Dodatek ze dne 25.5.1999 k opatření MF č. 27/1999 (část VII. finančních výkazů - závazné ukazatele)

25.5.1999 | Sbírka:  111/38 083/1999 | Částka:  4/1999ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 111/23 539/2000
111/38 083/1999
Dodatek k opatření MF č. 27/1999
(část VII. finančních výkazů - závazné ukazatele)
Referent: Ing. A. Matějková,
tel.: 5704 3109
ze dne 25. května 1999
Tímto dodatkem se doplňuje opatření Ministerstva financí ČR ze dne 13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č. 72/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji 11/1997), ve znění dalších doplňků (č. 79/1998 - FZ č. 11/1998 a č. 27/1999 - FZ č. 2/1999) takto:
Příloha č. 6 - vysvětlivky k finančnímu výkazu Fin RO 2-04 U,
bod 9. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu:
(1) Přehled kapitol vyplňující tuto část se upravuje a doplňuje následovně:
"r. 7131 až 7160    329
 r. 7450 až 7480    346
 r. 7500        327"
(2) Do finančního výkazu Fin RO 2 - 04 U VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu se doplňuje řádek:
Název ukazatele     Číslo  Schv.  Rozp. po   Výsledek
             řádku  rozp.  změnách  od poč. roku

"Doprovodný sociální
 program pro ČD
 podle usnesení vlády
 č. 92/1998       7500"
Opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 1999
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Eduard Janota, v. r.