Opatření ze dne 7.4.1999, kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999

23.4.1999 | Sbírka:  OP09/99 | Částka:  27/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP24/98
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP09/99
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 7. dubna 1999,
kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999 1) takto:
V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem se doplňují statistická zjišťování č. 119 a 120, která znějí:
"119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Jednorázové šetření rozpočtových položek cen stavebních prací ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Stav R 2000
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Získání reprezentativních údajů o položkách rozpočtů stavebních objektů pro výpočet indexu cen stavebních prací a stavebních objektů. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Aktuální vybrané údaje o rozpočtech stavebních objektů, které vyjadřují současný standard konstrukčního řešení a vybavenosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností v projektových pracích (OKEČ 74), ve stavební a investiční činnosti (OKEČ 45).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: květen 1999 - červen 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zahraniční kapitálové účasti ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Získání informací o přítomnosti zahraničních investorů a o výši jejich kapitálové účasti v podnicích nacházejících se na území České republiky. Údaje budou využity pro účely makroekonomické analýzy a pro účely statistiky globalizace. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Podíl zahraničního investora na základním jmění nebo na hlasovacích právech (stav k 31. 12. sledovaného roku) a země původu tohoto investora.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty se zahraniční účastí.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad".
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
1) Program statistických zjišťování na rok 1999 byl uveřejněn v částce 90/1998 Sb., jeho změny v částce 19/1999 Sb.