Úřední sdělení ze dne 21.9.1999 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

21.9.1999 | Sbírka:  18/1999 (CBO) | Částka:  16/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 2/1999 (CBO)
Pasivní derogace: 25/1999 (CBO)
18/1999
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv (dále jen "PMR") tyto podmínky:
1. Povinné minimální rezervy udržuje banka a pobočka zahraniční banky (dále jen "banka") ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z primárních závazků vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě u ČNB. PMR se neúročí.
2. PMR bank a poboček zahraničních bank včetně stavebních spořitelen a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., činí 2 % ze všech primárních závazků vůči všem osobám s výjimkou bank.1) Tento stav se stává požadovanou průměrnou výší PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus začínající čtvrtkem 7. 10. 1999 dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů primárních závazků dle tří posledních po sobě jdoucích a ČNB prověřených dekádních přehledů o stavu aktiv a pasív, uvedených v příloze.
4. Primární závazky se zjistí z dekádního přehledu o aktivech a pasívech V(ČNB-Ds)6-36 podle vzorce:
 ř. 45 + ř. 56 + ř. 60 +
  ř. 66 + ř. 69 - ř. 76 - ř. 78.

  ř. 45 - vklady orgánů republiky a místních orgánů
  ř. 56 - vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem
  ř. 60 - emitované dlužné cenné papíry se splatností méně než 5
      let
  ř. 65 - vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM
  ř. 66 - vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v CM
  ř. 69 - emitované dlužné cenné papíry v CM se splatností méně
      než 5 let
  ř. 76 - emitované dluhopisy v Kč registrované v držení jiných
      bank se splatností méně než 5 let
  ř. 78 - emitované dluhopisy v CM registrované v držení jiných
      bank se splatností méně než 5 let
5. Povinnosti tvorby PMR nepodléhají emitované dluhopisy s dobou splatnosti pět a více let od data vydání s výjimkou následujících případů:
a) emitent si vyhradí podle § 12 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, možnost předčasného splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě, nebo v hodnotě vyšší - v prospektu uvedené, které bude uskutečněno do pěti let od data vydání dluhopisu,
b) emitent se zaváže vůči majiteli dluhopisu podle § 12 odst. 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, k předčasnému splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě do pěti let od data vydání dluhopisu, které není vázáno na žádné jiné podmínky, než projevení vůle majitele dluhopisu žádat jeho předčasné splacení.
Pokud by se emitent zavázal pouze k předčasnému splacení dluhopisu na žádost majitele, který může toto předčasné splacení požadovat jen v případě, že nastanou podmínky pro předčasné splacení v emisních podmínkách specifikované, tato emise dluhopisů povinnosti tvorby PMR nepodléhá.
6. Banka je povinna si stanovenou výši PMR sama vypočítat a odsouhlasit telefonicky s ČNB. PMR se stanoví na celé koruny.
7. Při nepředložení jednoho dekádního přehledu, potřebného ke stanovení základny pro výpočet stanovené výše PMR, se základ vypočítá průměrem pouze ze dvou stavů, ale hodnota průměru se zvýší o 20 %. Při nepředložení dvou dekádních přehledů se vychází z jediného údaje, který se zvýší o 40 %. Na opožděné předložení dekádního přehledu či opravy po termínu stanoveném pro předložení tohoto výkazu nebere ČNB zřetel.
8. Způsob výpočtu skutečně dosažené průměrné výše PMR se řídí:
a) časovým základem, který je vždy 14 dní,
b) skutečnými kreditními zůstatky účtu banky v clearingovém centru ČNB, maximálně však:
- ve výši stanovené PMR, navýšené o 10 % u bank se stanovenou výší PMR 1 mld. Kč a více, přičemž tato započitatelná odchylka se stanoví na celé Kč. Zaokrouhlená číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny, zaokrouhlená číslice, po které následuje číslice 5 nebo větší než 5, se zvětšuje o jednu,
- ve výši stanovené PMR navýšené o 100 mil. Kč u bank se stanovenou výší pod 1 mld. Kč.
9. V případě nedodržení stanovené průměrné výše PMR zaplatí banka úrok ve výši platné lombardní sazby zvýšené o 6 % (maximálně však ve výši trojnásobku platné diskontní sazby),2) za dodatečný refinanční úvěr, zpětně kryjící chybějící průměrnou výši PMR v rozhodném čtrnáctidenním období. Úrok se stanoví z rozdílu mezi stanovenou výší a skutečně dosaženou výší PMR, sazby úroku za nedodržení PMR (dále jen "sazby úroku"), počtu dní rozhodného období, v němž došlo k nedodržení (tj. vždy 14 dní) a počtu dní v roce (365). Úrok zúčtuje ČNB inkasní formou k tíži vnitřního účtu bank pro zúčtování úroků. Inkaso provede ČNB vždy ve čtvrtek následujícího kalendářního týdne po skončení rozhodného období, tj. uprostřed následujícího cyklu PMR. Pokud na tento den připadne státní svátek, bude úrok zúčtován poslední pracovní den před tímto svátkem.
V případě změny úroku za nedodržení PMR v průběhu rozhodného období se úrok za nedodržení průměrné výše PMR stanoví podle bodu 9. těchto podmínek, jako součet částek, při použití:
a) staré sazby úroku za kalendářní dny od prvního dne rozhodného období do dne předcházejícího den splatnosti nové sazby úroku,
b) nové sazby úroku za kalendářní dny ode dne platnosti nové sazby úroku do konce rozhodného období.
10. Povinnost banky udržovat PMR končí počátkem rozhodného období povinných minimálních rezerv podle bodu 2. těchto podmínek, ve kterém zaniká povolení působit jako banka.3)
11. Ruší se Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 1/1999.
12. Podmínky vstupují v platnost 7. 10. 1999.
Vrchní ředitel
RNDr. Niedermayer, v. r.
Sekce bankovních obchodů Odpovědný zaměstnanec: Ing. Hiršalová,
tel.: 02/2441 4472
Příl.1
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1999
------------------------------------------------------------------------------- -------
                  Termín zúčtování Dekádní přehled     Počet
PMR - udržovací období       úroku za     aktiv a pasív      dní cyklu
od      do          nedodržení PMR
------------------------------------------------------------------------------- -------
14.01.99  - 27.01.99  včetně   04.02.99     30/11, 10/12, 20/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
28.01.99  - 10.02.99  včetně   18.02.99     20/12, 31/12, 10,1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
11.02.99  - 24.02.99  včetně   04.03.99     31/12, 10/1,* 20/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
25.02.99  - 10.03.99  včetně   18.03.99     20/1,* 31/1, 10/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
11.03.99  - 24.03.99  včetně   01.04.99     31/1, 10/2, 20/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
25.03.99  - 07.04.99  včetně   15.04.99     20/2, 28/2, 10/3    14
-------------------------------------------------------------------------------     -------
08.04.99  - 21.04.99  včetně   29.04.99     28/2, 10/3, 20/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
22.04.99  - 05.05.99  včetně   13.05.99     10/3, 20/3, 31/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
06.05.99  - 19.05.99  včetně   27.05.99     31/3, 10/4, 20/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
20.05.99  - 02.06.99  včetně   10.06.99     10/4, 20/4, 30/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
03.06.99  - 16.06.99  včetně   24.06.99     30/4, 10/5, 20/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
17.06.99  - 30.06.99  včetně   08.07.99     10/5, 20/5, 31/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
01.07.99  - 14.07.99  včetně   22.07.99     20/5, 31/5, 10/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
15.07.99  - 28.07.99  včetně   05.08.99     31/5, 10/6, 20/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
29.07.99  - 11.08.99  včetně   19.08.99     20/6, 30/6, 10/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
12.08.99  - 25.08.99  včetně   02.09.99     30/6, 10/7, 20/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
26.08.99  - 08.09.99  včetně   16.09.99     20/7, 31/7, 10/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
09.09.99  - 22.09.99  včetně   30.09.99     31/7, 10/8, 20/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
23.09.99  - 06.10.99  včetně   14.10.99     10/8, 20/8, 31/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
07.10.99  - 20.10.99  včetně   27.10.99     31/8, 10/9, 20/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
21.10.99  - 03.11.99  včetně   11.11.99     10/9, 20/9, 30/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
04.11.99  - 17.11.99  včetně   25.11.99     30/9, 10/10, 20/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
18.11.99  - 01.12.99  včetně   09.12.99     10/10, 20/10, 31/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
02.12.99  - 15.12.99  včetně   23.12.99     31/10, 10/11, 20/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
16.12.99  - 29.12.99  včetně   06.01.2000    10/11, 20/11, 30/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
30.12.99  - 12.01.2000 včetně   20.01.2000    20/11, 30/11, 10/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
13.01.2000 - 26.01.2000 včetně   03.02.2000    30/11, 10/12, 20/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -------

Příl.2
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 2000
------------------------------------------------------------------------------- -------
                  Termín zúčtování Dekádní přehled     Počet
PMR - udržovací období       úroku za     aktiv a pasív      dní cyklu
od      do          nedodržení PMR
------------------------------------------------------------------------------- -------
13.01.2000 - 26.01.2000 včetně   03.02.2000    30/11, 10/12, 20/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
27.01.2000 - 09.02.2000 včetně   17.02.2000    20/12, 31/12, 10/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
10.02.2000 - 23.02.2000 včetně   02.03.2000    31/12, 10/1,* 20/1*   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
24.02.2000 - 08.03.2000 včetně   16.03.2000    20/1,* 31/1, 10/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
09.03.2000 - 22.03.2000 včetně   30.03.2000    31/1, 10/2, 20/2    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
23.03.2000 - 05.04.2000 včetně   13.04.2000    20/2, 28/2, 10/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
06.04.2000 - 19.04.2000 včetně   27.04.2000    28/2, 10/3, 20/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
20.04.2000 - 03.05.2000 včetně   11.05.2000    10/3, 20/3, 31/3    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
04.05.2000 - 17.05.2000 včetně   25.05.2000    31/3, 10/4, 20/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
18.05.2000 - 31.05.2000 včetně   08.06.2000    10/4, 20/4, 30/4    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
01.06.2000 - 14.06.2000 včetně   22.06.2000    30/4, 10/5, 20/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
15.06.2000 - 28.06.2000 včetně   04.07.2000    10/5, 20/5, 31/5    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
29.06.2000 - 12.07.2000 včetně   18.07.2000    20/5, 31/5, 10/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
13.07.2000 - 26.07.2000 včetně   01.08.2000    31/5, 10/6, 20/6    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
27.07.2000 - 09.08.2000 včetně   15.08.2000    20/6, 30/6, 10/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
10.08.2000 - 23.08.2000 včetně   29.08.2000    30/6, 10/7, 20/7    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
24.08.2000 - 06.09.2000 včetně   12.09.2000    20/7, 31/7, 10/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
07.09.2000 - 20.09.2000 včetně   26.09.2000    31/7, 10/8, 20/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
21.09.2000 - 04.10.2000 včetně   10.10.2000    10/8, 20/8, 31/8    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
05.10.2000 - 18.10.2000 včetně   24.10.2000    31/8, 10/9, 20/9    14
------------------------------------------------------------------------------- -------
19.10.2000 - 01.11.2000 včetně   07.11.2000    30/9, 10/10, 20/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
02.11.2000 - 15.11.2000 včetně   21.11.2000    10/10, 20/10, 31/10   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
16.11.2000 - 29.11.2000 včetně   05.12.2000    20/10, 31/11, 10/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
30.11.2000 - 13.12.2000 včetně   19.12.2000    10/11, 20/11, 30/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
14.12.2000 - 27.12.2000 včetně   02.01.2001    10/11, 20/11, 30/11   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
28.12.2000 - 10.01.2001 včetně   16.01.2001    20/11, 30/11, 10/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -------
11.01.2001 - 24.01.2001 včetně   30.01.2001    30/11, 10/12, 20/12   14
------------------------------------------------------------------------------- -------

1) Opatření ČNB ze dne 20. 5. 1999, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků, zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 43/1999.
2) § 26 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
*) Údaje k 10. 1. a 20. 1. 2000 z výkazu V(ČNB)21-09 "Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív".