Sdělení ze dne 22.1.1999 k uplatňování úroků z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřeb po 1.1.1999

22.1.1999 | Sbírka:  391/6 387/1999 | Částka:  1/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 333/1998 Sb., 586/1992 Sb.
391/6 387/1999
Sdělení
k uplatňování úroků z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřeb po 1. 1. 1999
Referent:Ing. Petr Vrána,
tel. 5704 4277
Mgr. Jiří Klaus,
tel. 5704 4289
Ministerstvo financí v návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vydává vzor: "Doplněk k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" (dále jen "Doplněk"). Doplněk zohledňuje úpravy vyplývající ze zákona č. 333/1998 Sb., kterým se novelizuje zákon; novela byla schválena 28. 12. 1998. Doplněk je nedílnou součástí tiskopisu 25 5457 MFin 5457 - vzor č. 8 "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" (dále jen "Prohlášení") při uplatňování nároku na odpočet částek ze základu daně ve smyslu ustanovení § 15 odst. 10, § 15 odst. 11, § 38h, § 38k a § 38l zákona po 1. lednu 1999.
Dosavadní tiskopisy Prohlášení zůstávají v platnosti s tím, že bude-li poplatník uplatňovat předmětný odpočet ze základu daně, podepíše u svého zaměstnavatele např. vzor Doplňku v rozsahu uvedeném v příloze.
Současně bude vydán tiskopis Prohlášení vzor č. 9 obsahující předmětné změny.
Ředitel odboru 39:
JUDr. Miroslav Vácha, v. r.
Pokyny
*) Nehodící se škrtněte
**) Bytovými potřebami podle § 15 odst. 10 zákona se rozumí:
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo změna stavby za předpokladu, že kolaudační rozhodnutí stavby pro bytové potřeby nabude právní moci do čtyř let od okamžiku uzavření smlouvy o úvěru na financování bytových potřeb,
b) koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písm. a) s vyžitím úvěru na financování bytových potřeb za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy,
c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu podle zvláštního předpisu,
d) úhrada členského podílu právnické osobě, která byla založena za účelem výstavby a koupě domu nebo bytů,
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bytů v nájmu nebo v užívání,
f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,
g) splacení jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem a použitého poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až f).