 2 (z účtu 389); sl. 3 = sl. 1 mínus sl. 2
7. Majetkové účasti s podstatným vlivem sl. 1 (úč. 412); sl. 2 (z účtu 419); sl.3 = sl.1 mínus sl.2
a) v bankách
b) v ostatních subjektech
8. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem sl. 1(úč. 413); sl. 2 (z účtu 419); sl. 3 = sl. 1 mínus sl. 2
a) v bankách
b) v ostatních subjektech
9. Ostatní finanční investice sl.1 (účet 414,415); sl. 2 (z účtu 419); sl. 3 =sl. 1 mínus sl. 2
10. Nehmotný majetek sl. 1 (úč. sk. 47, účet 445 a z účtu 446); sl. 2 (z účtu 449, účet 478,479); sl. 3 = sl. 1 mínus sl. 2
a) zřizovací výdaje
b) goodwill
11. Hmotný majetek sl. 1 (účt. skup. 43, účet 441,442 a z účtu 446, účt.skup.45); sl. 2 (účet 438,439, z účtu 449, účet 458); sl. 3 = sl. 1 mínus sl. 2
a) pozemky a budovy pro bankovní činnost
b) ostatní
12. Vlastní akcie sl. 1(z účtu 384, účet 566); sl. 2 ( z účtu 389); sl. 3 = sl. 1 mínus sl. 2
13. Ostatní aktiva - všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách ve sl. 1 a sl. 2
14. Upsané základní jmění splatné a nezaplacené sl. 1(účet 361); sl.1 = sl. 3
15. Náklady a příjmy příštích období (účet 351 a 352)
Aktiva celkem (součet položek 1 až 15)
PASIVA
1. Závazky k bankám sl. 5 (účet 125,z účt.skup. 16,17, z účt. skup. 13)
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2. Závazky ke klientům sl. 5 (z účt. skup. 16, 17,účt. skup. 22 bez účtu 229,účet 231, účet 271, z účt. skup. 28)
a) úsporné vklady
v tom: splatné na požádání
b) ostatní závazky
v tom: splatné na požádání
3. Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy sl. 5 (účt. skup. 26, účt. skup. 52)
a) vkladové certifikáty
b) ostatní
4. Výnosy a výdaje příštích období sl. 5 (účet 356,355)
5. Rezervy sl. 5 (účt. skup. 54)
a) rezervy na standardní úvěry a na záruky sl. 5 (z účtu 542)
b) rezervy na kursové ztráty sl. 5 (z účtu 543)
c) rezervy na ostatní bankovní rizika sl. 5 (z účtu 543)
d) ostatní rezervy sl. 5 (z účtu 542, 543)
6. Podřízená pasiva sl. 5 (účt. skup. 53, z účtu 521)
7. Ostatní pasiva - všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách sl. 5
8. Základní jmění sl. 5 ( účet 561) v tom: splacené základní jmění
9. Ážiový fond sl. 5 (účet 563)
10.Rezervní fondy sl. 5 (účet 552)
a) povinné rezervní fondy sl. 5 (§ 67, odst. 2, § 216a, § 217)
b) rezervní fondy k vlastním akciím sl. 5 (§ 161d, § 161f)
c) ostatní rezervní fondy sl. 5
11. Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku sl. 5 (účet 564, 557)
a) kapitálové fondy
b) ostatní fondy ze zisku
12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (účt. sk. 57)
13. Zisk nebo ztráta za účetní období
Pasiva celkem (součet položek 1 až 13)
PODROZVAHA
1. Budoucí možné závazky k plnění celkem (z účt. skup. 92, 93, 97) v tom:
a) přijaté směnky/akcepty/ a indosamenty směnek (účet 923,925,927)
b) závazky ze záruk (účet 921, 931)
c) závazky ze zástav (účet 971,973,975,977)
2. Ostatní neodvolatelné závazky (účt. skup. 91,933)
3. Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací (z účt. skup. 94,95,96)
4. Závazky ze spotových, termínových a opčních operací (z účt. skup. 94,95,96)
Zvláštní ustanovení (vysvětlivky) k některým položkám rozvahy
I. Aktiva:
1. položka l - Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty - pokladní hotovost zahrnuje bankovky a mince české a cizí měny.
Vklady u emisních bank a poštovní šekové účty zahrnují pouze zůstatek u ČNB, u
ústředních bank a bank poštovních úřadů země nebo zemí, ve kterých má banka sídlo
nebo je pobočka banky registrována,který mohou čerpat na požádání nebo do 24 hodin
po oznámení; ostatní pohledávky k těmto institucím musí být vykázány v položce 3 aktiv
(pohledávky za bankami).
2. položka 2 - Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k refinancování - v písm. a) se vykazují státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem nebo vydané veřejnými institucemi (např. FNM), které refinancuje ČNB. Dluhopisy emitované veřejnými institucemi, které nesplňují podmínku refinancování ČNB se vykazují v podpoložce 5b) aktiv ( Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování); v písm. b) této položky se vykazují jiné pokladní poukázky a ostatní diskontované dluhopisy bank, které přijímá ČNB k refinancování a které byly zakoupeny od bank nebo od klientů. Ostatní pokladní poukázky se vykazují v položce 5a) aktiv.
3. položka 3 - Pohledávky za bankami - zahrnuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky (např. vklady u jiných bank, REPO operace, půjčené CP) banky za jinými domácími a zahraničními bankami, které vyplývají z mezibankovních operací. Nevykazují se zde pohledávky za bankami, které vyplývají z dluhopisů nebo jiných cenných papírů, které musí být vykázány v položce 5a) aktiv.
4. položka 4 - Pohledávky za klienty - zahrnuje pohledávky ze standardních a klasifikovaných úvěrů za tuzemskými a zahraničními klienty, kteří nejsou bankou (např. pohledávky z jiných hodnot a cenných papírů při REPO operacích, půjčené CP, faktoringové nebo forfaitingové pohledávky bank, které provádějí faktoring nebo forfaiting jako svou vedlejší činnost, v případě, že se jedná o pohledávky za jinými subjekty než bankami; v této položce se nevykazují dluhopisy a cenné papíry s pevným výnosem, které se vykazují v položce 5b) aktiv.
5. položka 5 - Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem - zahrnuje obligace a jiné cenné papíry s pevně stanoveným výnosem určené k obchodování emitované státem, veřejnými institucemi a ostatními subjekty. Do položky se nezahrnují obligace a jiné cenné papíry, které jsou vykázány v položce 2 aktiv. Do položky také patří úročené cenné papíry, u nichž úrokové míry kolísají v závislosti na úrokových mírách na mezibankovním trhu nebo Eurotrhu, ale které se považují za cenné papíry s pevným výnosem. Do položky se rovněž zahrnují cenné papíry v intervenční zásobě. V podpoložce 5a) se vykazují vlastní obligace zpětně odkoupené a určené k obchodování.
6. položka 6 - Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování - zahrnuje akcie a jiné cenné papíry, které jsou určeny k obchodování a k intervencím bank na trhu (intervenční zásoba cenných papírů). Vlastní akcie se vykazují v položce 12.
7. položka 9 - Ostatní finanční investice - obsahuje cenné papíry, které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku nebo s cílem dosažení trvalých a pravidelných výnosů z jejich držení; do této položky se nezahrnují investice do přidružených subjektů, které se vykazují v položce 7 .
8. položka 12 - Vlastní akcie - zahrnuje zpětně odkoupené vlastní akcie za účelem dalšího obchodování a za účelem snížení základního jmění. Důvody získání vlastních akcií se uvádějí ve výroční zprávě.
9. položka 13 - Ostatní aktiva - obsahuje zejména ostatní pohledávky ke třetím stranám, nakoupené opce, zásoby, aktivní zůstatek uspořádacích účtů, které souvisejí s podrozvahovými účty účtových skupin 94 až 96, zúčtování se státním rozpočtem apod. Tato položka neobsahuje účty časového rozlišení, které se vykazují v položce 15.
10. položka 14 - Upsané základní jmění splatné a nezaplacené - obsahuje zůstatek účtu 361, který vyjadřuje nezaplacenou část upsaného a splatného základního jmění. Splacená část základního jmění se vykazuje v položce 8 pasív.
II. Pasiva:
1. položka 1 - Závazky k bankám - obsahuje všechny částky závazků k tuzemským a zahraničním bankám, které vyplývají z mezibankovních operací s výjimkou závazků vyplývajících z dluhopisů nebo jiných cenných papírů, které se vykazují v položce 3 pasív.
2. položka 2 - Závazky ke klientům - obsahuje všechny částky závazků k tuzemským a zahraničním věřitelům, které nejsou bankami. Do této položky se nezahrnují obligace nebo obdobné cenné papíry, které jsou vykázány v položce 3.
3. položka 3 - Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy -obsahuje dluhopisy (emitované obligace, hypoteční zástavní listy), vkladové certifikáty, poukázky bank a ostatní dluhopisy.
4. položka 6 - Podřízená pasiva - obsahuje přijaté úvěry a emitované cenné papíry, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace nebo konkurzu budou proplaceny jako poslední v pořadí až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů.
5. položka 7 - Ostatní pasiva - obsahuje zejména závazky vůči třetím stranám, pokud nejsou obsažena v jiných položkách, prodané opce, pasívní zůstatky uspořádacích účtů, které souvisejí s podrozvahovými účty účtových skupin 94 až 96, ostatní zůstatky účtů, které nejsou obsaženy v jiných položkách. Do této položky se nezahrnují účty časového rozlišení, které jsou vykázány v položce 4 pasív.
6. položka 8 - Základní jmění - obsahuje upsané základní jmění. Jako samostatná podpoložka se vykazuje splacené základní jmění.
III. Podrozvaha
1. položka 1 - Budoucí možné závazky k plnění celkem - obsahuje všechny budoucí možné závazky, které vyplývají pro banku z poskytnutí záruky jiné bance nebo klientovi pro třetí strany, poskytnutí přijetí směnky (akcept) za jinou banku nebo klienta, indosování směnky od jiné banky nebo klienta, poskytnutí ručení směnky (aval) jiné bance nebo klientovi, otevření akreditivu z příkazu příkazce, poskytnutí nemovité, peněžní zástavy nebo cenných papírů za jinou banku nebo za klienta apod.
2. položka 2 - Ostatní neodvolatelné závazky - obsahuje budoucí možné neodvolatelné závazky banky, které by mohly být zdrojem rizika, zejména poskytnuté přísliby úvěrů a půjček ve prospěch jiných bank nebo klientů a potvrzení otevření akreditivů.
Příl.3
Ministerstvo financí        Název
                  banky:.........................
České
republiky                .........................

schváleno č.j. 282/64050/1997   Kód banky:
ze dne 7. října 1997        Klíč:
            VÝKAZ zisků A ZTRÁT
         za rok ........................

   1. Výnosy z úroků a podobné výnosy (z účtů 711,712,715,716)
   v tom: úroky z cenných papírů s pevnými výnosy (z účtu 715)

   2. Náklady na úroky a podobné náklady (z účtů 611,612, 614,
615,616)
   v tom: náklady na úroky z cenných papírů s pevnými výnosy
       (z účtu 614, 615)

   3. Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem (z účtu 715)
     v tom: a) výnosy  z akcií  a  jiných  cenných papírů
          s proměnlivým výnosem
        b) výnosy z majetkových účastí s podstatným vlivem
        c) výnosy  z majetkových  účastí s rozhodujícím
          vlivem
        d) výnosy  z majetkových  účastí v přidružených
          subjektech

   4. Výnosy z poplatků a provizí (z účtů 711,712,715,716,717)

   5.  Náklady na  placené  poplatky  a provize  (z účtů
611,612,614,615,616,617)

   6.  Zisk  (ztráta)  z finančních  operací  (z  účtů
715,716,717,751 mínus z účtů 615,616,617,651)

   7. Ostatní výnosy (účet 713, účt. skup. 76)

   8. Všeobecné provozní náklady (účt. skup. 63)
   z toho: a) náklady na zaměstnance (účet 631, 632)
         aa) mzdy a platy (z účtu 631)
         ab) sociální pojištění (z účtu 632)
         ac) zdravotní pojištění (z účtu 632)
       b) ostatní  provozní  náklady  (z  účtu 631,účty
        635,636, 637, 638)

   9. Tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému
majetku
   (z účtů 651,652,653)
a) tvorba rezerv k hmotnému majetku (z účtů 652, 653)
b) tvorba opravných položek k hmotnému majetku (z účtu 651)
c) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku (z účtu 651)

   10.  Použití  rezerv  a  opravných  položek  k hmotnému
a nehmotnému majetku (z účtů 751,752,753)
a) použití rezerv k hmotnému majetku (z účtů 752,753)
b) použití opravných položek k hmotnému majetku (z účtu 751)
c) použití opravných položek k nehmotnému majetku (z účtu 751)

   11. Ostatní náklady (účet 613, účt. skup. 66)

   12. Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky
(z účtů 651,652,653,654)

   13. Použití     opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky
(z účtů 751,752,753,754)

   14. Tvorba opravných položek a rezerv k majetkovým účastem
a ostatním finančním investicím (z účtů 651,653)

   15. Použití opravných položek a rezerv k majetkovým účastem
a ostatním finančním investicím
   (z účtů 751,753)

   16. Tvorba ostatních opravných položek a rezerv (z účtů
651,653, 654)

   17. Použití ostatních opravných položek a rezerv (z účtů
751,753, 754)

   18. Daň z příjmů s běžné činnosti (účty 681,682, 685)

   19. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti za účetní období po
zdanění

   20. Mimořádné výnosy (účet 771)

   21. Mimořádné náklady (účet 671)

   22. Daň z příjmů s mimořádné činnosti (účty 683,684)

   23. Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti po zdanění

   24. Zisk nebo ztráta za účetní období
Zvláštní ustanovení (vysvětlivky) k některým položkám výkazu zisků a ztrát
1. Položky 1 a 2 zahrnují všechny výnosy a náklady, které vyplývají z bankovních činností včetně všech výnosů z aktiv zahrnutých do položek 1 až 5 rozvahy i když jsou vypočítány jakkoliv; všech nákladů z pasív zahrnutých do položek 1,2,3 a 6 i když jsou vypočítávány jakkoliv; výnosy a náklady z termínových obchodů (i nedokončených), které mají povahu úroků; výnosy a náklady z poplatků a provizí, které mají povahu úroků a jsou vypočítávány na základě času nebo ve vztahu k částkám pohledávek nebo závazků.
2. Položka 3 zahrnuje všechny dividendy a jiné výnosy z cenných papírů s pohyblivým výnosem, z majetkových účastí s podstatným vlivem a rozhodujícím vlivem, z majetkových účastí v přidružených subjektech. Tato položka zahrnuje výnosy z ostatních finančních investic (majetkové cenné papíry).
3. Položka 4 a 5 zahrnuje výnosy z provizí, které souvisejí se všemi službami poskytovanými třetím stranám a náklady na provize, které souvisejí se službami třetích stran, zejména provize za záruky, správu úvěrů ve prospěch jiných věřitelů a operace s cennými papíry ve prospěch třetích stran, provize a jiné výnosy a náklady, které v souvisejí s převody plateb, vedením účtu a provize za péči o bezpečnost a správu cenných papírů, provize za převody cizích měn a za prodej a nákup mincovních a drahých kovů ve prospěch třetích stran, provize za zprostředkovatelskou činnost, apod.
4. Položka 6 zahrnuje zisk nebo ztrátu z operací s cennými papíry, které jsou určeny k obchodování (položka 5 a 6 aktiv) spolu s opravnými položkami vytvořenými k těmto cenným papírům, zisk nebo ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními nástroji včetně drahých kovů.
Příl.4
PŘÍLOHA
Příloha (§ 18 odst.1 písm. c) zákona) musí minimálně obsahovat:
(1) Informace o
a) použitých způsobech oceňování majetku a závazků a cizích měnách a kursech použitých pro přepočet cizích měn na Kč,
b) postupech odpisování hmotného a nehmotného majetku,
c) postupech účtování, jejich změnách, důvodech těchto změn a peněžních částkách, které vyplývají z těchto změn a jak ovlivňují výši zisku nebo ztráty.
(2) Údaje o odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce s uvedením důvodu jejich změn a výše.
(3) Název a sídlo účetních jednotek, v nichž má banka sama nebo prostřednictvím třetí osoby vystupující jejím jménem majetkovou účast ve výši dvacet a více procent na jejich základním jmění s uvedením výše podílu na základním jmění, fondech a výše zisku nebo ztráty za předcházející účetní období této účetní jednotky; banka, která má majetkovou účast méně než 50 % na základním jmění účetní jednotky, která nezveřejňuje údaje rozvahy, nemusí uvádět údaje o základním jmění, fondech, zisku nebo ztrátě této účetní jednotky.
(4) Počet a nominální hodnotu popř. cenu pořízení upsaných akcií nebo podílu na základním jmění účetní jednotky v účetním období. (pozn.majetkové účasti)
(5) Emisi akcií v průběhu roku s uvedením jejich počtu a nominální hodnoty podle druhu; uvedení názvu a sídla osob (fyzických i právnických) a výši jejich podílu na základním jmění banky, jestliže je podíl vyšší než tři procenta; samostatně se uvede výše podílu, které vlastní osoby se zvláštním vztahem k bance.
(6) Závazky z přijatých úvěrů zvláštního charakteru, pokud závazek z přijatého úvěru přesahuje 10 % celkových závazků z těchto úvěrů s uvedením částky přijatého úvěru, měny, na kterou úvěr zní, úrokové sazby, splatnosti a zůstatkové doby splatnosti, podmínek podřízenosti popř. důvodů požadovaného dřívějšího zaplacení a podmínek, za kterých se přijatý úvěr mění na kapitál nebo jinou formu závazku. Samostatně se uvedou pravidla, která se vztahují k ostatním přijatým úvěrům zvláštního charakteru.
(7) Úvěry poskytnuté bankám a jednotlivým sektorům a v tom samostatně úvěry poskytnuté účetním jednotkám, ve kterých má banka rozhodující nebo podstatný vliv, nebo je přidruženým subjektem (viz Čl. II Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování) v členění podle
a) smluvní doby splatnosti nebo zůstatkové doby splatnosti
aa) do tří měsíců,
ab) do jednoho roku,
ac) od jednoho roku do dvou let
ad) od dvou let do čtyř let
ae) od čtyř let do pěti let
af) nad pět let;
b) částky úvěrů splatné na požádání a s krátkou výpovědní lhůtou podle písm. a) s uvedením druhu a výše záruk nebo jiného zajištění účtovaných na rozvahových a podrozvahových účtech;
c) samostatně se uvede vlastní akceptace směnek a úhrnná částka směnek v případech, kdy je banka prvním směnečníkem, a nebo indosovala směnku jejím nákupem, druh a zajištění úvěru převzetím movitého majetku od dlužníka.
(8) Přijaté úvěry se člení podle odstavce 8 písm. a) a písm. b).
(9) Podíl poskytnutých a přijatých úvěrů se splatností do jednoho roku.
(10) Konsorcionální úvěry s uvedením rozdělení peněžní částky, míry rizika a úroku mezi gestora, účastníky a spoluúčastníky. Tyto informace uvádí pouze gestor.
(11) Pohledávky a závazky kromě pohledávek a závazků z úvěrů (např. pohledávky a závazky z REPO, vklady termínované, s výpovědní lhůtou). Samostatně se uvedou tyto pohledávky a závazky v členění podle jednotlivých druhů pohledávek a závazků a v členění podle odstavce 8 písm. a) a písm. b), včetně neodvolatelných na banky a účetní jednotky, ve kterých má banka podstatný nebo rozhodující vliv, a nebo je účetní jednotka přidruženým subjektem.
(12) Odpis nepromlčených pohledávek stanovených vnitřním předpisem banky v členění na odepsané pohledávky za bankami a za klienty a případné výnosy z dříve odepsaných pohledávek, a to v členění podle jednotlivých sektorů.
(13) Cenné papíry určené k obchodování a ostatní finanční investice v členění podle emitentů a druhů, kótovaných a nekótovaných na burze v ocenění cenou pořízení a tržní cenou na finančním trhu k rozvahovému dni (ke dni sestavení účetní závěrky). Samostatně se uvedou cenné papíry emitované dceřinými společnostmi a přidruženými subjekty.
(14) Podíl dluhopisů a cenných papírů s pevným výnosem a podíl emitovaných dluhopisů se splatností do jednoho roku na celkové hodnotě těchto aktiv a pasív.
(15) Celkovou částku aktiv, které banka dala do zástavy pro vlastní závazky nebo pro třetí strany.
(16) Postup výpočtu tvorby rezerv a opravných položek a jejich použití podle zvláštních předpisů, důvody pro tvorbu a použití ostatních rezerv, postup výpočtu tvorby rezerv a opravných položek s uvedením stavu rezerv a opravných položek na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu účetního období, stavu na konci účetního období.
(17) Rozpis zřizovacích výdajů.
(18) U hmotného a nehmotného majetku se za každou skupinu uvede celková pořizovací cena na začátku období, přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci účetního období a oprávky.
(19) Hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí.
(20) Samostatné uvedení ostatních aktiv a pasív, ostatních provozních výnosů a mimořádných výnosů, ostatních provozních nákladů a mimořádných nákladů, které mají rozhodující podíl na jejich celkovém objemu.
(21) Použití zisku nebo úhrada ztráty za minulé účetní období a návrh na použití zisku běžného účetního období.
(22) Celkové částky majetku a závazků v cizích měnách přepočtené na Kč.
(23) Přehled typů nedokončených termínových obchodů k rozvahovému dni s určením každého typu a jeho objemu, kterou banka provádí za účelem
a) zajištění (hedging) účinků rozkolísanosti úrokových měr, směnných kursů a cen cenných papírů určených k obchodování na finančních trzích,
b) vlastního obchodování.
(24) Hodnoty převzaté bankou od třetích osob a spravované jménem banky na cizí účet (např. za stát, jinou banku, klienta apod.) v členění podle jednotlivých druhů hodnot v úhrnných částkách za každý druh hodnoty.
(25) Všeobecné provozní náklady v členění na:
a) osobní náklady a odměny vedení
aa) mzdy a odměny,
ab) sociální náklady a zdravotní pojištění,
ac) odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů podle jednotlivých orgánů,
b) průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů dozorčí rady a obchodního vedení banky.
(26) Výše úvěrů v úhrnných částkách poskytnutých členům správních, řídících a dozorčích orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a popřípadě proplacené částky a závazky osob přijaté na jejich účet jako záruky, které poskytly podle jednotlivých druhů záruk, a to podle jednotlivých orgánů.