Zákon ze dne 3.4.1998, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

30.4.1998 | Sbírka:  93/1998 Sb. | Částka:  34/1998ASPI

Vztahy

Prováděcí: MD2000/92
Aktivní derogace: 45/1998 Sb., 199/1994 Sb., 280/1992 Sb., 582/1991 Sb., 551/1991 Sb.
Pasivní derogace: 41/2004 Sb., RS05/98
93/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. dubna 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
Změna: 41/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se doplňuje takto:
Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně poznámky č. 8a) zní:
"§ 24c
Příslušná okresní pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.
8a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".
Čl.III
Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb., se doplňuje takto:
Za § 104ch se vkládá nový § 104i, který včetně poznámky č. 34a) zní:
"§ 104i
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva,34a) potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.
34a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".
Čl.IV
Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se doplňuje takto:
Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky č. 5a) zní:
"§ 8a
Příslušná zaměstnanecká pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče,5a) s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.
5a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".
Čl.V
Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r
Tošovský v. r.