Opatření ze dne 5.1.1998, kterým se stanoví výkaz o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory

27.1.1998 | Sbírka:  373/92 417/1997 | Částka:  2/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., 373/87 738/1998
373/92 417/1997
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 5.ledna 1998
k předkládání výkazu o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory
Referent:
Ing. Procházková,
l. 2650
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Opatřením MF č.j.: 111/74200/1997, ze dne 15. 10. 1997 o rozpočtové skladě"stanoví:
Čl.I
1) Okresní úřady, magistrátní úřady měst Brna, Ostravy, Plzně a v hl. městě Praze městské části 1 - 15 (dále jen "okresní úřady") předkládají od 1.1.1998 výkaz "Fin Soc" o výdajích na státní sociální podporu,
2) Výkaz o čerpání výdajů na státní sociální podporu je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření,
3) Vysvětlivky k výkazu jsou uvedeny v příloze č. 2.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 5. ledna 1998.
Ministr financí:
v zastoupení Ing. Jana Frstová, v.r.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Vysvětlivky k výkazu o výdajích na státní sociální podporu
1.Údaje výkazu předkládají okresní úřady, magistráty měst Brna, Ostravy, Plzně a v hl. městě Praze městské části 1 - 15 (dále jen "okresní úřady").
2.Ve výkazu se uvádějí údaje o výši vyplacených dávek státní sociální podpory z výdajového účtu státního rozpočtu číslo 86-"číslo účtu"/0710, z něhož okresní úřady čerpají prostředky státního rozpočtu k úhradě výplaty dávek státní sociální podpory přímo.
3.Ve výkazu se ve sloupci 1 uvádí zůstatek na účtu ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce (v lednu bude tento údaj nulový), ve sloupci 2 je uvedeno čerpání z účtu ČNB ve sledovaném měsíci a ve sloupci 3 se uvádí zůstatek na účtu ČNB k poslednímu dni sledovaného měsíce.
4.Ve výkazu se v řádcích 10 až 160 uvedou pouze výdaje na dávky státní sociální podpory vykázané dle evidence okresního úřadu (tedy řádně i omylem vyplacené dávky a jejich vratky zúčtované ve sledovaném měsíci). V řádku 170 budou vykázány tzv. "mimořádné dávky", tedy dávky přiznané dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, § 74 až 79.
 Řádek 180 je řádkem součtovým :
(=10+20+30+40+50+60+120+130+140+150+160+170).
5.Pokud by se stalo, že ve výkazu uvedené čerpání dávek státní sociální podpory by nesouhlasilo se stavem čerpání z účtu u ČNB, pak je okresní úřad povinen tento rozdíl vyčíslit na ř. 190 a v příloze k výkazu zdůvodnit příčiny tohoto rozdílného čerpání. Ve výkazu za následující měsíc pak by toto nesprávné čerpání z účtu ČNB mělo být vyrovnáno.
6.Okresní úřady předloží Ministerstvu financí údaje o výši vyplacených dávek státní sociální podpory na formuláři podle přiloženého vzoru nejpozději vždy do 12. kalendářního dne následujícího měsíce. Výkaz, opatřený podpisem osoby zmocněné k disponování s účtem ČNB s předčíslím 86- (přednosty okresního úřadu) a razítkem okresního úřadu zašlou okresní úřady Ministerstvu financí (odborům 20 a 37).
7.V období závěru roku jsou termíny pro předložení výkazu stejné.